Succesvolle première voor 40-jarige COC Trekpaard Max (27) van Kolbets plots overleden olm Speelgoedbeurs in De Boschkamp Reconstructie van kruispunt klaar Oude dag in Paardenkamp OLM-IJS SELCUP Eerste prijs Coppoolse Concert door organisten Avond over de landbouw bij WD Oogstdienst in NH kerk Vriendenschaar Holten KOLBETS Holten DEVENTER 10 UJ Zaterdag 13 november Da C#mam Piet van Donkplein 1 Deventer O.L.M. verzekeringen Dltens nieuwsblad DONDERDAG 4, NOVEMBER 1993 Abonnementsprijs 161.65 Losse nummers 1.1.35 Diessenplas Woon- en zorgcentrum Diessen plas staat deze maand in het teken van het 20-jarig bestaan. Ter gelegenheid van de ver jaardag is een uitgebreid feest programma voorbereid met on der meer een bijzondere revue. Door het gereedkomen van de nieuwe keuken ging onlangs al de vlag in top. Aan de verbete ring van de personeelsruimte wordt nog gewerkt. Over enige tijd staat een nieuwe verbou wing voor de deur. Een interne renovatie, waarbij veel zit- /slaapkamers in een zit- en een slaapkamer worden veran derd. Diepe Hel Een Tsjechische triomf was er zaterdag op de Holterberg, waar Jan Kamler in de record tijd van 49.02 minuten de 10 Engelse mijlen van de zesde Diepe Hel Holterbergioop op zijn naam bracht. Daarmee ver beterde bij bovendien het par koersrecord. Ook de nummer drie kwam uit Tsjechië, terwijl landgenote Dagmara Havlic- kova de winst bij de dames naar zich toetrok. Met de knip vol prijzengeld keerde het trio huiswaarts. Zowel vrijdag- als zaterdagavond slaagde de Christelijke Ontspan- nings Club er volop in de première van het blijspel 'Wie kaatst die wint' op succesvolle wijze op de planken te brengen. Een jubileum stuk, want de toneelvereniging viert dit jaar haar veertigste ver jaardag. Half december krijgt het veertigjarig bestaan een officieel tintje met een receptie in De Kan delaar. De jubilerende vereniging kon zich verheugen in twee avon den achtereen een uitverkochte zaal in De Kandelaar. Totaal zo'n driehonderd bezoekers. Het pu bliek was getuige van de uitsteken de acteertalenten van spelers, die zonder meer aan elkaar gewaagd waren. In mei begonnen Gerard Stam, Jan Willem Manenschijn, Eline Paalman, Annie Rensen, Gerry Meijerink, Diederik Kruime laar, Jan Paalman, Sonja Rietman en Janny Withaar met het instude ren van de door Hans van Wijn gaarden geschreven en Erik Zand vliet geregisseerde klucht. Het re sultaat van alle inspanningen mocht er wezen. In het drie bedrijven tellende to neelstuk slaagden de spelers er in hun publiek van begin tot eind bovenmatig te boeien. Hoofdrol speler Jan Willem Manenschijn zette op bijzonder komische wijze zijn rol als Jan Groen ten tonele. Met zijn vrouw Riek (Eline Paal man) wrong hij zich in allerlei bochten om een baan bij een recla mebureau te krijgen. Komische verwikkelingen waren het logische gevolg. Lof ook voor Gerry Meye- rink, die als bloemenkoopvrouw 'tante' Bets een extra dimensie aan het geheel gaf. Haar wijze van optreden kan professioneel wor den genoemd. Het huldebetoon geldt echter voor de hele 'cast', die het blijspel op uiterst vermakelijke wijze opvoerden. Zowel jong als oud genoot met volle teugen en regelmatig kregen de spelers de lachers op hun hand. Een pluim op de hoed natuurlijk ook voor de onmisbare hulp achter de coulis sen. Ereüd Wander Drent zorgde Met veel verve werd het jubileumstuk op de planken gebracht. Links op de foto hoofdrolspeler Jan Willem Manenschijn (Foto Ten Velde) als vanouds voor het grimeren, de techniek was in handen van Fred dy Paalman, terwijl pr-man Johan Abbink als souffleur optrad. Man nes Kruithof en Bert Stam verzorg den het decor. De Chr. Ontspan- nings Club gaat nu met het stuk op toemee. Voor Bergruiters-lid Yvonne Cop poolse was er afgelopen zondag een eerste prijs bij wedstrijden in Luttenberg. Met haar paar Von derschotten Helina won ze de L2- dressuur met 128 punten. De clubavonden van CJV De Vriendenschaar zijn weer van start gegaan. In de kelder van gebouw Irene komen maandagavond tus sen 18.30 en 19.45 uur de meisjes van 8 tot 14 jaar, tussen 19.45 en 21 uur de meisjes vanaf 16 jaar. De clubavond voor jongens van 8 tot 14 jaar is vrijdagavond van 19 tot 20.30 uur, terwijl de club 'gemengd twintig plus' eenmaal per maand op woensdagavond tussen 20.30 en 22 uur bijeenkomt. De dit najaar vanwege het slechte weer afgebla zen fietspuzzeltocht, is uitgesteld naar het vooijaar. