Jmkm Baby tandenborstel: jong geleerd oud gedaan De heilzame werking van knoflookcapsules Nieuw natuurlijk alternatief voor schaapjes tellen Gun uw handen optimale verzorging Vitamine C, onmisbaar voor je (winter) weerstand Verkoudheidsbalsem speciaal voor babies en kinderen Vermoeide, rusteloze benen en spataderen? STEUNENBERG Ai>EMAAL- \HSTAPp£\i en een prachtige kleurplaat. Doe mee aan onze kleurwedstrijd en maak kans op een speelgoedbon. Alle kinderen t.m. 12 jaar mogen meedoen. Dus.... haal snel een gratis kleurplaat bij mode in schoenen SLAGERIJ BRANDS DONDERDAG 21 OKTOBER 1993 HO 9 Jong geleerd oud gedaan. Dit spreekwoord gaat zeker op als we het over tandenpoetsen hebben. Niet voor niets spoort de tandarts ons aan zo vroeg mogelijk met (goed) poetsen te beginnen. Want iedereen, zelfs uw baby, kan te maken krijgen met tandbederf. De meeste ouders weten dat de aanwezige suikers in vruchtensap cariës veroorza ken. Maar slechts een handr jevol mensen weet dat de lactose die in moedermelk zit, net zo schadelijk kan zijn. Het ontwikkelt name lijk een zuur dat het gebit (of liever gezegd de basis van het kindergebit) aan tast. Mondhygiënisten en tandartsen raden dan ook aan kinderen zo vroeg mo gelijk aan poetsen te laten wennen. Deens fabrikaat Een team van mondhygië nisten en tandartsen, ver bonden aan de Universiteit van Aarhus (Denemarken), heeft zich gebogen over de mogelijkheden rond voorko ming van tandbederf bij ba by's. Het onderzoek resul teerde in de presentatie van een speciale baby tandenbor stel die nu ook in ons land verkrijgbaar is. De Tandex baby tandenborstel heeft een zeer kleine borstelkop, extra zachte borstelharen, afge ronde borstelharen, vrolijke kleuren en een relatief groot handvat. Dit geeft de ouder de mogelijkheid de baby vroeg te laten wennen aan poetsen van de tandjes. Naast het reinigen zorgt de tandenborstel er ook voor dat het tandvlees op een goede manier wordt gemas seerd. Kompleet assortiment De jarenlange ervaring op het gebied van de tandver- zorging heeft ertoe geleid dat Tandex een kompleet as sortiment voor de gebitsver zorging biedt. Bij uw dro gist vindt u naast de vele soorten tandenborstels ook floss, tandenstokers en in- terdentale borsteltjes. Behal ve goed poetsen is verstan dig snoepen natuurlijk be langrijk voor een gezond ge bit. Voor meer informatie: Bay Vissing Benelux B.V., tel.: 03420 -20428. "Ik ben als herboren' De heer Varney (62) uit Elspeet weet wat knoflook voor een mens kan doen. Na een zware tijd waarin hij een open hartoperatie onderging en veel medicij nen gebruikte voelt hij zich nu als herboren. "Ik tobde al jarenlang met allerlei medicijnen die mijn cholesterolgehalte en bloed druk op peil moesten hou den. Ik kreeg vele bijwer kingen die op de bijsluiter vermeld stonden. Bovendien namen ze de oorzaak niet weg. Als ik even stopte, schoten mijn bloeddruk en cholesterolgehalte weer om hoog. Verder bleef mijn weerstand zwak en werkten mijn darmen niet goed. Twee keer per jaar kon ik rekenen op verkoudheid en flinke darmklachten! Ik ge bruik nu twee capsules Kyo- lic met lecithine per dag. Ik heb nu meer energie en mijn cholesterolgehalte en bloeddruk zijn prima. Ook ben ik niet meer vatbaar voor griep en verkoudheid." Unieke weerstandsverhogende werking Kyolic heeft alle goede ei genschappen van knoflook. Het verbetert de bloedsom loop, het werkt bloeddrukre gulerend en helpt het cho lesterolgehalte te verlagen. Kyolic heeft echter meer dan dat. Dankzij een uniek 20 maanden durend rij pingsproces veranderen de irriterende en stinkende be standdelen uit de knoflook in uiterst heilzame zwavel- bestanddelen. En ze zorgen voor een zeer krachtige en voor knoflook unieke weer- standverhogende werking