Ondanks de regen toch nog brandende kaarsen Bcusebcrgers in problemen door bouwgrondbelasting Holtens nieuwsblad. WEEK 7ER STAL Heddendorp niet in Rabo-pand SEZE 'Wij vechten door tot bittere eind' Campanella zingt voor Amnesty Bouwgrond belasting DEZE WEEK OP PAGINA 12 Nieuwjaarsbijeenkomst U ontvangt een fraaie BON MEDEDELING Nieuwjaarsparty Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 30, DECEMBER 1993 Abonnementsprijs f 66.= Losse nummers f. 1.45 Kleuters Samen met hun juffen en de kerstman begaven de kleuters van de Dorpsschool zich vrij dagochtend naar hun nieuwe onderkomen in de Kolschool. Hoewel de fusie tussen beide scholen pas in augustus een feit is, besloten de directeuren in verband met het gewijzigde aanmeldingsbeeld, tot het sa mengaan van de kleuterafde lingen. De leegstaande kleuter lokalen in de Dorpsschool wor den tijdelijk bezet door kleu ters van de Regenboog. Jaaroverzicht Zoals gebruikelijk blikt de re dactie in de laatste editie van het jaar terug op al datgene dat de Holtenaren de afgelopen twaalf maanden bezighield. Volledigheid in dezen is onmo gelijk. Ongetwijfeld zijn er ac tiviteiten en evenementen die sommigen in het bijzonder tot de verbeelding spraken. Door het gebrek aan ruimte beper ken wij ons evenwel tot een keuze. Ondanks het regenachtige weer plaatsten zo'n tweehonderd leer lingen uit de groepen zes, zeven en acht van de plaatselijke basisscho len 1500 in de loop van vrijdagmid dag brandende kaarsen bij de oor logsgraven op de Canadese Be graafplaats. Een plechtigheid, die evenals vorig jaar georganiseerd was door de Stichting Viering Na tionale Feestdagen in samenwer king met de plaatselijke basisscho len. Hoewel de regen toch eniger mate spelbreker was, trok de actie flink wat publieke belangstelling. Een extra compliment voor de kin deren is hier zeker op zijn plaats. Ruim driekwart van de leerlingen uit de bovenbouwgroepen trot seerde de regen en kwam veelal per fiets naar de begraafplaats. Som migen waren geheel doorweekt. Het was de tweede keer dat deze bijzondere activiteit plaatshad. Vorig jaar werd het gebruik geïn troduceerd door mevrouw L. van Dam. Zij is Finse van geboorte en bracht daarmee een traditie van haar land onder de aandacht. Een verlangen naar licht, dat zo op kerstavond tot uitdrukking wordt gebracht. De plechtigheid viel in dusdanig goede aarde, dat onmid dellijk besloten werd deze ook in Holten in elk geval de eerstkomen de vijf jaar te handhaven. Dat de ceremonie ook daarna structureel gehandhaafd blijft, lijkt waar schijnlijk. Eerder op de dag waren de in hou ders geplaatste paraffine kaarsen aan de rand van de rijen met gra ven geplaatst en aangestoken. On der muzikale begeleiding van een Canadese 'piper' (doedelzakspeler, red.) en twee midwinterhoombla- zers, werd door de kinderen bij ieder graf een kaars geplaatst. On danks het miezerige weer een in drukwekkend schouwspel. Nadat alle graven voorzien waren, plaat sen zes leerlingen (van iedere school één) zes brandende kaarsen bij het centrale kruis op het kerk hof. In tegenstelling tot vorig jaar bleven verscheidene kaarsen nu niet circa acht uur achtereen bran den. Menig houder liep vol met water, waardoor de vlam vroegtij dig doofde. Toch was het opval lend dat zo'n zestig procent van de kaarsen rond half negen nog brandde en menig kaars bleek bij het opruimen zelfs geheel te zijn opgebrand. Aan het verzoek van Ondanks de aanhoudende regen plaatsten kinderen brandende kaar sen op de Canadese begraafplaats (Foto archief) vorig jaar om ook het donkere pad vanaf het toegangshek naar de be graafplaats van verlichting te voorzien, was ruimschoots gehoor gegeven. Brandende kaarsen ge leidden de bezoekers die minder goed ter been zijn of zien moeite loos naar het ereveld, dat ondanks de weersomstandigheden een tijd lang een imposante aanblik bood. Ook 's avonds trok het feeëriek verlichte erevéld belangstellen den. Het stemde menigeen tot na denken. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Directie: J. V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Fax nummer 053-84 22 23 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Kerkhofsweg 18 tel. 05483-6 38 03 faxnummer 05483-6 64 97 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. Schottert tel. privé 074-42 86 06 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 Ondanks het slechte weer kon win kelend Holten woensdag, tijdens de eerste koopavond voor kerst, genieten van het koor Campanella. In plaats van op de Smidsbelt zelf hadden de circa 20 leden gekozen voor een droog plekje bij de ingang van het gemeentehuis. Daar brachten ze tussen acht en half negen diverse bekende kerstliede ren ten gehore, waarbij de toehoor ders de gelegenheid hadden een vrijwillige bijdrage te geven voor Amnesty International. Door het slechte weer bleven gehoor en gif ten evenwel beperkt. Onlangs nam de gemeenteraad met een minimale meerder heid (CDA en PvdA) het voorstel tot de heffing van bouwgrond- beiasting plan Beuseberg aan. Een motie van Gemeentebelang (GB) om de belasting te verlagen kreeg enkel steun van de VVD en haalde het dus niet. Grote teleurstelling al met al onder de 21 betrokken oorspronkelijke bewoners, die hun schriftelijke oproep aan de raad om het besluit niet aan te nemen niet gehonoreerd zagen. In de brief werd aandacht gevraagd voor de voor velen uiterst ingrijpende financiële gevolgen van het besluit. Volgens een woordvoerder hadden pogingen om met de gemeente in overleg te treden geen zin. Kort voor de bewuste raadsvergadering had één van de bewoners wethou der Wim Dalhuisen nog gevraagd om wat voor bedragen het ging. Naar zijn zeggen was het antwoord redelijk geruststel lend, zodat geen actie meer werd ondernomen totdat alsnog bekend werd dat het veel forsere bedragen betrof en in ijltempo in de pen werd geklommen. Tot de 'gebate eigenaren' behoort het echtpaar Willem en Marie (van de Visscher) Vos. Sinds ruim- 28 jaar wonend in de boer-derij van Maries ouders en zelfs grootou ders, die intussen eigendom is. Tot voor kort woonde ze aan de Beuse- bergerweg. Een goed verharde zandweg vormde de ontsluiting naar deze weg. Sinds de verlegging Alle inwoners van Holten worden hierbij uitgenodigd voor de openbare Nieuwjaarsbijeenkomst, die gehouden zal worden op maandag 3 januari 1994 van 19.30 uur tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Holten. Om 20.00 uur zal de burgemeester zijn nieuwjaarstoespraak houden. Burgemeester en wethouders van Holten, de secretaris, J. P. Stegeman. de burgemeester, J. J. H. Cornielje, wnd. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint wordt u goed aI« am* aan niAIIUUA geïnformeerd. CSI9II UII9 CCII A/s abonnee bent u ^l|AMMAA daarvan verzekerd. {sSJvslgll;!* Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik.deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Dhr./mevr.: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 66.= van vorig jaar wonen ze aan De Visscher. Ingeklemd tussen de nieuwbouwwoningen. „Vroeger waren we van drie kanten bereik baar," klaagt Vos. „Nu zijn we aan gewezen op De Visscher." Door de komst van de nieuwbouwwijk werd een tegelpad aangelegd tus sen Larenseweg en Het Lande- weerd. Het pad loopt langs de wo ning. Vos: „Ik moet nu betalen voor iets waar anderen gebruik van maken en dat bovendien als hondentoilet fungeert." De boer derij werd ook aangesloten op de riolering. „Kosteloos? Ben je gek! Ik kreeg 700 gulden aansluitkosten gepresenteerd plus aanlegkosten." Het echtpaar Vos wordt nu aange slagen voor totaal 55.436 