'Holten natuurlijk als parel van Twente' Zelfwerkzaamheid in '94 centraal bij Blauw Wit Informatie over afvallen en voeding Wijziging ANWB-borden in en rond Holten Toch garantie voor VAM-oven Waarnemend burgemeester Cornielje: HOLTENS NIEUWSBLAD Burgerlijke stand Mogelijk olie op Holterberg Jaaragenda Openbare kennisgeving inzake ingediende aanvragen om vergunningen, verleende ontheffingen of vergunningen e.d. Openbare commissievergaderingen Wet Milieubeheer Wet Milieubeheer DONDERDAG 6 JANUARI 1994- „Na herst en winter komt altijd weer de lente, met nieuwe bloei en met zonnige momenten. Samen op pad, met de dubbelstad en Holten - natuurlijk - als parel van Twen te." Met die veelbetekenende limerick besloot waarnemend burgemees ter J.J.H. Cornielje maandag avond zijn toespraak tijdens de niet bijster drukke nieuwjaarsre ceptie in het gemeentehuis. Hij wees daarmee op het besluit tot overstap naar de regio Twente. „Geen aansluiting bij de toekom stige regio Stedendriehoek, maar aansluiting bij gewest en in de toe komst misschien provincie Twen te. De consequenties zijn niet ge ring. Voor- en nadelen zijn breed uitgemeten. Op afstand zal ik straks met grote belangstelling de feitelijke ontwikkeling volgen. Vooral het nieuwe college zal deze ontwikkeling nauwkeurig volgen om de belangen van Holten in dit samenwerkingsverband zo goed mogelijk veilig te stellen," aldus Cornielje. De burgemeester meende dat het Griekse gezegde Panta Rhei (alles stroomt, altijd in beweging) ook De vloer van de vroegere BB-bun- ker (Bescherming Bevolking) bij de Blikkertweg op de Holterberg, is enkele dagen geleden onder wa ter komen te staan. Het water is vermoedelijk van buitenaf naar binnengedrongen. Op het water bevond zich een laagje olie, moge lijk afkomstig uit de tank van het noodagregaat en door het water meegenomen. Water en olie zijn inmiddels in een zinkput gepompt. Aangenomen wordt dat deze pomp in eerste instantie 'dienst weiger de', waardoor water en olie bezit konden nemen van het vloeropper vlak. Met het oog op mogelijke verontreiniging van de grond ter plekke, zal eigenaar van de bun ker, de Dienst Domeinen, in over leg met de gemeente de oorzaak van het euvel onderzoeken en zo nodig maatregelen treffen. Als een volleerd cameraman legde gemeentesecretaris JJP. Stegeman de receptie vast op video. Hoewel niet bijster druk, was het wél erg gezellig (Foto Ten Welde) van toepassing is op de gemeente Holten. Als voorbeeld noemde hij de fusies in basis- en voortgezet onderwijs: „Wij mogen trots zijn op de opleidingsmogelijkheden in ei gen gemeente. Wij zijn echter nooit klaar, het werk is nooit af. Wij blij ven streven naar vernieuwing en verandering. Maar rijkdom wijst ook op een verworvenheid die wij moeten koesteren. Zo zijn progres siviteit en conservatisme nauw met elkaar verbonden. Een harmo nieuze gedachte voor de nieuwe raad." Cornielje nam zijn gehoor ook mee terug naar zijn entree in Holten, half oktober. De inmiddels bij me nigeen van hem bekende humoris tische noot ontbrak ook nu niet. „Ik ga op speurtocht naar Mengu- nie, Ehag, (plan) Aanstoot en Dorpsschool. En dan ineens is er een heel groot gebouw in wording. Dan kan niet van de gemeente zijn. En inderdaad, het is de Rabo bank," grapte Cornielje, die zijn kennismakingstocht door Holten ten slotte bemoeilijkt zag door 'de herinrichting van wegen, recon structie van kruispunten en aanleg van rotondes'. „Maar," zo besloot hij diplomatiek. „Verkeer en ver keersveiligheid stellen hun eisen." Afvallen is één van de belangrijk ste goede voornemens