'Liefst in centrum bij gemeentehuis' Wettelijke bepalingen Fiets-(suggestie)-stroken O HONDi B.A.S. Wandeltocht voor katholieke jeugd 7 95 Bondskruis voor vogelkweker Zomer Heavy rock in zaal De Wippert Kerkdiensten Medische diensten van dag tot dag Dorkas-vrachtwagen op weg naar Albanië KOLTENS NIEUWSBLAD Fréderique Rentenaar over huisvesting Uit het politierapport „Duff Gordon" sherry „De Biester" BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN A.S.M. b.v. Burgerlijke stand Maatwerk autoleasing leasing Markelo Tel. 05476-16 19 DONDERDAG 2 DECEMBER 1993- Meerdere malen tijdens de bijna tien jaar 'HNB', „verkaste" Fréde rique Rentenaar met 'haar' redac tie van het ene naar het andere pand. Dat het Holtens Nieuwsblad destijds niet ondergebracht werd in het pand op de Smidsbelt, waar tegenwoordig vidotheek Oscar huist, betreurt ze: „Een krant hoort naar mijn mening in het cen trum te zijn ondergebracht, 't Liefst zat ik zo dicht mogelijk bij het gemeentehuis. Dan kon ik al tijd in de gaten houden wie er in en uit gaat." Fréederique begon in het pand Velduis aan de Kerkstraat. De bouw van het gemeentehuis dwong tot verhuizenn naar het kantoorgebouw van de Mengunie, achter Albert Heijn. Toen de su permarkt ging verbouwen en uit breiden kondigde de volgende ver huizing zich aan. Het werd het hui dige pand aan de Dorpsstraat. Ook daar heeft de redactie de langste tijd gehad: over enkele weken staat de verhuizing naar het voor malige Enkco-kantoor aan de Kerkhofsweg voor de deur. Daar over binnenkort meer. Hoewel in naam eenmansredactie, wijst Fré derique op de onmisbare steun van Matthie Brands, die nog altijd ac tief is voor het 'HNB'. Begonnen met de schrijfmachine, geëindigd met de computer. Hoewel zeer ver- Afgelopen zaterdag vertrok vanuit Westerhaar een vrachtwagen vol goederen bestemd voor hulpbe hoevenden in het Albanese Korga. Dat was te danken aan de actie die zeventien Dorkas-werkgroepen uit Drente en Overijssel (waaronder Holten) drie maanden lang hebben gevoerd. De opbrengst daarvan was 20 duizend gulden. Naast de vrachtwagen uit Wester haar vertrokken er ook twee uit Andijk. De bijeengebrachte goede ren zijn bestemd voor een zieken huis en een kraamkliniek in Korcja en een op te starten bijbelschool voor zo'n tweehonderd boeren. Door deze actie kan Dorkas met name in de kliniek veel materiële De 'New-Mega-Advent-Experien- ce'. Onder die benaming vindt op vrijdag 17 december een gezamen lijke activiteit plaats van katholie ke jongeren uit Holten, Nieuw- Heeten en Heeten. Dit om op een eigentijdse manier in de Kerstsfeer te geraken. Ook tien leeftijdgeno ten die als vluchtelingen in de om geving verblijven, doen mee. De organisatie is in handen van het Jongeren Pastoraat, De Ketting, Joclunie en Scouting Achille Rat- ti. Start van de avond is om 19.30 uur in het Timmermanshuis in Nieuw- Heeten. Van daaruit begint de jeugd van 12 tot 18 jaar aan een wandeltocht die via een kampvuur (met warme chocolademelk) terug voert naar het Timmermanshuis waar tot 23.30 uur een Mega Disco Party op het programma staat. Deelname kost f 2,50. Wie vanuit Holten samen met anderen naar Nieuw-Heeten wil fietsen, moet om 19.00 uur precies bij gebouw Irene aanwezig zijn. medium of dry met gratis sherryglas Vruggink Stationsstraat 10, Holten. Tel. 05483-6 13 75. ANBO Donderdagmiddag 9 december houdt de ANBO de laatste bijeen komst van dit jaar. Deze wordt gehouden in dorpshuis De Bosc hkamp en begint om 14.30 uur. Deze middag tussen Sinterklaas en Kerst staat in het teken van de ontspanning. Daarvoor is het mot to 'Wat weet