0 HONDA. 'Licht werk maakt i m 18.95 Prinsenbal luidt carnavalstijd in Ingezonden Andere tijden andere zeden B.A.S. „De Blester" Bouwgrondbelasting (vervolg) Zakelijk MÜlEOjV Medische diensten Van dag tot dag Kerkdiensten HQLTENS NIEUWSBLAD A.S.M. b.v. Foutjes in de Fienpreuver Nieuwjaarsreceptie SV Holten Uit het politierapport Burgerlijke stand BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN •5 Kratje Grolsch bier ,J DONDERDAG 13 JANUARI 1994 Het motto van de SV Holten voor 1994 luidt: 'Licht werk maakt min der handen'. Algemeen voorzitter Albert Boode stond in zijn nieuw jaarstoespraak uitgebreid stil bij de zelfwerkzaamheden van de SV- leden. Met name afgelopen jaar kreeg zijn verenining met veel wis selingen in besturen en commis sies te maken en was het een hele opgave die weer voldoende te be zetten. Het in het verenigingsleven alom bekende probleem dat te wei nig mensen te veel werk moeten verrichten, benaderde Boode van uit een andere hoek. „We kunnen de druk op de harde kem van SV- leden verlichten door de randvoor waarden te verbeteren. Daarbij gaat het om heel praktische zaken. Het terugbrengen van lege glazen naar de bar bijvoorbeeld. Of het Wat een prachtige reactie van de Groep Bevordering Normbe sef Holten in het Holtens Nieuwsblad van 6 januari jl. op de activiteiten van de Kring Be woners de Holterberg! De groep heeft immers groot gelijk met de constatering dat er in het verle den slordig is omgesprongen met 'de berg'. Ook is het een juiste constatering dat dit heeft plaatsgevonden via bestem mingsplannen die ontwikkeld zijn door opeenvolgende ge meentebesturen, die door de hele bevolking van onze ge meente zijn gekozen. Op mijn ingezonden brief, over de zo omstreden bouwgrondbe lasting, heb ik zeer veel positie ve respons gekregen. Mede door de reactie van de heer Dalhui- sen vhl ik nog één keer reage ren. Hij voelde zich kennelijk nogal aangesproken door mijn ingezonden stuk. Dat was ook de bedoeling! Helaas ging hij, zoals wij van politici wel ge wend zijn, uitsluitend in op bij zaken en liet de hoofdzaak voor wat het was. In het kort zal ik ook even ingaan op deze bijza ken. De woorden rechtgeaarde, geboren Holtenaar, heb ik zeer bewust gebruikt om aan te ge ven dat me het stemgedrag van de in Holten geboren raadsle den nog meer is tegengevallen dan van de niet in Holten gebo ren raadsleden. Naar mijn me ning moeten de in Holten gebo ren raadsleden zich nog beter kunnen verplaatsen in de ver anderingen welke zich aan de gezinnen die van oudsher in Beuseberg wonen, hebben vol trokken. Bovendien heb ik deze woorden gebruikt omdat ik dit stuk puur op persoonlijke titel heb geschreven, recht uit het hart en zonder politieke pet op! Verder ben ik nu en naar het zich laat aanzien ook in de toe komst, op geen enkele wijze be langhebbende. Ter geruststel ling van de heer Dalhuisen kan ik ten slotte nog zeggen dat ik in mijn kennissenkring gelukkig zeer vele rechtgeaarde, niet ge boren Holtenaren weet. Ook van deze Holtenaren heb ik in de afgelopen weken niets dan positieve reacties ontvangen. PCOB Op het gebied van de sociale wetgeving is er de laatste tijd veel in beweging. Wetswijzigin gen en verordeningen zijn meestal in een voor de eenvou dige burger te moeilijke vorm gegoten. Eén van de onderwer pen - van groot belang voor zelf standig wonende ouderen - is de thuiszorg. Wanneer kunnen wij een beroep doen op de thuiszor ginstanties? Bestaan de kruis verenigingen nog? Is er iets an ders voor in de plaats gekomen? Wat mogen wij verwachten van de huidige organisatie op het gebied van thuiszorg? Bij wie moeten wij wat vragen? Moeten wij daar zelf aan meebetalen? Als dat niet kan, hoe krijgen wij dan toch de noodzakelijke hulp? Ongetwijfeld leven er nog meer vragen op dit terrein. Mevr. P. den