Haarbewoners pleiten opnieuw voorverkoop Plaatsen vrij op Socuwe-cursussen ITT gezondheid Subsidie voor Wereldwinkel Medische diensten van dag tot dag Kerkdiensten HQLTENS NIEUWSBLAD Onderhoud in Kozakkenstraat Uit het politierapport A.C.M. b.v. Loterij SV Bato Oorpijn bij kinderen MALSOVIT Winnaars Kerstpuzzel Bestaan er Bergezels? Kratje Amstel bier Eetu A.S.M.- A.C.M. b.v. Ingezonden DONDERDAG 6 JANUARI 1994- Woningbouwvereniging Onze Wo ning gaat vooralsnog niet in op het verzoek van een aantal huurders van woningen in De Haar om als nog hun woning te mogen kopen. Een paar jaar geleden vielen zij buiten de boot toen ongeveer een kwart (91) van de (376) in de wijk verkocht werd. De nu in een comité verenigde Haarbewoners hebben om de verkoop van nog eens enkele tientallen huurwoningen ge vraagd. Ook het gemeentebestuur werd benaderd en hoewel niet on- symphatiek tegenover het ver zoek, zal deze zich niet met de kwestie bemoeien. Directeur B.J. Doornebos stelt, dat vraag en aan bod in de wijk 'vrij ontspannen is': „Er is zeker niet veel meer vraag dan naar wat beschikbaar is. Leeg stand is er evenmin." Het bestuur van de Deventer wo ningbouwvereniging zal nu een on- Volkswagen Groep Markelo - Tel. 05476-16 19 derzoek instellen naar woningte korten bij verschillende doelgroe pen in Holten die om woonruimte verlegen zitten, zoals ouderen en jongeren. Eventueel zou de op brengst die bij (gedeeltelijke) ver koop van huurwoningen ontstaat, gebruikt kunnen worden voor nieuwbouwwoningen voor deze groep(en). Daar nieuwbouw voor relatief hoge huren zorgt, wil Onze Woning proberen om de bouwkos ten enigszins te dekken met de opbrengst uit de verkoop. Het on derzoek, dat binnen twee j aar moet zijn afgerond, moet bovendien uit wijzen waar eventueel zou kunnen worden gebouwd. Maatwerk Aan de Kozakkenstraat wordt dit jaar aan 51 woningen groot onder houd gepleegd. Knelpunt bij de voorbereidingen daarvan bleek de aanwezigheid van asbest bevat tende puien. Bovendien is er bijna geen enkele woning meer in de oorspronkelijke staat. Veel bewo ners hebben zelf verbeteringen of veranderingen aangebracht. Een uniform groot onderhoudsplan was daarom moeilijk. „Wat betreft werkzaamheden en huurprijsvoor- stel is daarom sprake van maat werk," aldus Onze Woning. Hoewel de nieuwe asbestregelgeving stelt dat aan asbestcementenpanelen geen werkzaamheden mogen wor den uitgevoerd, worden deze toch verwijderd om de achterliggende houtrot te herstellen. De puien zijn ook slecht geïsoleerd. De wonin gen worden nu op de begane grond voorzien van metselwerk en op de bovenverdieping gevelisolatie met kleurig stucwerk. In enkel de stan daard woningen wordt keuken en sanitair vernieuwd. Op de boven verdieping komen nieuwe gipspla- fonds. Verder wordt de electrische installatie aangepast; deuren, vloeren en vliezotrappen hersteld en oude cv-ketels en schakelmate riaal vervangen. Dakramen, schoorstenen, delen van de riole ringen, gasleidingen, goten en he- melwaterafvoeren worden vervan gen. Daar de gevels collectief aan gepakt worden, kan het plan enkel doorgaan als alle huurders mee doen. Sommigen hebben echter al dubbele beglazing en gevelisolatie. Daarom krijgt iedere huurder een individueel huurprijsvoorstel als het gaat om collectieve verbeterin gen. Gemiddels is sprake van 33 gulden huurverhoging. Na ge sprekken met de bewonerscom missie is vorige maand een infor matieve bijeenomst gehouden over deze zaak. Doornebos hoopt op de medewerking van de betrok ken bewoners, die binnenkort moeten reageren op