'Knap druk in de lucht' Waarnemend burgemeester lovend over gemeentehuis Holtens MemrsUad. WEEK Uitslaande brand aan Dorpsstraat Heddendorp koopt huidig Rabo-pand DEZE Scouts doen mee aan JOTA Inschrijven Diepe Hel Gymles voor zwangeren Ontslag voor chauffeurs Müller Puzzelrit Triathlon Opbrengst collecte coc 'Leuk om terug te komen in dit gebied' Holten U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. I Adres Mtens Nieuwsblad DONDERDAG 2 1, OKTOBER 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Scouting Als alles meezit zal de bouw van de nieuwe 'blokhut' van Scouting Holten De Waarden- borchgroep en de BE St. Joris- groep uit Kaalte medio februa ri eindelijk beginnen. Aanvan kelijk zouden de werkzaamhe den in maart al van start gaan. Door allerlei omstandigheden trad echter aanzienlijke vetra- ging op. De Christelijke Ontspannings Club bestaat 40 jaar. Officieel pas in december. Traditiege trouw wordt echter eind okto ber de jaarlijkse uitvoering ge houden. Vandaar dat de jubile rende vereniging zich nahrstig voorbereidt op de jubileum voorstelling, het blijspel 'Wie kaatst die wint'. Het stuk wordt vrijdagavond 29 en zaterdagavond 30 oktober in De Kandelaar voor het voet licht gebracht. OKIA De succesvolle trouwtrekkers van ttv OKIA moesten afgelo pen weekeinde in het clubge bouw van 't Vletgoor heel wat handen schudden tijdens de druk bezochte kampioensre ceptie. Voor de jeugd Was het tweemaal bingo: nationaal kampioen in de 560 kg klasse, kampioen van het gewest oost in de 450 kg klasse. Het A-team van de senioren werd in de 640 kg klasse kampioen van het ge west oost. Op het NK bereikten zij een knappe tweede plaats. Van Drente en Zeeland tot de Vere nigde Staten en Zuid-Afrika. Een willekeurige greep uit de landen waarmee scoutinggroep De Waar- denborch dit weekeinde contact had tijdens de jaarlijkse Jamboree On The Air, kortweg JOTA ge naamd. Nou ja, landen, scouts in die landen dus. Want daar ging het allemaal om. Scouts die met be hulp van zendapparatuur contact met elkaar legden. Alleen al in Ne derland waren zo'n 270 groepen 'in de lucht'. Wereldwijd waren dat er vele malen meer. In het clubhuis aan de Liezenweg maakten ook de gehandicapte scouts van de BE St. Jorisgroep uit Raalte hun opwach ting (BE betekent Bijzondere Ei sen, red.). Als het nieuwe gebouw volgend jaar klaar is, trekken zij bij de Holtense collega's in. Daarover elders meer in deze krant. Het was de tweede maal dat de Waardenborchgroep deelnam aan de JOTA. Mogelijk geworden door de komst van zendamateur Dick van der Knaap, die 's ochtends ook vol ijver kabouters en welpen bij stond bij het in elkaar zetten van een muziekdoosje. Een activiteit van Scouting Nederland, die bij zonder in trek bleek bij de jeugd. Kabouters en welpen tonden zich ook hevig geïnteresseerd in de ra diozenders, twee in totaal. De één verbonden met een 14 meter hoge richtantenne die achter het club huis stond, de andere antenne met korte golfdraad stond op een maar liefst 16 meter hoge mast in het erachter gelegen bos. De eerste ge schikt voor ontvangsten binnen Nederland, de ander met een we reldwijd bereik. In één van de loka len stonden ook ontvangers. Niet mogelijk om mee te zenden, enkel om te luisteren. Volgens Van der Knaap, één van de leiders van de verkenners, was het dit weekeinde 'knap druk in de lucht'. Het enthousiasme onder de scouts bleek aanzienlijk. Geregeld werd de microfoon ter hand genomen om 'collega's in onder meer het Drentse Barger-Compascuüm en het Zeeuwse Axel toe te spreken. Enkele welpen sloten de communi catie zeer nadrukkelijk af. „G-O-E- D Z-O, Goed Zo!", gilden ze geza menlijk. Het