Hoedt - Lieshout, project leidster van de SWOH, zal hier over op de volgende bijeen komst van de PCOB het een en ander vertellen. Die bijeen- voorkomen van vervuiling of ver nieling in de kleedkamers, auto matische incasso van de contribu tie toe te staan, de kopij voor het clubblad op tijd en op diskette aan te leveren en in het algemeen door positief te reageren op verzoeken van de vereniging. Wanneer dat gebeurt is het voor de kaderleden, de vaste medewerkers en de be stuurders een stuk makkelijker om hun taken uit te voeren. In een overvolle kantine op sport park Meermanskamp (met als ere gasten de ereleden en leden van verdienste, sportcommissievoor- zitter Jan Schuchard en wethou der Wim Dalhuisen) stond Boode ook even stil bij het overlijden van Wim Beijers vorig jaar, een van de meest prominente SV-leden. Ook een afvaardiging van zustervereni ging Blauw Wit was aanwezig. Maar...andere tijden, andere ze den. Daarom is er nu een Kring Bewoners de Holterberg, die het beste voor heeft met de Holter berg en omgeving. Dat wandel paden verdwenen zijn betreu ren ook wij. Daarom hebben wij bij B en W bepleit om de nog bestaande wandelpaden te Maar nu nog even verder over de bouwgrondbelasting. De heer Dalhuisen vindt datje ver der moet kijken dan je neus lang is. Dat ben ik roerend met hem eens! Alleen als je neus te ver weg kijkt struikel je over de brokken die je zelf gemaakt hebt. Bij mijn weten is het groot ste gedeelte van het plan Beuse berg uitgevoerd ten tijde van het wethouderschap van de hui dige wethouders. Door een bete re calculatie en een wat meer prijsbewuste uitvoering was een exploitatietekort niet nood zakelijk geweest. Een zaak, waar naast de ambtenaren, ook de wethouders op moeten let ten! Natuurlijk zie ook ik de problematiek die veroorzaakt wordt door projectontwikke laars. Maar dit probleem wordt beslist niet opgelost door ach teraf op deze wijze bouwgrond belasting te heffen. Naar mijn mening zijn meerdere oplossin gen denkbaar, maar dan moet Hoewel nog een klein maandje te gaan, nadert het jaarlijkse carna val met rasse schreden. Zaterdag 5 februari barsten de feestelijkheden los met het mindervaliden carna val in manege, een week later ge volgd door de feestelijke optocht. Traditiegetrouw houdt carnavals- komst is op dinsdag 18 januari om 14.30 uur in De Kandelaar. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Opfrissen verkeersken- nis In 1993 was er veel belangstel lingvoor de bijeenkomsten rond het thema opfrissen verkeers- kennis. Dit jaar zullen deze bij eenkomsten opnieuw worden georganiseerd. Stond vorig jaar de auto in het middelpunt en kon er een rijvaardigheidsrit worden gereden, dit jaar zal meer aandacht worden besteed aan de fietsers. Dat wil niet zeg gen dat er helemaal geen belang stelling meer is voor de vele oudere automobilisten. Denkt u er vast eens over na, of u dit jaar toch eens uw kennis van het hedendaagse verkeersreglement test, of misschien nog een keer deelneemt? In het programma boekje van SoCuWe staat al meer informatie. Dat volgt ook in de komende weken via deze rubriek. Sportief gezien was het kampioen schap van het eerste schaakteam een hoogtepunt, maar de alge meen voorzitter memoreerde ook de in het leven geroepen medische commissie resulterend in dertig le den die een reanimatiecursus volg den. Aangestoken door waarnemend burgemeester Comielje besloot ook de SV Holten-voorzitter zyn toespraak met een limerick: 'In organisaties, besturen en za ken, heb je bovenal met mensen te maken! Dus onthoud daarom goed: 't is de sfeer die 't hem doet! die moeten we heel goed bewaken.' Waarna in een geanimeerde sfeer tot laat in de avond de opzet van de nieuwjaarsreceptie eer werd aan gedaan: prettig contact leggen in een informele sfeer. handhaven en, zo