Nostalgisch sausje over reünie SGH 'Alle gezindten en ook niet-kerkelijken welkom' WEEK Riiüi aiii 25.- Behoefte aan (op) openbaar toilet DEZE 40 jaar Chr. Ontspannings Club Uitbreiding van berging 950 krasse knarren, tieners en twens Uniform bord met informatie Enkco-huwelijk Collecte voor brandwonden NU TE KOOP De Twentenaren en hun handel STUNTPRIJZEN KAMERBREED TAPIJT (b-keus) VEILINGBEDRIJF HOLBEIN Holten Avro-televisie bij Diepe Hel Holterbergloop TOTALE LEEGVERKOOP H@ltens Nieuwsblad DONDERDAG 2 8, OKTOBER 199 3 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Toeristenweg Als het aan Natuurmonumen ten en Staatsbosbeheer ligt, moet de Toeristenweg zo snel mogelijk worden afgesloten voor doorgaand verkeer en het bezoekerscentrum op de Noet- selerberg verplaatst worden naar de rand van het gebied. Maatregelen ter bescherming van flora en fauna (onder meer de bedreigde korhoenderpopu- latie) op de Sallandse Heuvel rug. Haarschool Leerlingen en leerkrachten van de Haarschool bereiden zich voor op het grootse lustrum feest dat begin november op het programma staat. Het vier de, want de school bestaat 20 jaar. Activiteiten volop: voor de leerlingen een feestdag met spelletjes, een feestelijke ou deravond en een tweetal reü nies. Zaagmolen Het jaarlijkse toernooi om de Zaagmolentrofee zit er weer op. De belangstelling voor dit door schietvereniging De Zaag molen uit Di jkerhoek georgani seerde 'verenigingstoernooi' zit nog altijd in de lift. Donder dagavond 11 november worden de prijswinnaars gehuldigd in gebouw Bethanië. Uit Goes kwamen ze en uit Gro ningen. Maar ook uit Kring van Dorth, ja zelfs uit België, Frank rijk en Duitsland. Menige krasse knar, een grote groep nog altijd vieve vijftigers en veertigers, dy namische dertigers en ook de no dige tieners en twens. De reünie van de 40-jarige Scholengemeen schap Holten werd overgoten met een sausje van nostalgie. Wee moed en verlangen naar de tijden van weleer toen de ULO nog ge woon ULO was, je aan de land bouwschool voor boer leerde en de huishoudschool nog minach tend 'spinazie-academie' werd ge noemd. Een dikke negenhonderd in getal waren het er. En ze had den heel wat herinneringen op te halen. Voor voorzitter Arie Langendoen van de reüniecommissie was de vorige week een enerverende. Re kenden hij en zijn medewerkers aanvankelijk op zo'n 250 reünis ten, in de dagen voor de bijeen komst groeide dat aantal uit tot 800 en op de dag zelf dienden zich ook nog eens ruim 100 oud-leerlin gen aan. Verdeeld over de verschil lende klaslokalen konden ze hun jaargenoten van destijds ontmoe ten. Tenminste wanneer ze die nog herkenden. Want in al die jaren was menigeen flink uitgedijd, grijs geworden of zelfs helemaal kaal. Maar eenmaal weer op de hoogte kwamen de herinneringen weer snel boven. Herinneringen aan kwajongens- en meisjestreken, aan bijzondere medeleerlingen, de con ciërge of amanuensis en natuurlijk aan al dan niet populaire leraren en leraressen. Van die laatste groep was er trou wens ook een groot aantal aanwe zig met voorop de oud-directeuren Henk Hiddink en Piet Bakker. Ook zij maakten dankbaar gebruik van de mogelijkheid zich samen te la ten portretteren. Over tien jaar kunnen al die 'klassefoto's' nog eens rustig worden bestudeerd bij het 50-jarig jubileum. KwaBri Wat dan ook bewonderd kan wor den is het door de docenten Kwa- kernaak en Van Brink ontworpen straatmeubilair dat de jarige school aan de gemeente Holten aanbood, een cobinatie van twee banken bedoeld voor op de Smids belt. Dit om zowel de beslotenheid van het pleintje te vergroten en anderzijds bij te dragen aan het kunstzinnig gehalte van Holten op te vijzelen. Aangezien de sprekers zich in de rumoerige aula amper verstaanbaar konden maken, ging wethouder Wim Dalhuisen op die laatste toespeling maar niet in. Hij toonde zich erg blij met deze naar de ontwerpers vernoemde 'Kwa- Tijdens de reünie bood de Scholengemeenschap aan wethouder Dalhui sen het ontwerp aan voor een combinatiebank op de Smidsbelt. Op