ik allemaal (niet)?' gekozen. Het wordt een gezellige middag waarop de aanwezigen met elkaar op een speelse manier hun dorp Holten beleven en waar enkele as pecten van de ANBO op een onge wone manier worden belicht. Met een beetje handigheid kan men een aantal punten verzamelen, maar of degene met de meeste pun ten ook in aanmerking komen voor een van de prijsjes is maar de vraag. Mocht het vervoer naar de Bosc hkamp, zeker in deze winterse kou, u problemen geven, dan kunt u even bellen naar telefoon 61679. Anders telefoneren Vanaf 1 januari wordt het naar iemand buiten Holten bellen iets anders. Nu draait men het netnum mer van de plaats, wacht op de kiestoon en draait dan het num- trouwd met het laatste, kiest Fré derique toch voor het eerste: „Met de schrijfmachine werk je netter. Op een beeldscherm schrijf je je tekst en husselt die dan vaak later door elkaar, zodat het een goed lopend geheel wordt." Ofschoon Holtens Nieuwsblad af, blijft Fréderique Rentenaar geïn teresseerd in het Holtense wel en wee. Is in dat verband ook be nieuwd naar de komende gemeen teraadsverkiezingen: „Ik hoop in elk geval dat er in de nieuwe raad geen blokvorming meer is. Door de verhoudingen nu weetje van tevo ren hoe de kaarten geschud liggen. Voor de burger ook niet bepaald aanlokkelijk." Het Holtens Nieuwsblad, dat ook bij de oud redactrice nog wekelijks door de brievenbus güjdt, zal haar er tegen die tijd zonder meer van op de hoogte houden. Op dinsdag 23 november botsten twee personenauto's nagenoeg frontaal op elkaar in de Gaarden- straat. In een flauwe bocht nam een autobestuurder de bocht te ruim. De tegenligger kon de tege moetkomende auto niet meer ont wijken. Eén van de bestuurders liep een hoofdwond op. Beide voer tuigen werden zwaar beschadigd en moesten worden afgesleept. In de Kerkstraat botste een perso nenauto frontaal tegen een boom, toen de voet van de bestuurster van het rempedaal schoot en op het gaspedaal terecht kwam. De auto werd zwaar beschadigd. Op donderdag 25 november werd aangifte gedaan van mishande ling, gepleegd op maandag 22 no vember in een supermarkt. Een jongeman was aan het praten met enkele vrienden, toen een onbe kende man zich met dit gesprek bemoeide, omdat hij dacht dat ze het over hem hadden. Dit werd ontkend, doch de betreffende man haalde een keer flink uit, waarbij de jongeman een scheur opliep aan zijn Up, die in een ziekenhuis moest worden gehecht. De dader bood het slachtoffer f 25.- aan voor het stomen van zijn kleding en ver dween. Op de S14 ter hoogte van de AI botsten twee tegemoetkomende auto's op elkaar. Een auto sloeg ter plaatse linksaf en verleende geen vrije doorgang aan de tegenligger. Beide voertuigen werden ernstig beschadigd, doch er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. In de nacht van 27 op 28 november werd uit een auto, die stond gepar keerd in de Churchillstraat, een autoradio ontvreemd. Niet duide lijk is geworden hoe de dader zich toegang heeft verschaft tot de auto. Op 28 november werd een brom fiets inbeslaggenomen van Oost- europese afkomst. Zoals reeds vo rige week in dit journaal was ver meld, zijn deze bromfietsen niet gekeurd en kunnen ook niet ge keurd worden. Ondanks deze waarschuwing die bekend was bij de eigenaar/bestuurder, reed hij toch met dit voertuig op de weg. Hij dacht dat de politie hem eerst nog wel persoonlijk zou waarschu wen als hij gebruik maakte van dit voertuig. Dat deed de politie dus niet. hulp bieden. ER is een groot ge brek aan warm water, dekens, la kens, handdoeken, luiers, zuigfles sen enz. Dorkas is in Nederland