mogelijk, nieuwe paden aan te leggen. La ten we lering trekken uit het verleden en zorgen dat wat er nog over is - en dat is nog héél veel - behouden blijft. Waarom zou overigens het samenspel tussen normbesef, natuurbe houd en eigen belang binnen bovenstaande context verwer pelijk zijn? Namens het bestuur van de Kring Bewoners de Holterberg, Mr. M.A. Wille (voorzitter) W.J.P. van Haren (vice-voorzit- ter) je het wel echt willen. En dat de huidige wethouders niet vullen, blijkt overduidelijk uit de reac tie van wethouder Dalhuisen. Hij wast weer de handen in on schuld; hij weet zich immers ge steund door een advies van een onafhankelijk bureau. Verant woordelijkheid kun je echter niet afwentelen. Dalhuisen zou moeten beseffen welk onrecht hij in dit geval veel mensen in Beuseberg heeft aangedaan. Hij zou zich verder eens kunnen afvragen of de opdracht die aan het adviesbureau is gegeven, wel goed was en of deze vol doende met alle omstandighe den rekening heeft gehouden. Als hij al deze vragen overwo gen heeft en hij heeft nog steeds dezelfde mening, dan nodig ik hem hierbij uit om, in deze krant, aan de hand van feiten en cijfers, zijn gelijk aan te to nen. J. Jansen Zweerssteeg 2 vereniging De Fienpreuvers eerst het Prinsenbal. Gezien de grote belangstelling daarvoor wordt het programma zelfs twee avonden ten tonele gevoerd: zaterdag 22 janua ri in Het Bonte Paard, zaterdag 29 januari in De Poppe. Beide avon den beginnen om 20.00 uur. De commissie prinsenbal zal de opzet van 1993 ook dit jaar aanhouden. Zoals altijd biedt het prinsenbal een aantal verrassende elementen. Met Prins Wim van 't Proatiezer aan het hoofd, vorig jaar nog deel uitmakend van de Hofzangers, worden het ongetwijfeld twee avonden vol humor en spektakel. De voorverkoop voor het prinsen bal in zowel Het Bonte Paard als in De Poppe is reeds van start ge gaan. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de vier hofbars, Foto Ten Velde, Novalux Van de Maat en aan de zalen. Leden betalen 7,50 gulden, niet-leden 15 gulden. Op beide avonden is sprake van speciaal busvervoer. Daarover volgende week meer. Markelo tel. 05476-16 19 Maatwerk autoleasing leasing Markelo Tel. 05476-16 19 ie auto zelf was niet afgeslol zodat het voor de dader niet moeilijk was de diefstal te plegen Eveneens op 5 januari vond eei aanrijding plaats op de N332 nabi de afslag Al. Een personenauto komende uit de richting Almelo verleende geen voorrang aan eei vrachtauto komende uit de rich ting Lochem. Er ontstond flink materiële schade, doch persoonlij ke ongelukken deden zich nie voor. plaats vond plaats op dinsi januari. Ook toen verleende rsonenauto geen voorrang a vrachtwagenbestuurder, stuurder van de personena Dest met nog onbekend letsel ïbulance worden overgebra 24 flesjes Vruggink Stationsstraat 10, Holten. Tel. 05483-6 13 75 Een ruit van ongeveer 250 x 85 cm werd vernield vermoedelijk door het afsteken van vuurwerk. De ver nieling is vermoedelijk gepleegd omstreeks de jaarwisseling. Het gebeurt nog weieens dat de politie van Holten anonieme tips ontvangt over zaken en personen, waarvan men meent dat er iets niet klopt. Deze goed bedoelde tips ko men zowel schriftelijk als telefo nisch binnen. De gegevens zijn echter vaak zo summier, dat de politie daar niet verder mee kan, ofschoon men kennelijk wel ver wacht dat de politie er iets mee doet. Informatie die U aan de poli tie verstrekt, worden zeer vertrou welijk behandeld. De politie zou graag zien dat enkele anonieme tipgevers van de laatste tijd, zich nader in verbinding stellen met de Holtense politie. Door een technische fout in de drukkerij zijn in het huis-aan-huis verspreide blad De Fienpreuver van carnavalsvereniging De Fien preuvers een paar foutjes geslo pen. Het gaat daarbij om de prijs vraag 'Zoek de letters'. Op de bin- nekant van de omslagpagina hoort een letter C te staan en op de bin nenkant van de achterpagina een letter H. Ook blijken de te zoeken letters niet omcirkeld. Extra kleurplaten zijn te verkrij gen bij Van de Maat Novalux en bij Foto Ten Velde. Geboren: Leon, zoon van H. Pa sop en G.H. Bosschers; Lisa, dochter van J.G. Bruggeman en E.J.G. Smits Overleden: J. Struik-Haverslag Algemeen maatschappelijk werk. Spreekuur: maandag t'm vrijdag van 8.30-9.30 uur en vol gens afspraak. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat29. Inlichtingen: 6 49 10. SLACHTOFFERHULP Voor praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van mis drijven en verkeersongevallen. Het Buro Slachtofferhulp is 24 uur per dag bereikbaar (tel; 05720-60922). Buiten spreeku: ren worden met doorgescha keld naar Buro Slachtofferhulp Deventer of Telefonische Hulp dienst. De spreekuren zijn op woensdag van 9-11 uur in het politiebureau te Raalte. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar»; overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). DIERENBESCHERMING: E. Ras, regio-inspecteur, tel. 05480-14448; werkgroep Holten: E. Grootewal/H. Schoorlem- mer, tel 05483-64844. ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-26 77 54; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734); Hout- en Bouwbond (tel. 63012); ABVA/KABO (tel. 61793); Voe dingsbond (tel. 61057); Horeca- bond (64467); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). Eerste collecte: Kerk. Tweede collecte: Rente en aflossing (m.u.v. interkerkelijke dien sten). RK KERK 10.00 uur, H. Mis in gebouw Ire ne DIJKERHOEK 10.00 uur, ds. J.A. Wegerif, Nij- verdal Collecte in dienst: Diaconie. Uitgangscollecte: Gebouw Ire^ ne EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2 Holten; Samen komst 10.00 uur; Bidstond 19.00. OKKENBROEK 10.00 uur, ds. H. Nijeboer, Hel- lendoom. Uitgangscollecte: Ned. Bijbelgenootschap NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur, H. Mis Zondag: 8.00 uur, H. Mis; 10.00 uur, gebedsdienst KERKTELEFOON Uitzendingen elke laatste vrij dag van de maand van 10.30 uur totll.30uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur (herhaling). (81); M. Bolink-Stam (91) Ondertrouwd: E. Wuestman (32) en M.M. Barvelink (27); F.J. Rougoor (24) en H. Megelink (24). T1" Op 5 januari werd aangifte gedaan van diefstal van een autoradio uit een bedrijfswagen. Deze auto naar een ziekenhuis te Deventer. Op 10 januari werd er aangifte ge daan van vernieling van een grote ruif. vnr> rtp Rohnlpnprpmppnsohan Op 8 januari vierde Suzanne Nales met een open huis het feit dat ze kapsalon IJsseldijk aan de Dorpsstraat heeft overgenomen van de heer IJsseldijk. IJsseldijk (57) heeft besloten een aantal van zijn kapsalons af te stoten. Zo werden naast de Holtense vestiging ook de salons in Hengelo (Gld) en Warnsveld verkocht. Suzanne Nales, die intussen vijf jaar gewerkt heeft als cheffin in een kapsalon in Ruurlo, achtte de tijd rijp om voor zichzelf te beginnen. Daar ze uit een ondernemersfamilie komt, was de stap voor haar niet zo groot. Zelf is ze gespecialiseerd in haar kleuren en binnenkort ook in permanent. Samen met haar vijf kapsters is ze voornemens de salon verder uit te bouwen, hoewel de huidige opzet (qua interieur en klan tenkring) al redelijk optimaal is. Als hoofdproduct voert kapsalon IJsseldijk 'Redken'-artikelen. Wellicht dat daar eerdaags nog een ander merk bij komt. „Dat moet dan wel van goede kwaliteit zijn," aldus de jonge onderneemster. Salon IJsseldijk wil de nadruk leggen op persoonlijke adviezen (ook zonder directe knip-afspraken) en veel kwa liteit en persoonlijk aandacht voor de klant. .MK83SI Handwerkhuis De Knot.... Op 1 januari jl. droeg mevrouw Van de Ree haar hand werkhuis