Eerste trekking van Sinterklaasactie HHV Kleuters van Dorpsschool trekken in bij Kol school Holtens Nieuwsblad Flinke bezorgers(sters) WEEK Holtense geeft gedichten uit DEZE Aanmeldingspatroon leidt tot gedeeltelijke fusie Kerstmarkt in Marketo Nog geen ijspret BON Inzameling huisvuil nuMo% Holten U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Inter Health Products b.v. Holten (kom üJEqener Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 2 5, NOVEMBER 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Textielschilderen Textielschilderen en andere decoratieve technieken. Het is de grote liefhebberij van me vrouw M. Leertak, die er sinds enige tijd ook met veel succes ies in geeft. De echtgenote van ds. Leertak maakt ook allerlei leuke geschenkartikelen en werkt bovendien in opdracht. Zaterdag houdt ze open huis in de woning aan de Schutters- weg, Martkmeester Bijna 31 jaar in gemeente dienst, waarvan de laatste drie jaar ook als marktmeester. Al- bert Tempelman denkt er met genoegen aan terng. Vooral het werk op de markt lag hem na aan 't hart: „Een volk apart, maar prettige Ini." Begin vol gende maand gaat Tempelman met vut. Vanmiddag nam bij afscheid in het gemeentehuis. Duiven De gebroeders JTurjens zijn mét een eerste plaats onaangewe zen en de tweede plaats aange wezen Saperkampioen gewor den van Postdui venvereniging De Berglviegers. Tijdens de jaarlijkse feestavond in het clubhuis aan de Siachthnis- straat werden bekers uitge reikt aan de kampioenen in de verschillende klassen. De beste duif over het hele seizoen was van Henk Jansen. pagina Zondag 12 december met als grote attraktie STUNT-SKI-SHOW Precies een week geleden startte de Holtense Handelsvereniging met de jaarlijkse Sinterklaasactie. Maandag reeds verrichten Hans van Wingerden en Johan Steunen berg de eerste van totaal zeven trekkingen. Gisteren vond de tweede trekking plaats. Op 26 en 29 november en 1,3 en 6 december wordt opnieuw een greep in de sta pel enveloppen gedaan. Niet ge trokken enveloppen blijven gedu rende de Sinterklaas-periode mee doen en maken dus alsnog kans op een prijs. In de week voor kerst wordt de actie als kerstactie voort gezet en volgen nog drie trekkin gen. Het totaal aan prijzengeld be draagt 12.500 gulden. Per trekking wordt voor 1250 gulden uitge keerd. De gewonnen waardecou- pons blijven geldig tot 1 april. Aan de actie doen totaal 42 leden (win keliers) mee. Opzet van de actie is dat klanten per 10 gulden boodschappen een waardebon ontvangen (van 10 of 50 gulden). Zo vaak als gewenst, kan een bedrag aan bonnen (minimaal 10, maximaal 2000 gulden) in de bij de bonnen ontvangen envelop wor den gestopt. Met de ingevulde deelnemerskaart moet deze in één van de bekende rode brievenbus sen worden gedeponeerd. Ze zijn te vinden bij Albert Heijn, C1000, Meermarkt, Maijo Bloemen, boek handel Heusinkveld en Nijkamp- /Dijkerhoek. De deelnemerskaar ten worden waardecoupons tot de helft van het daarop vermelde bon nenbedrag. De bonnenactie, die in middels voor de zesde maal gehou den wordt, blijkt in Holten goed te bevallen. Geen prijzen in natura, maar naar eigen keus. De stapel enveloppen waar uit de eerste maal getrokken werd, bleek opval lend groot. Enkele winkeliers had den dan ook geconstateerd dat juist afgelopen weekeinde de Sin terklaas-drukte begonnen was. De uitslag van de eerste trekking (tus sen haakjes het regunummer): A. Kruims-Nijhuis, Larenseweg 100 (8148), H.J. Bekkemens-ter Welle, Raatakkerweg2 (7673), G.J. Groot- ewal, Köllingserf 63 (8306), G.H. Rensen, Dorpsstraat 58a (8301), H.J. Hartsuiker, Oranjestraat 5 (23601), Klein Herenbrink, Schol- tenstraat 18, Nieuw Heeten (01091), Schperman-Wissink, Schepenen straat 12 (01648), Th.A.L. Swaders, Nagelhoutstraat 9 (8433), G.H. Luggenhorst. Broekweg 3 (8950), Johan Steunenberg doet een greep in de enorme stapel enveloppen Naast hem Hans van Wingerden (Foto Ten Velde) Ria Ulfinan, Het Landeweerd 2 (18211), Wim Meijer, Rijssenseweg 4 (19230), T. Hendriks, De Muldele 33, St. Michielsgestel (29718), An derson, Kroepinsweg 8 (14002), D. Smit, B. van den Borchstraat 18 (18091), G. Huisman-Jansen, Lage- weg 39 (23206), Ineke van Winger den, Erve Broekhuis 44 (15024), Coby Veenstra, Erve Broekhuis 44 (23204), H.J. Baltus, Vijfhuizenweg 2 (8568). Tegen inlevering van het goede regu kunnen de prijzen wor den afgehaald bij Steunenberg Schoenen, Larenseweg 23, Holten. Hoewel schaatsliefhebbers wel licht een stille hoop koesterden om één dezer dagen de gladde ijzers onder te binden op de ijsbaan aan de Larensweg, blijft de baan geslo ten. Woordvoerder Herman Maats van IJsclub De Noordpool laat we ten dat de dooi van afgelopen za terdag met vervolgens de sneeuw val van begin deze week het ijs er niet beter op gemaakt heeft, ,,'t Is prut," verzekerde de schilder. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Köllingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Directie: J. V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Fax nummer 053-84 22 23 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenxomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoom tel. 05486-5 52 54 H. Schottert tel. privé 074-42 86 06 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 18 49 Vooruitlopend op de officiële fusie in augustus, trekken de kleuters van de Dorpsschool al na de kerstvakantie in bij de Kolschool. Daarmee krijgt de fusie Dorpsschool/Kolschool, zij het gedeeltelijk, vervroegd gestalte. Na de zomervakantie gaat de Kolschool door als openbare basisschool De Holterenk. De zogenoemde instroom van kleuters op de Dorpsschool bleek opvallend te stagneren. Tegelijkertijd was in dezelfde leeftijds groep sprake van groei op de Kolschool. Veel ouders met een potentiële Dorpsschool-kleuter gaven er voorkeur aan hun kind direct op de Kolschool te plaatsen. Zo wordt voorkomen dat het door de verhuizing opnieuw moet wennen aan een andere omgeving. Hoewel de directeuren Reind Brouwer (Kolschool) en Jan Diemer (Dorpsschool) het principe hante ren dat ieder kind op tijd op school moet zijn, houden ze het komende halfjaar een slag om de arm ten aanzien van ouders die kinderen in meerdere groepen hebben. Bijvoorbeeld een kleuter op de Kolschool en een kind in groep 3 of 4 op de Dorpsschool. „Werken met in- en uitlooptijden," licht Brouwer toe. De ouders van beide scholen staan achter de vervroegde kleuterfusie. Om de kleuters al voor die tijd kennis te laten maken met hun toekomstige omgeving, brengen ze met hun leidsters vrijdagochtend 24 december een bezoek aan de Kolschool. De instroom van kleuters, vierjari gen dus, bedroeg op de Dorps school normaal gesproken jaar lijks zo'n 25. Een flink aantal, maar Diemer wijst er op, dat het op 'zijn' school gehanteerde Daltonsys teem ertoe bijdraagt, dat ook kin deren van buiten de gemeente de school bezoeken. „Dat veel ouders hun kind gelijk op de Kolschool 'laten plaatsen is best begrijpelijk. Want waarom Dorpsschool als het toch maar om een paar maanden gaat? Je kunt stellen dat de stroom verlegd is." Volgens collega Brou wer groeit 'zijn' school ieder jaar met zo'n 10 tot 12 vierjarigen. Nu is die toename belangrijk groter en hebben berekeningen uitgewezen dat tot het eind van het jaar op de Kolschool sprake is van een door groei naar 44 kleuters. Op dit mo ment is er één kleutergroep met 33 leerlingen, waarvoor één kleuter- A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt hei abonnementsgeld per jaar ad 61.65 leidster beschikbaar is. Gezien ook de komende groei springt een leer kracht uit de bovenbouw enkele uren per week bij. De Dorpsschool telt 31 kleuters, met twee kleuter leidsters. Een formatie, die geba seerd is op de normale groei van de kleutergroepen en die nu dus te veel is. Als de kleuters begin vol gend jaar naar De Kol zijn ver huisd, maakt de Dorpsschool haar geschiedenis tot de zomervakantie af met 104 leerlingen. Drie groepen De ontwikkelingen in ogenschouw genomen, besloten Brouwer en Diemer in overleg met de teams en de ouderraden tot de vervroegde kleuterfusie. Ook de gemeente werd van de plannen op de hoogte gebracht. Het tweetal directeuren benadrukt dat deze zich 'zeer con structief en meedenkend opstel de': „Ze hebben ons zonder meer in onze voornemens gesteund," ver zekert Diemer. Na de kerstvakan tie gaat de Kolschool van start met 66 kleuters, verdeeld over drie kleutergroepen: allereerst een zo geheten instroomgroep met kleu ters die nieuw op school komen. Die groep kan het hele jaar door 'gevuld' worden. Daarnaast zijn er de groepen 1 en 2. Om toch een enigszins evenredige verdeling van het aantal kleuters te krijgen, zul len waarschijnlijk de jongste kleu ters uit groep 1 in de instroom groep worden geplaatst, de jong- sten uit groep 2 in groep 1. De groepen worden geleid door Janny Wansink (Kolschool) en