Grote loterij opbrengst van Diessenplas ons te HMV tracteert op goed verzorgde muziekshow Opnieuw groei voor Oad Reizen Holten Reilink Elektro nu Waarborg- installateur Li In 1994 zeventig jaar CPB moest improviseren Geslaagd HOLTENS NIEUWSBLAD ONS ANTWOORD OP UW VERWACHTINGEN: Gratis op maat gemaakt ROLGORDIJNEN en op kant en klaar rolgordijnen nog eens 30 extra korting! Gratis op maat gemaakt LAMELGORDIJNEN en ook op kant en klaar lamelgordijnen 30 extra korting! ROLLUIKEN Gratis opgemeten - Gratis gemonteerd ZONWERING RAAMBEKLEDING DONDERDAG 2 DECEMBER 1993- 13 Rakhorst uit Rijssen, mocht Dies- senplas-bestuurslid H. Boode tij dens de slotbijeenkomst rond het 20-jarig bestaan van Diessenplas, een greep doen in de stapel loten: (tussen haakjes lotnummer). S.M.I. Stam, VVV-bon (3900); Tenmpel- man, Bergmanstraat 64, VVV-bon (3564); Slotman, tel. 61335 VW-bon (2718); Van Leyden, Nijverdal, tel. 05486-13261 VW- bon (9); H. Boodè, Dijkerhoekseweg 16 Ruim elf en een half duizend gul den. Dat was het verrassend goede resultaat van de grote loterij ten bate van de onlangs opgerichte Stichting Vrienden van Diessen plas. Samen met giften voor totaal 1547,50 gulden, wordt het bedrag gereserveerd voor de bouw van een dagverblijf bij de ziekenafdeling van het verzorgingshuis aan de Vrijheidslaan. Dat maakte Dies- senplas-directeur Bert Postma dinsdagmiddag bekend tijdens de afsluitende bijeenkomst ter gele genheid van de twintigste verjaar dag van het Holtense woon- en zorgcentrum. „Een zeer geslaagd feest," liet Postma tevreden weten. Ten behoeve van het dagverblijf werd van gemeentewege reeds 10.000 gulden toegezegd, afkom stig uit het fonds Sociale Vernieu wing. Postma wees er op, dat het totale project circa 80.000 gulden zal gaan kosten. De plannen voor het dagverblijf werden destijds sa men met de verbouwingsplannen van de keuken ingediend bij de provincie. Daar de ziekenafdeling echter in hoofdzaak gebruikt wordt door zelfstandig wonende ouderen die er tijdelijk verblijven, bijvoorbeeld na een ziekenhuisop name, verwees de provincie Dies senplas door naar de gemeente Donateurs De Stichting Vrienden van Dies senplas heeft ten doel gelden bij een te brengen voor de financiering van voorzieningen die niet uit de normale exploitatiebegroting kun nen worden bekostigd. Enige tijd geleden werd reeds een bedrag ge reserveerd voor de aanschaf van een nieuw orgel. Ook wordt ge dacht aan een rolstoelbusje en ka beltelevisie. Om een startkapitaal te verkrijgen werd besloten tot het houden van een loterij. In de afge lopen weken zijn ongeveer 50 me dewerkers en vrijwilligers op pad geweest om de loten tegen 2,50 gulden per stuk aan de man te brengen. Op slechts enkele tiental len na zijn ze allemaal verkocht. Wie wil kon zich ook aannmelden als donateur. Bestuurslid Jan de bloemenbon (4519); Duck Wissink, bloe menbon (570); Netty van Dijk, bloemenbon (4169); A. Stukker, Waardenborchstraat 8, bloemenbon (3615); Schippers, Rietmo lenstraat 2a, handdoekenset (4116); Bolink, Postweg 120, spiegel (1532); A. Brons voort, Oranjestraat 85, spiegel (3965); Rui tenkamp, Churchillstraat 23, spiegel (204); Huzen, Markeloseweg 4, levensmiddelen pakket (451), G.H Overmeen, Kwintenweg 1, levensm pakket (154), Dissevelt, Haar- straat8, levensm. pakket (1099); A.W. Pop- pe, Diessenplasstraat 13, levensm. pakket (346); Nijland, Meutgeertsweg 29, le vensm. pakket (1504); J. Beunk, tel. 63145, levensm. pakket (755); Rietberg, Reilinks- weg 31, levensm. pakket (1565); Pasop, Churchillstraat 20, levensm. pakket (218); J.H. Aanstoot, Kozakkenstraat 32, levensm. pakket (4755); Hulsman, Bergmanstraat 28, magnetron (1678); Mevr. Ter Beest, Waar denborchstraat 42, dekbed (3720); J.a. El- bertsen, Lichtenbergweg 13, dekbed (1221); Schooien, Vianenweg 10, dekbed (1521); Michel Dommerholt, tel. 05731- 1595, reischeque (4175); D. Aaftink, Riet molenstraat 7, combi-magnetron (1334). De prijzen kunnen worden afgehaald bij de receptie van Diessenplas. Ham maakte bekend dat de nieu we stichting inmiddels verzekerd is van gulden donateursgeld per jaar. Aanmelden is nog altijd mo gelijk. Het minimum bedrag is 12,50 gulden per jaar. Opgave is mogelijk bij één van de bestuursle den van de stichting: Jan de Ham (voorzitter), Hans van Wingerden (secretaris) of Dick Mondeel (pen ningmeester). Onder het toeziend oog van notaris Het bestuur van de CPB afdeling Holten moest vorige week improvi seren toen een dag van tevoren bleek dat de spreekster voor de maandelijkse bijeenkomst zich wegens ziekte had afgemeld. In plaats van het vrijwilligerswerk werd daarom gekozen voor een on derwerp uit de SOS-map die voor gelegenheden als deze is uitgege ven door de provinciale CPB. Het thema (met bijbehorende discus sievragen) was 'De gezondheids zorg nu en in de toekomst'. Menig een bleek zich daar zorgen over te maken, resulterend in een levendi ge discussie en toch nog een waar devolle avond. De Kerstviering van de CPB Holten vindt plaats op maandag 20 december om 20.00 uur in de Kandelaar. om te ontdekken dat LUGO alle facetten in zich verenigd heeft die van een winkel een speciaalzaak maken. En die status van speciaalzaak vindt u overal terug: in de kwaliteit, het aanbod en de benadering van u als klant. En om u nu met deze status te laten kennismaken hebben we tijdelijk een aantal zeer aantrekkelijke aanbiedingen voor u. Rolgordijnen in diverse kleuren en dessins. Keuze uit effen, gedessineerd of verduisterend. Breedte Uni Dessin Verduistering 60 90 120 150 180 210 29 40 59 67 76 87 42 52 65 76 94 106 46 65 84 100 116 131 Een spel van ruimte en kleur. Prachtige dessins. Kies nu uit onze prachtige kollektie. Hg. Br.> 90 135 180 225 270 315 140 101,- 146,- 185,- 232,- 273,- 320,- 180 111,- 161,- 205,- 257,- 303,- 355,- 220 117,- 182,- 217,- 272,- 321,- 376.- 240 125,- 206,- 233,- 292,- 345,- 404,- Onverwoesbare rolluiken, vervaardigd uit de beste materialen. Uitgevoerd met hoogwaardig kunststof. Al jaren een goede keuze door haar vele funkties. Te gebruiken in elk jaargetijde, 's Zomers tegen de hitte, 's winters tegen de kou. Nu tijdelijk extra voordelig. alleen begane grond Hg. 100 120 140 160 180 200 Br.> 100 140 180 220 260 300 217,- 272,- 316,- 358,- 402,- 444,- 245,- 292,- 338,- 383,- 429,- 267,- 317,- 367,- 417,- 467,- 282,- 336,- 389,- 443,- 308,- 369,- 431,- 491,- 325,- 389,- 451,- In het showgecLeelte na de pauze was er o.a. aandacht voor Zuidamerikaanse muziek met dans in stijl. Foto Ten Velde. HMV tracteerde een redelijk ge vulde sporthal zaterdagavond op melodieuze muziek en een goed verzorgde show. Met name het showgedeelte na de pauze viel weer in de smaak. Thema was dit jaar 'Baroque and Roll' hetgeen inderdaad een grote verscheiden heid aan muziekstijlen opleverde. Begonnen werd met Friends for life, waarbij dirigent Bert Fransen na een ingetogen begin het ge luidsniveau langzaam liet aan zwellen en daarbij de toon zuiver wist te houden. Vervolgd werd met Four old Dances van Jan van der Roost. Een mooie suite van