Eerste Sylvestermarkt hopeloos verregend 'Gat van Holtenin het voorjaar weer 'opgevuld' nu 49.- SWINO Holtens Nieuwsblad Dick van der Torre lijsttrekker D66 Bouw tweede complex spoedig van start Lezing voor cultuurkring vervalt ORIGINELE ARROW shirts u ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint alsuonseennieime abonnee opgeeft. BON Uitbreiding stalling bij NS-station Open huis kapsalon HPC vergadert in dorpshuis Holten Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 6 JANUARI 1994 Abonnementsprijs f 66.= Losse nummers f. 1.45 Onze Woning Woningbouwvereniging Onze Woning gaat (nog) niet in op het verzoek van enkele bewoners van De Haar om alsnog hun hoorwoning te mogen kopen. Wel wordt onderzoek gedaan naar het woningtekort onder bijvoorbeeld ouderen en jonge ren in Holten. De opbrengst uit een (gedeeltelijke) verkoop zou kunnen worden worden ge bruikt voor nieuwbouw voor deze doelgroepen. In de Kozak- kenstraat zijn de bewoners ge confronteerd met plannen van Onze Woning voor groot onder houd. Parel 'Holten natuurlijk als parel van Twente'. Met deze veelbe tekenende woorden besloot waarnemend burgemeester J.J.H. Cornielje begin deze week zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie in het ge meentehuis. Onderdeel van een limerick, waarvan hij er inmid dels in Holten ook al verschei dene heeft laten horen. Een door hem geliefde dichtvorm, die hij welhaast tot zijn han delsmerk heeft gemaakt. Nacht Onder aanzienlijke publieke belangstelling werd vorige week dinsdag de welbekende Nacht van Blauw Wit gehou den in sporthal 't Mossink. Nog regelmatig is de zinderende fi nale onderwerp van gesprek onder voetbalminnaars. De vijftiende 'Nacht' kwam op naam van Sportclub Markelo. „Niet meer over praten, gauw op ruimen en volgend jaar opnieuw proberen!" Klare taal van VW- beheerster Astrid Dirkzwager te gen het einde van de eerste en hopeloos verregende Sylvester markt. Een teleurstelling voor or ganisator WV en voor het winke lend publiek, dat slechts mondjes maat een haastig bezoek bracht aan de 'anderhalve kraam' tussen dorpskerk en gemeentehuis. Iets meer belangstelling was er wel voor het optreden van het Her vormd Kerkkoor en het Holtens Gemengd Koor in de kerk. Even 'drogen' en na het winkelen en ge nieten van prima koorzang. Beide gezelschappen brachten een aan tal liederen ten gehore. De Sylves termarkt telde slechts zes kramen. Slijterij De Biester was vertegen woordigd met onder meer cham pagne, terwijl collega Boer Biet onder het balkon van het gemeen tehuis Glühwein aan de man bracht. Novalux Van de Maat had kaarsen uitgestald, Jos Kamphuis ('t Klavier) stond er met hapjes, bakkerij Nijkamp met oliebollen. Ook de Wereldwinkel had een kraam ingericht. Vanwege de aan houdende regen hadden enkele an dere het op het laatste moment laten afweten, onder wie ook Qol- bekkink van de Elshof-huifkar- tochten. Hij zou de markt opluiste ren met een heuse arrestee, waarin desgewenst een ritje kon worden gemaakt. Wel aanwezig was een delegatie van HMV en ook twee midwinter hoornblazers trotseerden de regen. Om toch enigermate droog te blij ven produceerden zij de sonore klanken van de hoorn bij de ingang van het gemeentehuis. Het was de eerste maal dat de WV een Sylves termarkt op touw had gezet: „Om Holtenaren en vakantiegasten een sfeervolle en attractieve activiteit tussen kerst en oud en nieuw te bieden," had Astrid eerder laten weten. Een gewaardeerd initiatief, dat volgens menigeen zonder meer beter had verdiend. Ondanks deze eerste tegenslag wil de WV vol- Beschut tegen de regen brachten medewerkers van 'Boer Biet' bij de ingang van het gemeentehuis Glühwein aan de mand (Foto Ten Velde) gend jaar opnieuw een Sylvester- doeling is om het evenement een markt houden. Wellicht dan met jaarlijks karakter te geven en om meer deelnemers en hopelijk beter de organisatie te zijner tijd te laten weer. Astrid Dirkzwager had al la- overnemen door bijvoorbeeld de ten doorschemeren dat het de be- Holtense Handelsvereniging. