begint half februari o 7,2! Meziek, vuu in het Bonte mekaa Paard 'Holten' te sterk voor Fienpreuvers Weer bier bij JC De brouwen Schure Mariët Meester gast bij SKC NBvP Holten zoekt nieuwe presidente TMieuwhou w Srrn 1 tin cr Uit het P°mieraPP°n B.A.S. Kratje Amstel bier „De Biester" Kerkdiensten Medische diensten Van dag tot dag HOLTENS NIEUWSBLAD BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Burgerlijke stand A.S.M. b.v. Maatwerk autoleasing leasing Markelo Tel. 05476-16 19 Pupillen naar circus Bombari DONDERDAG 21 OKTOBER 1993 - W v V w'i T V L11121 Op 12 oktober kon een autobe- lukken worden voorkomen. C. W stuurder met een passagier wor- Op 15 oktober werd er aa Als alles mëfezit gaat medio februa ri eindelijk de eerste spade de grond in voor het nieuwe troephuis van Scouting De Waardenborch- groep aan de Liezenweg. Zodra ge reed wordt de 'blokhut' tevens het nieuwe thuishonk van de provinci ale organisatie voor gehandicapte scouts, de St. Jorisgroep uit Raal- te. De werkzaamheden zouden oor spronkelijk al in maart beginnen. Afkeuring van de bouwtekening door de gemeente en andere 'exter ne problemen' staken daar een stokje voor. Niet alleen werd de door het Raaltese achitecten- en ingenieursbureau Van der Linden ingediende bouwtekening afge keurd, maar moest tevens vooraf verplicht bodemonderzoek plaats hebben, ontstond onvoorziene ver traging in de notariële sfeer rond het opstellen van nieuwe statuten en zorgde ook de vakantie voor oponthoud. De werkdruk voor mr. G.H.B. Heu- pink van het Markelose notaris kantoor Westmaas was door het vertrek van notaris Westmaas dus danig hoog, dat hij de zaak in over leg met de betrokken scouting groepen overdroeg aan kandidaat notaris Klein Burink, oud-lid van de Waardenborchgroep. Inmiddels zijn de concept-statuten door bei de besturen goedgekeurd en recen telijk geretourneerd aan Klein Bu rink. Deze hoopt de kwestie over ongeveer een maand rond te heb ben. Wat betreft de bouw: een tweede bouwtekening is inmiddels ge maakt door bouwbe-drijf Voordes. Een ontwerp, waar de Raaltese en Holtense scouts zich zeker in kun nen vinden en dat in tegenstelling tot het eerste, binnen de begroting blijft. Waardenborch-bestuurslid Bernard Gerritsen: „Het gaat uit van afspra-ken over bijvoorbeeld de verplichte afstand tot de weg. Voorts wordt gebruik gemaakt van een deel van het huidige gebouw met daarnaast een stuk nieuw bouw." Volgens Gerritsen zal bouwbedrijf Voordes straks het bouwtechnische gedeelte van de werkzaamheden uitvoeren, de rest is 'zelfwerkzaamheid'. De tekening moet overigens nog goedgekeurd worden door gemeente en provin cie. Als alles volgens plan verloopt, start de bouw half februari. „Dat moet wel, want de St. Jorisgroep heeft tot uiterlijk eind volgend jaar beschikking over de accommoda tie in Raalte," aldus Gerritsen. De bekostiging van de nieuwe 'blokhut' komt voor een groot deel van de Raaltese groep: 150.000 gul den. De Waardenborchgroep brengt zelf 25.000 gulden en de grond in, terwijl ook de gemeente Raalte financiële steun heeft toe- ge-zegd. Volgens Gerritsen toont ook Holten zich zeker niet onwel willend, maar toezeggingen zijn nog niet gedaan. Desondanks hoopt Gerritsen op zo'n 40 tot 50.000 gulden subsidie van die kant. Ook diverse fondsen zijn be naderd om fi-nanciële steun. Ger ritsen wijst ten slotte op een ande re reden van de 'drin-gend noodza