het voorstel. Bij de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk (Socuwe) gaan in het nieuwe j aar weer diverse activi teiten van start. Op enkele cursus sen uit het uitgebreide aanbod zijn wat plaatsen vrij gekomen. Dat geldt allereerst voor de cursus Pergamano. Naast de bijeenkom sten voor gevorderden, gaat ook een cursus voor beginners van start. De lessen staan onder leiding van bevoegd docente mevrouw Van der Wiel. De beginnerscursus heeft plaats op vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en omvat acht lessen. Pergamano is een Colombi aanse techniek voor het maken van kaarten en dergelijke op per kamentpapier. Doordat men het op verschillende manieren kan be werken ontstaan originele werk stukken. De kaarten worden veelal gebruikt bij gelegenheden als ge boorte, huwelijk en verjaardag. De lessen beginnen vrijdag 28 januari. Het cursusgeld bedraagt 85 gul den. Onder leiding van Janet Heck gaan drie groepen Engels van start. Met name op de groepen voor gevorderden (maandagavond en vrijdagochtend) zijn nog plaat sen beschikbaar. De cursus is ge schikt voor hen die zich al redelijk met de Engelse taal kunnen red den, maar die de vaardigheid wil len verbeteren. Het accent ligt daarom op spreekvaardigheid; in de lessen wordt niet al te veel aan dacht besteed aan grammatica. Ook komen zoveel mogelijk zaken van alle dag aan bod, krijgen de deelnemers het één en ander te weten over de Engelse leefwijze en wordt zonodig ingespeeld op actu ele zaken. Bij de cursus hoort een duidelijk lesboek en wordt tevens gebruik gemaakt van luistercas settes om de spreekvaardigheid te vergroten. De maandaggroep be gint 14 februari, telt acht lessen en kost 65 gulden. De vrijddaggroep start 4 februari. Het betreft hier zeven bijeenkomsten voor een to taalbedrag van 56 gulden. Belasting Ook dit jaar verzorgt een belas tingambtenaar een speciale Belas tingcursus. In vier avonden geeft de heer Lelieveld tips over het in vullen van het aangiftebiljet, waar bij onderwerpen als aftrekposten, rente van spaarrekeningen en huurwaardeforfait de revue passe ren. De cursus biedt tevens ruimte voor persoonlijke vragen. De bij eenkomsten starten donderdag avond 3 februari (19.30 tot 21.30 uur). De vier lessen kosten 30 gul den. In januari en februari beginnen twee cursussen Koken met de magnetron. Geschikt voor dege nen die een magnetron hebben of overwegen er één aan te schaffen. De eerste cursus start woensdag avond 19 januari, de tweede woens dagavond 9 februari (beide van 19.30 tot 22.00 uur). Elke cursus telt drie lessen onder leiding van Elly van der Molen. Zij geeft handige tips om de mogelijkheden van de magnetron optimaal te leren be nutten. De cursisten worden in de gelegenheid gesteld een complete maaltijd (voor-, hoofd- en nage recht) te bereiden, die ook geza menlijk gebruikt zal worden. Ook komen zaken aan bod als het ge bruik van serviesgoed en Watt-ge- halte. Het lesgeld bedraagt 45 gul den. Vruggink Stationsstraat 10, Holten. Tel. 05483-6 13 75 Onder het toeziend oog van G.W. Oberink van de politie, werden vo rige week de winnende loten ge trokken van de onlangs gehouden loterij van de SV Bato. De prijzen werden als volgt verdeeld (achter de prijs het lotnummer): 1ste prijs (905); 2e (1175); 3e (1595); 4e (1261); 5e (410); 6e (641); 7e (358); 8ste (726); 9e (1699); 10e (1630); 11e (762); 12e (1025); 13e (995); 14e (1803); 15e (736); 16e (889); 17e (1819); 18e (675); 19e (1166); 20ste (820); 21ste (1516); 22ste (899); 23ste (1014); 24ste (102); 25ste (257). Alle