Nieuw programma van Vorming en Toerusting Brand mogelijk aangestoken ten Dam Keunédarpers en Keundarperinnen 'Turbo-raad' SOELDAG Sathmen Actie prinsraden Elfde van de Elfde NIEUW! WINTERHARDE VIOLEN Vrouwengroep biedt gevarieerd programma 625 000 Promotie De HOBBYTIEK AIR ART BLITZER HOBBYTIEK 295.- Weer verlies waterpolo 'T VOSJE GRANIT STONE DEKA SILK DECORFIN TEXTILE (Parel), SurpriseBildtstar Win terprogramma 1993-1994 SPORT EN CULTUREEL CENTRUM Wees de winter voor en zorg dat u goed in het voer zit. Ze zijn er weer volop A Vers van uw poelier Barvelink Goedgekeurde draadloze telefoon intercom ANGREM0N SIERBESTRATING MIDDELDORP P.J.G.O. 6 november 1993 Programma: 10.00 uur: Kijkmorgen en Rommelmarkt 13.00 uur: Veiling Manege 't Ruiterkamp P.J.G.O. Autobedrijf Paalman wtyjiapeeoH Nationale Collecte Gehandicapten Giro Amersfoort KI. Velderman B.V. HO 9 Begin deze maand is oud- plaatsgenoot Albert Prak aan de Universiteit Twente gepro moveerd op het proefschrift 'Silicon Resonant Sensors' en behaalde daarmee de doctor stitel. Prak doorliep de Kol- school en behaalde in '83 zijn vwo-diploma aan de SGH. Tij dens zijn studie Technische Na tuurkunde in Enschede deed hij stage in het Zwitserse Ba den. In '89 behaalde hij het di ploma ingenieur en kwam als assistent in opleiding in dienst bij het MESA-instituut, onder deel van de Twentse Universi teit. Daar deed hij nader onder zoek naar resonerende silicium sensoren, momenteel steeds meer toegepast in onder meer vliegtuigtechniek, auto's, me dische wetenschappen en huis houdelijke apparatuur. Gedu rende zijn promotieonderzoek bezocht hij tal van conferenties in het buitenland. Onze plaatsgenoot F.L. Hulle- man is bij de vakopleiding SOM geslaagd voor het diplo ma 'Makelaardij in onroerende goederen'. De commissie Vorming en Toerus ting heeft het komende wintersei zoen een aantal activiteiten op het programma staan, variërend van besprekingen en lezingen tot voor dracht en concert. Voor de meeste onderwerpen zijn de data inmid dels vastgelegd. De verschillende programma-onderdelen worden tevens aangekondigd in onder meer de kerkbladen. Suggesties voor onderwerpen voor het volgen de seizoen zijn van harte welkom. Daarvoor kan men contact opne men met D. J. Beeftink, tel. 62303. De eerste bijeenkomst van dit sei zoen is vanavond in De Kandelaar. Het is de eerste van een serie van drie avonden rond het thema 'Ont moeting christenen en moslims'. De overige twee staan gepland op donderdag 18 november en don derdag 9 december. In- en ge spreksleiders zijn ds. A. J. Leerink, mevrouw C. van het Leven en prof. dr. A. Wessels. Tijdens de bijeen komsten wordt het boekje 'Bidden tot dezelfde God' besproken. Het is te bestellen bij de plaatselijke boekhandel. De kosten bedragen acht gulden. Vrijdagavond 5 no vember geven Holtense organisten een orgelconcert in de dorpskerk. In de avonddienst van zondag 12 december wordt in de hervormde kerk een cantatedienst gehouden met medewerking van De Veluwse Cantorij onder leiding van Greet Aanen uit Apeldoorn. Voorganger is ds. A.J. Leerink. Dinsdagavond 25 januari wordt in De Kandelaar een gesprekavond gehouden over Medische Ethiek, toegespitst op de ethiek rond het einde van het leven. Sprekers zijn dokter C.M. Piscaer-Witte en prof. dr. G. Maneschijn. Over dit onder werp schreef laatsgenoemde het boek 'Mijn linkerhand is goed ge noeg'. De bijeenkomst in februari staat in het teken van het vluchtelingen