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-630 22 Directie: J. V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Fax nummer 053-84 22 23 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-642 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Kerkhofsweg 18 tel. 05483-6 38 03 faxnummer 05483-6 64 97 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. Schottert tel. privé 074-42 86 06 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 De woensdagavond 12 januari ge plande lezing van drs. H. Hegeman over het thema 'Fotografie en Kunst' voor de Stichting Kunst en Cultuur in De Boschkamp, gaat niet door. De eerstvolgende bijeen komst is woensdagavond 26 janua ri. Dan spreekt mevrouw M. Hoe- deman vanaf20.00 uur aan de hand van muziek en videobeelden over het fenomeen 'Opera'. Het eerste deel van de avond staat in het teken van ontstaan, functie en dra maturgie. Na de pauze wordt aan dacht besteed aan de opera 'Eugen Onegin' van Tsjaikowski. In het pas begonnen nieuwe jaar zal het dorpscentrum op diverse plekken een sterkere woonfunctie krijgen. Het betreft de nieuwbouwprojecten in het 'Gat van Holten' en het zoge noemde 'plan Aanstoot' op de hoek Larenseweg-Kerkstraat. De bouw van 50 seniorenwoningen op het voormalige Ehag- terrein aan de Dorpsstraat begint pas volgend jaar. Dan moet er ook duidelijkheid zijn over de multifunctionele woonvoorzie ning op de plek van de huidige Dorpsschool. Binnen afzienbare tijd zal de gemeente de raad een door het Zwols stedebouw kundig bureau Witpaard er, Partners samengestelde Ontwikke lingsvisie voorleggen. Daarin een aantal toetspunten die ook aangehouden werden bij de beoordeling van het woon/winkel complex van Dikkers/Wansink (DiWa-complex) aan de Dorps straat, naast het vroegere gemeentehuis. Op die manier moet worden voorkomen dat de diverse projecten met verschillende maatstaven gemeten worden. „Dat neemt niet weg dat per lokatie specifieke aandachtspunten gelden," aldus B en W. De werkzaamheden aan het door de Rijssense architectengroep Jorissen ontworpen complex in het 'Gat van Holten' zijn zoals bekend enkele maanden geleden van start gegaan. Begin dit jaar dreigde een niet ontvangen afbraaksubsidie van 32.000 gulden (veertig procent van de sloopkosten van de Mengunie achter supermarkt Albert Heijn) voor verder oponthoud te zorgen. De kosten werden alsnog voor rekening genomen, evenals de kosten voor het kappen van een aantal bomen op het bewuste stuk grond. Het provinciale onderzoek naar bo demverontreiniging en geluidhinder viel positief uit. Ruim zes jaar nadat de provinciale welstandscommissie Het Over- sticht met de eerste ideeën over de invulling van 'het gat' kwam, ging het terrein in september in de hek- KWALITEIT* GULDENS VOORDEEL Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee v Holtens Nieuwsblad Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 66.= ken. Een maand later werd begon nen met uitgraven. Als de werk zaamheden gereed zijn, is Holten straks een winkelcomplex met daarboven twee woonlagen met elk drie luxe appartementen rijker. Alle woningen zijn verkocht aan vrijwel uitsluitend Holtenaren. In middels is de vloer gestort. Vorst en aanhoudende regen hebben tot nu toe voor twee weken vertraging gezorgd. Momenteel liggen de werkzaamheden stil vanwege va kantie. Als de weersomstandighe den meewerken, wordt maandag begonnen met het optrekken van de muren. „Niet alleen van het win kelpand, maar tot en met de flats," legt woordvoerder Henk Dikkers uit. Half mei moet het gebouw op hoogte zijn. De bedoeling is dat de appartementen in de loop van juni betrokken kunnen worden. Priori teit ligt daarom bij het woonge deelte van het complex. Pas daar na wordt het winkelgedeelte afge werkt. Henk Dikkers en Jan Wan- sink (Mengunie) verwachten dat dat gedeelte in september klaar is. Het DiWa-complex wordt niet on- derkelderd. „Te duur," zeggen bei den in koor. 