kelijke' nieuwbouw: „Wij teren in op ons 'vermogen', want verhuren van het gebouw voor meerdere da gen is er niet meer bij." De over nachting van de gehandicapte scouts tijdens de afgelopen week einde gehouden JOTA was een uit zondering. Voorheen werd het troephuis nogal eens gebruikt voor schoolkampen en dergelijke. Als het nieuwe onderkomen gereed is, zal de nieuwe stichting 'Scouting Blokhut Holten' het gebouw zeker gaan verhuren. Trots wordt de beker omhoog gehouden. V.l.n.r. Jan Schuchard, Wim Klein Velderman, (nog net zichtbaar) Seino Voortman, Frans Spikker, scheidsrechter Toon Jongman, Harry van Coeverden (Foto Ten Velde). Het was dubbel feest dit weekein de bij de afdeling voetbal van SV Holten: ruime winst voor het eer ste, eveneens winst voor het 'gele genheidselftal' dat traditiege trouw aantrad tegen een elftal van carnavalsvereniging De Fienpreu vers. De rood-zwarten wisten de wedstrijd met 4-3 naar zich toe te trekken. Oorspronkelijk speelde de ontmoeting tussen de twee zich in gekostumeerd tenue af tijdens dc camavalsweek. Tegenwoordig is bestrijden de elftallen zich voor aanvang van een thuiswedstrijd van het eerste. Het duel op De Meermanskamp werd uitstekend geleid door Toon Jongman. Hoe- HONDA Markelo Tel. 05476-16 19 Evenals vorig jaar houdt Jonge- rencafé De Schure weer een bier- brouwdag. Op zondag 24 oktober komt daarvoor weer brouwer Wa tjes uit Zutphen naar Holten. Wel is er voor een iets andere opzet gekozen omdat de dag vorig jaar wel erg lang duurde. Op 24 oktober wordt er een brouwsel van 200 liter gemaakt, bereid uit kant-en-klare bierblikken. Dit omdat het brou wen uit de grondstoffen zelf te veel tijd kost. Wie zich desondanks ver veelt kan tijdens het brouwen een aantal door Watjes gebrouwde bie ren proeven. Begonnen wordt ech ter met koffie om 14.30 uur. De deelname kost f 25,00 waarvoor na afloop een krat zelf gebrouwen bier mee naar huis mag worden geno men. Aanmelding is mogelijk bij Johan en Christa Schuppert (tel. 05483-64022) of in het weekend bij De Schure zelf (tel. 05483-64121). PCOB De bijeenkomst van de PCOB op donderdag 28 oktober staat geheel in het tekèn van het voorkomen en bestrijden van brand in huis. De bijeenkomst vindt daarom plaats in de brandweerkazerne aan de Waagweg en start om 14.30 uur. De Holtense brandweercommandant, dhr. J. Heller, zal de aanwezigen het een en ander vertellen over dit onderwerp. Wordt het aantal schoorsteen branden misschien minder omdat de meeste verwarmingen op gas worden gestookt? Maar ook als dat zo is, blijven er genoeg andere brandoorzaken om die door een deskundige te laten behandelen. Dhr. Heller zal de aanwezigen veel kunnen vertellen over het kunnen voorkomen van verschillende type branden in huis. Daarnaast zal hij laten zien hoe mensen bij een be ginnende brand kunnen handelen om uitbreiding en persoonlijk let sel te voorkomen. Zoals altijd is er vglop gelegenheid voor de aanwe zigen om vragen te stellen. Bent u geinteresserd? Komt u ge rust, de bijeenkomst staat open voor iedereen. ANBO Op donderdagmiddag 28 oktober organiseert de ANBO een thema bijeenkomst die de titel kreeg 'Is sociale vernieuwing meer dan een bepaalde vorm van subsidiebe leid?'