waren met name de verkenners en bestuursleden die contacten over de grens legden. Et behulp van het internationaal spellingsalfabet en in het Engels werden woorden gewisseld met scouts in Zuid-Afrika, Amerika, Portugal en Griekenland. On de contacten te bevestigen werd na Geregeld werd de microfoon ter hand genomen om 'collega-scouts'iets te vertellen over de Waardenborchgroep (Foto Ten Velde) het gesprek een kaartje ingevuld en verstuurd naar de zojuist ge sproken scoutinggroep. Enthou siasme ook onder de gehandicapte scouts, die overigens bleven over nachten in het clubhuis. Een hoge uitzondering, daar het gebouw als zodanig niet meer gebruikt mag worden. Tijdens de JOTA werden ook verschillende spelactiviteiten gedaan, alle gericht op het thema 'zenden'. Holtrns Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting Holten s Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kol'ingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Directie: J. V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. Schottert tel. privé 074-42 86 06 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 Tot grote vreugde van de organisa toren van de zesde Diepe Hel Hol- terbergloop hebben ook veel scho lieren interesse in deelname aan dit grootse atletiekevenement dat zich volgende week zaterdag op de Holterberg afspeelt. De loop start ditmaal in Holten, ter hoogte van natuurmuseum Bos Dierenwereld aan de Toeristenweg. De kinderen kunnen het ingevulde aanmel dingsformulier tot maandag 25 ok tober inleveren bij Henri ten Brin- ke, Köllingserf 6a of bij Foto Mul der, Oranjestraat 29. Het inschrijf geld voor de verschillende afstanden is als volgt: 2% mijl een rijksdaalder, 5 mijl vijf gulden, 10 mijl een tientje. Bij voorinschrij ving kost de 10 mijl 7,50 gulden. Het is de bedoeling dat de jeugdige atleten het verschuldigde bedrag tegelijk voldoen. Alle deelnemers wacht aan de finish een aardige herinnering. In de gymzaal aan de Lageweg start Thuiszorg Zuidwest Overijs sel binnenkort weer met zwanger- schapsgymnastiek. De lessen wor den gegeven op maandagavond. Opgave is op werkdagen mogelijk bij de wijkverpleging, Gaarden- straat 31tel. 61436 (tussen 13.30 en 14.30 uur). De koffers stonden al gepakt voor een 24-daagse rondreis door China, toen Josephus Johannes Hendrikus Cornielje (68) ge beld werd door commissaris van de koningin mr. J.A.M. Hendrikx met de vraag of hij in verband met het vertrek van mr. W.L.F.C. ridder van Rappard waarnemend burgemeester wilde worden in Holten. „Ik was verrast, dat zeker, maar toch zei ik gelijk ja," aldus Cornielje (CDA), die maandag na de beëdiging in Zwolle zijn opwachting maakte in het gemeentehuis en opnieuw verrast werd: „Wat een fraai en ruim gebouw!" De eerste 'werkdag' van de waarnemend burgemeester startte met de kennismaking met het ambtelijk apparaat. „En nu maar stukken gaan lezen, want daar is het tot nu toe nog niet van gekomen." Pas In de loop van zondag keerde Cornielje terug op vaderlandse bo dem. De omschakeling van het ver re China naar Holten viel niet mee: „Ik had duidelijk last van een 'jet lag'." Cornielje was van februari '76 tot januari '90 burgemeester van het Gelderse Angerlo met ruim 4000 inwoners. De gemeente Olst, waar hij van november '92 tot april '93 ook al waarnam, telde 9500 zie- Door het verlies van de grootste klant Deltaplast in Goor heeft ex peditie- en transportbedrijf Müller aan de Keizersweg voor zeven chauffeurs ontslag moeten aanvra gen bij het arbeidsbureau. Delta- plast is overgenomen door de Lim burgse Vinylmaatschappij in Bre da die met een andere expediteur werkt. Directeur H. Müller was niet