de foto links en rechts de ontweropers Kwakernaak en Van Brink met tussen hen in directeur van Minderhout en wethouder Dalhuisen. Foto Ten Velde. Bri' naast de bestaande abri, maar moet eerst nog laten uitzoeken of de Smidsbelt inderdaad de juiste plek is voor de banken of dat het meubilair ergens anders in Holten gesitueerd wordt. Een andere gift werd eveneens met applaus begroet. Daarbij ging het om een in te stellen jaarlijkse stu diebeurs van vijfduizend gulden voor een SGH-leerling. Het geld hiervoor komt uit de erfenis van oud-leraar Engels Joop Witter- mans. Ondertussen ging het gekwebbel in de aula onverminderd door, zij het dat het smakelijke koude buf fet de woordenstroom af en toe onderbrak. Pas tegen zevenen ver plaatste de drukte zich, hoe kan het anders, naar de bekende spij- belkroegen Boer Biet en Jan Maats. Over nostalgie gesproken! Binnen afzienbare tijd zullen de borden aan de rand van Holten met aankondigingen van uiteenlo pende evenementen vervangen worden door een paal waar uit- schuifbare borden met daarboven een vast logo aan worden beves tigd. Op die manier ontstaat meer uniformiteit. Wethouder Henk Westerik liet dit vorige week weten op een vraag van J. Veneklaas (CDA). Eerder had de Holtènse Handelsvereniging de gemeente per brief geattendeerd op de nogal rommelige indruk die de borden, vaak meerdere tegelijk, bij de in valswegen wekken. Vooral in het zomersseizoen voor menigeen een doorn in het oog. De traditie geldt al sinds de oprich ting: als twee medewerkers van Enkco met elkaar in het huwelijk treden, kunnen zij de directie vra gen hen op de huwelijksdag te rij den. Een zogenoemd 'Enkco-huwe lijk' is al jaren niet meer voorgeko men, maar vorige week vrijdag was het toch weer eens zo ver. Toen gaven Johan Klumpers en Carla Paalman elkaar het ja-woord. Het bruidspaar maakte graag gebruik van de Encko-traditie. Directeur Frans Noordam was pp him trouw dag in dienst bij het tweetal en zei het op prijs te stellen dat deze traditie wordt voortgezet. „Het toont bovendien het goede werk klimaat binnen onze onderneming aan!," aldus Noordam. Volgende week wordt ook in Hol ten gecollecteerd voor de Neder landse Brandwonden Stichting. Deze verbetert onder meer de be handeling van patiënten met brandwonden, laat wetenschappe lijk onderzoek verrichten en be heert de Nationale Huidbank. Nieuwe collectanten zijn van harte welkom. Zij kunnen zich melden bij Ineke van Wingerden, tel. 63089. 'Wie kaatst die wint'. Dat is de titel van het blijspel dat de Christelijke Ontspannings Club vrijdagavond 29 en zaterdag avond 30 oktober voor het voetlicht brengt in de kleine zaal van De Kandelaar. Een jubileumvoorstelling, want de vereniging viert dit jaar haar veertigste verjaardag. Officieel pas 8 decem ber. De première is echter jaarlijks eind oktober. Volgende week wordt huis aan huis een 'jubileumfolder' verspreid. In verband met de herfstvakantie zal deze ook bij de VVV en de recreactiebedrijven worden neergelegd. Zaterdag 11 decem ber volgt het officiële tintje met 's middags receptie voor alle (oud)leden en diverse verenigingen in Holten en omgeving, waarna leden en partners 's avonds het toneelstuk 'Non-actief' van Jos Brink en Frank Sanders bezoeken. had Holten al voor de oorlog een bloeiende toneelvereniging. De ja ren '40-'45 haalden daar een streep door. Het was Jannes Beldman die eind 1953 met de oprichting van de Chr. Ontspannings Club het 'to neelleven in Holten' nieuw leven inblies. Beldman werd ook voorzit ter, een functie die hij lange tijd zou bekleden. Inmiddels is hij ere voorzitter, Wander Drent sr. erelid. Het blijspel dat nu wordt voorbe reid telt drie bedrijven en is ge schreven door Hans van Wijngaar den. Hoofdrolspeler is Jan Willem Manenschijn, die zich als Jan Groen met zijn vrouw Riek in aller lei bochten wringt om een felbe geerde baan bij een reclamebureau te krijgen. Dat het tweetal daarbij iets te ver gaat is natuurlijk aanlei ding voor komische taferelen. Kaarten zijn reeds vor vjjf gulden