Leerlingenconcert MOC toont kwaliteit Geen zaken bedekken onder deken van genoegzaamheid! Holtens NieuwsUad. WEEK Kerstmarkt in Markelo Henk Westerik uit de raad DEZE Fréderique Rentenaar met de vut Sinterklaas-actie HHV slaat goed aan ill Sylvester- markt op 30 december mS Jackpot Afscheid Gezinsdienst Kampioenen Stunt- Ski-Show 33 33 Holten De Twentenaren en hun culturele leven f- C gSrl PÓSTCQÖE Er is maar één Jackpot tot 7 miljoen die gegarandeerd uitkeert! De Jackpot van de Nationale Postcode Loterij Zie elders in dit blad Uontvangt een fraaie BON nutOj6%! Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 2, DECEMBER 1 9 93 Abonnementsprijs f 61.65 - Losse nummers f. 1.35 HMV Melodieuze muziek en een pri ma verzorgde show. Afgelopen weekeinde bracht HMV dit al les in de sporthal met de jaar lijkse najaarsshow. Na de pau ze oogstte de show 'Baroque and Roll' veel waardering. Di verse HMV'ers vertoonden zich daarbij zelfs al heuse inboor lingen op de 'bühne'. De jaarlijkse huldiging van de clubkampioenen kreeg bij MAC De Holterberg afgelopen zaterdag een bijzonder tintje. Er konden namelijk ook twee wereldkampioenen in het zon netje worden gezet. Patrick Is- fordink en Erik Davids maak ten bij de WK enduro in Assen deel uit van het gouden Junior- Trophy team. Zondag 12 december met als grote attraktie Enthousiasme, inzet, muzikaliteit en een mooie entourage vormden de hoofdbestanddelen van het leerlingenconcert vu het Muziek Onderwijs Centrum, dat woens dagavond gehouden werd in de hervormde kerk. Ter gelegenheid daarvan was deze omgetoverd in een ware muziektempel. Na een welkomstwoord door orgeldocent Peter Eilander, speelde de cursis ten gitaar onder leiding van docent Wim ter Hedde op zeer verdienste lijke wijze het nummer 'Nights in white satin'En goed begin van het ruim een uur durende leerlingen concert, waarin zowel klassieke als moderne nummers ten gehore wer den gebracht. Qua inhoud en muzikale vormge ving was het programma goed ge kozen. Het werd in een ontspannen tempo afgewerkt. Daphne Schip per, die op vertederende en serieu ze wijze "Muss i denn" op haar key board speelde, oogstte een warm applaus. De sopranen Lotti Tie- meyer en Jannie van Joolinge, de mezzo-sopraan Lyda Tromp en de alt Wil Krieger gaven met "Hebe deine Augen auf' van Mendelssohn een staaltje van hun kunnen weer. Zowel het vol overgave op de vleu gel gespeelde thema uit de vijfde symphonie van Beethoven door Edith Man in 't Veld als de zeer professioneel vertolkte wals van Chopin, eveneens op vleugel door Pauline Bloemsma, bewezen het hoge niveau van de leerlingen. Ademloos luisterde het publiek naar het prachtige "Come holy spi rit", gezongen door Hanneke Meij er (alt) en Charles Vogely (tenor). Het was weliswaar slecht te ver staan, maar hun stemmen klonken zuiver en gevoelvol, helemaal op elkaar afgestemd. Tot slot overweldigde Peter Eilan der de luisteraars met zijn op orgel Grote concentratie ook bij deze twee (blokjfluitistes Foto Ten Velde) gespeelde Toccata uit de 5e sym phonie van Widor. Een korte im pressie van een kwalitatief uitste kend concert en het blijft jammer dat er geen grotere belangstelling is, aangezien opnieuw bewezen is dat zowel leerlingen als docenten van MOC veel te bieden hebben. Maandag 22 december kunnen nieuwe leerlingen aangemeldwor- den in de Boschkamp van 18.00- 19.00 uur. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV. behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kol ling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Directie: J. V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Fax nummer 053-84 22 23 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. Schottert tel. privé 074-42 86 06 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 18 49 Op initiatief van de VW Holten wordt op donderdag 30 december op de Smidsbelt een kleinschalige Sylvester-markt gehouden. Daar bij gaat het om kraampjes met glühwein, oliebollen, midwinter- hoornblazers en wat zoal meer past in de sfeer van de jaarwisseling. Tijdens de markt is de NH kerk geopend en zullen Holtense koren daar optreden. Wie geïnteresseerd is om een bijdrage aan de Sylves ter-markt te leveren, kan hierover contact op nemen met de VW Hol ten, tel. 61533 of 64843. Het ligt in de bedoeling om in de namiddag te beginnen en, in combinatie met de koopavond door te gaan tot onge veer 21.00 uur. Bijna tien jaar lang was ze het gezicht van het Holtens Nieuws blad. Zeven dagen per week 'zwierf' ze door Holten, op zoek naar nieuws, nieuwtjes en leuke, interessante of boeiende verhalen. Of het nou binnen de muren van het gemeentehuis was, of bij de agrariër in het buitengebied, Fréderique Rente naar wist er altijd wel het fijne van. Een bezige bij, die naar eigen zeggen 24 uur per dag bezig was met 'haar' krant. Gisteren is voor de inmiddels 60-jarige Fréderique een defini tief einde gekomen aan haar immer rusteloze en jachtige krantebestaan ('Af en toe voel je je net een cavia in een rennetje. Mijn sociaal leven schoot er zelfs bij in'). Met ingang 1 december is voor haar de 'vuttijd' aagebroken. Gedreven als zij is, staat de in Boekelo woonachtige oud-redactrice echter zeker niet op non-actief. Zo is zij nog altijd in touw voor de Neder landse Vereniging van Journalisten (NVJ) en is sinds kort bestuurslid van de openbare bibliotheek in Enschede. Officieel december, officieus legde Fréderique er al eerder het bijltje dam ('het geregelder leven daar had wel een zeker voordeel...'), be- bij neer. Zeker niet vrijwillig, want landde Fréderique door haar hu- daar lag het werk als redactrice van een plaatselijke krant als het Holtens Nieuwsblad haar te na voor aan het hart. Wonderlijk ge noeg was het datzelfde hart dat haar ertoe dwong al in juni te stop pen met de werkzaamheden. De gezondheidsproblemen waren er enkele jaren geleden oorzaak van dat Fréderique langdurig vervan gen werd. Maar genoeg daarover, want nieuwsgierig als een journa list eenmaal is, rijst de vraag wat Fréderique voor de journalistiek deed kiezen? Het antwoord is kort maar krachtig: „Domweg omdat schrijven voor mij iets magisch heeft." Op aandringen van haar vader ('journalist is een verdorven vak') werd het echter aanvankelijk kweekschool in Alkmaar. Zij het tot het examen. „Want tijdens dat examen ben ik opgestapt! Ik had de school doorlopen en had daar mee aan zijn wens voldaan!," stelt Fréderique nog steeds triomfante lijk vast. De overstap naar de jour nalistiek was snel geregeld. De loopbaan begon in '52 bij de Alk- maarse Courant. Als leerling maakte ze kennis met het wel en wee van het journalisten vak. Na drie jaar werd Alkmaar voor Zaan dam verruild, waar ze in dienst kwam van de Typhoon. Via pr- medewerkster bij Akzo Amstèr- welijk in Enschede. Het was toen 1962. Toen de kinderen echter een dus danige leeftijd hadden bereikt dat 'werken opnieuw in beeld kwam', pakte zij haar pen weer op, werd freelance correspondent voor de Twentsche Courant (TC) in En schede en had daarnaast een vas te, zij het parttime baan bij de TC. Omdat zij 'boventallig' werd bij de TC, werkte Fréderique vanaf '83 voor een tehuis voor zeer moeilijk opvoedbare jongens in Eefde. „Ik verzorgde de rapportage tussen het tehuis en de kinderrechter en schreef voorts teksten voor reisgid sen van Arke Reizen." Nieuwsblad En toen werd het mei '84, het mo ment waarop het Holtens Nieuws blad in beeld kwam. Fréderique is van mening dat nieuwsbladjour- nalistiek de 'oervorm' is. Als krant dichter bij de mensen staan is vol gens haar uitgesloten. Het werken als westerling in Holten verliep NATIONALE Xloterij/ Voor de laatste maal nam Fréderique Rentenaar plaats op de haar zo vertrouwde werkplek op de redactie aan de Dorpsstraat (Foto Ten Velde) Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe Als abonnee bent u iIiakihaa nnrm daarvan verzekerd. 