Uit buiten Holten Handbalheren op inzet voorbij LHC Weer kaarsen op Canadese kerkhof Schure-trappist en tripel Grafologie Fakkelwacht Amnesty HOLTENS NIEUWSBLAD Adventsmiddag van HVD Zuid Commissie voor woonruimtezaken Ontwerp-wijzigingsplan artikel 11 WR0 bestemmingsplan „Dijkerhoek" (13e wijziging). Openbare kennisgeving inzake verkeersbesluit Larenseweg-Stationsstaat (ged.) Dorpsstraat en Stationsstraat-Waagweg. Wet Milieubeheer, Melding artikel 8.41 WMB. Wet Milieubeheer Wet Milieubeheer Verkoop (Aflevering) en gebruik (afsteken) van Vuurwerk. DONDERDAG 2 DECEMBER 199 Tineke Schouten komt met haar programma 'All you need is lach' op dinsdag 7 december naar de Lochemse Schouwburg. Deventer Schouwburg Donderdag 2 december wordt weer het Schouwburgcafé gehouden en vrijdag 3 december staat de kin dermusical Het geheim van Die- penheinm op het programma, een produktie van de leerkrachten van het Deventer onderwijs. Dinsdag 7 december brengen de sopraan Claron Mc Fadden en pia nist Leo van Doeselaar een pro gramma met liederen van Schu bert, Strauss, Milhaud en Berstein. Absurd cabaret is er op woensdag 8 december wanneer W.A.C.K.O. (Weird Asshole Crazy Knock Out) de Deventer Schouwburg aandoet. Chiel van Berkel en Manou Kerst- ing zijn de aanstichters van dat alles. Donderdag 9 en vrijdag 10 decem ber is de Deventer Schouwburg ingeruimd voor de thriller-musical Sweeney Tod met Simon Kleins- ma en Daniël Emst Smid in de hoofdrollen. Kaartverkoop en inlichtingen: tel. 05700-83500. Lochemse Schouwburg Cabaret Verreck en Pleijsier maakt vrijdag 3 december haar op wachting in Lochem. Dat doet ook Tineke Schouten, maar dan op dinsdag 7 december. Zij brengt alweer haar twaalfde 'one woman-show' met als titel 'All you need is lach'. De choreografie is van Barry Stevens. Het ensemble KNS Raamtheater speelt op woensdag 8 december het stuk A Shayna Maidel van Bar bara Lebow. Kaartverkoop en inlichtingen: 05730-51081. Uit tegen LHC pakten de Holtense handbalheren opnieuwe de volle winst. Tegen deze altijd lastige te genstander werd in de beginfase al een 0-3 voorsprong genomen. Hol ten hield de verdediging goed ge sloten en na twintig minuten pas kwam LHC via een strafworp aan een doelpunt. Bij de rust was de voorsprong 5-7 voor Holten. Ook in de tweede helft ging het aanvanke lijk naar wens, maar zakte Holten gaandeweg terug waarvan LHC met snelle breaks profiteerde: 10-9. De rood-zwarten bleken niet aan geslagen en hoewel enkele dotten van kanden niet werden benut, be zorgden twee prachtige aanvallen in de slotfase Holten de volle winst: 10-11. Scores: Meino van Beek 4; Nico Vorst, Rob Vos 2; Richard Neurink, Andy de Jong en Vincent De heer Zeilstra, groot liefhebber van grafologie, hield voor de NBvP afdeling Dijkerhoek een boeiende lezing over zijn hobby. Vrij ver taald is grafologie schrijfkunde, maar ingewijden noemen het her- senschrift, daar de hersenen het schrijven bewerkstelligen. Grafo logie kan eigen gemapkt worden door vele jaren van zelfstudie of een studie in het buitenland (Duitsland of Engeland). Grafolo- gen werken doorgaans in op dracht. ten Zijthof 1. Door deze winst klom Holten op naar de zesde plaats. Dames 2 speelde tegen Dalfsen een goede eerste helft waarin Holten bij de rust slechts met 4-3 achter^ stond. In de tweede helft werd het duel harder met veel waarschuwin gen en gele kaarten. Holten kon het toen niet meer bolwerken en verloor met 9-5. Scores: Ineke Leef- tink 2; Harriet en Marti Barvelink en Joke Markvoort 1. De dames junioren pakten tegen ABS hun eerste punt in de zaal competitie. In een gelijkopgaande wedstrijd was het bij de rust 1-1. Daarna leidde Holten in een span nende tweede helft lange tijd, maar kwam ABS alsnog op 3-3. Scores: Michelle den Bouwmeester, Nat halie Bult en Marieke Graven 1. Voor de ouderen van de wijk Zuid van de Hervormde Gemeente is er op dinsdag 14 december een ad ventsmiddag in gebouw Irene. Ie dereen vanaf zeventig jaar is van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur welkom. In plaats van de vertrok ken dominee Doomweerd zal do minee Leerink de overdenking ver zorgen. Men kan zich voor de bij eenkomst opgeven bij mw. Beef- tink, Keizersweg 24, tel. 62303 of bij mw. Verboom, Kieftenbelt 2, tel. 63041 (graag voor 9 december). Voor vervoer kan worden gezor^n OPENBARE