. Er wordt de laatste tijd veel over sociale vernieuwing geschre ven in de pers. Maar wat dat nu precies inhoudt, is lang niet ieder een duidelijk. Het is in eerste in stantie niet het openen van weer een geldbuidel door de overheid. Het is wel de bedoeling op via soci ale vernieuwing de burgers meer te betrekken bij het wel en wee van hun woonplaats en/of woonomge ving. Daar worden projecten voor ont wikkeld, die onder bepaalde voor waarden kunnen worden gesubsi dieerd. Dhr. W.J. Dalhuisen, wet houder in Holten, zal de aanwezi gen uitleggen welke die voorwaarden zijn en met welk doel men met sociale vernieuwing iets wil bereiken. Een middag om sa men van gedachten te wisselen over plaatselijke, maar ook lande lijke problemen. Een middag waar voor de aanwezigen volop gelegen heid is tot het stellen van vragen. De bijeenkomst wordt gehouden in dorpshuis De Boschkamp en be gint om 14.30 uur. Zoals altijd staat de bijeenkomst open voor alle ge ïnteresseerden, lid van de ANBO of niet. den aangehouden door de politie te Deventer. Men had even te vo ren getankt zonder te betalen bij een tankstation aan de AI. In de auto trof de politie o.a. een schote lantenne, een TV en een videore corder aan. Deze goederen bleken te zijn óntvreemd uit een caravan staande op een camping in Holten. Tevens bleek dat deze gasten ook hadden ingebroken in een caravan aan de Wildweg. Daar werd een TV en een video weggenomen. De da ders hebben de inbraken bekend- .Terwijl de bewoners thuis waren, werd op dinsdagavond getracht in te breken in een woning aan de Diessenplasstraat. De bewoners reageerden toen ze hoorden dat de achterdeur werd opengebroken. De dader(s) namen daarop de be nen. In de nacht van dinsdag op woens dag werd er ingebroken bij de Chi nees aan de Dorpsstraat. Men kwam binnen door een ruit te ver nielen. Weggenomen werden o.a. een partij tabaksartikelen een CDspeler en enkele tientallen CD's. Donderdag 14 oktober meld de een autobestuurster dat zij die dag te omstreeks 11.45 uur tegen een auto was gereden op de par keerplaats bij de Rabobank. De aangereden auto was van het merk Volvo, licht van kleur. Volgens haar had die Volvo geen schade. Mocht dit toch zo zijn, dan kan de betreffende eigenaar van de Volvo zich melden bij de Holtense politie. Nu de dagen korten en het kouder wordt, wil het vee kennelijk weer op stal. De politie wordt in deze tijd van het jaar vaak geconfronteerd met loslopend vee. Dat was ook op 14 oktober hèt geval op de Pasop- weg. Drie koeien moesten het land weer worden ingedreven. De H.H. veehouders worden verzocht de af rastering van him landerijen nog eens extra na te kijken, zodat onge- wel de score betrekkelijk gelijk op liep, was het betere spel toch voor de rood-zwarte elf. Na diverse jaren van zege voor de camavalisten, ging deze eer nu naar de 'deskundi gen'. De samenstelling van beide teams: SV Holten: Henk Warrink, Gerard Grave, Harry Penders, Jan van Mullem, Freek Koopman, Wim Schooien, Wim Klein Velder man, Wim Reilink, H. van der Pluym, Wim ter Schure, Johan Ve neklaas. CV De Fienpreuvers: ad judant Wiico Vlogtman, Henny Jalving, Wilco Bannink, Jan Her man ten Velde, Albert Boode, Anne Jansen, Seino Voortman, Frans Spikker, Jan Schuchard, André Schuchard, Wilco Pinkert. aangifte gedaan van een inbraak in een zo merhuisje aan de Postweg. Wegge nomen werd een kostbare deken De inbraak moet zijn gepleegd tus sen 11 en 15 oktober.In de nacht van 17 op 18 oktober werd getracht in te breken in een woning aan Diessenplasstraat. Door goed sluitwerk gelukte het de daders niet om binnen te