die mensen maken. Een bijzonder moeilijke ook. Diegenen die wat meer infor- Deventer en is geopend van maan dag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Telefonisch is het informatie centrum bereikbaar onder num- matie willen hebben over de beste mer 05700-25084. Wie vragen heeft manieren om af te vallen, kunnen tegenwoordig voor folders en bro chures terecht in de Gezondheids- wijzer, het informatiecentrum van de Gewestelijke Gezondheids dienst Midden-IJssel en de Zorg groep Oost-Gelderland. Er is bo vendien een bescheiden expositie ingericht, waar tevens boeken ter inzage liggen. De Gezondheidswij- zer bevindt zich in de hal van GGD Midden-IJssel, Schurenstraat 8a. over afvallen of goede voeding kan zich desgewenst ook wenden tot de diëtisten van de Zorggroep. Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 14.30 en 16.30 uur onder nummer 06-8806. De kosten blijven beperkt tot de gesprekskosten. JANUARI 1994 6 januari: nieuwjaarsrecptie HVG Holten 8 januari: nieuwjaarsreceptie Ten nisclub Holten in clubgebouw Val- kenweg 9 januari: Beemd- en Bergtoer wie lervereniging; nieuwjaarsreceptie Hockeyclub Molenbelterweg; nieuwjaarsreceptie MAC De Hol terberg in 't Stuurhuus 15 januari: ledenvergadering Kring Bewoners de Holterberg in 't Lósse Hoes 16 januari: intrede ds. H.P. Mulder gereformeerde kerk 22 januari: Prinsenbal in Het Bon te Paard 26 januari: bijeenkomst Stichting Kunst en Cultuur in De Bosc hkamp 29 januari: Prinsenbal bij De Pop- pe FEBRUARI 2 februari: jaarvergadering sport- commissie in kantine Blauw Wit (uitreiking sportprijzen 1993) 5 februari: mindervaliden carna val 7 februari: Verkeersquiz zaal Vos man 11 t/m 15 februari: carnavalsweek end 23 februari: bijeenkomst Stichting Kunst en Cultuur in De Bosc hkamp 24 februari: politiek café in De Boschkamp 25 februari: jubileumconcert en re ceptie hervormd kerkkoor MAART 2 maart: gemeenteraadsverkiezin gen 26 maart: voorjaarsconcert HMV APRIL 8 april: HMV-lompenactie in het dorp 24 april: Jona Kwartet voor Stich ting Kunst en Cultuur in De Bosc hkamp MEI 6 mei: HMV-lompenactie buiten gebied 12 mei: Concours Hippique PC De Bergruitertjes; Pieterpadestaffet- te traject Hellendoorn-Holten; Markt Duurzame Ontwikkeling JUNI 4 juni: Straatvoetbaltoernooi op sportpark 't Vletgoor 12 juni: Koetsenrit De Bergrijders JULI 2 juli: Koningssschieten Markelo- seweg/Aalpolsweg 8 juli: schoolfeest De Holterenk 23 juli: Triathlon 26 t/m 30 juli: dorpsfeest De raadscommissie gemeentewer ken toonde zich maandag positief over het voorstel van B en W tot wijziging van de ANWB-borden in en rond Holten. Een aanvullende maatregel van het verkeersstruc- tuurplan. Voor de uitvoering moet de gemeenteraad eind deze maand instemmen met een krediet van 165.000 gulden. De nieuwe beweg wijzering moet nog voor het zomer seizoen klaar zijn. De maatregelen zijn een volgende stap naar het weren van door gaand (vracht)verkeer uit het dorpscentrum. „Circulatie en rij gedrag van het verkeer worden er door beïnvloed," aldus B en W, die tevens constateren dat het plan voorziet in een goede verwijzing naar de industrieterreinen De Kol en De Haar. In verband met de wijzigingen is vooraf overleg ge pleegd met Rijkswaterstaat, pro vincie, Holtense Industrie Groep en de ANWB. Laatstgenoemde heeft de Holtense wensen in een voorstel omgezet, dat intussen op diverse punten werd aangepast en nu aan de raad wordt voorgelegd. Belangrijk uitgangspunt in de nieuwe bewegwijzering zijn beide industriegebieden en het door gaande vrachtverkeer. Wethouder Henk Westerik: „Om