Doortje overschrijdt de 100.000 kg grens Mogelijk bouwbeiasting rond plan Lukensveld Holtens Nieuwsblad, Ab Stegeman kandidaat wethouder voor CDA mn 'Een bijzondere prestatie' 'Betrokken bewoners voelen zich gepakt' Harry Dul lijsttrekker Jagl i Holten Campanella zingt op Smidsbelt Bejaardensoos VERHUISBERICHT: Holtens Nieuwsblad Uontvangt een fraaie Holtens Nieuwsblad verhuisd MUWi Stollenactie supporters SV Holten - w r j BÊÊmMm WmÊmMl Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 16, DECEMBER 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers 1.1.35 Ambulance Ruim een jaar nadat de ambu- lancegroep in Holten haar acti viteiten stopzette in verband met het opheffen van de stand plaats van de ziekenauto aan de Waagweg, hebben bestuur en vrijwilligers een afsluitend uitstapje gemaakt naar het zui den des lands. Tijdens de 'af scheidsmaaltijd' in restaurant Vosman werd voorzichtig gefi losofeerd over het huidige functioneren van het zieken- vervoer. Orgel Ruim dertien jaar al is orgeldo cent Peter Eilander nauw be trokken bij het Holtense Mu ziekonderwijs. Begon destijds bij de Muziekschool en maakt nu deel uit van het Muziek On derwijs Centrum Holten. Het gaat goed met het MOC. Eilan der, die begin volgende week op stap gaat met zijn leerlingen naar de Deventer Lebuïnus- kerk, vertelt er voor het Hol tens Nieuwsblad meer over. Gedichten Een half jaar geleden gaf Chris- tien Kronenberg-van den To ren haar eerste gedichtenbun deltje 'Uniek' uit. Het boekje blijkt enorm in trek. Veel lezers herkennen er eigen ervaringen in. Christien, die met haar man pas een goed half jaar in Holten woont, bereidt inmiddels een tweede bundel voor. In de res terende tijd schildert ze en is bovendien actief als violiste bij het Zwols Symphonieorkest. Op het bedrijf van de maatschap Pekkeriet aan de Langstraat was het vrijdag feest. In aanwezigheid van diverse bestuursleden en me dewerkers van het district Goor van het Rundveesyndicaat voor Overijssel en Flevoland (ORS), fa milie en buren, werd de inmiddels 16-jarige melkkoe Doortje 41 ge huldigd. Bij de monstername van eind oktober bleek zij de magische grens van 100.000 kg melk te heb ben overschreden. Voor het ORS aanleiding om de Pekkeriets en Doortje 41 volop in het zonnetje te zetten. Aan wethouder Henk Wes- terik de eer om de succesvolle koe, een 100% 'MRIJ'koe (Maas, Rijn, IJssel roodbont vee), de sjerp om te hangen. Doortje 41 is een dochter van de stier Elza's Mars en heeft in twaalf volledige laktaties de 100.000 kg melk volgemaakt met 3,85% vet en 3,33% eiwit. „Een bijzondere prestatie die aan dacht verdient," meende Westerik, die er wel op wees dat Doortje de vierde koe is in Holten die deze mijlpaal bereikte. De eerste echter in het district Goor. Westerik be nadrukte dat de prestatie evenzeer gold voor de maatschap Pekkeriet: „Het zegt ook iets over aandacht, verzorging en management van het bedrijf." In verband met de veelal negatieve berichten die de laatste tijd rond de agrarische sec tor verschijnen, deed hij een be roep op het ORS om het publiek via publicaties ook de keerzijde van de medaille te laten zien. „Er gebeuren zeer zeker ook goede din gen in de sector. Kijk maar naar de zorg voor dier en natuur. Mensen moeten weten over het hoe en wat op en rond het agrarisch bedrijf," concludeerde Westerik, die de fa milie Pekkeriet op de aansluitende receptie in De Poppe een blijvende waardering overhandigde in de vorm van een wandbord met de naam van Doortje 41 en de huldi gingsdatum er op. Namens het ORS verzekerde Ger- I Doortje kon zich tijdens haar huldiging verheugen in een flinke belang stelling (Foto Ten Velde rit Lammers dat zijn organisatie de huldigingen van 100.000 kg-koeien in ere houden 'omdat het enerzijds om unieke prestaties gaat, anders zij ds om de landbouw in een posi tief daglicht te stellen': „Burgers betrekken voedsel van de boer. Het is ook belangrijk dat men in ziet dat het bezitten en leiden van een agrarisch bedrijf geen goedko pe aangelegenheid is, maar dat er vele, maar zeer zeker waardevolle investeringen mee gemoeid zijn." Namens het NRS kregen de Pekke riets een oorkonde aangeboden, het ORS overhandigde hen een verzilverde koe. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Directie: J. V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Fax nummer 053-84 22 23 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Kerkhofsweg 18 tel. 05483-6 38 03 faxnummer 05483-6 64 97 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. Schottert tel. privé 074-42 86 06 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 Het koor Campanella zal woens dagavond 22 december (koop avond in verband met kerst) tus sen 20.00 en 20.30 uur op de Smids belt kerstliederen ten gehore bren gen. Het gezelschap hoopt op vele toehoorders. Tijdens de uitvoering kan een vrijwillige bijdrage wor den gegeven voor Amnesty Inter national. Dinsdag 21 december komt de Be jaardensociëteit bijeen in gebouw De Kandelaar voor een sfeervolle kerstmiddag. Degenen die de bij eenkomst willen bezoeken wordt verzocht een kaars en een kande laar mee te nemen. De kerstmid dag begint om 14.30 uur. De commissie financiën bleek begin deze week verdeeld over het bekostigingsbesluit ten behoeve van de mogelijke heffing van bouwgrondhelasting voor bestemmingsplan Lukensveld. CDA en PvdA gaven een positief advies, Gemeentebelang (GB) en VVD het tegendeel. Ook de daarbij behorende belastingge- biedkaart riep vragen op bij met name GB. Maandagavond moet de gemeenteraad defintief besluiten. Dat geldt ook voor het voorstel tot het bouwrijp maken van fase I van de nieuwe woonwijk. Als het weer meezit moeten de werkzaamheden begin januari van start gaan. Mede namens zijn broer J.G.P. Müller maakte G.J.Müller gebruik van het spreekrecht. Müller woont aan de Beusebergerweg, waar het gelijknamige trans portbedrijf ooit wilde bouwen. De gemeente stond datevenwel niet toe. Afgesproken werd dat voor de bedrijfsactiviteiten werd uitgeweken naar industriegebied De Haar I en dat op het stuk grond in de Beuseberg twee woonhuizen mochten verrij zen met ontsluiting op de Beusebergerweg. „Nu zijn wij echter ingedeeld in plan Lukensveld. Daar hebben wij niet om ge vraagd, evenmin om het nu voorgehouden, mogelijke kosten plaatje," aldus Müller, die eveneens benadrukte dat zijn wo ning door de komst van dê nieuwbouwwijk in waarde vermin deren zal. GB-fractievoorzitter Jan Soepnel toonde zich fel een tegenstander van een eventuele bouwgrondbe lasting: „Er is geen reden toe, de exploitatieopzet voor Lukensveld is immers sluitend. Toen de raad vorig jaar een zelfde besluit nam Met ingang van maandag 20 december 1993 a.s. verhuist van Dorpsstraat 24B naar Kerkhofsweg 18, 7451 BG Holten Telefoonnummer blijft ongewijzigd: 05483-6 38 03 Nieuw is het faxnr.: 05483-6 64 97 DE DIRECTIE Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een niéuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaall hei abonnementsgeld per jaar ad 61.65 voor plan Beuseberg, wisten we niet om welke bedragen het ging. Hier kunnen mogelijk zelfde be dragen mee gemoeid zijn. De eige naren van de tien percelen waar het nu om gaat, voelen dit de ko mende zes tot acht jaar als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangen. Al die tijd onzeker heid of het 'belastingzwaard' wel of niet vallen zal." Soepnel had ook wat moeite met de aangeduide grenzen op de belastinggebied- kaart: „Welke criteria zijn daarbij aangehouden?" Hij kondigde aan volgende week tegen het voorstel te stemmen of een motie in te die nen die de hoogte van de eventuele belasting limiteert tot maximaal 10.000 gulden. Ook Bertus Rensen (WD) keerde zich tegen het voor stel en wenste zelfs geen maximum bedrag aan te houden. Hij wees er op dat de betrokken eigenaren van de gebate percelen zich 'gepakt voelen'. Een bewering die zeer na drukkelijk werd tegengesproken door wethouder Wim Dalhuisen: „Dat is niet de stijl van de gemeen te Holten." Dalhuisen benadrukte bovendien dat eigenaren van per celen die ontsloten worden via de Beusebergerweg en verder niets van doen hebben met Lukensveld, niet zullen worden aangeslagen. Wèl als er sprake zou zijn van ont sluiting naar de nieuwbouwwijk toe. Percelen die al gebaat zijn in het kader van plan Beuseberg door bijvoorbeeld aansluiting op de rio- Redactie en advertentie-afde ling van het Holtens Nieuws blad zijn verhuisd. Vanaf maandag 20 december luidt het nieuwe adres Kerkhofsweg 18, 7451 BG Holten. Ons telefoon nummer is ongewijzigd geble ven: 05483-63803. Nieuw is het faxnummer: 05483-66497. Wij hopen de plezierige samenwer king ook van daar uit op de vertrouwde voet te kunnen voortzetten. Het woonhuis van de familie Müller ligt eveneens in het 'gebate gebied' (Foto Ten Velde Meestal kwijtschelclincj.Bli overlijden atbeidsonoeschikifieitl ngeioIcrediet'be Zie de advertentie in deze krant op pagina 9 lering, worden sowieso niet voor een tweede maal aangeslagen." Om de mogelijkheid op te houden in bepaalde