300111166 0P9&6fï. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee v Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 61.65 Frederique Rentenaar, die een kleine tien jaar als redac trice verbonden was aan het Holtens Nieuwsblad, is giste ren in de vut gegaan. Ter gelegenheid daarvan bijgaand een aan haar gewijd artikel, geschreven door Wil Vogel, die, eerder dit jaar al, de redac tionele werkzaamheden van Frederique Rentenaar over nam, daarbij bijgestaan door Matthie Brands. Aan de wens van Frederique Rentenaar om van de gehele Holtense gemeenschap af scheid te kunnen nemen, kon door de uitgever niet worden voldaan. Gekozen werd voor een afscheidsdiner in kleine kring. Vanaf deze plaats in „haar" Holtens Nieuwsblad zeggen wij uitgever, stichtingsbe stuur en redactieFrederique Rentenaar dank voor haar in zet en spreken wij onze erken telijkheid uit voor de wijze waarop zij jaar in jaar uit het Holtens Nieuwsblad een echt nieuwsblad deed zijn. Frederique, het ga je in alle opzichten goed Bob Braakman, Hoofd redactie aanvankelijk moeizaam: „Holte naren reageren nou eenmaal se cundair. Je krijgt de dingen via een omweg te horen. Maar naarmate ik er langer werkte, werden die con tacten steeds beter. Zeker in het buitengebied. De mensen daar ko men hun afspraken altijd perfect na. Ja, ik heb prettig gewerkt in Holten. En het dialect? Probleem loos te verstaan en te lezen, ook al spreek ik het zelf niet." Zeer goede herinneringen bewaart de kersver se vut-(st)er aan 'goed georgani seerde evenementen', zoals de 'Dag van de Landbouw' en de Hol tense triathlon. Ook de twee plaat selijke toneelverenigingen scoren hoog: „Die mensen zetten zich voor 100% in, spelen erg leuk en trekken meerdere avonden een stampvolle zaal." Ook de perfecte samenwerking met de Stichting Viering Nationale Feestdagen rond de komst van de Canadezen ('90), staat in haar geheugen ge grift. Datzelfde geldt voor de serie publicaties rond de eerste editie van het Internationaal Folklore Festival en recenter, de actiegroep ambulance: „De krant heeft zeer zeker tot het succes bijgedragen." Goede verstandhoudingen waren er volgens de oud-redactrice van het Holtens Nieuwsblad te over: zowel binnen het (sport)vereni- gingsleven als de gemeente en de politiek. „Als nieuwsblad moet je dan ook van alles wat zich afspeelt in de gemeente, melding kunnen maken." Fréderique Rentenaar wijst er op dat zich nogal eens het probleem voordeed dat bepaalde berichten wegens ruimtegebrek niet opgeno men werden in de krant: „Dan volgden er kwade telefoontjes. Ook 's avonds thuis. Het hoort er allemaal bij. Iedereen moet zijn verhaal kwijt kunnen. Toch heb jij het gedaan, jij bent de krant en iedereen vindt zijn stuk tekst het belangrijkste." Ingezonden brie ven vond Fréderique de 'crème de la crème': „Het idee van sommigen om alles maar onder de deken van genoegzaamheid te bedekken is niet mijn keuze. De krant is er om discussie te voeren." Pagina 3: 'Liefst in centrum bij gemeentehuis' Zie de advertentie in deze krant oo pagina CDA-wethouder Henk Westerik (55), tevens loco-burgemeester, zal na de verkiezingen niet