werk. Waarom vluchten mensen, wat zijn hun toekomstverwachtin gen en hoe kunnen wij daarmee omgaan? Pater Loed Loosen ver zorgt woensdagavond 9 en 16 maart en woensdagavond 13,20 en 27 april in gebouw Irene een bijeen komst rond het thema 'de veertig dagen-tijd' of Lijdenstijd. Loosen is in Holten geen onbekende van wege zijn interessante besprekin gen over 'Het Oude Boek'. SNACKHOEK Oranjestraat 38 Tel. 613 39, Holten acrylverf zijdeverf verf S$> Natuurlijk bij Dorpsstraat 43 -1 lollen Tel. 05483-6 14 80 Te koop: prima aardappel voor winteropslag Na 5 uur of zaterdags tel. 05483-6 18 69. W. G. Markvoort, Oude Stationsweg 7, Dijkerhoek. Zaterdag 6 nov. a.s. Glanerbrugger Muzikanten 20.00 uur entree 15.00 Zondag 23 jan. 1994 Boh Foi Toch 11.30 uur entree 15.00 vrijdag 28 jan. 1994 Marco Bakker 20.00 uur entree 22.50 Vrijdag 18 febr. en BZN zaterdag 19 febr. 1994 20.30 uur entree 27.50 Voorverkoop vanaf heden 05483-6 15 33, Dorpsstraat 27 Stichting Sport en Cultureel Centrum Gorssel Molenweg 53-55, 7213 XD Gorssel Telefoon 05759-35 76 Wij leveren op korte termijn: Mais - oogst '92-'93 Aardappelvezel - ideaal voor afdekken en voedzaam bovendien Aardappel-patatsnippers Perspulp Maisgluten vers Hooi en stro alle soorten strooisel Natte bijprodukten voor mix en brijvoedering Het complete ruw- en krachtvoerassortiment met optimalisatie op maat 1 z.g.a.n. Polyester veevoer silo 2 ton inhoud op voorraad, andere soorten op aanvraag. Paardebrok - zemelen - kleindiervoeders tlELEMAN Veevoeders Ruw- en Krachtvoeders - Meststoffen 7451 LJ Holten J, Maneschijnsweg 21 - Tel. 05483-6 14 93 voor meer dan voer alleen tuin centrum Burg. v.d. Borchstraat 37, Holten, tel. 05483-6 19 04 deze week op de markt: 5 kuikenschnitzels10.- 12 kipkarbonade 10.- 6 kipburgers10.- Verse eieren per 10 vanaf 10.- Vanaf heden alle soorten wild. -12 kanalen - 9 geheugen nummers - ruggespraak met basisstation mogelijk - regelbaar volume maar een de voordeligste Schild 9A - Rijssen. Tel. 05480-12172 W. Hagemanstraat 10 Eibergen Tel. 05454-75757 In zalencentrum De Poppe komt zoals altijd de actie pnnsraucn. De zaterdagavond 13 november een opbrengst komt dit jaar ten goede eind aan de regeerperiode van aan de Wereldwinkel, die sinds be- prins Johan n van camavalsvere- gin oktober gehuisvest is in een niging De Fienpreuvers. Op de be- eigen pand aan de Larenseweg 1. kende Elfde van de Elfde-avond Het geld zal geïnvesteerd worden wordt de nieuwe prins op ongetwij- in de aanschaf van artikelen voor feld spectaculaire wijze bekend ge- de winkel. Om mee te dingen naar maakt. Daar de vereniging binnen- de prijzen die aan de actie verbon- kort 25 jaar bestaat, wordt op deze den zijn, moet op het speciale for- avond een ruim een uur durende muiier één of meerdere van de 50 act ten tonele gevoerd, die geheel namen van kandidaten worden in het teken van het zilveren jubi- aangekruisd. Iedere voorspelling leum staat. Onderdeel ervan vor- kost een gulden. Het formulier is men het afscheid van prins Johan verkrijgbaar bij Novalux Van de H, de bekendmaking van een ver- Maat, Foto Ten Velde, Het Bonte moedelijk vooraanstaand Holte- paard en de vier Hofbarhouders. naar tot 'Keunedarper van het Jaar 1993' en de spectaculaire op- Het kan daar ook weer worden komst van de nieuwe prins. Naast ingeleverd. Onder de goede inzen- het orkest Saturnus zijn ook De ders worden prijzen verloot. De Braandheultjes van de partij voor hoofdprijs is een