prijzen worden aan huis bezorgd. Rubriek in samenwerking met de plaatselijke huisartsen en apotheker Als kleine kinderen verkouden zijn, krijgen zij vaak een lichte druk op de oren. Dat komt omdat de verbinding tussen neus en mid denoor (de buis van Eustachius) afgesloten wordt. Deze buis is net als de neus bekleed met een slijm vlies. Wanneer dat slijmvlies bij een verkoudheid zwelt, kan het hier in gevormde slijm niet weg. Het drukt op het oor en veroor zaakt pijn. Na verloop van een paar dagen slinkt het slijmvlies en kan het opgehoopte slijm weg. Soms nestelen zich bacteriën in het slijm. De klachten verdwijnen dan niet. Vaak is er een vieze afschei ding uit de neus te zien. Het opge hoopte slijm in het oor kan door het trommelvlies van het oor bre ken (loopoor). Men kan dan een gelige vochtplek op het hoofdkus sen vinden. ^idd' handeld met neusdrupppels en zo nodig een pijnstiller, bijvoorbeeld paracetamol. In het algemeen hoeft geen antibiotica te worden gegeven. Neem contact op met uw huisarts als het kind na een halve dag nog heftige oorpijn heeft, of na drie dagen nog steeds milde oor pijn heeft. Wanneer het kind te klein is om zelf oorpijn aan te ge ven, laat het dan controleren bij vermoeden daar van. Neem direct contact op met uw huisarts als het kind hevig oorpijn heeft (kleine kinderen hebben dan ook vaak koorts en huilen erbarmelijk), als het kind oorpijn heeft en een li chaamstemperatuur boven de 38 graden heeft, of als het kind een loopoor heeft en de pijn en/of koorts niet zakt. Desgewenst kunnen schriftelijk vragen worden gesteld. Ze kunnen worden ingele verd bij het Holtens Nieuwsblad, Kerkhofs- weg 18. Vermeldt u op de envelop dat het de rubriek 'Gezondheid' betreft. al 12 jaar de succesvolle afslankmethode kilo's lichter geen hongergevoel bevat essentiële voedingsstoffen «lekker en gezond Verkrijgbaar bij bakkerij: Nijkamp Dijkerhoekseweg 2 Holten Door de beheerder van de sporthal werd op 29 december aangifte ge daan van vernieling van een toilet in deze sporthal. Een was tafel en een handoekenapparaat werd daarbij vernield. De vernieling is vermoedelijk gepleegd door een voetbalteam die die avond te vo ren aldaar had gespeeld. De politie stelt een ander onderzoek in. Op 30 december in de avonduren kwam een automobiliste op de AI in de problemen door aquapla ning. Daardoor geraakte ze de macht over het stuur kwijt en bot ste tegen de vangrail. De auto werd zwaar beschadigd; persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. In inwoner uit Holten werd in de nacht van 30 op 31 bekeurd omdat hij met te veel alcohol in zijn bloed een auto bestuurde. Aangezien hij reeds eerder voor dit feit was be keurd, werd hem geen transactie aangeboden, doch zal hij zich moe ten verantwoorden bij de rechter. Oud en Nieuw is in de gemeente Holten redelijk rustig verlopen. Wel kwamen enkele klachten bin nen omtrent overlast van vuur werk. Zo gooiden enkele jongelui rotjes vanaf een viadukt aan de Markeloseweg naar beneden. Een auto rijdende op de AI werd daar door beschadigd. De school De Re genboog (voorheen genaamd De Schakel) moest het ook ontgelden. Hier werden enkele ruiten vernield en werd vuurwerk naar binnen ge gooid. Daardoor werd onderande- re de vloerbedekking vernield. De politie wist een drietal jongelui te achterhalen die dit op him gewe ten hadden. Zij zullen voor de scha de opdraaien. Een glazen deur van de sportzaal aan de Lageweg werd tevens ver nield. Hiervan is nog geen dader bekend. Tevens werden enkele putdeksels opengetrokken en wer den enkele