KENNISGEVING INZAKE INGEDIENDE AANVRAGEN OM VERGUNNINGEN, VERLEENDE ONTHEFFINGEN OF VERGUNNINGEN E.D. 1. Aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend voor: - bouw serrre bij Schuttersweg 19; - Bouw garage bij Oranjestraat 24; - vernieuwen/vergroten café-restaurant Deventerweg 87; - bouw koelcel bij Pasmansweg 10; 2. Bouwvergunning is verleend voor: - gedeeltelijk vernieuwen en veranderen schuur Liezenweg 3; 3. Toestemming is verleend voor de navolgende meldingplichtige bouwwerken: - bouwen portaal bij Oranjestraat 68; 4. Kapvergunning is verleend voor: - 3 haagbeuken bij Holterenkstraat 1 - 6 eiken en 1 berk bij Wildweg 2; - 1 acacia bij Bessinkpasstraat 8; - 2 lijsterbessen bij Verzetstraat 33; - 1 lijsterbes bij Raalterweg 20; 5. Overige verleende vergunningen; ontheffingen e.d. voor: - slopen schuur Oranjestraat 24; VOOR HET INWINNEN VAN INFORMATIE OVER EEN ZAAK OF OVER EVENTUELE MOGELIJKHEDEN TOT HET INDIENEN VAN EEN BE ZWAAR- OF BEROEPSCHRIFT KAN MEN ZICH WENDEN TOT DE AFDE LING ALGEMENE ZAKEN TER GEMEENTESECRETARIE. De eerstvolgende zitting van de commissie voor woonruimtezaken vindt plaats op maandag 6 december 1993 van 19.30-20.30 uur in het gemeente huis (ingang Kerkstraat) Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat zij voorne mens zijn met toepassing van artikel 14 van de „Voorschriften bestemmings plan Dijkerhoek", gebaseerd op artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Or dening, genoemd bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de bouw van een woning op een gedeelte van een perceel grond met de bestemming „agrarische doeleinden" categorie AG (agrarische gebied)", gelegen aan de Hakkertsweg. Het ontwerp-wijzigingsplan artikel 11 WRO, ven/at in toelichting en plan kaart, ligt ingaande 6 december 1993 gedurende één maand ter gemeenteresecretarie, kamer 6 (leeskamer/bibliotheek), voor een ieder ter inzage. Op deze planwijziging zullen de voorschriften van het geldend be stemmingsplan „Dijkerhoek" van toepassing worden verklaard. Belangheb benden worden hierbij in de gelegenheid gesteld gedurende bovenge noemde termijn van éen maand schriftelijke bezwaren tegen het ontwerp- wijzigingsplan bij hun college in te dienen. Holten, 2 december 1993 Burgemeester en wethouders voornoemd, De secretaris, J. P. Stegeman. De burgemeester, J. J. H. Cornielje, wnd. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat zij, om reden van verkeersveiligheid in het centrum en het daarom zoveel mogelijk weren van het doorgaande (vracht-)verkeer, op 23 november 1993 hebben beslo ten; de Larenseweg-Stationsstraat (ged.) inclusief kruisingsvlak Dorpsstraat, aan té wijzen als voorrangsweg; de aanwijzing van de Dorpsstraat als voorrangsweg te wijzigen; de Stationsstraat-Waagweg aan te wijzen als voorrangskruising ten op zichte van de voorpleinen bij het NS-station aan de Stationsstraat; de aanduiding als voetgangersoversteekplaats van de oversteekplaats ter hoogte van het perceel Dorpsstraat 31 in te trekken; Ook de voetgangersoversteekplaatsen op de Larenseweg zijn komen te ver vallen. Het besluit inzake vaststelling van deze verkeersmaatregelen ligt ter gemeentesecretarie, kamer 6 (leeszaal/bibliotheek) voor een ieder ter inzage. Binnen dertig dagen na de dag waarop dit besluit ter openbare kennis is gebracht, kan iedere belangehebbende hiertegen beroep instel len. Daarbij dienen de redenen te worden vermeld waarom men het met de beslissing niet eens is. Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Ma jesteit de Koningin, doch worden ingediend bij de Commissaris der Konin gin in de provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. In bepaalde gevallen kan schorsing of een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. In de regel wordt van de indiener van een beroep of schorsingsverzoek c.q. verzoek om voorlopige voorziening een zeker bedrag aan griffierecht geheven. De mogelijkheid bestaat om kwijtschel ding van het griffierecht, of een gedeelte daarvan, te krijgen. Voor inlichtin gen over de procedure kan men zich wenden tot de Raad van State (tele- foonnr.: 070-36 24 871). Holten, 2 december 1993. Burgemeester en wethouders voornoemd, De secretaris, J. P. Stegeman, De burgemeester, J. J. H. Cornielje, wnd. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat op grond van art. 8.41 Wet Milieubeheer melding is gedaan van een oprichting van een mestbassin op grond van een Algemene Maatregel van Bestuur door J. Tui- tert, Oude Stationsweg 8a te Holten voor het van toepassing zijn van het Be sluit Mestbassins Hinderwet op een op te richten mestbassin; Eisen. Deze inrichting dient te voldoen aan de eisen gesteld in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB); - Besluit Mestbassins Hinderwet. Het gemeentebestuur heeft een nadere eis gesteld ten aanzien van de af stand van het mestbassin tot een voor verzuring gevoelig gebied in de direc te omgeving. Ter inzage De melding ligt vanaf heden gedurende 1 maand ter inzage bij de afdeling Algemene Zaken/Milieu tijdens kantooruren (8.30-12.30 uur). Nadere inlichtingen met betrekking tot het indienen van bezwaren c.q. het instellen van beroep kunt u verkrijgen op genoemde afdeling ter gemeentesecretarie. Holten, 2 december 1993 Melding artikel 8.19 lid 2 Op grond van art. 8.19, lid 2 van de Wet Milieubeheer is melding gemaakt van een verandering van een inrichting of de werking daarvan, ten aanzien waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat er geen gevolgen zijn voor aard en omvang, danwel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting veroor zaakt door: naam melder: A. Paalman, Deventerweg 87, 7451 MC Holten Adres inrich ting: Deventerweg 87 te Holten, aard inrichting: café-restaurantbedrijf met dansgelegenheid. Datum melding: 17 november 1993. Zakelijke inhoud van de melding: de inrichting wordt uitgebreid met zaalruimte, aanbouw opslag ruimte en vernieuwen van de toiletgroep. Ter inzage. De melding ligt vanaf 2 december 1993 gedurende 1 maand ter inzage bij de afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie tijdens kantooruren (van 8.30 tot 12.30 uur). Bij deze afdeling kunt u informatie inwinnen omtrent degene die en op welke wijze tegen deze melding binnen één maand na publicatie bezwaar kan worden ingesteld danwel een verzoek om schorsing of een voorlopige voorziening kan worden gevraagd. Holten, 2 december 1993 Ter inzage legging beschikking. Burgemeester en wethouders van Holten hebben, onder voorwaarden, die de nadelige gevolgen voor het milieu moeten voorkomen of zoveel als mo gelijk is moeten beperkten, op 30 november 1993 vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer verleend aan: 1Mobil Oil B.V. Westblaak 163 te Rotterdam, tot een nieuwe, de gehele inrichting (tankstation -opslag en verkoop van vloeibare motorbrandstof fen-) omvattende vergunning voor het tankstation aan de Rijksweg A1 te Holten. 2. U-Vlees B.V., Pannenbakkersstraat 1 -3 te Holten tot het uitbreiden van een exportslachterij en vleeswarenfabriek met een voorraadtank voor de opslag van afvalwater. De beschikkingen en alle terzake zijnde stukken liggen gedurende één maand na de datum van terinzagelegging (vanaf 3 december 1993 tot 3 ja nuari 1994) op de gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, dagelijks van 9.00 tot 12.30 uur, ter inzage gedurende de hierboven genoemde ter mijn. Beroep tegen de beschikkingen kan worden ingediend door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend. d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepsschrift moet worden gericht aan de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Het moet in tweevoud worden ingediend bij deze Afdeling, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage, binnen 1 maand na de datum van terinzagelegging (vóór 3 januari 1994). Zij die beroep in stellen, kunnen bij een spoedeisend belang overeenkomstig artikel 107 van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de be schikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Raad van State, wil de beschikking niet binnen een maand na de terinza gelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaarde be schikking wordt pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van State is beslist. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat in werking is getreden het nieuwe Vuurwerkbesluit. In het vuurwerkbesluit (een lande lijke regeling) is een aantal zaken geregeld betreffende de verkoop, het voorhanden hebben en het afsteken van vuurwerk dat bestemd is voor de consument. Tot nu toe vond deze regeling plaats via de Algemene Plaat selijke Verordening (APV) en door een door burgemeester en wethouders afgegeven vergunning. Nieuwe vuurwerkbesluit. Geeft voor zowel de verkopers van vuurwerk als de consumenten van vuur werk de volgende uniforme regelingen: Verkopers: - een verkooptermijn van drie dagen voor de jaarwisseling. Het Vuurwerkbesluit houdt in een algeheel verbod, tenzij verkoop geschiedt op 29, 30 en 31 december. Indien één van deze dagen een zondag is, is tevens aflevering (verkoop) op 28 december toegestaan. - een verbod per levering een hoeveelheid vuurwerk met een gewicht van meer dan 2 kg. aan een particuliere gebruiker af te leveren. - een verbod om vuurwerk af te leveren aan personen die jonger zijn dan 16 jaar. - opslag van vuurwerk moet geschieden overeenkomstig de algemene regels in het Besluit opslag vuurwerk milieubeheer. Maximale hoeveelheid 1000 kg. - het venten met vuurwerk is verboden. Consumenten - het verbod vuurwerk af te steken op een ander tijdstip dan tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar. - het verbod vuurwerk voorhanden te hebben op een voor publiek toegankelijke plaats. Hiervan is het voorhanden hebben van vuurwerk ten behoeve van de activiteiten die direct samenhangen met het vuurwerkgebruik bij de viering van de jaarwisseling uitgezonderd. Toezicht. De controle op de naleving van de bepalingen geschiedt door de politie. Evenals vorig jaar zullen op Kerst avond, vrijdag 24 december, weer 1500 kaarsen branden op de Cana dese Begraafplaats op de Holter- berg. Dit initiatief van een Holten- se familie is opgepakt door de Stichting Viering nationale Feest dagen die samen met de Holtense basisscholen de organisatie op zich neemt. De scholieren zullen, na een kort welkomstwoord, om 16.30 uur op elk graf een brandende kaars zetten die vervolgens zo'n acht uur blijft branden. In totaal gaat het om 1500 graven. Tijdens de ceremonie zal een Canades 'pi- per' (doedelzakspeler) samen met een midwinterhoorn-blazer een muziekstuk ten gehore brengen. Daarmee wordt het samengaan van de Canadese en Holtense fol klore tot uiting gebracht. Verder is er geen speciale dienst of herden king. Belangstellenden zijn uiter aard welkom om dit indrukwek kende schouwspel bij te wonen. Voor en door diverse bierliefheb bers werd afgelopen zondag een bierbrouwdag gehouden in jonge- rencafé De Schure. In het verleden werd al eens met kant-en-klare grondstoffen gewerkt, nu moesten de deelnemers zelf deze moutext- racten samenstellen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat reeds om elf uur 's ochtends werd begon nen om het hele proces van bier brouwen in één dag te kunnen vol tooien. Onder leiding van de heer Wattjes uit Zutphen zouden drie soorten bier worden gebrouwd. Twee van deze drie bieren waren donker van kleur, de zogenaamde Trappisten. De andere soort, een Tripel had een lichtere kleur. Na het samen stellen van de moutextracten moest het water waarin de grond stoffen zouden worden verwarmd eerst op temperatuur gebracht worden. Dit alles gebeurde met be hulp van panpen die beschikbaar waren gesteld door het AC- Res taurant Holten en zorgcentrum De Diessenplas. Voor de nodige hitte werd gezorgd door MAC de Holter- berg die de branders beschikbaar stelde. Toen het water goed op npera- tuur was, kon het extract worden toegevoegd. „De juiste tempera tuur is zeer belangrijk" aldus be stuurslid Wilco van de Noort. De kunst was dan ook om de pannen met het brouwsel constant tussen de 65 en 68 graden celsius te hou den. In de tijd van wachten die volgde konden de deelnemers zich te goed doen aan een snelle hap die werd klaargemaakt door mede werkers van het jongerencafé. Na enige tijd kon de hop worden toegevoegd en moest het geheel afkoelen. Hierna kon de gist wor den toegevoegd waarmee het gist- proces begon. Aan het einde van de dag konden alle deelnemers als te ken van een geslaagde dag een vaatje bier onder de arm mee naar huis nemen. Traditiegetrouw zal ook dit jaar de Amnesty werkgroep haar fakkel- wacht houden en wel op donder dagavond 9 december tussen 19.00 en 20.00 uur op de Smidsbelt. Dit jaar zal daarbij extra aandacht ge geven worden aan de aktie Politie ke Moorden en Verdwijningen. Wie Amnesty een warm hart toedraagt is van harte welkom om samen met de werkgroepsleden de fakkels te ontsteken.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 5