in de mond en in de keel- en luchtwegen. Dit speciale rij pingsproces maakt de knof look bovendien uiterst mild voor maag en darmen. Kyo lic houdt de natuurlijke darmflora in stand. En om dat de stinkende bestandde len verdwenen zijn kan het ook na innemen geen knof- lookgeur afgeven. Vervelen de oprispingen blijven daar om achterwege. Kyolic met lecithine is ver krijgbaar bij drogist, apo theek en reformhuis en is er in een verpakking van 60 en 250 stuks. Bel voor een gratis proef monster en doe de geurtest: 06-35033088 (30 ct per mi nuut). Slecht slapen, wie kent het niet? Draaien,- woe len en de wekker geeft aan dat het later en la ter wcrdt. En de volgen de dag voelt u zich be paald niet fris en uitge rust. Maar liefst één op de drie Nederlanders heeft regelmatig last van slaapstoornissen en het is dan ook niet ver wonderlijk dat deze klacht steeds vaker tij dens het spreekuur van huisartsen te horen is. Verschillende oorzaken kun nen een goede nachtrust verstoren. Lawaai, een zwa re maaltijd aan het einde van de avond, de kwaliteit van het matras of de tempe ratuur van de slaapkamer kunnen van invloed zijn op de nachtrust. Maar ook stress kan een boosdoener zijn. Maatregelen Vaak zijn een aantal eenvou dige maatregelen al voldoen de om van een gezonde nachtrust te genieten. Zo is het aan te raden vlak voor het slapen gaan geen koffie, thee of cola meer te drinken en niet meer te roken. Om vlak voor het slapen gaan zo goed mogelijk tot rust te komen is het raadzaam aan het eind van de dag ont spannende dingen te doen, bijvoorbeeld een avondwan deling maken, en geen werk mee naar bed te nemen. Valdispert Nacht Uiteraard kan ook een slaapmiddel uitkomst bie den. Een middel zoals bij- tfDAKWM WJ1MMDM fvSWllS 75/ - 1243II5 Gmm voorbeeld Valdispert Nacht. Het nieuwe natuurlijke al ternatief voor schaapjes tel len. Valdispert Nacht is een middel voor mensen die moeilijk inslapen of doorsla pen. Een 100% natuurlijk middel, want de werkzame bestanddelen zijn valeriaan- extract (125 mg) en hop-ex tract (30 mg). Al sinds de, middeleeuwen wordt vale riaan-extract gebruikt van wege zijn rustgevende wer king. Dat hop-extract slape rig maakt, weet men al net zo lang. De kombinatie van beide extracten geeft een slaapverwekkend effect, waarbij Valdispert Nacht al leen helpt als het nodig is: 's nachts. De volgende ochtend staat u fris en uitgerust weer op. Valdispert Nacht werkt niet verslavend. De aanbevolen dosering is 2-4 dragees die een uur voor het slapen moeten worden ingenomen. Het is verkrijgbaar bij dro gist en apotheek. Voor in formatie: Vemedia B.V. 020-5490905. Onze handen worden voortdurend blootge steld aan invloeden van buitenaf en de gevolgen daarvan laten zich niet zo maar verdoezelen. Temperatuursverande ringen, hard water of agressieve was- en schoonmaakmiddelen la ten hun sporen na. Klo ven, beschadigingen, uitdrogingen en een dof fe huid zijn daar de trieste getuigen van. Om handen in een goede konditie te houden is een handcrème alleen niet vol doende. Specifieke verzor ging in de vorm van een zogenaamde 'hand mask' biedt wel soelaas. Een hand masker zorgt ervoor dat de doorbloeding wordt geakti- veerd waardoor de handhuid een gezonder en frisser aan zien krijgt. Vooral 's nachts wanneer het lichaam in ont spannen toestand verkeert, krijgen de werkzame stoffen die bijvoorbeeld in Hand Mask van het merk Heróme voorkomen, volop gelegen heid hun heilzame 'herstel lingswerk' uit te voeren. Stimuleren van celver nieuwing Het Hand Mask bevat ver schillende stoffen (onder an dere elastine, mucopolysac- chariden, een aminozuur complex, d-Panthenol en aloë vera) die op uitgebalan ceerde wijze elkaar stimule- Met het najaar en de winter in het verschiet is het