gulden. Daarvoor kan een lening worden afgesloten met een looptijd van 30 jaar tegen 7 procent rente: jaarlijks 4467 gulden. „Betalen doe ik niet," reageert Vos fel, die evenals zijn echtgenote verzekert dat hij 'vecht tot het bittere einde'. De groep bewoners heeft inmiddels een raadsman in de arm genomen en hoopt op morele gronden alsnog haar recht te halen. Ook wordt overwogen om de Nationale Om budsman in te schakelen en het televisieprogramma "Ook dat nog'. „We hopen bovendien dat na maart de raad er anders uit ziet en er dan wellicht een mogelijkheid is om het besluit te herroepen," aldus de Holtenaar. In een brief hebben de bewoners de feiten nog eens op een rij gezet. 'Eind jaren zeventig deelde de ge meente de bewoners van de buurt schap Beuseberg mee, dat de aan vraag tot realisering van plan Beu seberg door de Kroon was goedge keurd. Als gevolg hiervan werden de eigenaren van de gronden in dit plan onteigend voor 10 gulden per vierkante meter'. Willem en Marie Vos gingen destijds niet zomaar overstag: „Wij hebben geproce deerd tot in Den Haag, want uitein delijk betekende het dat ik belem merd werd in mijn bedrijfsuitoefe ning en bovendien ging ons vrije uitzicht verloren." Vos zag zijn moeite niet beloond, verkocht 2 ha land aan de gemeente en kocht er in Holterbroek 3 ha voor terug, waar hij uiteindelijk toestemming kreeg om een stal op te zetten. v- Kostenstijgingen maken voor het Holtens Nieuwsblad een aanpassing van het abonnementstarief noodzakelijk. In verband liiermede is de abonnementsprijs per 1 januari 1994 als volgt: 66.- per jaar los nummer 1.45 De uitgever Ook het echtpaar Vos van de boerderij 'De Visscher' is geconfronteerd met de gewraakte bouwgrondbelastinq (Foto Ten Velde) „Met het geld van de grond ver koop kwam ik er echter niet. Er moest nog eens voor ruim 7000 gulden aan electra worden geïn vesteerd." 'Ondanks het feit dat de bewoners dit alles met lede ogen zagen voltrekken (gedwongen be ëindiging boerenbedrijf, waarde vermindering huizen, ingebouwd worden enz.), werkten de grondei genaren uiteindelijk in het alge meen positief mee. Aangezien de gemeente niet al te voortvarend optrad, sloten enkelen een over eenkomst met inmiddels versche nen projectontwikkelaars die be reid waren iets meer voor de grond te betalen. In totaal betrof dit 4 van Knelpunt in de 'kwestie bouw grondbelasting' in Beuseberg zijn vier kavels in de wijk, die niet door de gemeente maar door een projectontwikkelaar voor een lagere prijs aan parti culieren zijn verkocht. Lager, daar in de prijs die de gemeente aanhield bij de verkoop van alle overige kavels, het profijt van openbare voorzieningen als riolering, wegen en straat verlichting verdisconteerd is. De belasting geeft de gemeente de mogelijkheid om de vier be trokken eigenaren alsnog te la ten betalen. Het blijkt echter dat jurisprudentie tot gevolg heeft dat alle overige percelen die door de komst van de nieuwbouwwijk zijn gaan pro fiteren van één of meerdere van deze voorzieningen, eveneens moeten betalen. de ruim 300 kavels in het plan. Voor een deel zijn ook de projec- tonwikkelaars nog onteigend. Be woners die zich zorgen maakten over eventuele gevolgen die zo'n nieuwbouwwijk voor hen zouden kunnen meebrengen, werden schriftelijk gerustgesteld door de gemeente met de mededeling dat geen enkele financiële vordering zou worden geheven. In 1985 stelde de gemeente vast dat, ter dekking van de kosten in verband met het bouwrijp maken van het plan, de genoemde kavels alsnog zouden worden aangeslagen voor een to taal van 90.000 gulden'. „Zeven jaar later ontvingen naast de bewoners van deze kavels, ook wij plotseling bericht dat de ge meente via een bekostigingsbe sluit van plan was ons alsnog aan te slaan met een baatbelasting," aldus een