afvalbakken in de buurt van de scholengemeenschap vernield. Op 3 januari kwam er een melding bij de politie binnen, dat een var ken over de rijbaan van de Deven- terweg los liep. Een automobiliste kon het dier net ontwijken. Bij na der onderzoek bleek, dat het dier uit een veewagentje was gevallen, toen het opweg was naar het slachthuis (Het dier had daar ken nelijk niet veel zin in). Het varken bleef ongedeerd om even later het tijdelijke met het eeuwige te ver wisselen op het slachthuis. In de nacht van 3 op 4 januari werd een zogenaamde "snelkraak" ge pleegd bij Mobil tankstation aan de Al. Met een tegel gooide men een ruit in. Er werden enkele slof fen sigaretten, een geldbedrag en wat snoep weggenomen. Occasions-centrum 1700 m2 showroom Tel. 05476-1619 De Wereldwinkel Holten heeft van de gemeente een subsidie ontvan gen van 2400 gulden. Dat betreft de helft van de huisvestingskosten (huur) van het in oktober betrok ken pand aan de Larenseweg. Ook de laatste maanden van vorig jaar is de gemeente in deze kosten tege moet gekomen. Woordvoerder An neke Wissink laat weten dat de verkoop aan de Larenseweg prima gaat. De verkoopcijfers zijn boven verwachting goed: „Het loopt als een trein. Beter dan in de hal van Albert Heijn, maar daar stonden we uiteindelijk één middag, later één dag per week. Nu zijn we vrij wel dagelijks open." Sinds de We reldwinkel in het nieuwe onderko men gehuisvest is, is de zaak met uitzondering van maandag elke dag geopend. Vrijdag en zaterdag zelfs de hele dag, zij het in plaats vanaf 9.00 uur, vanaf 9.30 uur. Za terdag sluit de winkel om 16.00 uur. Dinsdag, woensdag en donderdag is de zaak enkel in de middaguren geopend. Omdat vrijdags de super markten ook tussen de middag ge opend zijn, heeft de Wereldwinkel met ingang van dit jaar zich op dat punt aan die openingstijden aan gepast. „Een duidelijk winstpunt," constateeert Anneke. Hoewel de belangstelling voor de Wereldwin kel groot is, ook van mensen 'die zo maar eens willen kijken zonder de verplichting te voelen iets te moe ten kopen', wordt voorlopig niet overgegaan tot verdere uitbrei ding van de openingstijden. Anne ke: „Men is hier nu net aan gewend en bovendien blijft het vrijwilli gerswerk. We zouden in dat geval over meer mankracht moeten be schikken." De prijswinnaars van de grote Kerstpuzzel van het -Holtens Nieuwsblad en de Holtense Han delsvereniging zijn: Eerste prijs: mevrouw Paalman-Jansen, Beuse- bergerweg 26 (waardebon 100 gul den), tweede prijs (waardebon 75 gulden) mevrouw Nuus, Schouten straat 34 en de derde prijs (waarde bon 50 gulden) mevrouw E. Jan- sen-Manenschijn, Dijkerhoekse weg 9. Met deze winnaars wordt nog contact opgenomen. Sla groomtaarten gaan naar: H. Koop man, DiessenplasstraatöO; I.A. ten Zijthoff, Van Holtenserf 27; R.J. Schreurs, A.J. Goldsteinstraat 19; H.A. Wissink-Garssen, Churchill- straat 119; W. Pekkeriet, Lang straat 38; A. Jansen, Noordenberg straat 28; Joke Herms, Industrie straat 28; Truus Beldman, Vixse- boxsestraat 11; G.A. Goorman, Keizersweg 40; H. Lindenboom, Kenemansstraat 38. De winnaars van de taarten krijgen bericht thuis. Daarmee kunnen zij hun ge wonnen prijs bij bakkerij Nijkamp afhalen. In de volgende editie meer over de Kerstpuzzel. De belang stelling daarvoor bleek dit jaar overigens enorm. Op het redactie adres van het Holtens Nieuwsblad werden maar liefst 136 oplossingen ingeleverd. Via de plaatselijke en regionale pers worden wij de laatste tijd regelmatig op-de hoogte gehou den van de verrichtingen van een nieuwe vereniging 