'Non food' De belangstelling voor de flats bleek groot. De prijzen varieerden van ongeveer 200.000 tot 250.000 gulden. Het merendeel van de drie kamer appartementen is gekocht door alleenstaanden. In enkele ge vallen betreft het een tweeper soons huishouden. Langs de wo ningen komt aan de achterzijde een gesloten galerij, aan de voorzij de een balkon. Aan de achterkant van het complex, by het VW-kan- toor, krijgen de bewoners eigen parkeerruimte. Het DiWa-com- plex wordt aan het Hobbyhuis Hol ten vastgebouwd. De totale opper vlakte telt circa 750 vierkante me ter. Het Hobbyhuis beslaat daar van zo'n 450 vierkante meter en breidt naar voren (richting Dorps straat) uit. Daarnaast blijft ruimte h'SK?0™ T1'fker kdigt DiWa-complex gestalte. Als alles volgens plan verloopt moet hetGat van Holten over enkele maaden zijn opgevuld (Foto Ten Velde) over voor een winkelunit van zo'n 200 vierkante meter. „Een onder neming in de 'non food-'sector, die een aanvulling voor Holten bete kent," stelt Dikkers diplomatiek vast. „Het moet iets worden met uitstraling, ook voor toeristen." Belangstelling voor de ruimte is er al wel, toch hullen de heren DiWa zich op op dat punt (nog) in stil zwijgen. De huidige verkoop ruim te van het Hobbyhuis Holten wordt straks deels verkoopruimte voor 'grovere spullen' als potgrond en gaas, deels magazijn. Het assor timent wordt uitgebreid met ge schenkartikelen, die in hoofdzaak aan de Dorpsstraat-zyde uitge stald en verkocht worden. In ver band met het niveauverschil (een meter) tussen bestaande bouw en nieuwbouw, wordt in de winkel een trapje aangelegd. Rolstoelgebrui kers kunnen het hoger gelegen deel uitsluitend via de achterin gang bereiken. De ruimte tussen Albert Heyn en de verbouwde win kel bedraagt straks circa 18 meter. Langs de rijkelijk van glas voorzie ne zijgevel van het Hobbyhuis wordt een trottoir aangelegd. Aan die kant komt bovendien de in gang. De andere winkel heeft de ingang aan de Dorpsstraat-zijde. Het nieuwe gebouw wordt op zo'n 5 meter van het voormalige gemeen tehuis gesitueerd en op gemiddeld 11 meter van de Dorpsstraat. Ge middeld, daar de weg er enigszins verloopt en het pand er ook niet geheel parallel aan komt te liggen. Het trottoir wordt vermoedelyk vervangen en er volgt nog overleg (met de Oad) over de bushalte. „Verplaatsen of een andere oplos sing," meent Wansink. By de in richting daar zal ook de gemeente worden betrokken. Het tweede woon/winkelcomplex verschijnt op de hoek Larenseweg- Kerkstraat. Het 'plan Aanstoot' van bouwbedrijf Voordes. Een wy- ziging van het bestemmingsplan met behulp van artikel 19 is daar voor noodzakelyk. Net als in 'het gat', ook hier winkels beneden, twee woonlagen met flats erboven. Het gebouw wordt gesitueerd op de lokatie van de vroegere rijwiel handel Aanstoot (thans Welfare Rode Kruis en supportersvereni ging HMV) en de garage en werk plaats van Taxi Aanstoot. Ook de toonzaal van Aanstoot Electro moet er aan geloven. De winkel blijft gehandhaafd. In tegenstel ling tot het DiWa-complex is hier wèl sprake van onderkeldering: een ondergrondse parkeergarage. Hoe de zaak er precies uit gaat zien, is nog onbekend. Voordes heeft één en ander bewust uitge steld om 'rustig de puntjes op de i te kunnen zetten'. Binnenkort komt er meer duidelijkheid. Dan krijgen raadscommissies en raad 'plan Aanstoot' voorgelegd. Voor het eerst zal D66 Holten deel nemen aan de gemeenteraadsver kiezingen die woensdag 2 maart gehouden worden. Begin deze week werd bekend dat Dick van der Torre, tot