gevallen te zijner tijd 'kostenverhaal' toe te passen, moet een bekostigingsbesluit wor den genomen nog vóór begonnen wordt met het treffen van openba re voorzieningen in de wijk. De eventuele belastingheffing zelf komt pas aan de orde als al die voorzieningen, zoals wegen, riole ring, straatverlichting, speeltoes tellen en kabeltelevisie, gereali seerd zijn. Pas dan kan bekeken worden in hoeverre de bewuste percelen profijt kregen van één of meerdere daarvan en dus ook voor welk onderdeeel of onderdelen de desbetreffende eigenaren zouden kunnen worden aangeslagen. On der eigenaren van onroerend goed aan de rand van bestemmingsplan Beuseberg ontstond onlangs com motie, daar zij door de komst van de woonwijk op op soortgelijke wij ze baat kregen van genoemde voorzieningen. Daarvoor worden rekeningen gepresenteerd die uit eenlopen van een kleine 5000 tot een kleine 64.000 gulden. De verordening op de heffing van bouwgrondbelasting moet binnen twee jaar nadat het geheel van voorzieningen gereed is gekomen zijn vastgesteld. Daar de uitgifte van kavels in Lukensveld totaal zo'n vijf jaar in beslag neemt, zal dat na zo'n vier tot zes jaar klaar zijn. De bewuste verordening moet daarom binnen zes tot acht jaar zijn vastgesteld. De eerder ge noemde kaart geeft het gebied aan waarin onroerend goed gelegen is dat mogelij k voor de heffing in aan merking komt. B en W benadrukk- ken dat het gebied niet beschouwd mag worden als de specifieke aan duiding van eventueel te zijner tijd te belasten onroerende goederen. De kaart geeft wel 'een betrouw baar beeld van het gebate gebied'. Het bekostigingsbesluit verzekert eigenaren van onroerend goed dat niet in het profijtgebied ligt, dat zij niet zullen worden belast. Op 20,21 en 22 december houdt de Supportersvereniging van de SV Holten weer haar Kerststollen-ac tie. Jeugdige vrijwilliger brengen dan deur aan deur koekjes, kerst kransen en kerststollen aan de man of vrouw, daarbij vergezeld van oudere leden van alle SV-afde- lingen. De opbrengst is bestemd voor de jeugdafdelingen van de handbal, voetbal, atletiek en het schaken. In navolging van WD en PvdA heeft ook de plaatselijke afdeling van het CDA de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezin gen van maart vastgesteld. De 19 namen tellende lijst wordt, zoals verwacht, voor de eerste maal aan gevoerd door Harry Dul, de huidi ge CD A-fractieleider in de gemeen teraad. Dul stelt zich voor de ko mende periode evenwel niet be schikbaar voor het wethouderschap. Daarvoor staat nu Ab Stegeman (49) kandidaat. Stegeman, zoon van oud-wethou der H. Stegeman, is vice-voorzitter van de CD A-afdeling. Bij de laatste verkiezingen voor de provinciale staten stond hij op de reservelijst. Ook is hij al geruime tijd voorzitter van het bestuur van de Rabobank. Bestuurlijke ervaring is hem al met al niet vreemd. Het CDA is op dit moment met vier zetels vertegenwoordigd in de raad. Of de partij op dat zelfde aantal staan büjft na de verkiezin gen, valt moeilijk in te schatten. Niet alleen de christen-democra ten, ook andere politieke partijen voorzien de komst van D66 in de 4 m raad. Waar die stemmen vandaan komen, dus ten koste van welke partij dat zijn zal, is de vraag. Ste geman, agrariër van beroep, komt door zijn tweede plaats achter Dul zeker in de raad. Als het CDA een wethouder moet leveren, zal hij dus naar voren worden geschoven. „Ik heb het goed overwogen," laat hij desgevraagd weten. „Doorge sproken met onder anderen wet houder Henk Westerik. Dat het druk wordt üjdt geen enkele twij fel. Ik denk het echter te kunnen combineren met mijn andere werk zaamheden." Dat Dul zich niet beschikbaar stelt voor het wethouderschap, houdt verband met zijn drukke baan in Nijverdal. Volgens echtgenote An neke, tevens secretaresse van de CDA-afdeling, is een combinatie met een dergelijke gemeentelijke functie onmogelijk. Naast Dul en Stegeman, volgen Jan Veneklaas (3) en Willy Beldman-Wegestapel (4). Mevrouw Beldman nam in fe bruari de plaats in van Jan Nij- kamp, die de raad om gezond heidsredenen vroegtijdig verliet. Vijfde op de lijst is Joop van Eng- brink, oud-directeur van de protet- stants-christelijke basisschool Het Kompas. Gemeentebelang heeft laten weten de kandidatenlijst pas na de jaarwisseling vast te stellen. De leden zullen zich er maandag avond 10 januari tijdens een beslo ten ledenvergadering over uitspre ken. D66 hoopt de lijst nog voor kerst te kunnen presenteren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1