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Directie: J. V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Fax nummer 053-84 22 23 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b fel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. Schottert tel. privé 074-42 86 06 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 Bernard Mulder ziet er nog aangeslagen uit. Toch is al ruim een week gepasseerd als hij onze redactie bezoekt met de medede ling dat 'good old' Max er niet meer is. Ruim tien jaar lang maakte de Haflinger deel uit van het duo trekpaarden voor de kruidenierswagen van Kolbets. Max heeft de respectabele leeftijd van 27 jaar bereikt. De laatste zeven jaar genoot hij van een onbezorgde oude dag in het nationaal rusthuis voor paarden De Paardenkamp in Soest, dat beheerd wordt door de Dierenbescherming. ,,'t Kwam bepaald onverwachts," blikt paardenliefhebber Bernard terug naar die bewuste zondag, ter wijl hij duidelijk moeite moet doen om zijn emoties te verbergen. „De dag tevoren zag het er allemaal nog goed uit. Die ochtend werden we echter gebeld met de medede ling dat Max niet meer in de benen wilde komen. Uiteindelijk lukte dat wel, maar het heeft 'm veel energie gekost. Aan het eind van de middag was 't plotseling voor bij. Vermoedelijk een hartaandoe- ning." Schrik ook bij de medewer kers van de Stichting De Paarden kamp, getuige het kaartje.dat de gebroeders Mulder enkele dagen later ontvingen. Hoewel altijd ver- In de ontmoetingsruimte van het dorpshuis houden peuterspeelzaal 'Dribbel' en peuterspeelgroep 'Kruimeltje' zaterdag tussen 10 en 14 uur weer een speelgoedbeurs. De organisatoren zijn van mening dat velen speelgoed hebben, dat niet meer gebruikt wordt en waar anderen nog veel plezier aan kun nen beleven. In principe komt elk speelgoed in aanmerking, voor zo wel jonge als wat oudere kinderen (tieners). Er is onder meer vraag naar Lego, Playmobil, poppen, au to's, boeken, blokken, spellen en zovoorts. Ook kindermeubilair, zo als stoeltjes en boxen, zijn welkom. In overleg wordt de verkooppprijs vastgesteld. De 'inbrenger' ont vangt 80 procent van de verkoop prijs, de rest komt ten goede aan 'Dribbel' en 'Kruimeltje'. Voor elk artikel of bundel wordt wel 20 cent onkosten gevraagd, die bij inleve ring moeten worden voldaan. Het speelgoed kan vrijdagmiddag 5 no vember tussen 17 en 20 uur worden ingeleverd in De Boschkamp. Alle artikelen moeten schoon, com pleet en niet kapot zijn. Kleine dingen dienen gebundeld te wor den ingeleverd. Diezelfde zaterdag worden tussen 16 en 16.30 uur de verkochte spullen verrekend. De onverkochte spullen kunnen dan cevens worden opgehaald. Niet af gehaalde goederen gaan naar een goed doel. Tijdens de speelgoed beurs kunnen kinderen zich voor één gulden laten schminken. Voor de inwendige mens is er koffie of ranja met iets lekkers. In de ont moetingsruimte is ook Unicef Hol ten aanwezig met een kraam. All season wollen en hoUe vezel dekbedden Kijk snel op pagina 11 kocht geweest aan Max, zijn Ber nard (67) en zijn broer Jan (70) niet meer naar Soest afgereisd. Als dank voor alle goede zorgen wordt echter nog wel een bezoek aan De Paardenkamp gebracht. Dat Ber nard een dag voor het overlijden van nog in Soest was, is zuiver toeval: „Er was open dag. Dat doen ze ieder half jaar. Wij krijgen daar altijd een uitnodiging voor. Er zijn toen nog video-opnamen gemaakt van Max." Afgelopen zaterdag kre gen de Mulders van Wytze Vellin- ga, één van de regelmatige bezoe kers van De Paardenkamp, een drietal ingelijste foto's cadeau met daarbij een videoband met beel den van het leven in en rond het rusthuis en natuurlijk van Max. Met hun kanariegele kruideniers wagen zijn Bernard en Jan Mulder een begrip in Holten. Met name Bernard is de 'paardenman'. Sinds jaar en dag bezoekt hij met paard en wagen driemaal per week trou we klanten in het buitengebied. Overgenomen van zijn vader Bets, door de Holtenaren kortweg Kol bets genoemd, want de winkel is van oudsher gevestigd op De Kol. De voorkant van de wagen wordt nog altijd gesierd door deze 'ge vleugelde' naam. Toen de Mulders begin '86 de boodschap kregen dat Max vanwege een hinderlijke