Oad-dagtocht muzikale omlijsting. De toegangs- voor 2 personen; eerste prijs: een prijs voor deze avond bedraagt geschenkenbon van 75 gulden; voor leden 5 gulden, niet-leden be- tweede prijs: een geschenkenbon talen 7,50 gulden. De avond begint van 50 gulden; derde t/m tiende om 20.30 uur. prijs: een passepartout voor 2 per- sonen voor de Keunefeesten 1994. De brand mhetpand van de voor- kantoorruimte is en opslag van Prirtsraden De prijswinnaars worden bekend malige slagerij Traanmaan aan de (Oosterse) tapijten. Inmiddels Voorafgaand aan de Elfde van de gemaakt tijdens het Elfde van de D 'e™oedekik O™- heeft de technische recherche on- Elfde houdt cv De Fienpreuvers Elfde-feest in De Poppe. gestoken. Politiewoordvoerder derzoek gepleegd in het pand. Spo- Rabelink in Raalte laat weten dat ren wijzen op brandstichting. Ze 'sprake is van brandstichting": „De worden onderzocht in een labora- melding van de brand kwam om torium. Hoe lang het onderzoek in 23.30 uur. Het is echter onduidelijk beslag gaat nemen is nog niet te hoe lang tevoren deze ontstaan is. voorzien. De inventaris van het aangrenzende Chinees restaurant Dat kan een halfuur zijn, maar ook Kwok Shing werd door een En- anderhalf uur." Rabelink wijst op schedees schoonmaakbedrijf tijde- de intense hitte die al bestond toen lijk verwijderd. Wegens rook- en In het dorpshuis is de themagroep gesteld: 4 november: docent com- de brandweer ter plekke arriveer- waterschade is het pand inmiddels 'Vrouwen Actief van de Stichting municatietechniek Jos Tornij be de. Zeker is dat de vuurhaard is schoongemaakt. Gisteren is de Socuwe opnieuw van start gegaan, spreekt het onderwerp 'communi- ontstaan op de begane grond, waar Chinees'heropend. De groep komt iedere twee weken catietechnieken' (mede bedoeld op donderdagochtend bijeen in De om de vrouwen goed naar elkaar te Boschkamp tussen 9.30 en 11.30 leren luisteren en leren uitpraten); uur. Dan praten vrouwen van uit- 18 november: een evaluatie over de eenlopende leeftijd onder leiding vorige ochtenden en voorbereiding van Chantal Kukolja over een in van de eerstvogende bijeenkomst; overleg gekozen maatschappelijk 2 december: H. Oordt houdt een thema. Soms wordt ook een spre- inleiding over de Nederlandse lite- ker uitgenodigd. Er zijn nog enkele ratuur; 16 december: evaluatie van plaatsen beschikbaar. de ochtend met H. Oordt en voor- Bijna is het alweer zo ver. Dan zich aan u voorstelt, Ik hoop dat u De reden waarom vrouwen deelne- bereiding van vragen voor de vol- bedoel ik mijn afscheid als Prins hem met dezelfde geestdrift wüt men gespreksochtenden is gende ochtend; 20 januari: homeo- Johan II van de Fienpreuvers. Na ontvangen als u mij en mijn adju- versc!u^?n j1 e,en paat Marcel Meyer. De bijeenkom- een zeer druk carnavalsseizoen en dant Wilco heeft gedaan. Gaarne "10g J om als nieuw ingeze- sten van de Vrouwen Actief-groep een rustige zomer, begint nu de nodig ik u dan ook uit om op 13 *fne s°c e c°ntacten J6 leggen, kosten 5 gulden per keer. Voor kin- carnavalsmachine weer op toeren -november naar De Poppe te komen ander vindt de onderwerpen deren is oppas aanwezig. De och- te komen. Vergaderingen, commis- bij mijn afscheid en de inhuldiging waY°vergesproken wordt interes- tenden kunnen ook incidenteel sies die hun taak weer oppakken van mijn opvolger, Prins..?? Kom san en er z^n 00 vrouwen die ket worden bezocht. Voor nadere in- en het zoeken naar mijn opvolger onder mijn motto 