woordvoerster, die bena drukt dat bij navraag meegedeeld werd dat nog niets gezegd kon wor den over wie dat precies betrof en hoe hoog de aanslagen zouden worden: „Achteraf bleek dat de wetgeving, die oorspronkelijk be doeld was om projectontwikke laars de wind uit de zeilen te ne men, de gemeente nu de kans bood extra belastinggelden te innen. Po gingen tot overleg met de gemeen te werden door wethouder Dalhui sen als zinloos afgedaan. Des te vreemder, daar recent in deze krant te lezen viel dat de PvdA de bevolking uitnodigt kritiek betref fende het wel en wee in de gemeen te naar voren te brengen." De be woners vervolgen: 'Merkwaardigis het te constateren dat raadsleden zich trachten te verontschuldigen met de opmerking zich niet gerea liseerd te hebben dat het om zulke hoge bedragen ging. Een brevet van onvermogen? Het lijkt in elk geval iets te zeggen over de ernst waarmee zij hun taak opvatten of hen werd bewust een versluierd beeld voorgehouden'. Pagina 5 Ernstige financiële ge volgen voor betrokken Beuseber- gers In september 1994 bestaat De Schure 25 jaar en is daarmee één van de oudste, nog operationele jongerencentra in Nederland. Aan dit heugelijke feit wordt komende zomer uitgebreid aandacht be steed. Het jubileumjaar wordt in de Nieuwjaarsnacht om 01.00 uur op feestelijke wijze geopend met een grandioze nieuwjaarsparty. Speciale kleding is niet vereist, er komen ook geen mannelijk of vrou welijke strippers, maar er wel tot 5.00 uur iun de ochtend gedanst en gedronken worden in het ver nieuwde interieur van De Schure. Een paar kleine verrassingen kun nen nog niet worden verklapt, maar zeker is in ieder geval dat de entree gratis is! De Sylvesterparty van de Togaclub in bar dancing De Waag is inmiddels uitverkocht. De voorgenomen aankoop door Heddendorp Handelsonderne ming bv, gespecialiseerd in import en export van horloges, van het huidige pand van de Rabobank aan de Gaardenstraat, is van de baan. De gemeente geeft geen ves tigingsvergunning en is evenmin bereid tot een wijziging van het ter plekke geldende bestemmings plan. Verslagenheid bij beide par tijen. Eigenaar-directeur B. Hed dendorp: „Temeer daar de ge meente er zich in beginsel positief over toonde en zelfs wilde meewer ken om één en ander alsnog moge lijk te maken." Ook Rabobank- directeur J. van Wingerden is te leurgesteld: „Na drie maanden, waarin wij toch regelmatig signa len kregen die hoop gaven op een gunstige afloop, zijn wij als bank weer terug bij af." Industriële ves tiging bleef echter taboe. In het bankgebouw was Heddendorp voornemens om een showroom, kantoor, groothandel en klein ge deelte als verkoopruimte in te rich ten. De huidige vestiging in oude Krekel-panden aan de Oude De venterweg is te klein geworden. Kort voor kerst liet de gemeente de betrokken partijen weten dan de vestiging in het huidige Rabobank niet mogelijk was. Op grond van deze mededeling heeft Hedden dorp, zij het met grote tegenzin, inmiddels ontbinding gevraagd van het voorlopig koopcontract. Hoewel danig teleurgesteld in de gang van zaken, liet hij desge vraagd wel weten alsnog de voor keur te geven aan een vestiging in Holten: „Ik wil liever in deze ge meente blijven. Veel klanten ko men enkele malen per jaar naar ons bedrijf hier. De loop is domweg naar Holten. Een vestiging binnen dezelfde gemeente betekent enkel een paar minuten verderop." Voor lopig zal de handelsonderneming aan de Oude Deventerweg blijven. De directie van het bedrijf zal zich nader oriënteren op een geschikte lokatie. Zoals bekend verrijst aan de Oranjestraat een nieuw gebouw van de Rabobank. Als alles vol gens plan verloopt zal de bank nog voor de zomervakantie van de Gaardenstraat naa het nieuwe on derkomen verhuizen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1