duidelijkheid te krijgen voor zowel Kol als Haar was aanvankelijk gevraagd om een verwijzing op de Al naar deze indu striegebieden. De ANWB achtte ze daarvoor echter te klein. In overleg is toen gekozen voor het splitsen van Holten in Holten-oost en Hol ten-west (respectievelijk ten oos ten en ten westen van de lijn Dorpsstraat-Oranjestraat). Die verwijzingen komen straks langs de Al te staan. Bedrijven kunnen dan laten weten dat ze via die be wuste afslag bereikbaar zijn." Ko mende van de Al via de Markelose- weg wordt het vrachtverkeer met bestemming De Kol via Rijssense- weg en Kolweg naar de plaats van bestemming geleid. De verbinding tussen de industrieterreinen De Kol en De Haar loopt via Waag- weg, Stationsstraat, Dorpsstraat west en Deventerweg. Ook bij de N332 (de voormalige S14, de weg Raalte-Lochem), wor den de borden aangepast. Wester ik benadrukte dat de bordenaan passing niet automatisch inhoudt dat al het vrachtverkeer uit het dorpsbeeld verdwenen is: „Denk maar aan het aanzienlijke aantal vrachtwagens met bestemming Kol en dorpscentrum in verband met bevoorrading van winkels." Bij monde van Hennie Rustebiel hamerde Gemeentebelang nog eens op het belang van een vrach tautovrij centrum. „Waarom geen borden 'Verboden voor doorgaand vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer' plaat sen bij de rotonde Deventerweg?", aldus Rustebiel, die zich verder wel kon vinden in de plannen. Vol gens Westerik is daar evenwel niet gekozen voor het 'middel bebor- ding, maar voor (her)inrichting'. Hij zegde wel toe de suggestie nog maals mee te nemen bij de herin richting daar. Effectmetingen moeten gaan uitwijzen of aanvul lende maatregelen noodzakelijk zijn. De gemeente heeft met instem ming van de raad alsnog een mil joenengarantie verleend aan de Vuilafvoer Maatschappij (VAM) in Wijster voor de bouw van een nieu we verbrandingsoven. Aanvanke lijk was sprake van een afwijzende houding in verband met de komen de overstap van het gewest Mid den-IJssel naar de regio Twente. In een vergadering van Midden-IJs sel werd drie jaar geleden besloten met de VAM een contract af te sluiten voor de verbranding van restafval van huishoudelijk afval. De bouw van de verbrandingsin stallatie is in juli begonnen. Daar mee is een totaal 850 miljoen gul den gemoeid. De oven wordt medio 1996 in gebruik genomen. Het mo ment waarop de contractduur van vijftien jaar ingaat. Daar de wette lijk geldigheidsduur van de in 1992 afgegeven afvalstoffenvergunning tien jaar is, dient deze voor het jaar 2002 opnieuw te worden aange vraagd. Theoretisch is het moge lijk dat deze in verband met aange paste eisen niet opnieuw wordt verleend en dat met de verbran ding van het afval moet worden gestopt. De financiers van de bouw van de installatie willen geen fi nancieel risico lopen voor het geval inderdaad geen nieuwe vergun ning zou worden afgegeven. Zij wil len een financiële garantie van de elf gewestgemeenten van 121 mil joen gulden bij de aanvang. Wet houder Henk Westerik zegde toe het onderwerp in gesprekken over de afbouw in Midden-IJssel en de opbouw in Twente te betrekken. In de nieuwjaarstoespraak van voorzitter Gerhard Kolkman van ZW Blauw Wit '66 wees hij de leden op de komende werkzaam heden die de vereniging zal moe ten verrichten. Naast de voetbal sport zullen de leden ook een in spanning moeten leveren bij de veranderingen die voor 't Vlet goor op stapel staan. Op de goed bezochte bijeenkomst werd een bijzonder welkom gericht aan erelid Chr. Knijff en de delega ties van de sportcommissie en de SV Holten. Kolkman