De Knot aan de Dorpsstraat 6 over aan haar opvolgster, Marieke Valk uit Holten. Mevrouw Valk werk te de afgelopen vier jaar ook al in de winkel, zodat er voor het publiek ogenschijnlijk weinig veranderd is. Mevrouw Van de Ree blijft gedurende een aantal dagdelen per week actief. Het interieur is intussen enigszins veranderd van opstelling, zodat optisch gezien de winkel groter is gewor den en overzichtelijker per produktgroep ingericht. De klanten (afkomstig uit Holten, Laren, Batlimen, Markelo, Goor, Rijssen, Deventer en zelfs de Randstad), krijgen zo een nog beter overzicht van de stoffen, fournituren (ritsen enzovoorts), garens, panties, handwerk- en borduurpak- ketten, het Speedy Clean stomerijdepot (één dagsservice) waarvan veel klanten inmiddels gebruik maken en de naaimachinereparatie (24-uurs service). Ook kunnen nog steeds de bekende handgebreide truien geleverd worden. Desgewenst op speciale bestelling op maat gemaakt. De Knot organiseert nog altijd de zeer populaire cursus patc hwork. Een cursus van zes lessen gedurende een periode van drie maanden. De huidige cursus zit vol, pas in september start de nieuwe. Tot in de wijde omgeving geniet De Knot een goede naam, die met name te danken is aan de hoge mate van service. ARTS: Weekenddienst: Huisartsen maatschap Holten, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren uit sluitend voor spoedgevallen: 11.00 uur en 16.00 uur (zonder afspraak). APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze- uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 15 en 16 januari: W. Pot, Bilder- dijkstraat 3, Goor. Tel. 05470- 72279 Behandeling na telefonische af spraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835, bgg 05480-21629. THUISZORG ZUIDWEST OVERIJSSEL: Kraamzorg: Ceintuurbaan 11, Deventer, tel. 05700-32095; voor informatie ma t/m vr. 08.30- 16.30 uur. Wijkverpleging: Gaardenstraat 31, spreekuur en uitleen m t/m vr. 13.30-14.30 uur, tel 05483- 61436; 24-uurs bereikbaarheid noodgevallen: tel 05700-15297. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Gaardenstraat 29-31, tel 6 27 84. Thuiszorg: gezinsverzorging. NED.HERV. KERK 10.00 uur, ds. S.M. Roozenboom, Feest van H. Doop. Met neven diensten 19.00 uur, dhr. J.H. Leijenhorst, Laren. Jeugddienst Collecte in dienst: Diaconie. Uitgangscollecte: Gebouw Ire ne Oppasdienst: mw. Stoevenbelt, Maaike van der Spek Diessenplas: woensdag 19 janu ari: Leger des Heils GEREF.KERK 9.30 uur, 9.30 uur, ds. M. Berg en ds. S. Poelman/Nijverdal. Be vestiging ds. H.P. Mulder 15.00 uur, 15.00 uur, ds. H.P. Mulder, intrededienst Geen kindemevendienst Oppasdienst 9.30 uur: 0-3 jaar: Ans Vals ter-Paalman, Marieta Withaar, Janneke Bolink; 4-6 jaar: Gerdien Tromop-Nij- kamp, Jeannette Aanstoot-Bra- ker Extra opppasdienst 15.00 uur: 0-3 jaar: Janneke Bolink, Marie ta Withaar; 4-6 jaar: Karin Tro- mop, Janita Tromop Zaterdag 15 januari: 9.00 uur, sport en spel-ochtend jeugd SV Holten en Blauw Wit in de sporthal; 10.00 uur, ledenverga dering Kring Bewoners de Hol terberg in 't Lösse Hoes met aansluitend wandeling o.l.v. Kees Bos en om 14.00 uur buffet in 't Lösse Hoes; 14.00-17.00 uur, open huis bij schietvereniging De Eendracht, Kerkhofsweg 7. Zondag 16 januari: 15.00 uur, eredienst t.g.v. intrede ds. H.P. Mulder in gereformeerde kerk; v.a. 11.00 uur, gewichttouwtrek- ken OKIA in Het Bonte Paard Maandag n januari: 20 uur. openbare ledenvergadering D66 Holten in De Biester Zaterdag 22 januari: 20.00 uur, prinsenbal in Het Bonte Paard Woensdag 26 januari: 20 uur, inleiding M. Hoedeman voor Kunst en Cultuur in De Bosc hkamp over 'Opera'; 19.30 uur, bijeenkomst van de Club van oud-militairen en oud-verzets mensen in zaal Vosman m.m.v. duo Schreurs/Hiddink

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 7