ög|!i| Feestelijke opening van pc De Regenboog Auto taboe op centrale deel van Toeristen weg Flinke bezorgers(sters) num%) Zaterdag intocht van Sint en Piet Toerist wordt in BIB-rapport niet vergeten St. Nicolaasaktie HALF om HALF te Wierden ■PIP 39e fifty-fifty aktie te Rijssen Holten Wegener Holten Tips voor uw GEZONDHEID Hf7R van 19 november t.m. 4 december Van 24 november t/m 4 december. Maandagavond gemeenteraad Hottens Nieuwsblad DONDERDAG 18, NOVEMBER 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Cello Deze week start het Holtens Nieuwsblad met vraaggesprek ken met mensen die zich op de één of andere manier verdien stelijk maken voor ónze ge meenschap. Mensen, die bij voorbeeld actief zijn in het be- drijfs- of verenigingsleven, die nimmer op de voorgrond tre den, maar die met hun specifie ke bezigheid minstens even veel betekenen als zij die wèl regelmatig in de schijnwerpers worden gezet. Cello-docent Je roen van Dijk, sedert ruim een jaar actief bij het Muziek On derwijs Centrum, opent de se rie. Prins Wim Een dubbele verrassing afgelo pen weekeinde in De Poppe. Verrassing nummer één was de uitverkiezing van Wim Bulsink tot de 26ste Prins der Fienpreu- vers. Na een geheimzinnige act kwam prins Wim, ooit eigenaar van de illegale Lokale Omroep Holten, achter een immens ra- dio/t v-toestel tevoorschijn. Jan Rozendom werd voorgesteld als zijn adjudant. De tweede verrassing bestond uit de be kendmaking van de titel 'Keu- nedarper van het Jaar'. Het was oud-burgemeester Willem van Rappard die als zodanig gehul digd werd. Zaagmolen De Hoolter Daansers zijn voor de derde maal winnaar gewor den van de Zaagmolen-trofee. Pas als de bokaal driemaal ach tereen of vijfmaal in totaal in de wacht is gesleept, mag deze defintief in de prijzenkast ver dwijnen. Het bestuur van De Zaagmolen toonde zich uiterst tevreden: een grotere opkomst, betere prestaties en veel, zeer veel gezelligheid. Hoewel al enkele maanden opera tioneel, werd vorige week vrijdag de protestants-christelijke basis school De Regenboog officieel ge opend. Voortgekomen uit de fusie tussen de protestants-christelijke basisscholen Het Kompas en De Schakel en gehuisvest in de voor malige Schakel. De Regenboog telt 208 leerlingen. De integratie van de Kompas-leerlingen is pro bleemloos verlopen. Om ook na de fusie optimaal te kunnen blijven functioneren moest wel een aantal verbouwingen worden gepleegd. Zo werd de keuken verplaatst en om een extra lokaal te krijgen werd in de kelderruimte een lokaal voor handenarbeid en overblijven gere aliseerd. De fusieschool telt nu acht lokalen. Helemaal in de nok van het gebouw verscheen de lera- renkamer, tevens vergaderruimte. „Door veel zelf te doen hebben we nogal wat geld uitgespaard. Ge zien de frisse indruk van het huidi ge gebouw is die keuze zeker niet verkeerd geweest," constateerde de trotse directeur Rik Aangeen- brug. Met de verbouwing was een bedrag van 130.000 gulden ge moeid. Zeer in zijn sas toonde Aan- geenbrug zich over de toezegging van het ministerie van onderwijs voor een bedrag van bijna vier ton. Het zal gebruikt worden voor ver vroegd ingrijpend onderhoud, de verbetering van de centrale ver warming en een doorbraak naar de speelzaal. Op dit moment moet men daarvoor door het kleuterlo kaal. Aan de 8-jarige Rianne Dijkink, toevallig ook nog jarig die dag, de eer om met voorzitter van de plaat selijke Vereniging voor Protes tants Christelijk Onderwijs Jan Tromop 's ochtends de nieuwe vlag met de kleuren van de regenboog te hijsen. Aardige bijkomstigheid was dat Riannes grootvader G. Rietman in '56 De Schakel opende en later tevens de eerste steen van Het Kompas legde. Natuurlijk werd ook het Regenboog-logo ont huld. Die eer viel te beurt aan Ed win Hulsman en meester chris Of- fringa. Edwin (groep 4) was één van de 8 inzenders die de naam Regen boog voorstelden, Offringa's idee voor het logo was leidraad voor het uiteindelijke ontwerp: een fraaie regenboog met onderaan de kinde ren en die tevens de verbonden heid met God symboliseert. Een maal onthuld, heten de in kleurige De 8-jarige Rianne Dijkink viel de eer ten deel om de Regenboog-vlag te hijsen. Zij werd bijgestaan door Jan Tromop en leerkracht Piek llinks; (Foto Ten Velde) 'regenbooghesjes' gestoken leer lingen ballonnen met een naam kaartje op. De eigenaar van de bal lon die het verst komt krijgt een leuke prijs. Voor de aanschaf van speeltoestellen voor de onderbouw en T-shirts voor leerlingen van de bovenbouw, bood ouderraad-voor zitter Dik Wolters een cheque van enkele duizenden guldens aan. Na het zingen van het vrolijke Regen boog-lied, volgde een spelletjes- •dag, konden de kinderen zich ver maken in de Splose draaimolen en was er een gezamenlijke maaltijd. In de avonduren nam een groot aantal Holtenaren de gelegenheid te baat om een kijkje te nemen in de sterk vernieuwde school tijdens het open huis. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Directie: J. V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Fax nummer 053-84 22 23 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. Schottert tel. privé 074-42 86 06 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpoisweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 18 49 Deze week in uw weekblad Meestal kwijtscheldinpfij overlijden, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid UU vstïLJ Zie de advertentie in deze krant op pagina 4 Afsluiten van de Toeristen- weg voor gemotoriseerd ver keer vanaf de Plaggenweg tot aan het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer, ver plaatsing van dat bezoekers centrum naar de rand van de Sallandse Heuvelrug, par keer- en picknickplaatsen rondom het centrale natuur gebied en een alternatieve route voor auto's en motoren langs de westzijde van de Hol- terberg. De milieubewuste toerist blijft echter welkom. Met die aanbevelingen komt de stuurgroep Bestemming, Inrichting en Beheer (BIB) van de Sallandse Heuvelrug in een onlangs gepubliceerde deelnotitie. Het eindrapport" met het definitieve toekomsti ge beleid op de Sallandse Heuvelrug verschijnt medio volgend jaar. Het uit een meningsverschil tus sen de gemeenten Holten en Hel lendoorn over al dan niet afsluiten van de Toeristenweg voortgeko men BIB-overleg telt naast verte genwoordigers van deze twee over heden als andere participanten het ministerie van Landbouw en Visse rij, Staatsbosbeheer, de recreatie gemeenschap Salland, Natuurmo numenten en de andere grondeige naren in het gebied van de Salland se Heuvelrug- Voorzitter is Overijssels gedeputeerde H.J. M Kemperman die het niet eenvou dig had de verschillende belang hebbenden op één lijn te krijgen. Deelnotitie Met de deelnotitie 'Ontsluiting en recreatieve zonering van de Sal landse Heuvelrug' lijkt dat nu ge lukt. Naast de belangen van na tuur en milieu zijn ook die van de toerist en de recreatie-onderne mers meegewogen, In het kort Met het afsluiten van zandwegen voor gemotoriseerd verkeer nam de gemeente Holten enige jaren geleden het voortouw. Wanneer de aanbevelingen van de BIB-werkgroep worden overgenomen zijn auto's en motoren ook niet meer welkom op het centrale deel van de Toeristenweg over de Holterberg. delijke manier wil genieten van het unieke heidegebied met de groot ste korhoenderpopulatie van komt het erop neer dat de Salland- West-Europa, moet daarvoor in de se Heuvelrug niet langer berijd- gelegenheid worden gesteld. Om baar moet zijn voor het gemotori seerde verkeer, maar wel goed be reikbaar. Wie op een natuurvrien- Zaterdag is het weer zo ver. Verge zeld van zijn Zwarte