les Spijker en Maijan Roelofs (die in deeltijd samen één groep leiden en Tjally Dorlas. De laatste drie nu nog Dorpsschool. De instroomgroep en groep 1 zijn alle ochtenden en maandagmiddag op school, groep 2 heeft naast de wonesdagmiddag nog een extra middag vrij. Op de Kolschool worden de kleuters pal naast peuterspeelzaal Dribbel ge huisvest. Een ideale situatie, zeker als de peuter naar de kleuterschool gaat en daarvoor in dezelfde omge ving blijft. Er zijn drie grote kleu- De kleuters van de Dorpsschool met juf Tjally Dorlas (Foto Ten Velde terlokalen beschikbaar, met daar naast een flink speellokaal. Het laatste wordt voorzien van een nieuwe vloer en wordt tevens uit gerust met de nieuwe toestellen van dé Dorpsschool, zoals een kleuterwandrek en kleuterban- ken. De kleuterlokalen zullen door personeel en ouders in een fris, eigentijds jasje worden gestoken. Daar het kleutermeubilair van de Dorpsschool verouderd is, krijgen de lokalen ook nog' ns nieuwe ta feltjes en stoeltjes. Het kleuter- meubilair van de Kolschool is en kele jaren geleden vernieuwd. Het nieuwe meubilair is van dezelfde makelij. Voor de fusieschool een feit écht een feit is, zal er intern nog het nodige veranderen. Zo wordt de personeelskamer verplaatst en wordt ook de centrale ruimte 'om geturnd' tot documentatiecen trum, waar tevens plaats komt voor totaal 14 computers. Nog voor de verhuizing houden de afzonder lijke groepen 8 hun afseheidsmusi- cal in de eigen school. De laatste weken van het schooljaar brengt groep 8 van de Dorpsschool dan ook door in de Kolschool, in een tijdelijk lokaal. Begin juli volgt de grote verhuizing naar De Kol. Vrij dag 8 juli staat in het teken van een groots schoolfeest. Brouwer: „Dan resteren nog twee weken om de boel goed in te richten. In het nieu we schooljaar is alles dan kant en klaar en kunnen we fris van start." De Holterenk telt dan 220 leerlin gen met totaal 11 leerkrachten. Alle groepen hebben een eigen lo kaal. ..Onze kracht is dat we vol doende ruimte hebben voor reme dial teaching. Bovendien kunnen we klassen splitsen als het nodig is," besluit Brouwer trots. Inf. bij: Tel. 05480-2 10 10 In het inzamelen van huisvuil zal begin volgend jaar een kleine ver andering optreden. Weliswaar blijft de gescheiden inzameling via de grijze en groene mini-container gehandhaafd, maar vanwege orga nisatorische aanpassingen bij het gewest Midden-IJssel (dat verant woordelijk is voor de inzameling van het Holtense huisvuil), zal straks één week lang groene con tainers worden geleegd, de andere week de grijze. Nu wisselt dat per dag. De ene dag groen in bijvoor beeld De Haar, de andere dag grijs in het buitengebied. Daar de wij ken hier en daar iets anders wor den ingedeeld, kan een wijziging optreden in de vaste inzameldag. De gemeente zal de inwoners bin nenkort nader informeren. dsgbLad tubantla/twentsche courant De distributie-organisatie van Dagblad TubantiaATwentsche Courant en diverse weekbladen en folders. zoekt voor buitengebied) De ziekte en het overlijden van haar ouders brachten Christien Kronenberg-van den Toren (60) er enige tijd geleden toe haar zorgen en verdriet met de pen van zich af te schrijven. Zo verscheen in juni onder de titel 'Uniek' de eerste ge dichtenbundel van de Holtense, die met veel succes ontvangen is. De bundel is door Christien in ei gen beheer uitgegeven. Van de op lage van 250 is intussen ongeveer de helft verkocht. „De reacties zijn zeer positief," laat Christien trots weten. Inmiddels is zij alweer bezig meteen nieuwe serie gedichten. De liefde voor schrijven kreeg al eer der gestalte, toen Christien de kin deren nog klein had en zij kinder verhaaltjes uit haar pen liet vloei en. Die liggen nog altijd onge- bruikt 'op de plank'. De Holtense overweegt nu om deze, hetzij via een uitgever, hetzij eveneens in ei gen beheer, te gaan uitgeven. Christiens pennevruchten in haar eerste gedichtenbundel handelen voornamelijk over de thema's 'Dankbaarheid voor het leven' en 'Verdriet over de dood'. Het boefje kost een tientje en is verkrijgbaar bij boekhandel Heusinkveld en bij Christien. Haar adres is Motieweg 2. tel. 64398. leeftijd vanaf 15 jaar. Voor buitengebied i.b.v. bromfiets (hiervoor hoge vergoeding) Aanmelden: Fam. Bouwhuis, Aalpolsweg 6, Holten, telefoon 6 18 49 Dagblad Tubantia/Twentsche Courant BV behoort tot Wegener NV -

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1