een van de grotere particuliere hulpor ganisaties. Er zijn vijftig lokale werkgroepen met zo'n tweehon derd depots voor het inzamelen van hulpgoederen. Sinds enige tijd zijn in ons dorp fietsstroken en fietsuggestiestro- ken aangebracht op diverse we gen. Wat zijn nu fietsstroken en wat zijn fietssuggestiestroken en welke verkeersregels zijn daar van toepassing. De fietssuggestiestrook is een smalle strook ter weerszijden van de rijbaan die door een onderbro ken lijn is gemarkeerd. Wettelijk heeft deze suggestiestrook geen betekenis: fietsers en bromfietsers zijn niet verplicht op deze strook te rijden, terwijl het overige verkeer er eveneens gebruik van mag maken. Ook mag autoverkeer op de fietssuggestiestrook stoppen en parkeren. In de praktijk blijken de meeste fietsers en bromfietsers deze sug gestiestroken toch zoveel mogelijk aan te houden, terwijl de automo bilisten de suggestiestroken mij den. Blijft echter onverminderd van kracht dat fietsers en brom fietsers uiterst rechts dienen te rij den en dus uit dien hoofde gebruik moeten maken van de fietssugge stiestrook. De fietssuggestiestrook is aangelegd langs de Larenseweg en de Stationsstraat. De fietsstrook is eveneens een smalle strook van de rijbaan, die is gemarkeerd door een onderbroken lijn (althans in Holten), waarbij op de strook regelmatig een wit fiets- symbool is aangebracht. Met de onderbroken lijn mogen auto's Markelo tel. 05476-16 19 Ook op het vernieuwde kruispunt Dorpsstraat-Stationsstraat-Larense- weg is de fietssuggestiestrook aangebracht (Foto Ten Velde) over korte afstand gebruik maken van de fietsstrook, bijvoorbeeld om voor te sorteren of af te slaan, mits het fiets- en bromfietsverkeer daarbij niet wordt gehinderd. Fiet sers en bromfietsers zijn verplicht de fietsstrook te volgen. Laden en lossen dan wel parkeren op de fietsstrook is verboden. Ook mag men niet laden en lossen of parke ren op de rijbaan langs de fiets strook. Met andere woorden: langs of op een fietsstrook mag niet wor den gestopt en dus ook niet wor den geparkeerd. De fietsstrook vinden we op dit moment in de Dorpsstraat en wel op het westelij ke gedeelte. Zowel de fietssugge stiestrook als de fietsstrook zijn uitgevoerd in rood asfalt. Afgelopen weekeinde hield de Vo gelvereniging Bathmen/Holten in zaal Jachtlust te Loo-Bathmen een zeer geslaagde, jaarlijkse show. Bij de opening door voorzitter J. Biele man werd de nadruk gelegd op het behoorlijk aantal aanwezige kweekresultaten met Europese mer van de persoon of instelling die men wil spreken. Dat wachten op de kiestoon gaat vervallen. Men draait straks één aaneengesloten nummer. Dit heeft consequenties voor die mensen die een telefoon hebben met geheugen. Een geheugen waarin een aantal nummers van buiten Holten is opgeslagen. Die moeten worden gewijzigd. Denkt u eraan dit voor 1 januari te - laten - doen? Medicijngebruik Het is een bekend feit dat ouderen meer medicijnen gebruiken dan de gemiddelde Nederlander. Ouderen gebruiken ook vaak meerdere me dicijnen tegelijk. Dit kan ook slechte gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom start op 3 de cember de landelijke actie 'Oude ren hoeven niet alles te slikken'. Door de actie wil men ouderen er van bewust laten worden dat het gebruik van medicijnen besproken kan worden met de arts. Men moet de voorschrijvende arts wijzen op het al gebruiken van medicijnen, wanneer er nog weer andere wor den voorgeschreven. Medicijnen kunnen namelijk heel slecht op el kaar inwerken. Dit vragen over medicijngebruik geldt zowel voor uw huisarts als uw specialist. Liefhebbers