Pieten zal Sint Nicolaas ook Holten met een be zoek vereren. Voorafgegaan door HMV komt Sint om 14 uur aan bij garage Rouwenhorst en maakt dan een korte rondrit over de Kol om vervolgens halt te houden by het gemeentehuis waar hij officieel ontvangen wordt door het gemeen tebestuur. Daarna wordt de rond rit door Holten vervolgd en eindigt uiteindelijk by gebouw Irene. Daar wordt de kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 een speciaal kinder programma aangeboden dat ver zorgd wordt door het Deventer kin dertheater Apekop. Het program ma begint om 15.15 uur en duurt ongeveer een uur. De zaal is open vanaf 14.50 uur. In verband met de beschikbare ruimte wordt uitslui tend in hoge uitzonderingsgeval len toegestaan dat een ouder/bege leider het kind vergezelt. Ouders- /begeleiders die beslist by hun kin deren) moeten blyven, kunnen met hen op het balkon plaatsne men. Om te voorkomen dat het een ein deloos uit- en aankleden van kin deren wordt, moeten kinderen by het naar binnen gaan de jas afge ven aan degene die hen brengt en ophaalt. By het verlaten van Irene is er voor alle kinderen een zakje snoepgoed. De routebeschrijving die Sint en zyn Pieten volgen ziet er als volgt uit: 14 uur vertrek Rou- wenhorsfOranjestraat-Noorden- bergstraat-Kolweg-Dorpsstraat- 14.15 uur aankomst en ontvangst gemeentehuis-14.45 uur vertrek gemeentehuis-Dorpss traat-Gaar- denstraat-Schoolstraat-Bosc- hkampstraat-eindpunt gebouw Irene. De afsluiting van de Toeristen weg zal stapsgewijs worden uitgevoerd. Te beginnen met afsluiting in de nachtelijke uren, namelijk tussen 21 en 9 uur. Als te zijner tijd het bezoe kerscentrum van Staatsbosbe heer naar de rand van het na tuurgebied verplaatst is, kan de weg aan de Nijverdalse kant worden afgesloten tot hotel Dalzicht. Voor de alternatieve route via de westkant van de Holterberg moet onder meer gebruik worden gemaakt van de nu nog onverharde Plaggen weg. Een weg op Holtens grondgebied. Met de uitvoe ring van het BIB-plan voor de Sallandse Heuvelrug zullen overigens ten minste enkele tonnen, wellicht ongeveer een miljoen, gemoeid zijn. De vraag is of alles financieel haalbaar is en zo ja, wie betaalt. De uitvoe ring van het plan kent twee scenario's: één tot 1998 en één tot 2000. Wethouder Henk Wes- terik benadrukte begin deze week bovendien dat het afslui ten van de Toeristenweg en de verplaatsing van het bezoe kerscentrum 'geen verhaal op zich is': „Het gaat hier om een totaalplan. Dit is slechts onder deel van een serie maatregelen die de aantrekkelijkheid en het behoud van het gebied bevor deren." Ten slotte liet Westerik weten dat ook in de toekomst een platform van de huidige gesprekspartners in het BIB- overleg blijft bestaan. die reden zal de toegankelijkheid van het gebied worden verbeterd en komen er langs de randen ook meer opvangmogelykheden als parkeer- en picknickplaatsen. Een termijn voor afsluiting van het cen trale gedeelte van de Holterberg wordt nog niet genoemd. Dat is afhankelijk van de totstandko ming van een alternatieve route voor gemotoriseerd verkeer langs de westzijde, de ontwikkeling van recreatieve steunpunten en nog te ontwikkelen vormen van natuur- vriendely k vervoer. Te denken valt daarbij aan uitbreiding en verbete ring van fiets-, wandel- en paardry- mogelijkheden, de verdere afslui ting van zandwegen en de aanleg van waarderings- en uitzichtpun ten. Ook de grootste grondeigenaar Staatsbosbeheer, dat 2500 hectare in eigendom heeft, neemt maatre gelen om de noodzakely ke rust ter plekke te garanderen. Op de leden vergadering van de VW Holten kondigde SBB-regiohoofd P.A. van den Tweel vorige week aan dat het eigen bezoekerscentrum met parkeerplaats en al zal moeten ver kassen. Er zyn vier alternatieve ïokaties, waarvan één in de ge meente