vier dansen. In verschillende secties van het orkest kwam het 'leitmo tiv' terug bij The return of the cat. In The young in Heart van Eric Ball kwamen in de drie delen de door lady speaker Joke Voordes aangekondigde vastberadenheid, rêverie en recreation goed uit de verf. Disco Story van Johan Nijs leverde een geheel ander geluid op: een swinging HMV in het eerste en der de deel met daar tussenin een rus tig gedeelte. Voor het laatst namen de muzikanten ons mee met de trein door Oregon, een staat in Noord-West Amerika die Compo nist Jacob de Haan inspireerde tot het schrijven van deze mooie mu ziek. Als laatste nummer voor de pauze stond op het programma de bekende mars 76 Trombones van Meredith Wilson, ongecompliceer de muziek. Als 'uitsmijter' bracht HMV het Twentse volkslied ten gehore. Holten zal immers toetre den tot het gewest Twente. Een enkeling probeerde dapper mee te zingen, maar schrijver dezes denkt niet dat het ons Sallandlied ooit zal verdringen. Inboorlingen Na de pauze een show, getiteld 'Baroque and Roll'. Vanuit de Hol tense binnenlanden kwamen een stelletje vervaarlijk uitziende en met knotsen gewapende inboorlin gen sporthal 't Mossink binnen, die vreemde geluiden voortbrachten en alles kort en klein dreigden te slaan. Gelukkig hadden zij een creatief en muzikaal stamhoofd bij zich dat hen wist samen te smeden tot een homogene slagwerkgroep. Hugo Masselink en zijn mannen zagen we nog terug in de ricandan- ce, waarbij mooie effecten werden bereikt, de saba-camavalesko met als solist Martijn Fransen en een rock and roll-nummer dat met de blote handen al dijenkletsend on der de bezielende leiding van de instructeur zeer goed klonk. De minirettes dansten, begeleid door het orkest, op de Liechten steiner Polka. Anita Brinks en Wouter Cents traden dansend voor het voetlicht met een charlestone en een paso doble. Als speciale gasten waren de Mexi- caantjes ditmaal ingehuurd, die op de van hen bekende wijze hun par tijtje meebliezen. Als laatste nummer mocht voice- over Din and Veneman het futuris tische Starwars aankondigen, waarmee HMV dit geslaagde na- j aars-show-concert muzikaal af sloot. Uiteraard had voorzitter Ge rard Voordes bloemen voor dege nen die al dit moois hadden inge studeerd. Gerrit de Roos In 1993 realiseerde Oad Reizen op nieuw een groei. Voor de zomer bedroeg deze 4,7%, voor de winter 95%, mede dankzij Euro Disney. De Holtense touroperator stelt daarmee vast dat ze haar markt aandeel in de voor Oad belangrijke segmenten van de vakantiereizen- markt versterkt heeft. De winst ten opzichte van 1992 werd opnieuw verhoogd bij een gelijk gebleven omzet van 350 miljoen. Volgend jaar hoopt Oad haar marktaandeel verder te versterken en nog eens 5% te groeien. Met speciale acties naar klant en vak zal bovendien aandacht worden geschonken aan het 70-jarig bestaan. De toekomst wordt al met al vol vertrouwen tegemoet gezien. Dat liet alge meen directeur ir. J.G.J. Ter Haar deze week weten tijdens de jaar lijkse persconferentie ter gelegen heid van het verschijnen van de nieuwe zomerprogramma's in Slot Zeist. Naar zijn zeggen is uit eigen onder zoek gebleken dat de tevredenheid over het Oad-produkt hoger is dan het marktgemiddelde, wat leidt tot een groot aantal herhalers, die daardoor automatisch zorgen voor een gezonde aanwas van nieuwe consumenten. „Daarnaast zullen wij ons systeem van vertrekgaran- ties, zoals in '93 bij pendel-, excur sie- en rondreizen, handhaven. Dat houdt in dat de geboekte klant dirca twee