verkrijgbaar bij boekhandel Heu- sinkveld. Indien nog voorradig kunnen deze ook aan de zaal wor den gekocht. In de Christelijke Reciteer Club Laatstgenoemde is nog steeds ac tief als grimeur. Hoewel het woord christelijk in de naam gevoerd wordt, verzekert voorzitter Eline Paalman dat alle gezindten en ook niet-kerkelijken welkom zijn. Wel wordt rekening gehouden met stijl en inhoud van een stuk. Eline: „Het komt daarom voor dat er pas sages uit teksten worden ge schrapt of veranderd." De jubile rende vereniging brengt bij voor keur blijspelen, één per jaar. De stukken moeten het publiek, de naam zegt het al, vooral ontspan ning bieden. De première is stee vast in Holten. Twee avonden zelfs. „Het eigen publiek krijgt 'het neus je van de zalm'!," lacht Eline, te- Leden van de Chr. Ontspannings Club pauzeren tijdens de repetitie voor de jubileumvoorstelling in De Kandelaar (Foto Ten Velde) vens dirigent van kinderkoor Mo zaïek. Tijdens die première wordt een videofilm opgenomen. „Een week later bekijken we die dan tijdens een evaluatie van de voor stelling," aldus Eline. Na Holten volgt de toernee. Die duurt meestal tot maart. Ieder stuk wordt zeker zes-, soms wel tienmaal ten tonele gevoerd. Dan wordt gespeeld op personeelsa- per strekkende meter Jutestraat 31 (Industrieterrein De Mors) 7461 TS Rijssen - Telefoon 05480 - 13648 De 'klucht' met als titel Openbaar Toilet Holten beleefde vorige week het zoveelste bedrijf. Het was op nieuw het CDA dat, ditmaal bij monde van mevrouw W.A. Bel- dman-Wegstapel, aandacht vroeg voor de totstandkoming van deze voorziening, waar naar haar zeg gen 'steeds duidelijker behoefte aan is'. Niet alleen onder vakantie gangers, maar ook onder eigen in woners, zeker vanuit het buitenge bied. Enige tijd geleden ontstond discussie over de aanleg van een openbaar toilet, daar deze op de prioriteitenlijst van projecten in het kader van de Sociale Vernieu wing (SV) stond aangegeven. Me nigeen vroeg zich echter af of dit wel tot de categorie SV kon worden gerekend. Door besparing van 40.000 gulden op andere projecten op die lijst meende het CDA dat er een mogelijkheid was voor een sa nitaire unit met vier toiletten. Enige tijd was het stil rond de 'reti rade', totdat het onderwerp vorige week tijdens de raadscommissie welzijn opnieuw aan bod kwam. Wethouder Wim Dalhuisen, zelf van mening dat het om een norma le en geen sociale voorziening gaat, wees op de investering van circa een ton en jaarlijkse kapitaallas- ten waarmee rekening moet wor den gehouden: „Dan praat je over een hygiënisch verantwoorde voorziening, waarbij geen of nau welijks arbeidskrachte aan te pas hoeven te komen." vonden, bij verenigingen, kortom: bij wie maar wil. Vast onderdeel van de Holtense acteurs is ook de jaarlijkse uitvoering in woon- en zorgcentrum Diessenplas en iede re twee jaar wordt op koninginne dag voor ouderen gespeeld in ge bouw Irene. Onder leiding van re gisseur Erik Zandvliet repeteren de toneelspelers wekelijks in De Kandelaar. Zodra het stuk gestal te begint te krijgen wordt de 'büh ne' van de kleine zaal/ontmoe tingsruimte opgezocht. Vanzelf sprekend is er veel aandacht voor decors en kostuums. De vereniging is in het gelukkige bezit van een geheel verplaatsbaar decor, dat zelfs aan twee kanten gebruikt kan worden. „Eigen maaksel!," glun dert 'pr-man' Johan Abbink. Om draaien van het decor tijdens een voorstelling is er echter niet bij, wel tussentijdse aanpassingen. In verband daarmee worden ook zo veel mogelijk stukken uitgezocht die zich in één ruimte afspelen. Tafels, stoelen, kastjes, wat betreft de première(s) reikt Schuppert Meubelen immer de helpende hand en wordt er 'uit' gespeeld, dan wordt vooraf geïnventariseerd wat daar aan attributen is. De Chr. Ontspannings Club bezit ook zelf enkele meubelstukken. Ze staan opgeslagen in De Kandelaar. Kos tuums worden of zelf gemaakt of zijn in de loop der tijd gekregen. „Maar er wordt natuurlijk ook veel bewaard," vertelt Eline. Zelf heeft ze thuis een aparte kas voor de