Holten. Van den Tweel maakte van de gelegenheid ge bruik om de visie voor de komende 25 jaar van Staatsbosbeheer op de Sallandse Heuvelrug nog eens on der de aandacht te brengen. Hy maakte meteen duidelyk dat wat hem betreft de toerist daarvoor niet hoeft te wyken, maar zich wel op een andere manier moet gaan gedragen. Het huidige gebruik van •de Toeristenweg vindt hy onaan vaardbaar, enerzyds omdat deze weg een aaneensluitend heidege bied op het midden van de Heuvel- rug doorsnijdt, maar ook omdat de weg voor veel verstoring zorgt, met name bij de aanwezige korhoen ders. De daar aanwezige biotoop blijkt in West-Europa uniek. Met 28 korhanen is op de structuurrijke heidegrond momenteel een flinke populatie aanwezig die positief lijkt te reageren op alle maatrege len die Staatsbosbeheer ter plekke neemt. Het hele natuurbeheer (met name het oppervlakkig ver wijderen van de bovenste laag van de heide) is daarby gericht op de korhoen, maar voor een echt le vensvatbare populalatie moeten er minstens honderd korhanen zijn. In heel West-Europa zyn er (afgezien van Groot-Brittannië momenteel nog slechts twee- a driehonderd. Ook de recreatie- functie van Staatsbosbeheer is grotendeels gericht op de instand houding van dit rustgebied. Van den Tweel: „Het is niet de bedoe ling de toerist te weren, maar wel om samen met de andere belang hebbenden in de toekomst een mi lieuvriendelijk eco-toerisme ge stalte te geven. Daarvoor moet de versnippering en verstoring wor den tegegengegaan. Natuur, rust en ruimte zijn voor ons belangrijk, maar ook voor de toerist. Daarin hebben we een raakvlak." Raakvlak of niet, de aanwezige re creatie-ondernemers sputterden nog wel even tegen in het vooruit zicht dat hun 'levensader' afgesne den zou worden. Met name in het voor- en naseizoen blyken veel ou deren of moeilyk ter been zynde gasten per auto de oversteek over de Holterberg te maken. Wat dat betreft toonde het SBB-regiohoofd zich geen boeman en maakte dui delijk dat het niet de bedoeling is deze doelgroep te weren. Te den ken valt aan alternatief groepsver- voer, wellicht met het treintje Bel- lo of elektrisch aangedreven ver voer. De voorgestelde terugkeer van een schaapskudde zag hy ech ter niet zitten. Afgezien van de kos ten daarvan is de kudde voor het heidebeheer niet meer nodig. Voor een gezamelijke exploitatie van de Heuvelrug (overheid en bedrijfsle ven) achtte hij het gebied te klein schalig. Maandagavond buigt de gemeen teraad zich onder meer over het voorstel inzake een krediet van bij na 14.500 gulden voor voorberei dende werkzaamheden met het oog op de verbetering van het hoofdveld van sportpark 't Vlet- goor. Het geld dient tevens voor het begeleiden van de straks uit te voeren renovatie. B en W streven ernaar om die renovatie in het voorjaar te laten uitvoeren. De Ne derlandse Sport Federatie is ge vraagd om een offerte te verstrek ken voor het opstellen van een pro gramma van eisen, het beoordelen van de te vragen offertes en het begeleiden van de uitvoering. Het uiteindelijke voorstel moet in maart door de gemeenteraad wor den goedgekeurd. De agenda ver meldt eveneens de vaststelling van de verordening bouwgrond belas ting Beuseberg, waarover onlangs nogal wat beroering ontstond by de betrokkenen. Ten slotte wordt een besluit genomen inzake de ex ploitatie-opzet van bestemmings plan Lukensveld. dagbLsd tubantla/tujentsche courant De distributie-organisatie van Dagblad Tubantia/Twentsche Courant en diverse weekbladen en folders. zoekt voor (kom buitengebied) leeftijd vanaf 15 jaar. Voor buitengebied i.b.v. bromfiets (hiervoor hoge vergoeding) Aanmelden: Fam. Bouwhuis, Aalpoisweg 6, Holten, telefoon 6 18 49 Dagblad Tubantia/Twentsche Courant BV behoort tot Wegener NV

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1