blikte aller eerst achterom en wees daarbij on der meer op de inzet van tweede penningmeester Gerrit van Zeijts inzake het automatisch betalen. Ook noemde hij het opgezette trai- nersoverleg onder leiding van hoofdtrainer Bert Middelburg.,, De wens om ook eigen mensen op ka dercursussen te krijgen is helaas nog niet gerealiseerd. De wens dat de problematiek van ons hoofd- veld verder opgelost gaat worden is voor wat de politieke kant be treft rond," aldus Kolkman. De voetbalprestaties van 1993 wa ren naar zijn zeggen weer typisch Blauw Wit: „Het zesde (senioren- )team werd kampioen en ook de pupillen deden het goed. El werd in het voorjaar kampioen. Zowel E2 als D2 werd kampioen van de najaarsreeks. Helaas is het dames voetbal met de opheffing van de meisjesafdeling verdwenen." Vorig jaar kwam de shirtsponsoring bin nen Blauw Wit goed van de grond. Bijna alle seniorenteams spelen in gesponsorde tenues. Ook binnen de jeugd is de sponsoring terug te vinden. „1994 zal wat Blauw Wit betreft in het teken moeten staan van de zelfwerkzaamheid. Er staat nogal wat op stapel. Allereerst het hoofdveld. Als alles volgens plan verloopt zullen de werkzaamheden in het voorjaar starten. We zijn blij dat de deskundigheid van de NSF in geroepen wordt om de werk zaamheden te begeleiden. Wan neer het hoofdveld weer in gebruik kan worden genomen is nog niet te zeggen," vervolgde Kolkman. Over de uitbreiding van de berging worden deze week al gesprekken gevoerd met de gemeente. Hij wees daarbij op de noodzakelijke hulp van grondwerkers, timmerlieden, metselaars, schilders en andere vaklieden. Rond de kleedkamers worden alle bossage weggehaald. Voorts is sprake van nieuwe be strating en voor de allerkleinsten komen er wat speeltoestellen. Het volgende project betreft de du gouts. Volgens Kolkman zijn de huidige dugouts langs veld 3 on bruikbaar. Het plan is om zowel bij veld 2 als veld 3 gemetselde du gouts te plaatsen. Via acties moe ten deze worden bekostigd. De nieuwe activiteitengroep onder lei ding van Harry ten Wolthuis start binnenkort met een spectaculaire actie om gelden in te zamelen. Voorzitter Kolkman benadrukte bovendien dat Blauw Wit de jeugd hoog in 't vaandel houdt: „In dat verband moet ik constateren dat we hier de zaken en voorzieningen voor de senioren goed voor elkaar hebben. Voor de jeugd heeft het clubhuis nog te weinig te bieden." Inmiddels wordt nagedacht over een invulling. Voor de tweede keer heeft de KNVB plannen om de hui dige 20 afdelingen in Nederland, terug te brengen naar 6, 8 of 12 afdelingen. In mei moet definitief worden besloten. „Voor ons, de af deling Twente, kan dat betekenen dat we bij district Oost met Gel derland, Arnhem en Nijmegen wor den ingedeeld. Of Twente samen met Zwolle. En als derde optie staat de combinatie Twente met Gelderland op papier," aldus Kolkman. 1. Aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend voor: - wijziging woonhuis/boerderij Raalterweg 34; - bouw garage/berging bij Haarlerweg 2a; 2. Toestemming is verleend voor de navolgende melding- plichtige bouwwerken: - uitbreiding woning Köllingserf 20; 3. Overige verleende vergunningen, ontheffingen e.d. voor: - kledinginzamelingsactie 1994 door Leger des Heils en Ver. Paardrijden Gehandicapten Oost; - lompenactie door Holtense Muziekvereniging HMV; Voor het inwinnen van informatie over een zaak of over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentesecre tarie. De commissie voor ruimtelijke ordening en woningbouwzaken verga dert op maandag 10 januari 1994 om 16.00 uur in het gemeentehuis. De agenda vermeldt o.a.: - concept-raadsvoorstel inzake voorbereidingsbesluit gedeeltelijke herziening bestemmingsplan „Kom Holten" (hoek Larenseweg- Kerkstraat); - concept-raadsvoorstel inzake vaststelling beleid visuele kwaliteit bebouwing plan Lukensveld. Degenen die van het spreekrecht gebruik wensen te maken kunnen dat tot uiterlijk 4 uur vóór de aanvang van de vergadering opgeven bij de secretaris van de commissie. Melding artikel 8.41 WMB. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat op grond van art. 8.41 Wet Milieubeheer melding is gedaan van een uitbreiding- /wijziging van een inrichting waarop van toepassing is een Algemene Maatregel van Bestuur door 1. Autobedrijf Jan Eshuis, Oude Stationsweg 3 te Holten voor het uitbreiden of wijzigen van een herstelinrichting voor motor voertuigen dan wel het veranderen van de daarin gebezigde wer kwijze. EISEN Deze inrichting dient te voldoen aan de eisen gesteld in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB): - Besluit Herstelinrichtingen voor motorvoertuigen Hinderwet. TER INZAGE De melding ligt vanaf 10 januari 1994, gedurende 1 maand (tot 10 fe bruari 1994) ter inzage bij de afdeling Algemene Zaken/Milieu tijdens kantooruren (8.30-12.30 uur). Nadere inlichtingen met betrekking tot het indienen van bezwaren c.q. het instellen van beroep kunt u verkrij gen op genoemde afdeling ter gemeentesecretarie. Holten, 6 januari 1994 Ter inzagelegging ontwerp-beschikkingen met vergunningaanvraag. Op de Afdeling Algemene Zaken van de gemeentesecretarie van Holten liggen vanaf 10 januari 1994 tot en met 10 februari 1994 op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur, ter inzage de ontwerp beschikkingen met vergunningaanvraag ingevolge de Wet Milieube heer van: 1. H. W. H. Vruwink, Markeloseweg 19 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (staalconstructiebedrijf en opslag en aflevering van aardolieprodukten) omvattende vergun ning. 2. Firma Reinaardus, Larenseweg 32 te Holten. tot het uitbreiden van de bedrijfsruimte voor de verwerking van vis en visprodukten. 3. J. F. Sluiter, Oude Deventerweg 47a te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (mestvarkens-, mestkalveren en rundveebedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergun ning 4. Maatschap Kolkman, Fliermatenweg 2 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (rundveemelk- en varkensfok- bedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. De ontwerp-beschikkingen omvatten het verlenen van de vergunning onder voorwaarden, die de nadelige gevolgen voor het milieu moeten voorkomen of zoveel als mogelijk is moeten beperken. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikkingen kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden ingebracht binnen een maand na de datum van terinzagelegging. De bezwaar schriften moeten bij burgemeester en wethouders van Holten, Smids belt 6, 7451 BL Holten worden ingediend vóór 10 februari 1994. Mondeling bezwaar kan worden ingebracht op een openbare zitting op verzoek tot aan het einde van de bovenvermelde termijn van 1 maand. Alleen zij die tijdig bezwaren hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking kunnen later beroep instellen tegen de beschikking bij de Raad van State. Geboren: Mette, dochter van G.H. Huisman en J.W. Boode; Rick Hendrikus Johannes Nico- demus, zoon van J.A.M. Stege man en G.M. Krisman Overleden: J. Veldhuis (82); W. Reijlink (74) Ondertrouwd: H. van Bloten- burg (27) en J. Vukkink (29).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 5