komen. Vermoedelijk Ajax supporters presteerden het om zondagmiddag op een parkeerplaats aan de AI een Trabant personenauto door mid del van een zelfgemaakte bom ge heel te laten ontploffen. De auto was daar achtergelaten met pech. De politie heeft voor nader onder zoek het voertuig overgebracht naar het politieburo. Op 18 okto ber werd er aangifte gedaan van het feit dat in de nacht van 15 op 16 oktober een bromfietshelm werd ontvreemd bij café Maats. De helm was bevestigd aan een bromfiets en had een waarde van enkele hon derden guldens. Misschien zijn er getuigen die de politie iets meer kunnen vertellen. Maandagavond, 18 oktober, te om streeks 23.30 uur ontstond een uit slaande brand in perceel No.70 aan de Dorpsstraat. Een bewoner werd gewekt door glasgerinkel en con stateerde een hevige rookontwik keling. De brandweer van Holten was snel ter plaatse, doch kon niet voorkomen dat een gedeelte van het pand geheel uitbrandde. Een brandweerman wist met enkele omstanders een bejaarde vrouw uit het belendende perceel te ha len. Dit perceel, waarin de Chinees is gevestigd, liep rook en water schade op. De schade bedraagt vele tienduizenden guldens. De brandweer was tot ongeveer 04.30 uur bezig met het nablussen. De technische recherche stelt een on derzoek in naar de oorzaak van de brand. Schrijfster en beeldend kunstena res Mariët Meester is woensdag avond in De Boschkamp te gast bij de Stichting Kunst en Cultuur om het één en ander te vertellen over haar eigen werk. Mariët Meester werd in '58 geboren in Den Haag, maar bracht haar jeugd door in Veenhuizen. Daarna studeerde zij aan de Kunstacademie Minerva in Groningen. Gedurende enkele ja ren woonde Meester in Frankrijk en Spanje en maakte zij ook tal van reizen naar onder meer India. Haar eerste roman 'Sevillana' verscheen in 1990. Het verhaal speelt zich af in Spanje. De schrijfster wordt ge prezen om haar authentieke en hartstochtelijke toon in het boek. Haar belangstelling voor zigeuners uitte zich onder meer in een repor tage in Vrij Nederland. In 1991 ver scheen de bundel Weg van Hier met reisverhalen. Daarin ook een bijdrage van de schrijfster over haar reis naar Roemenië. In april 1991 reisde Meester voor de tweede maal naar Roemenië om daar te midden van zigeuners te leven. Haar belevenissen daar werden door haar opgetekend in het boek De Stilte voor het Vuur, dat een jaar later uitkwam. Op de maandelijkse bijeenkomst van de NBvP Holten kondigde pre sidente mevrouw A. Dikkers-Weg- stapel alvast aan dat ze in januari 1994 aftreedt en deed ze een beroep op de aanwezigen om alvast een Op uitnodiging van oud-trainer Jan van Noesel mogen de E- en F- pupillen van Blauw Wit zaterdag middag naar het kindercircus Bombari in 't Trefpunt te Gorssel. De pupillen al diverse andere voor stellingen meegemaakt, waarbij de meneer Cactus Show tot nu toe de grote topper was. Vruggink Stationsstraat 10, Holten Tel. 05483-6 13 75 opvolgster te zoeken. Mevrouw B. Maat uit Giethoorn vertelde iets over het leven van de boeren in Portugal en in het bijzonder iets over het boerenbedrijf van haar zoon aldaar. Ze maakte het leven op het Portugese platteland aan schouwelijk middels dia's en ging uitvoerig in op vragen uit de zaal. Verder werd een koffie-ochtend op 17 november aangekondigd met als thema 'geheugentraining5. Bij voldoende deelname wordt er ook een cursus gehouden. Op maandag 25 oktober houden de agrarische contactpersonen van de afdelingen Dijkerhoek, Holten en Espelo een avond in 't Trefpunt met als thema 'Taak en organisa tie van de Algemene Inspectie Dienst'. Men kan zich nog opgeven voor de politieke scholingscursus tot 1 no vember. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 22 november. In Dijkerhoek wordt zaterdag 'meziek vuu mekaa' gemaakt. Dat is de verzamelnaam van een drie tal optredens van bands met een regionale inslag. Dat alles gebeurt vanaf 20.30 in zaal Het Bonte Paard waar achtereenvolgens Skeeter Beeter, Nameless en Caf feine het podium beklimmen. Tus sendoor wordt ook nog een Dijker- hoeks t-shirt ten doop gehouden. De avond is eigenlijk bedoeld als gelegenheid van de bands om zich in de kijker te spelen. Skeeter Bee ter bestaat uit Gerwin Boode (drum), Dennis Besten (sologi taar), Diederik van de Plas (slaggi taar), Erik Sluiter (basgitaar) en Diederik Bronsvoort (zang). De groep is na een half jaar driftig oefenen nu zo ver dat nummers van o.a. Guns 'n Roses, Metallica, Tina Turner en Black Sabbath in het repertoire zitten. Nameless ontstond uit twee vroe gere Holtense bands (Total Disas ter en Rollin' Company). Joke Maaskamp (zang), Johan Hofman (basgitaar en zang), Herman Ga- zan (sologitaar en zang), Erik Pin kert (drums), Tineke Brinkman (keyboards) en Bert Steunenberg (slaggitaar) brengen nummers van o.a. The Rolling Stones, Fleetwood Mac, Creedence en Eric Clapton, dat alles onder de noemer rock 'n roll/blues. De 'roots' van Caffeine liggen in Dijkerhoek waar de eerste repeti ties plaatsvonden. Geert-Jan Wel- mer (zang), Aart Bieleman (gitaar), Gerwin Rensen (gitaar), Christian Hut (basgitaar) en Ronald Brinks (drums) hadden al succes bij café De Wippert, bij 't Trefpunt in Splo en in Exel als voorprogramma van The Jack of Hearts. Het brede re pertoire bestaat uit nummers van uiteenlopende groepen als Ant hrax, Nirvana, The Toy Dolls en Black Sabbath. /i<\ NED.HERV. KERK 10 uur: ds. A.J. Leerink, Feest van de Heilige Doop. Neven diensten. 19.00 uur: ds. Flier, Nijverdal.. Oppasdienst: mevr. Van Eijk, Sandra Mensink Collecte in dienst: Diaconie. Uitgangscollecte: Kerkvoogdij. Diessenplas: woensdag 27 okto ber: ds. Israël. GEREF.KERK 09.30 uur: ds. J. Juijens, Schalk haar. 19 uur: ds. J.G.H. Schout, Lo- chem Kindemevendienst groep 3 en 4 o.l.v. Emmy Aanstoot, groep 5 en 6 oJ.v. Herma Hulsman De eerste collecte is voor de Kerk, de tweede voor rente en aflossing. Oppasdienst: 0-3 jaar: Wilma Bolink-Meijerink, Hermien Brinks-Bakhuis, Rita van der Voet-Vaals; 4-6 jaar: Herma Aanstoot-Pluymers, Ria Aan stoot-Stam, Truus Beldman- Aanstoot R.K KERK 10.00 uur: Gebedsdienst in ge bouw Irene o.l.v. pastor Wiggers en enkele parochianen. DIJKERHOEK 10 uur: ds. Schellevis, Aal ten. Collecte in dienst: Diaconie. Uitgangscollecte: Kerkvoogdij EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2 Holten; Samen komst 10.00 uur; Bidstond 19.00. OKKENBROEK 10.00 uur: ds. W.C.C. Polhuys, Deventer. H. Avondmaal Uitgangscollecte: Adoptiekin deren NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur: H.Mis. Zondag 8.00 uur: H. Mis; 10.00 uur: gebedsdienst. KERKTELEFOON Uitzendingen elke laatste vrij dag van de maand van 10.30 urn- tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur (herhaling). ARTS: Weekenddienst: Huisartsen- maatschap Holten, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren uit sluitend voor spoedgevallen: 11.00 uur en 16.00 uur (zonder afspraak). APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 23 en 24 oktober: N. Bakx, Reg- gestraat 14, Enter. Tel. 05478- 2774. Behandeling na telefonische af spraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835, bgg 05480-21629. THUISZORG ZUIDWEST OVERIJSSEL: Kraamzorg: Ceintuurbaan 11, Deventer, tel. 05700-32095; voor informatie ma t/m vr. 08.30- 16.30 uur. Wijkverpleging: Gaardenstraat 31, spreekuur en uitleen m t/m vr. 13.30-14.30 uur, tel 05483- 61436; 24-uurs bereikbaarheid noodgevallen: tel 05700-15297. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERUSSEL: Gaardenstraat 29-31, tel 6 27 84. Thuiszorg: gezinsverzorging. Algemeen maatschappelijk werk. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en vol gens afspraak. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10. SLACHTOFFERHULP Voor praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van mis drijven en verkeersongevallen. Het Buro Slachtofferhulp is 24 uur per dag bereikbaar (tel. 05720-60922). Buiten spreeku ren worden met doorgescha keld naar Buro Slachtofferhulp Deventer of Telefonische Hulp dienst. De spreekuren zijn op woensdag van 9-11 uur in het politiebureau te Raalte. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). DIERENBESCHERMING: E. Ras, regio-inspecteur, tel. 05480-14448; werkgroep Holten: E. Grootewal/H. Schoorlem- mer, tel 05483-64844. ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf Usselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-26 77 54; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14:15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. OUDHEIDKAMER HOOLFN: Dorpsstraat 27, Holten. Ge opend vrijdag- en zaterdagmid dag van 13.30-16.00 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734); Hout- en Bouwbond (tel. 63012); ABVA/KABO (tel. 61793); Voe dingsbond (tel. 61057); Horeca- bond (64467); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). Donderdag 21 oktober: 19 uur, toernooi Zaagmolentrofee in schietgebouw Dijkerhoek Vrijdag 22 oktober: 19 uur, toer nooi Zaagmolentrofee in schiet gebouw Dijkerhoek Zaterdag 23 oktober: v.a. 9.30 uur, Roefeldag voor jeugd (mel den in De Boschkamp); 20.30 uur, muziekavond 'Meziek vuu mekaa' in Het Bonte Paard Zondag 24 oktober: v.a. 14.30 uur, bierbrouwen in jc De Schu re; 17 uur, ringsteken en jeu de boules CV De Fienpreuvers in manege Snorrewind; 13.30 uur, start puzzelrit MAC De Holter- berg bij 't Stuurhuus Maandag 25 oktober: 19.30 uur, raadsvergadering; 20 uur, NBvP-afd. Espelo/Dijkerhoek- /Holten in 't Trefpunt, lezing over de AID; Dinsdag 26 oktober: lezing Her vormde Vrouwengroep Dijker hoek over kritisch consumeren, 20.00 uur Bethanië. Geboren: Esther en Iris, doch ters van J. Paalman en J.J. Stam (geb. te Deventer); Nicole Margot, dochter van H. ten Vel de en M.A.G.W. van de Schepop (geb. te Deventer); Michel, zoon van J. Stam en IJ. Jansen (geb. te Deventer); Paul Willem, zoon van A.J. Hofman en W. Buma (geb. te Deventer); Ruben, zoon van H.J. Hanevelt en W.M.S. Nijland (geb. te Deventer). Overleden: J. Vrugterman- Boombergen (94); H.J.W. Jan sen (76); H.J. Bluemink-Broek- maat (67, overl. te Deventer). Gehuwd: D. Gerritsen (27) en A.D. Smale (24); A Kamps (24, Avereest) en N. Aanstoot (23).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 3