meer in het politieke leven van Holten terug keren. Begin deze week kondigde hij aan zich bewust niet meer op een verkiesbare plaats te hebben laten plaatsen op de CDA-kandi- datenlijst. Woensdag 8 december wordt deze tijdens de ledenverga dering vastgesteld. Ruim 23 jaar is Henk Westerik actief geweest in de gemeentepolitiek. In september 1970 begonnen als raadslid, in '86 voor het CDA wethouder gewor den. De christen-democratische wethouder heeft altijd de verant woordelijkheid gehad voor dezelf de portefeuilles, waaronder ge meentewerken, sport, milieu en verkeer. Destijds waren daar nog de woonruimteverdeling en recrea tie/toerisme aan toegevoegd. Geen terugkeer als wethouder, als raads lid evenmin: „Ben je eenmaal in de gemeentelijke keuken bezig ge weest, dan vind ik het moeilijk om als raadslid te functioneren. Na zo'n lange tijd is het goed te ver nieuwen. Fris bloed kan geen kwaad. Bovendien mag het duide lijk zijn dat de werkdruk, zeker in combinatie met een gewone baan, zwaar is. Ik wil nu ook wel eens met mijn vrouw rustig een eindje kun nen fietsen!," aldus Westerik, die wel aangaf een adviserende rol te willen blijven vervullen. Zijn func tie bij PTT Telecom in Hengelo, nu 20 uur per week, zal te zijner tijd weer worden uitgebreid naar een volledige baan van 38 uur per week. De St. Nicolaas-actie van de Hol tense Handelsvereniging sloeg ook in de tweede week goed aan. Bij de tweede trekking (van zeven in to taal) kwamen de volgende win naars uit de bus. Achter de namen de reQunummers. Teeselink, Aalpolsweg 11 (23234); G.J. Tempelman, Schreursweg 1 (04342); Heijda, Köllingserf 57 (18350); G. Schuppert, Noorden bergstraat 22 (7627); D. Trekop, Keizersweg 1 (8968); F. Wessels, Erve Broekhuis 7 ((8431); G. Gerve- dink Nijhuis, Molenbelterweg 14 (7331); Carolien Woltman, Kozak- kenstraat 46 (23551); A. Ouwer- sloot, Wilgenoord 64 (8708); Haver slag, Oude Deventerweg 16 (0133); Sletterink, Erve Joost 8 (8001); H. Lodeweges, Roudaalterweg 5 Mar kelo (19617); H. Muller, Kolweg 42 (8519); W. Overmars, Mossinkserf4 (8805); G. Engel, Nagelhoutstraat 28 (8578); G.J. Beltman, Warfveen- dijk 14 Laren (16082); H. Lodewe ges, Roudaalterweg 5 Markelo (23572). Derde trekking De derde trekking leverde de vol gende gelukkigen op: G. Teese link, Dijkerhoekseweg 10 (04452); A.G. Wissink, Liezenweg 1 (22522); Langendoen, Raalterweg 13 ((04026); J. Rosenmuller, Het Lan- deweerd 95 (8350); A.W. Poppe, Diessenplasstraat 12 (23402); Groenewoudt, Houtweg 21 (19069); J. Podt-Oplaat, Meutgeertsweg 2 (8624); Joke Zuurveld, Churchill- straat 117 (8478); J.N. van Zon, Van Holtenserf 47 (0179); Von Mün- ching, Vianenweg 98 (18309); Bek- kemens, Van Holtenserf28 (29336); J. Hoppen, Weverstraat 7 (8504); Pasop, Buerenpad 12 (23444); B.-T, Krikkink, Liezenweg 7 (29093); T.L. Tromop, Van Holtenserf 41 (23121); F. Pasop. Kozakkenstraat 13 (8088); A. Egberts, Kerkstraat 22 (3903); W. Kuipers-Van den Berg, Fazantenweg 6 (3659); A.J. Beu- wer, Churchillstraat 59 (15316); F.W. Groteboer, Stevenssteeg 2 (15717); fam. Möring, Waarden- bnrrhst.raat 23 (01084). Per trekking wordt f 1250 uitge keerd. De gewonnen waardecou- pons blijven tot 1 april geldig. Prijswinnaars kunnen hun prijs te gen het inleveren van het juiste regu afhalen bij Steunenberg Schoenen, Larensweg 23 Holten. Zondag 5 december wordt in de hervormde kerk om 10.00 uur een gezinsdienst gehouden met viering van het Heilig Avondmaal. Voor ganger is ds. Leerink. Medewer king verlenen de kinderen en de leiding van de nevendiensten en de zondagsschool. Na afloop is er kof fie en limonade in gebouw Irene.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1