'Neet verloede- PrettlS vinden om op die manier lichtingen kunnen belangstellen- kenmerken deze tijd. Bijna is het ren, maar verbroederen'. ff1!5 mt de huiselijke kring te zijn. de vrouwen bellen met het Socu- alweer zo ver. Dat mijn opvolger Prins Johan II programma voor de eerstvol- we-kantoor in De Boschkamp, tel. gende bijeenkomsten is reeds vast- 62755. Zegge en schrijve een half uur had tebelang vragen op. Klein Baltink de gemeenteraad begin deze week had gevraagd om de insteekweg Pe danJ®s Poloploeg van Twen- dag 31 oktober om 19.45 uur in nodig om de tien punten tellende die van zijn woning aansluit op de haaraveld moest zondag het onder- Enschede gespeeld tegen Piranha, agenda af te werken. Een turbo- Schreursweg, in de werkzaamhe- sp delven tegen een vernieuwde j, raadsvergadering dus, voor het den te betrekken. Volgens wethou- PloeS van het Hengelose Weust- neren eerst overigens onder voorzitter- der H.J. Westerik was daarvoor sJaS- Het eerste deel ging gelijk op. De heren speelden zaterdag in schap van waarnemend burge- echter onvoldoende asfalt voor- Met een eeliikkitrp inh kwam vierde competitie- meester J.J.H. Cornielie. Heteniee handen en had dus extra materiaal JE n duel tegen heren I van Tolhekke. gelo voor. De wedstrijd ging m Na vier zwaar bevochten kwartjes hoog tempo heen en weer en met verbet Holten met een 7-6 verües meester J. J.H. Cornielje. Het enige handen en had dus extra materiaal agendapunt dat even discussie op- moeten worden leverde was het voorstel over de (17.500 gulden). „Bovendien zijn er „pn m.H. i™.™ unua„ verharding^ van de Schreursweg tal van vergelijkbare wegen in het ,iit nnnr „,5,^ gloednieuwe zwembad De Wa- (tussen i v<ui uc öuiueiuöweg utu vtui vcigcujtiuare wegeumnei mb- rw». Rijssenseweg 3 en buitengebied. Indien we hier wel het snel 2 1 vnnr rie Wenpein«je h» ^rwieck-Pe P^cg voelde zich ge- <s\ k;i.iahet snel 2-1 voor de Hengelose da- dupeerd door de zwak fluitende Schreursweg 6). Mogelijk gewor- zouden verharden, is er sprake van den door de grote hoeveelheid vrij- precedentwerking," aldus Wester- t^émaal een^man'**--scheidsrechter. Tolhekke speelde gekomen freesasfalt van de Deven- ik, die te kennen gaf dat de bewus- terweg. Dat B en W het verzoek van te insteekweg 'al de nodige aan meer benut met enkele geroutineerde aanval- De Holtense midvoor be- Iers, die met trucs en theater diver- aanwonende Klein Baltink in hun dacht had gehad, onder meer door Se iHolttnaren meerdere malen uiteindelijke voorstel niet hono- het aanbrengen van halfverhar- np vniwnHp mp^HiH mAHt met strafininuten de hoek van het reerden, riep bij WD en Gemeen- ding'. De volgende w«fcö41d wordt zon- bad in stuurden. TEL. 05704-25 07 BATHMEN Alles voor uw tuin: o.a. grindtegels 40x60 4.75 trottoirtegels 30x30 1.15 waalformaat klinkers 0.28 Vele maten en soorten tuinhout. Wij leveren zand en grint, alles incl. btw Verkoop alle merken nieuw en gebruikt Onderhoud - reparaties alle merken Schadereparatie - schadetaxatie APK keuringsstatión. Lid Bovag Nationale Auto Pas Leasing en financiering mogelijk Rijssenseweg 7, Holten Tel. 05483-6 10 47, fax 05483-6 64 87 -Eeqen To legert .-10 Van deae bon Onfi/clngf- U - CjeleL'0 rvNa.4/m -2£L. +/m6 tnoJenibeir~ err-«aaT-~20 noitei 9 t/m 15 juni INTEGRATIE Telefoon: (033) 75.33.44 Alle dagen uw zon in huis met een droogautomaat Speciale aktieprijzen Kolweg 86-Tel.61332

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 9