toneelgarderobe. Hetzelfde geldt voor secretaresse Gerrie Meyerink, die een collectie 'opeoe-kleren' be zit. Kleding huren of aanschaffen is daardoor hoge uitzondering. Vier decennia Chr. Ontspannings Club Holten. Een periode met di verse hoogtepunten, zoals het zil veren jubileum met de klucht 'Kleine kinderen worden groot' en ook de openlucht voorstellingen in het dorpscentrum, die wegens ge brek aan belangstelling verleden tijd zijn. De jublierende vereniging bedruipt zichzelf van de gastvoor- stellingen buiten en de toegangs gelden binnen de eigen gemeente. De onkosten zijn verder gering, zo ook het lidmaatschapsbedrag. Mo menteel telt de Chr. Ontpannings Club 23 leden, onder wie nogal wat jongeren. Volgens penningmeester Mannes Kruithof is dat aantal vrij constant. Er zijn ongeveer even -veel dames als heren. De bezetting van het jubileumstuk telt negen man. Enkelen staan dus buiten sgel. De vereniging zoekt deson danks nieuwe leden, ongeacht wel ke leeftijd. „Belangstellenden zijn altijd welkom om vrijblijvend de repetitie te bezoeken op donder dagavond (vanaf 19.30 uur, red.)," nodigt Eline uit. Wie eerst meer wil weten kan ook bellen met haar (tel. 61540), Gerrie Meyerink (tel. 61790) of Mannes Kruithof (tel. 65308). Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Directie: J. V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. Schottert tel. privé 074-42 86 06 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 Een cameraploeg van de Avro maakt zaterdagmiddag opnamen van de wheelers (atleten in rol stoel) die deelnemen aan de Diepe Hel Holterbergloop op de Toeris tenweg. De opnamen, die vanuit een auto op het parcours worden gemaakt, houden verband met de landelijke actie 'Sporters voor sporters', die valide en invalide sporters dichter bij elkaar moet brengen. Zaterdag 6 november zijn de beelden te zien op televisie. Het gaat in totaal om 6 minuten zend tijd. Waarschijnlijk is ook TV Oost aanwezig. In verband met de ver wachte drukte worden bezoekers vanuit Holten dringend verzocht om zoveel mogelijk gebruik te maken van de fiets. „Als enerzijds sprake is van een tekort op de begroting en de onroe rend zaak belasting verhoogd wordt, is het dan anderzijds nood zakelijk om maar liefst 60.000 gul den uit te trekken voor de uitbrei ding van de materialenberging op sportpark 't Vletgoor?", zo vroeg Hennie Rustebiel (GB) zich vorige week af tijdens de raadscommissie gemeentwerken. De berging was destijds klein van opzet, daar het onderhoud toen nog geheel door de gemeente werd verzorgd en op sportcomplex De Meermanskamp voldoende bergruimte voorhan den was voor de apparatuur. Veel van het onderhoud is nu naar Blauw Wit gegaan, die zelfde beno digde apparatuur aanschafte. De beschikbare ruimte werd al met al te klein. Eén van de voorgenomen veranderingen is het aanbrengen van een scheiding, waardoor kalk- machine en beregeningsinstallatie apart kunnen worden opgeslagen. DEVENTER - Platvoet Meubelen aan de Nijhoffgaarde 2-4 alhier, is overgenomen door de MMF-group. Sinds vorige week is er een enorme leegverkoop gaande om de aanwe zige puntgave kwaliteitsmeubelen te vervangen door de MMF-collectie. Voor wie direkt of binnenkort meu bels nodig heeft is het de gelegen heid om iets nieuws te kopen. Dit kan nu voor half geld of soms nog minder b.v. complete solide ei ken eethoek van f 2.160- voor f998-; originele eiken secretaire van f 798 - voor f 399.-: schitterend 3-deurs eiken dressoir van f 1.998- voor f998 -; fraaie eiken toogkast van f 2.998.- voor f 1.495.-. kost baar cylinderbureau van f2.490.- voor f 1.245.-; royale boekenkast van f 1.150 - voor f 575.- enz. Verder nog bankstellen, sal.tafels, fauteuils, krantenbakken, kameelza dels, bloemtafels. En zo zouden we nog een tijdje door kunnen gaan. Wie een vermogen wil besparen kan nu een grote slag slaan bij Platvoet Meubelen Nijhoffgaarde 2-4, Deventer. Alleen~geopend v.a. 11.00 uur op do., vrij. (koopavond) en zat.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1