verstandig om voor extra weerstand te zorgen. Vitamine C is hierbij onontbeerlijk. Tevens zorgt het ervoor dat de schadelijke gevolgen van roken, stress en slechte eetgewoonten worden beperkt. Het is dus niet verwonderlijk dat Vitamine C de belang rijkste vitamine van de moderne tijd wordt ge noemd. In dc natuur kunnen vrijwel alle levende wezens zelf Vi tamine C aanmaken, behalve de mens en de gorilla. Wij missen namelijk een enzym dat hiervoor noodzakelijk is en moeten het dus uit onze voeding halen. Vitamine C is noodzakelijk om onze be langrijkste lichaamsfuncties in stand te houden. Vitamine C zorgt er daar naast voor dat de in ons lichaam aangemaakte en ge vaarlijke vrije radicalen op effectieve wijze worden ge neutraliseerd. Deze vrije ra dicalen kunnen ervoor zor gen dat uit gezonde molecu len elementen worden ont trokken waardoor deze uit hun evenwicht raken, met als symptomen o.a. ver moeidheidsverschijnselen en malaisegevoelens Meest gebruikt Vitamine C zit in verse groente en fruit, maar een extra vitaminebehoefte kan onder onze huidige omstan digheden snel ontstaan. Ons lichaam weet perfect hoeveel extra's het nodig heeft: al het overtollige Vitamine C zal het automatisch uitschei den. Roter Vitamine C is al jarenlang de meest gebruik te. Het is verkrijgbaar in de bekende gele pot met een frisse citroensmaak, zodat ook kleine kinderen het zon der problemen zullen inne men. Daarnaast is er ook de witte pot met een suikervrije versie van Roter Vitamine C. Een stoot bij griep Naast de bekende tabletten van 50 mg is er nu ook een variant met een 500 mg ta blet. Want wanneer de griep u in de greep heeft, zijn er Roter Vitamine C 500 mg kauwtabletten die zorgen vitamine $80 hore# vitamin* k voor een stoot die de weer stand weer snel op peil brengt, immers de oorzaak van griep en verkoudheid ligt in een sterk verminder de weerstand. Roter Vitami ne C is verkrijgbaar bij apo theker en drogist. Voor meer informatie: Boots Healthcare B.V., tel.: 035 - 853851. Een flink aantal mensen heeft de afgelopen zomer te kampen gehad met verkoudheid. Grote boosdoe ner was het wisselvallige weer. Nu de herfst zijn intrede doet is het verstandig om voorzorgsmaatre gelen te nemen. Voor uzelf, maar vooral ook voor uw kinderen. Magere varkens- o nc schouderlapjes 500 gram 3 9 w Eigengemaakte heuvelrugsteak 100 gram I «49 Eigengemaakte Twentse bakleverworst n nn 500 gram ^.%/U Bij aankoop van fijne en/of grove eigengemaakte rookworst EEN POND ZUURKOOL GRATIS. Dinosaurusworst 150 gram 2aOO leuke verrassing Boerenmetworst 100 gram I *36 Gebraden gehakt nC 100 gram I Do., vrij, za. gegrilde kippen Een generatie lang beproefd middel tegen verkoudheid is een speciale zalf waarmee borst, nek en rug worden ingewreven. Deze zalf ver spreidt weldadige dampen die de luchtwegen weer ope nen. Bij zware verkoudheid kan deze zalf ook als inhala- tiezalf worden toegepast, het bekende "stomen". Zuiver natuurlijke oliën Een van deze bijzondere middelen die verkoudheid grondig aanpakt, is Luuf verkoudheidsbalsem. De p-j ,Vv werkzame bestanddelen worden namelijk gevormd door zeer zuivere etherische oliën van natuurlijke oor sprong. Etherische oliën zijn aangenaam ruikende oliesoorten die verkregen worden uit plantaardige ex tracten. Luuf is derhalve een puur natuur produkt. Verschillen in huid Gezien de samenstelling van de huid en rekening hou dend met de ontwikkeling van het luchtwegenstelsel, hebben volwassenen, kinde ren en babies bij een ver koudheid een aangepaste verkoudheidsbalsem nodig. Luuf ontwikkelde daarom een unieke variant voor ba- bies, die speciaal is afge stemd op de tere babyhuid. Er is ook een variant voor kinderen vanaf drie jaar èn een voor jonge mensen en volwassenen. Door