bereid tot commentaar. len. Reden waarom Comieljes echtgenote minder enthousiast is over de tweede tijdelijke benoe ming. Met elkaar toch een periode van een klein jaar. Als waarne mend burgmeester van Olst kwam Cornielje nogal eens in aanraking met oud-burgemeester Van Rap pard, maar de gemeente Holten als zodanig kende hij niet. „Ja, van vroeger, de Holterberg, dat wel na tuurlijk." Dat hij zich destijds druk maakte over de openstelling van inspectiepaden voor fietsers op de dijken in de omgeving van Anger lo, leidde ertoe dat hij na zijn pen sionering gevraagd werd dit idee verder door te zetten in de provin cie Gelderland. Toen de samen werking met Overijssel op gang kwam, zeker in het kader van de banden tussen de Hanzesteden, werd het een Gelders/Overijssels project en leerde Cornielje Van Rappard nader kennen. Het uit eindelijk resultaat van zijn inspan ningen is een 185 kilometer lang fietspad van Wezel (Duitsland) naar Kampen. waarnemend burgemeester in Olst doorbracht, verwacht Cornielje in Holten iets langer aan het werk te zijn. Eén van de zaken waarmee hij zeker te maken krijgt is de uitwer king van de overstap naar de regio Twente: „Effectuering en conse quenties, zullen we maar zeggen." Cornielje, woonachtig in Wychen bij Nijmegen, kiest ervoor om da gelijks heen en weer te rijden tus sen Holten en zijn woonplaats: ,,'t Is makkelijk te doen door die snel wegen. Je doet er ongeveer een uur over." Zondagmiddag houdt MAC De Holterberg een circa 40 kilometer lange puzzelrit voor auto's en mo toren door de omgeving van Hol ten. Zoals gewoonlijk wordt om 14 uur vertrokken bij 't Stuurhuus, Beusebergerweg 37. De inschrij ving begint een half uur eerder. Voor meer informatie kan men bel len met Jan Vincent, tel. 64200. De Stichting Triathlon Holten heeft de datum voor de tiende tri athlon vastgesteld: 23 juli 1994. In navolging van dit jaar opnieuw dus in juli. De datum valt aan het begin van de zomervakantie voor het noorden van het land. Ook Holten valt hiervoor onder de 'regio noord'. Waarnemend burgemeester JJM. Cornielje (Foto Ten Velde) Dat Olst één van de elf gemeenten uit het gewest Midden-IJssel is en Cornielje dus op de hoogte is van de regio-kwestie, heeft naar zijn zeggen zeker een rol gespeeld by zijn benoeming. „Ik heb een plezie rige tijd gehad in Olst. Het is daar om zo leuk om terug te komen in dit gebied," aldus de waarnemend burgemeester met zijn enigermate zuidelijke tongval. In tegenstelling tot de ruim vier maanden die hij als Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! I I Naam: ÖWIl Woonplaats: Gebruik deze bon VOOr Geeft op als abonnee voor het het opgeven van een I Holtens Nieuwsblad nieuwe abonnee. Dhr,me„. Inzenden aan: Adres: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 oonpaas 7500 VB Enschede I Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 61.65 Er werd in het dorp al heel wat over gespeculeerd, maar nu is de kogel dan door de kerk. Het huidige pand van de Rabobank Holten aan de Gaardenstraat is aangekocht door Heddendorp Handelsonder neming bv, gespecialiseerd in im- en export van horloges. Dit bedrijf met zeven medewerkers in vaste dienst is nu nog gevestigd in de oude panden van Krekel aan de Deventerweg. Na de verhuizing volgend jaar zomer blijft ook die lokatie gehandhaafd. Eigenaar-directeur B. Hedden dorp bevestigt desgevraagd dat de nodige contracten al ondertekend zijn en is blij dat de koop is geslo ten. „Een mooi, ruim en degelijk pand dat bovendien beter bevei ligd is dan waar we nu zitten. (In het recente verleden was de han delsonderneming tot twee keer doelwit van een gewapende roofo verval, red.). Aan