voor kort voorzitter- /secretaris ad interim, als lijsttrek ker is aangewezen. De 62-jarige Van der Torre zal zich vanaf nu volledig wijden aan de verkiezings campagne. De al twintig jaar in Holten wonende democraat is zelf standig consultant voor de metaal industrie. Tweede op de kandida tenlijst is Rob Hazes, 42 jaar en sinds vijf jaar Hoitenaar. Hazes is leraar onderwijskunde, auteur on derwijsmethoden en parttime huisman. Ton van Well, 58 jaar en al vijftien jaar wonend in Holten, is de nummer drie op de lijst. Van Well is zelfstandig gevestigd con sultant voor loopbaanbegeleidin g/interimmanager. Als vierde staat Kees Boode genoteerd. Hij is 59 jaar, woont al twintig jaar in Hol ten en is ex-koopvaardijofficier en ex-transportmanager by een lan delijk vervoersbedrijf. De eerste vrouw op de negen namen tellende kandidatenlijst is Henriët de Reu ver-Helleman, 48 jaar en ruim twin tig jaar woonachtig in Holten. Me vrouw De Reuver staat vijfde op de üjst, is lerares Engels en parttime huisvrouw. Zesde is Mies Hüssla- ge-Laterveer, zevende Kees van Geel, achtste Piet van Riel en ne gende Erik Bus. Sinds kort heeft de afdelig Holten van D66 weer een volledig bestuur. Voorzitter is Kees van Geel, Coc- kie Busink-Vermeulen secretaris (Liezenweg 4, tel. 63619), Kees Boode penningmeester. Maandag 17 januari is de verkiezingscam pagne het voornaamste punt op de agenda van een .openbare leden vergadering van D66 in De Biester. Leden, kandidaat-leden en overige belangstellenden zyn vanaf 20.00 uur welkom om deze vergadering bij te wonen. Volgende week ver schijnt het verkiezingsprogramma van D66. Daarover meer in de ko mende editie van het Holtens Nieuwsblad. De fietsenstalling bij het station is vorige maand uitgebreid met 100 klemmen en 5 kluizen. Totaal kan de stalling nu zo'n 500 fietsen her bergen. Volgens een woordvoerder van de NS in Deventer was de uit breiding noodzakelijk in verband met de grote behoefte aan stal lingsplaatsen voor fietsen: „Holten stond in verband met de aanzien lijke groei 'fietsende reizigers' op de nominatie om uit te breiden. Bij de vorige uitbreiding hebben we daar al rekening mee gehouden. De tegelvloer was al aangelegd." Naar zijn zeggen was voorheen sprake van een overschot van soms wel 80 stallingsplaatsen op bepaalde piektijden. „Nu is er vol doende ruimte en kunnen we op dat punt alle pieken het hoofd bie den," aldus de zegsman. Over de onlangs ter hoogte van de Aaltinksweg op het spoorwegtalud aangebrachte trap, die gebruikt wordt bij onderhoudswerkzaam heden, liet hij weten dat 'zeker re kening gehouden wordt met veilig heidaspecten'. Omwonenden had den gewezen op het gevaar van spelende kinderen, die probleem loos van de trap gebruik kunnen maken en zo langs de spoorbaan terecht komen. De NS zal of een hekwerk rond de trap aanbrengen of een opklapbaar exemplaar aan brengen. Volgens de woordvoerder is het aanbrengen van een omhei ning bij een talud van circa drie meter juridisch echter niet ver plicht. Met ingang van deze maand is kap salon IJsseldijk overgenomen door Suzanne Nales uit Ruurlo. Zater dag 8 januari houdt Suzanne open huis van 17.00 tot 20.00 uur. Onder .het genot van een hapje en een drankje is iedereen van harte wel kom om kennis te komen maken en een kijkje nemen in de salon. In verband met het open huis is de zaak die dag in plaats van tot 15.00 uur, tot 13.00 uur geopend. De Holtense Postzegelclub houdt maandagavond 10 januari haar jaarlijkse ledenvergadering in dorpshuis De Boschkamp. Aan vang 20.00 uur. De agenda ver meldt onder meer de bestuursver kiezing, het vaststellen van de con tributie voor zowel jeugd als senio ren en welke activiteiten de club de komende tijd op touw kan zetten voor filatelisten. Alle leden zijn van harte welkom.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 1