borst, nek en rug in te wrijven, wordt de doorbloeding gesti muleerd. De lichaamswarm te zorgt ervoor dat na korte ren en versterken. Mucopo- lysacchariden zijn biologi sche weefselextracten die goed in staat zijn water te binden, waardoor de huid vocht kan vasthouden, wat op zich weer goed is voor de spankracht. Het aminozuur complex stimuleert de zuur stofopname. Door de toevoe ging van een hoge concen tratie allantoïne stimuleert Hand Mask de celvernieu wing en zorgt het voor het behoud van een gezonde en gave huid- Natuurlijke gel Hand Mask is een gel die eenmaal per week een extra intensieve verzorging biedt of bij handen die in een slechte konditie zijn, als kuur kan worden gebruikt. Het bevordert de vochtregu- latie en voorkomt vroegtijdi- heilzame ge veroudering van de huid. mond. Het is een stevige, natuurlij- keel en luchtwegen door- ke gel die niet vet is en dringen tot in de kleinste plezierig aanvoelt. Uw han- vertakkingen van de Ion- den hebben er de meeste gen. De actieve bestanddelen baat bij als u het minimaal heipen tegen geïrriteerde één keer per week gebruikt, luchtwegen en verstopte U kunt het dus rustig voor neuzen. Ze zorgen ervoor het slapen gaan op doen (de dat vastzittend slijm tot diep gel vlekt niet!) en 's mor- in de longen los komt en het gens er gewoon weer met hoesten afneemt, zodat er lauw water afwassen. Al na weer rustig kan worden ge- één nacht is de huid van de slapen. Alleen verkrijgbaar handen aanzienlijk zachter bij apotheek en drogist, en gladder. Verkrijgbaar bij Voor meer informatie over drogist en parfumeriezaak, de drie Luuf-varianten: Voor meer informatie: Christiaens B.V., tel.: Heróme Cosmetics B.V 076-201520. tel.: 020-6465430. tijd de krachtige, dampen via neus. Meer dan de helft van de bevolking heeft last met de benen. De verschijn selen variëren van nachtelijke kuitkram pen, waardoor men vaak wakker wordt, tot dik ke, opgezette en gespan nen benen. De benen zijn gevoelig en men klaagt over 'kriebels' of zelfs pijn. Het ergste zijn natuurlijk de spata deren. Gelukkig is er nu Flavénol waarmee u zelf een deel van de klachten kunt verhelpen. Prof. Claire Beylot Prof. Claire Beylot (arts) leidt in het Academisch Zie kenhuis van het Franse Bor deaux de afdeling Vaatklachten. Al jarenlang adviseert ze haar patiënten het gebruik van OPC, een stof die o.a. wordt gewon nen uit schors van de pijn boom. "Mijn patiënten", zo vertelt prof. Beylot, "hebben er veel baat bij. De echte grote spataderen gaan er niet mee weg, maar allerlei bijkomende beenklachten zo als pijn, kramp, kriebels en gezwollenheid reageren erg goed op OPC" Nachtrust bijna helemaal uit OPC (85%) Met OPC is, ook door prof. Beylot, erg veel weten schappelijk onderzoek ge daan bij mensen met vaatklachten. Telkens bleek weer dat OPC een erg goede oplossing voor veel klachten is. Bij driekwart van de on derzochte patiënten trad verbetering op in het gevoel van 'zwaarte in de benen', alsmede een vermindering van de 'kriebels'. Bij de helft verminderde de pijn en bij 60% werden de krampen minder. Die gunstige resul taten ontstaan doordat OPC de doorbloeding en de condi tie van de vaatwand 'verbe tert. In veel gevallen levert dit ook een ontspannen nachtrust op. Het extract waarmee prof. Beylot en haar collega's in Frankrijk werken is in Ne derland ais voedingssupple ment verkrijgbaar bij dro gist en reformhuis onder de naam "Flavénol". Informatie bij uw winkelier of bel Compact Nutrients, tel: 02940-17162. VoO£ blke ipgf v0eT HeBBeu ivij pASse/vpe $choEn Larenseweg 23 - Holten - Tel. 6 15 51 Aanbiedingen gelden t/m wo. 27 oktober zolang de voorraad strekt. Kerkstraat 1 - Holten Tel. 6 13 79-Fax 6 65 52

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 9