de Deventerweg groeiden we uit ons jasje. We had den al verschillende loodsen ge huurd wat afgezien van de huur ook nog eens extra transportkos ten betekende. Door de activitei ten aan de Gaardenstraat te cen traliseren, kunnen we veel doelma tiger werken." Voorlopig Overigens is de koop volgens direc teur J. van Wingerden van de Ra bobank Holten nog niet definitief rond, in zoverre dat er in het voor lopig koopcontract nog een aantal ontbindende voorwaarden is opge nomen waaraan eerst voldaan moet worden. „Over welke dat pre cies zijn, laat ik me nu liever nog niet uit, maar we proberen natuur lijk om er zo snel mogelijk uit te komen." Momenteel bouwt de Rabobank een nieuw onderkomen aan de Oranjestraat waar men nog voor de zomervakantie van 1994 in wi. In het voorlopig koopcontract met Heddendorp is 1 september als ui terste verhuisdatum opgenomen. In verband met de onderverte genwoordiging van vrouwen in het burgemeestersambt, heeft het ministerie van binnenland se zaken in een persbericht la ten weten dat bij de benoeming van een nieuwe burgemeester voor Holten 'bij gelijke ge schiktheid de voorkeur uitgaat naar een vrouw'. De sollicita tietermijn sluit 25 oktober. Met man en macht werd het vuur in de voormalige slagerij bestred (Foto Ten Velde) De opbrengst van de collecte van de Nierstichting bedraagt ruim 6800 gulden. Dat is ongeveer 1000 gulden hoger dan vorig jaar. Tij dens de onlangs gehouden bijeen komst in zaal Vosman ter gelegen heid van het 25-jarig bestaan van de Nierstichting Nederland, had de afdeling Holten voor de immer ac tieve collectanten een bingo op touw gezet, waarbij aardige prijzen in de wacht konden worden ge sleept. Ondanks de matige op komst een gezellige avond, waarop mevrouw Jacobs, medewerkster buitendienst van de Niestichting Nederland de kwart eeuw de revue liet passeren. Door nog onbekende oorzaak is in de nacht van maandag op dinsdag een uitslaande brand ontstaan in voormalige pand van slagerij Traanman aan de Dorpsstraat, te genwoordig in gebruik door een handelaar in Oosterse tapijten. In het bewuste pand was ooit het ge meentehuis gevestigd. Rond 23.30 uur kreeg de brandweer, die van wege de werkzaamheden aan het kruispunt Larenseweg-Dorps- straat via De Kol moest omrijden, de melding. Met drie wagens was men desondanks snel ter plekke. Brandweercommandant J.H. Hel ler: „Qp dat moment brandden de begane grond en de verdieping al." Volgens Heller was de vuurhaard door de moelij ke bereikbaarheid niet gemakkelijk te bestrijden. Een hoog pand, aan de ene kant begrensd door Chinees restaurant Kwok Shing, aan de andere kant een vrijstaande woning. Wat het nog erger maakte was dat in de oude plafonds riet was verwerkt. Bepaald brandbaar dus. „Toen we uiteindelijk een poging onderno men om de zolder te bereiken de den we een deur open en bleek het ook daar in lichterlaaie te staan," aldus Heller, die de hulp van De venter inriep. Door in het dak een gat te maken, werd met behulp van de Deventer hoogwerker de zaak ook van daar uit met waterstralen bestreden. Rond 3.30 uur werd het sein brand meester geven. De bo ven het winkelpand wonende Ja cob de Koff wist zijn woning op tijd te verlaten. De brandweer eva- cueërde de boven 'de Chinees' wo nende bejaarde mevrouw Poon en enkele personeelsleden. Allen heb ben tijdelijk elders onderdak ge kregen. Hoewel uit voorzorg het meubilair uit het restaurant werd gehaald, bleef de schade daar be perkt. Wel is sprake van rook- en waterschade in het woongedeelte erboven. Ondanks het late tijdstip van de brand, trok deze flink wat belangstelling.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1