maanden van tevoren weet of de reis doorgaat. Zo niet, dan ontvangt hij een aantrekkelij ke regeling voor een andere reis," aldus Ter Haar. Voor 1994 manifesteert het bedrijf zich met maar liefst veertien gid sen nadrukkelijk 'allround touro perator': excursiereizen, rondrei zen, verre rondreizen, Go America, vliegreizen, autoreizen, buspendel Spanje, buspendel Oostenrijk/Ita- liê/Hongarije, Euro Disney Resort, drie stedenreisgidsen (Praag, Lon den, Parijs), riviercruises en cycle- tours. Aan de reeks van slaapbus, fietsbus, skibus, fietsvolgbus, lift- bus en Jumbo Camper is met de 15 meter bus opnieuw een innovatie toegevoegd. Hoewel de vergun ning nog niet afgegeven is, heeft Oad gegronde hoop dat dat voor de komende zomer wel het geval is. Als buikvervoerder bij evenemen ten en incentives heeft Oad zich weer goed 'in the picture' gereden bij bijvoorbeeld de voorronden van het WK voetbal. Tussen de 50 en 200 bussen per voetbalwedstrijd, zonder vernielingen aan de bussen. Voor de WK in de Verenigde Sta ten worden kaartverkoop en vlieg ticket samen met reisbureau De Roever geregeld. De eerste 200 re serveringen zijn reeds binnen. De reisbureauketen groeit gestaag door. Dit jaar nam het aantal toe van 54 naar 57 kantoren. Een ver dere, selectieve aankoop van goe de kantoren wordt nog altijd nage streefd. A-Reizen (verre reizen) komt ton slotte defintief naar Hol ten. Onder die titel worden de gids 'Go America' en 'Verre rondreizen' uitgebracht. In navolging van de succesvolle reis per Jumbo Cam per naar Peking (totaal 32.000 kilo meter), worden in 1994 twee trips gemaakt: naar Tibet/China en Zuid-Afrika. Elektrotechnisch installateur An ton Reilink is sinds kort Waarbor- ginstallateur. De eerste in Holten en omgeving. Met het Waarborg- certificaat op zaak kan Reilink na aanleg van een elektrotechnische installatie, deze zonder tussen komst van het energiebedrijf aan sluiten op het energienet. Bij in stallaties door niet-Waarborgin- stallateurs is een inspectie door het energiebedrijf verplicht. „De Waarborginstallateur staat voor kwaliteit," verzekert Reilink, die sedert zeven jaar actief is in de kleine zakelijke markt en de agra rische sector, met name als specia list tn de klimaatbeheersing van varkensstallen. Om voor het Waar- borgcertificaat in aanmerking te komen moest de Sploder, ooit be gonnen bij Aanstoot en inmiddels met drie medewerkers in dienst, een cursus volgen en een kwali teitshandboek samenstellen. Daarin een uitleg over de bedrijfs organisatie, ook op administratief gebied. Het geheel werd beoor deeld door een Kema-vertegen- woordiger. Het certificaat is drie jaar geldig en wordt in die tijd driemaal gecontroleerd. Daama moet het opnieuw worden aange vraagd en zal Reilink zich eventu eel moeten aanpassen aan de dan geldende eisen. Als Waarborgin stallateur verwacht hij geleidelijk aan meer opdrachten te krijgen: „Zeker nu bedrijven over enkele jaren verplicht worden hun elektri sche installatie iedere vijf jaar te laten keuren. Een soort APK-keu- ring. Bepaalde bedrijven als verze keringsmaatschappijen en lagere overheden komen daarvoor bij de Waarborginstallateur." Die is ove rigens herkenbaar aan een spe ciaal ontwikkeld vignet. Onze plaatsgenoot André L.J. Slijkhuis is te Nieuwegein ge slaagd voor de ondememingsop- leiding schilder. Schild 3a 7461 DD Rijssen tel.: 05480-20239 fax.: 05480-40175 Boxbergerweg 3 7412 BB Deventer tel 05700-44381 fax 05700-17588

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 13