'Kring Beiooners de Holterberg'. Be halve als belangengroep profi leert men zich als groepering die uitsluitend het beste met de Holterberg voor heeft. Vooral dit laatste stuit ons tegen de borst en vraagt om een reactie. Wanneer wandelpaden veran deren in oprijlanen, fraaie bos percelen plotseling doorsneden worden door afrasteringen met daarachter soms een woest blaffende hond, dan wordt de Holterberg geweld aangedaan. Nog maar enkele jaren geleden probeerde een Bergbewoner het Dikkerspad af te sluiten. Dat zo'n bewoner thans in het be stuur van de nieuwbakken club zit zal niemand verbazen. Hoewel wij niemand persoon lijk ook maar iets misgunnen en ieders recht erkennen een huis naar eigen behoefte te kiezen moet het volgende ons toch van het hart. Wanneer men werke lijk alleen het beste met de Hol terberg voor hheft, zou men moeten vertrekken, de villa's af breken en de natuur weer zijn gang laten gaan. Natuurlijk zijn wij niet zo naïef te denken dat dit ooit een agen dapunt van deze club zal wor den, maar het geeft wél goed onze gevoelens weer. Nee, laat deze groepering zich uitsluitend uiten als wat zij is: een belan gengroep die ijvert voor facili teiten van leden. Misschien zien wij het allemaal wat te somber en moeten wij over een jaar con stateren dat dankzij de Bergbe woners alle afrasteringen op de Holterberg zijn verdwenen en bijv. het Hoge Hei-, Schepers- en andere onbenoemde paden weer toegankelijk zijn voor het publiek. Of er ezels huizen op de Holter berg? Wij denken van niet. Voor ezels moeten wij naar het dorp Holten zelf. Het huidige èn voor gaande gemeentebesturen, maar ook de Holtense bevol king komen voor deze kwalifi catie in aanmerking. Waren wij het immers niet zélf die nooit een passend antwoord of maat regel klaar hadden als er weer een mooi deel van de Holterberg in een bouwperceel verander de? Dat ezels altijd wel ezels zullen blijven kunnen wij over enkele jaren constateren, dan zal aan de andere kant van Holten we derom een fraai stukje natuur ten prooi vallen aan de vooruit gang. Op onze Holterberg hui zen overigens uitsluitend nog [sluwe) vossen. Groep Bevordering Normbesef Holten: H. Broekmaat, E. Hu- zen, A. van Beek, E. Rozendom, W. Veneklaas en H. van Beek. ARTS: Weekenddienst: Huisartsen- maatschap Holten, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren uit sluitend voor spoedgevallen: 11.00 uur en 16.00 uur (zonder afspraak). APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 8 en 9 januari: F. Koop, Spoor straat 3, Goor. Tel. 05470-71350 Behandeling na telefonische af spraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, teL 62835, bgg 05480-21629. THUISZORG ZUIDWEST OVERIJSSEL: Kraamzorg: Ceintuurbaan 11, Deventer, tel. 05700-32095; voor informatie ma t/m vr. 08.30- 16.30 uur. Wijkverpleging: Gaardenstraat 31, spreekuur en uitleen m t/m vr. 13.30-14.30 uur, tel 05483- 61436; 24-uurs bereikbaarheid noodgevallen: tel 05700-15297. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Gaardenstraat 29-31, tel 6 27 84. Thuiszorg: gezinsverzorging. Algemeen maatschappelijk werk. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en vol gens afspraak. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10. SLACHTOFFERHULP Voor praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van mis drijven en verkeersongevallen. Het Buro Slachtofferhulp is 24 uur per dag bereikbaar (tel. 05720-60922). Buiten spreeku ren worden met doorgescha keld naar Buro Slachtofferhulp Deventer of Telefonische Hulp dienst. De spreekuren zijn op woensdag van 9-11 uur in het politiebureau te Raalte. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). DIERENBESCHERMING: E. Ras, regio-inspecteur, tel. 05480-14448; werkgroep Holten: E. Grootewal/H. Schoorlem- mer, tel 05483-64844. ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf LTsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-26 77 54; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734); Hout- en Bouwbond (tel. 63012); ABVA/KABO (tel. 61793); Voe dingsbond (tel. 61057); Horeca- bond (64467); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). NED.HERV. KERK 10.00 uur, drs. J. Wiegers. Ne vendiensten 19.00 uur, ds. A.J. Lee rink Collecte in dienst: Diaconie. Uitgangscollecte: Plaatselijk jeugdwerk Oppasdienst: mw. Stegeman, Marieke Ribbink Diessenplas: woensdag 12 janu ari: ds. S.M. Roozenboom GEREF.KERK 9.30 uur, ds. M. Berg, Barchem - viering H.Av. 15.00 uur, ds. M. Berg, viering H.Av. en Nabetrachting Kindemevendienst groep 3,4 en 5 o.l.v. Trijnet Overkempe; groep 6,7 en 8 o.l.v. Hans Stam Oppasdienst: 0-3 jaar: Jenny Dij kink-Aanstoot, José Klein Nagelvoort-Beldman, Ingrid Stam-Jansen; 4-6 jaar: Jetty Tromop-Imhof, Janita Tromop, Karin Tromop. Eerste collecte: Evagelisatie quotum, Avondmaalscollete di aconie. Tweede collecte: Rente en aflossing (m.u.v. interkerke lijke diensten). RK KERK 10.00 uur, H. Mis in gebouw Ire ne m.m.v. jongerenkoor DIJKERHOEK 10.00 uur, ds. A.J. Leérink Collecte in dienst: Diaconie. Uitgangscollecte: Plaatselijk jeugdwerk EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2 Holten; Samen komst 10.00 uur; Bidstond 19.00. OKKENBROEK 10.00 uur, ds. J.G. Beerthuis, Bathmen; Uitgangscollecte: Zuiderzeefonds NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur, H. Mis Zondag: 8.00 uur, H. Mis; 10.00 uur, gebedsdienst KERKTELEFOON Uitzendingen elke laatste vrij dag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur (herhaling). Donderdag 6 januari: 9.30 uur, nieuwjaarsbijeenkomst HVG in Irene Vrijdag 7 januari: vanaf 18.30 uur recreantentoernooi Minto- nette in de sporthal; 20.00 uur, nieuwjaarsrecptie SV Holten, kantine Meermanskamp Zaterdag 8 januari: 17.00-20.00 uur, open huis kapsalon IJssel- dijk; 16.00-18.00 uur, nieuw jaarsreceptie Tennisclub Hol ten, kantine Valkenweg; v.a. 10.00 uur, crossloop Blauw Wit vanaf clubhuis op 't Vletgoor Zondag 9 januari: 9-10 uur, start Beemd- en Bergtoer WV Holten bij sporthal 't Mossink; 14.30-17.00 uur, nieuwjaarsre ceptie MAC De Holterberg in 't Stuurhuus; 16.00-18.00 uur, nieuwjaarsreceptie Hockeyclub Holten, clubhuis Molenbelter- weg 3. Maandag 10 januari: 20.00 uur, ledenvergadering HPC in De Boschkamp Donderdag 13 januari: bijeen komst Overijsselse Vrouwen Raad in De Boschkamp (over oprichting vrouwenraad Hol ten) Zaterdag 15 januari: 10.00 uur, ledenvergadering Kring Bewo ners de Holterberg in 't Lósse Hoes met aansluitend wande ling o.l.v. Kees Bos en om 14.00 uur buffet in 't Lósse Hoes; Zondag 16 januari: 15.00 uur, eredienst t.g.v. intrede ds. H.P. Mulder in gereformeerde kerk; v.a. 11.00 uur, gewichttouwtrek ken OKIA in Het Bonte Paard Maandag 17 januari: 20 uur, openbare ledenvergadering D66 Holten in De Biester Dinsdag 18 januari: 20.00 uur, nieuwjaarsbijeenkomst HVG Dijkerhoek Woensdag 26 januari: 20 uur, inleiding M. Hoedeman voor Kunst en Cultuur in De Bosc hkamp over 'Opera'; 19.30 uur, bijeenkomst van de Club van oud-militairen en oud-verzets mensen in zaal Vosman m.m.v. duo Schreurs/Hiddink

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 3