van heavy rock komen vrijdag 3 december aan hun trek ken in zaal De Wippert. Dan treed de hardrock-coverband Poundca ke op. Pascal Groenen (bas en zang), Jacco Kreukniet (zang), Gordon Groothedde (gitaar en zang) en Han Neijenhuis (drums en zang) schuwen muzikale hoog standjes van o.a. Mr. Big, Extreme en Van Halen niet, maar zijn ook niet vies van het meer populaire werk van Guns 'n Roses of Bon Jovi. Daarnaast staat de metal van Metallica en de crossover-muziek van Living Colour en Faith No More op het repertoire. Drie van de vier leden zijn afkomstig van de ter ziele gegane band Vangouw. Afge lopen zomer stond het Zutphense Poundcake in het voorprogramma van Golden Earring. De toegangs prijs bij De Wippert is f 5,00, aan vang 21.00 uur. Op Tweede Kerstdag presenteert De Wippert voor de vijfde keer Kerstrock. Onder de vijf live bands dan ook de nieuwe Holtense forma tie Skeeter Beeter. cultuurvogels. De hoop werd uitge sproken dat volgend jaar de be staande vogelwet meer mogelijk heden zal bieden voor kwekers met deze vogels. Het bondskruis voor zijn Europese cultuurvogels ging naar R. Zomer. Hij kreeg eveneens de prijs voor de mooieste vogel (een vink). Het onlangs overleden, zeer ge waardeerde lid G. Grave, werd her dacht. Bathmens burgemeester J. Weierink benadrukte in zijn ope ningswoord de inzet van de vogel vereniging, die zonder subsidie van gemeentezijde, toch ieder jaar in staat blijkt een dergelijke show te organiseren. Goede woorden waren er ten slotte ook van de heer Huisman, afgevaardigde van het district Overijssel van de Neder landse Bond van Vogelhouders. De tentoonstelling werd vervolgens bezocht door vele belangstellen den, die zich vergaapten aan de kleurenpracht van de aanwezige vogels. Uitslag: Kleurkanarie A, J.W. Bie leman 90 pnt.; kleurkanarie B, H. Agterkamp 89 pnt; kleurkanarie C, A.H. Overmeen, 91 pnt.; kleurka narie E, D.J. van Ark, 91 pnt. (bondsmedaille); postuurkanarie, F. Rietman, 89 pnt.; Europese cul tuurvogels, R. Zomer, 91+ (bonds kruis); bastaarden, D.J. Zomer, 90 pnt. (bondsmedaille na loting); Ja panse meeuwen, J. Bieleman, 89 pnt.; Zebravinken, G. Goorman, 89 pnt.; Tropische vogels B, D.J. Zo mer, 91 pnt. (bondsmedaille); Dwergpapegaaitjes, H. Teunissen, 89 pnt.; Grote parkieten A, J. Aan stoot, 90 pnt.; Grote parkieten B: G. J. Overmeen, 90 pnt.; Grote par kieten C, D. Albers, 90 pnt.; Lories, papegaaien, kaketoes en ara's, J. Aanstoot. 91 pnt. (bondsmedaille); Duiven, F. Bekkemens, 89 pnt.; Grondvogels, D.J. Zomer, 89 pnt.; Stammen, F.A. Rietman, 361 pnt.; B-vogels, J. Duursma, 90 pnt.; Der by, R. Zomer, 89 pnt.; Mooiste vo gel T.T., R. Zomer, 91+ pnt. //Z\ NED.HERV. KERK 10.00 uur: ds. A.J. Leerink (ge- zinsdienst van schrift en tafel). Nevendiensten. 19.00 uur: ds. S.M. Roozen- boom. Collecte in de dienst: diaconie. Uitgangscollecte: oecumeni sche arbeid. Oppasdienst: mw. Steunenberg en Bertine Müller. Diessenplas: woensdag 8 de cember: ds. Israël. GEREF.KERK 09.30 uur: ds. E. de Vries, Kam pen. 15.00 uur: ds. G.A. van den Berg, Rijssen. Kindemevendienst groep 3, 4 en 5 o.l.v. Emmy Aanstoot; groep 6, 7 en 8 o.l.v. Rob Meije- rink. De eerste collecte is voor een derde voor de evangelisatie (quotum en tweederde oecume ne in binnen- en buitenland; de tweede collecte is voor rente en aflossing (m.u.v. interkerkelijke diensten) Oppasdienst: 0-3 jaar: Henny Saalmink-Stam, Dorien Saal- mink en Jolanda Baerends; 4-6 jaar: Janneke Lubberdink-Ol- denhuis en Dineke Manen- schijn-Roelofs. RK KERK 10.00 uur: H. Mis in gebouw Ire ne. Tevens kindemevendienst. DIJKERHOEK 10.00 uur: ds. S.M. Roozenboom (dienst van schrift en tafel). Collecte in dienst: diaconie. Uit gangscollecte: oecumensiche arbeid. EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2 Holten; Samen komst 10.00 uur; Bidstond 19.00. OKKENBROEK 10.00 uur: dhr. J.M. Peschar m.m.v. de zanggroep. Uitgangs collecte: oecumenische arbeid. NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur: H.Mis. Zondag 8.00 uur: H. Mis; 10.00 uur: gebedsdienst. KERKTELEFOON Uitzendingen elke laatste vrij dag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur (herhaling). ARTS: Weekenddienst: Huisartsen maatschap Holten, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren uit sluitend voor spoedgevallen: 11.00 uur en 16.00 uur (zonder afspraak). APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: E. Houck, Pastoriestraat 42, Holten. Tel. 05483-61433. Behandeling na telefonische af spraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18. tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835, bgg 05480-21629. THUISZORG ZUIDWEST OVERIJSSEL: Kraamzorg: Ceintuurbaan 11, Deventer, tel. 05700-32095; voor informatie ma t/m vr. 03.30- 16.30 uur. Wijkverpleging: Gaardenstraat 31, spreekuur en uitleen m t/m vr. 13.30-14.30 uur, tel 05483- 61436; 24-uurs bereikbaarheid noodgevallen: tel 05700-15297. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a. tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Gaardenstraat 29-31, tel 6 27 84. Thuiszorg: gezinsverzorging. Algemeen maatschappelijk werk. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en vol gens afspraak. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10. SLACHTOFFERHULP Voor praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van mis drijven en verkeersongevallen. Het Buro Slachtofferhulp is 24 uur per dag bereikbaar (tel. 05720-60922). Buiten spreeku ren worden met doorgescha keld naar Buro Slachtofferhulp Deventer of Telefonische Hulp dienst. De spreekuren zijn op woensdag van 9-11 uur in het politiebureau te Raalte. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). DIERENBESCHERMING: E. Ras, regio-inspecteur, tel. 05480-14448; werkgroep Holten: E. Grootewal/H. Schoorlem- mer, tel 05483-64844. ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-26 77 54; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734); Hout- en Bouwbond (tel. 63012); ABVA/KABO (tel. 61793); Voe dingsbond (tel. 61057); Horeca- bond (64467); Vervoersbond (63060): ABOP (62690). Donderdag 9 december: 19.00- 21.00 uur, Amnesty fakkelwacht Smidsbelt; 20.00 uur in de Kan delaar: Rond het Kerkplein (prof.dr. A. Wessels houdt een inleiding over 'Bidden tot de zelfde God'). Vrijdag 10 december: 22 uur, Nachtvoetbaltoemooi in sport hal 't Mossink Zaterdag 11 december: v.a. 15.30 uur, receptie 40-jarige Chr. Ontsp. Club in De Kandelaar Woensdag 15 december: 20 uur, lezing drs. Hegeman voor Kunst en Cultuur in De Boschkamp Donderdag 16 december: kerst- bijeenkomst NBvP Holten in gebouw Irene Vrijdag 17 december: 19.30 uur: Adventsvoettocht voor katho lieke jongeren vanuit het Tim mermanshuis in Nieuw-Heeten (aansluitend disco). Geboren: Patricia Geertruida Maria, dochter van J.J. Baltes en G.M. Hoek; Gerjan Jeroen, zoon van G.J. Baltes en J.W. Blumink; Albertdien, dochter van J. Vincent en A.D. Rensen. Overleden: G. Jansen Manen- schijn-Spenkelink (89); G. Nij- enhuis-Weijers (84). Ondertrouwd: E.G.H. Meester- berends (27) en G.J. Kettelarij (26). Gehuwd: M. Dogger (23) en G.J. Vros (24); J.P.B. Wiekart (31) en R.E. Bultman (30).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 3