ont steking aan zijn rechter achter been niet meer in functie kon tre den, stond één ding vast: zijn laat ste gang zou zéker niet richting slachthuis gaan. Dat de gebroe ders enkele jaren tevoren een 30 jaar oud paard hadden verloren, droeg zeker bij tot die beslissing. Morgenavond geven de organisten Jaap Bax, Jaap Berghuis, Joop van Engbrink, Henny Kruk, Gerrit de Roos en Jan Tromop een con cert in de dorpskerk. Aan de uit voering wordt meegewerkt door de sopraan Fredrica ter Borg, fluitiste Esther Tromop hoboïst Jan Zwart en Wim Pinkert op tuba. De toe gang is gratis. Na afloop kunnen de bezoekers bij de uitgang wel een duit in het zakje doen, die ten goe de komt aan het orgelfonds van de hervormde kerk. Onder het genot van een kop koffie kan nog worden nagepraat in gebouw Irene. Het concert begint om 20 uur. JPMRPMf IMMMI Ondanks de lange wachtlijst van 60 paarden kreeg Holtense Max daarom voorrang. Eind mei '86 werd het dier er opgenomen. Vier- tot vijfmaal per jaar gingen Ber nard en Jan op bezoek in De Paar denkamp: „Ook als we ergens in de buurt moesten zijn, combineerden we dat." Max heeft het er echt uitstekend gehad, 't Klinkt nu mis schien gek, maar écht gemist heb ben we 'm daardoor niet. We wisten gewoon dat hij goed terecht was gekomen." Het tweetal is ook al geruime tijd donateur van De Paardenkamp. De herinnering aan Max blijft: niet alleen door foto's en nu ook de videobeelden, maar sinds enkele jaren hebben de ge broeders een hond. De naam van het dier laat zich raden: Max. Ook zonder de 'echte' Max bleven de gebroeders Mulder onvermin derd actief met hun levensmidde lenwagen. Dat wil zeggen: Ber nard, want Jan bekommerde zich voornamelijk over de winkel aan de Kolweg. Tot voor kort werd de wagen van Kolbets getrokken door de trekpaarden Simon en Dikkie. Gezondheidsredenen dwongen Jan er echter toe de laat ste weken een stapje terug te doen. Voor Bernard zaak om tevens toe te zien op de winkel. De bezorging van de boodschappen geschiedt daarom tijdelijk op de scooter. De afdeling Holten-Markelo van de WD houdt op maandag 15 novem ber bij De Poppe een avond over 'actuele landbouwzaken'. Als spre ker is uitgenodigd WD-Tweede Kamerlid P.M. Blauw die o.a. een toelichting zal geven op de Inte- rimwet ammoniak en veehouderij en en op de derde fase van het mestbeleid (het mestakkoord). Aan het eind van de bijeenkomst is er gelegenheid vragen te stellen. Op zondag 7 november wordt in de Ned. Herv. kerk een gezins-oogst- dienst gehouden met als thema 'En toch willen we danken'. Voor ganger in deze dienst, die om 10.00 uur begint, is ds. S. Roozenboom. Medewerking verlenen het kinder koor Mozaïek o.l.v. Eline Paalman en organist Gerrit de Roos. Ook enkele kinderen van de neven- dienst en de zondagsschool zijn van de partij. Na afloop is er in gebouw Irene gelegenheid om el kaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of limonade. Max (links) in zijn gloriedagenaangespannen voor de wagen van Kolbets (eigen foto) Bernard: „Voor dat beest stierf, was ik al eens wezen kijken in Soest. Toen Max wat kreupel werd was hij 20 jaar. Voor zo'n rustoord eigenlijk nog een 'jonkie'. Maar bij ons was hij gedoemd om de rest van zijn leven op stal te staan, want een weiland hadden we niet." IA is de officiële hoofdsponsor van de IJsselcup Als alles meezit, wordt het ietwat verhoogde kruispunt Dorpsstraat- Larenseweg-Stationsstraat mor genmiddag opengesteld voor door gaand verkeer. Dinsdag brachten de asfaltmachines van Krekel Hol ten b.v. de twee toplagen aan op de al eerder aangebrachte onderlaag. Morgen volgt de belijning. Begin volgende week worden de rode fietsstroken aangebracht, die dan van de Larenseweg doorlopen tot in de Stationsstraat. Pas als aller laatste volgt de groenvoorziening. De reconstructie van het kruis punt is een schakel in het verkeers- structuurplan. Belangrijk aspect is de wijziging in de voorrangssi tuatie: vroeger had verkeer op de Dorpsstraat voorrang op verkeer uit de Larenseweg en Stations straat, nu is dat precies andersom. De klinkers op het kruispunt zijn Vervangen door asfalt, met uitzon dering van de klinkers in de Dorps straat-oost. Op de Dorpsstraat west is vlak voor de kruising een verkeersdruppel aangebracht.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1