WEEKJ Prater Wolkers leuker dan voorlezer Wolkers Gemeente geeft aanzet tot riolering in buitengebied Holtens Nieuwsblad Herfstexpositie in Bos Dierenwereld Oad pendeldiensten met superlange bus DEZE Verhoging in 1994 van OZB en rioolrecht Duiven goed voor f 7000 Bejaardensoos Nieuwe bieb gaat open SGH-aula na pauze opvallend leeg Holten Geen permanente bewoning van zomerhuisjes Winkelopening op zondagen U ontvangt een fraaie B0N Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 14, OKTOBER 1993 Abonnementsprijs f61.65 Losse nummers f. 1.35 Concert Zeer veel positieve reacties waren er zaterdagavond na het concert van het Twents Kamer orkest in De Kandelaar. De uit voering hield verband met het 120-jarig bestaan van make laardij Vincent. Initiatiefne mer Eddie Vincent werd na drukkelijk benaderd met de vraag om te onderzoeken of een dergelijke uitvoering niet structureel op de Holtense eve nementenkalender kan worden geplaatst. Commissaris Dat de raad in de profielschets van de nieuwe burgemeester voorkeur uitsprak voor een on geveer veertigjarige, viel bij commissaris van de koningin mr. J. A.M. Hendriks niet direct in goede aarde. Hendrikx was vorige week te gast op de bij zondere raadsvergadering in zake de profielschets voor de benoeming van een opvolger van oud-burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard. Jubilarissen Zes trouwe Blauw-Witters werden begin deze week door voorzitter Gerhard Kolkman op passende wijze in het zonne tje gezet vanwege hun 25-jarig lidmaatschap van de voetbal club op 't Vletgoor. De huldi ging had plaats tijdens een zeer goed bezochte ledenvergade ring in het clubhuis. Een (voor de pauze) goed gevulde aula in de Scholengemeenschap Holten was vorige week dinsdag het bewijs dat Jan Wolkers nog steeds een geliefd schrijver is, hoewel het verplichte karakter van de bijeenkomst daar ook een steentje aan zal hebben bijgedra gen. Mede dankzij een combinatie met een lezing in Zwolle 's avonds was SGH-docent Hugo van de Ende erin geslaagd de schrijver uit Texel („De nieuwe burgemees ter? Dat lijkt me wel een aardige man; een verbetering t.o.v. de vo rige.") naar Holten te halen. De aanwezige leerlingen hadden blijkbaar hoge verwachtingen van de lezing die zou gaan volgen, want op het moment dat docent Neder lands Van de Ende begon met zijn aankondiging was het nog doodstil in de aula. Deze stilte hield het eerste verhaal dat Wolkers voorlas ook nog wel aan, afgezien van ge lach dat soms hoorbaar was van wege de soms komische teksten van de schrijver. Toen echter bleek dat na dit verhaal nog een verhaal zou worden voorgelezen, begon de aandacht te verslappen. Na zo'n drie kwartier montoon voorlezen was er eindelijk een pau ze waarin de leerlingen de gelegen heid kregen een zelf meegebracht boek door Wolkers te laten signe ren (en een deel van de aanwezigen zich heimelijk uit de voeten maak te richting dorpscafé). De biljart liefhebbers kregen echter ongelijk want juist het gedeelte na de pau ze, dat was ingeruimd voor discus sie, bleek achteraf het meest ver makelijk. Tijdens een verhaal dat Wolkers voor de pauze voorlas, zei een leerlinge tegen haar vriendin 'Bah, wat vies' en het was dan ook niet verwonderlijk dat een van de eerste vragen uit het publiek na de pauze was waarom Wolkers zo 'vies' over sex schrijft. Hierop ver scheen een brede grijns op Wol kers' gezicht die de hele middag niet weer verdwijnen zou en ant woordde hij door te zeggen dat hij niet grof, maar openhartig schrijft. Duidelijk merkbaar was dat het tweede deel van de lezing beter aansloeg bij de leerlingen als het eerste. Ook Wolkers leek nu beter Jan Wolkers tijdens zijn voorleesuurtje in een nog volle aula van de Scholengemeenschap Holten Foto Ten Welde) in zijn element. Openhartig praat te hij over zijn poes die hij 21 jaar heeft gehad toen deze overleed tij dens een voetbalwedstrijd op de televisie. Op de van hem bekende droogkomische manier voegde hij er aan toe dat hij destijds vond dat voetballen voor doodgaan ging. De schrijver kwam daarna steeds meer in zijn element en gaf, bij gebrek aan verdere vragen, onge zouten kritiek op het huidige lite ratuuronderwijs. Met name het feit dat er nauwelijks aandacht aan de Tachtigers wordt besteed, stoorde hem. De laatste vraag van de bij eenkomst was die naar zij n inspira tiebron. Het antwoord: „Inspira tie, daar moet je niet op wachten, die komt vanzelf." Waarna Wol kers concludeerde dat hij bij ge brek aan vragen naar huis kon. Een flink applaus onderstreepte het geslaagde karakter van met name de 'tweede helft'. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451XC Holten tel. 05483-6 30 22 Directie: J. V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. Schottert tel. privé 074-42 86 06 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 De gemeente gaat streng toezien op het illegaal bewonen van recre atiewoningen op de Borkeld. Di verse woningen worden nog steeds permanent bewoond. Alle bewo ners van het zomerhuisjesterrein hebben een brief gekregen waarin gewezen wordt op het nieuwe be stemmingsplan De Borkeld. De in houd van de brief verschilt per doelgroep en houdt dus rekening met de specifieke situatie van de betrokken bewoner. Permanente bewoning van een recreatiewoning is al met al volstrekt uit den boze. Volgens wethouder Henk Westerik is het niet de eerste keer dat de bewoners zijn aangeschreven. Hij verzekert dat de gemeente 'instru menten in handen heeft om te kun nen waarnemen of er wel of geen sprake is van permanente bewo ning'. Op basis van de winkelsluitings wet biedt de Holtense Handelsver eniging ondernemend Holten de mogelijkheid om de winkels op maximaal acht zon- of feestdagen in het jaar open te stellen voor het publiek. Hetzij collectief, hetzij per branche (bijvoorbeeld bloemenza- ken/tuincentra). Het bestuur zal de mogelijkheid niet 'promoten". De bedoeling is dat geïnteresseerde ondernemers zelf gaan onderzoe ken wanneer en dan hun voorkeur aangeven by het bestuur. De gemeente heeft een aantal studies laten verrichten naar de mogelijkheden tot aanleg van riolering in grote delen van het buitengebied. Nu de vernieuwing van de riolering in het dorp vordert, is het streven de activiteiten 'uit te strekken' tot het bewuste gebied. Aldus B en W in de aanbiedingsbrief bij de begroting 1994. Het college wordt gesterkt in haar opvatting dat aanleg mogelijk sn 'redelijkerwijs uitvoerbaar is' door de ervaringen van gemeenten in de omgeving. Vijftien procent van de kosten moeten uit de algemene middelen komen, de overige vijfentachtig procent moet worden opgebracht door bijdragen van derden en van de bewoners van de aan te sluiten percelen. B en W stellen voor om 665.000 gulden uit de algemene middelen te storten in een speciaal te vormen fonds Riolering Buitengebied. Een eerste aanzet dus. Volgens wet houder H.J. Westerik krijgt de gemeenteraad nog dit jaar een rioleringsplan buitengebied voorgelegd. ue Degroung vertoont een tekort van ruim 100.000 gulden. Om te vens 190.000 gulden te kunnen in vesteren, moest een bedrag van drie ton tevoorschijn worden geto verd. Enerzijds wordt dat bereikt door een aantal bezuinigingen, an derzijds zagen B en W zich genood zaakt de onroerend zaak belasting (OZB, voorheen onroerend goed belasting) en het rioolrecht te ver hogen. Het college erkent dat de belastingdruk in Holten in verge lijking met andere gemeenten in Overijssel hoog is. Naar haar zeg gen een gevolg van het door de gemeenteraad nagestreefde doel van 'kostendekkend werken'. Alle inkomsten en opbrengsten worden daadwerkelijk gebruikt voor het vernieuwen van de riolering en het inzamelen, afvoeren en verwerken van afval. De afvalstoffenheffing wordt komend jaar niet verhoogd. De voortgang van de riolerings werkzaamheden vereist wel een verhoging van het rioolrecht: van 276 naar 297 gulden per jaar. Voor 1994 staat de aanpassing van de riolering in de Kolweg (tussen Dorpsstraat en A.J. Goldstein- straat) op het programma. Kosten: 570.000 gulden. Ook de voor dit jaar voorgenomen vervanging van de riolering in de Pastoriestraat zal worden uitgevoerd. Die werd uit gesteld in verband met de afwikke ling van het verkeer tijdens de her inrichting van het kruispunt Dorpsstraat-Larenseweg-Sta- tionsstraat. Voor de omleiding van het verkeer kon de weg volgens het f? De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het woonJvnnkelcomplex in het 'Gat van Holten' zijn inmiddels gestart (Foto Ten Wélde) De liefdadigheidsvlucht van het Rayon Berg en Dal heeft dit jar een bedrag van 7000 opgeleverd dat op 1 oktober is overhandigd aan Phi ladelphia Rijssen e.o. Aan de vlucht vanaf Eindhoven nam ook PV De Bergvliegers deel. Vrijdagavond 15 oktober houdt het rayon de jaarlijkse feestavond in restaurant De Poort van Twente aan de Enterstraat in Rijssen. Dan worden ook de le kampioenen van de individuele kampioenschappen gehuldigd alsmede de le generale kampioenen (zowel de onaangewe zen en aangewezen) en de super kampioenen. Tevens worden de hoofdprijzen van de attractiecon coursen uitgereikt. Dinsdagmiddag 19 oktober komt de Bejaardensociëteit weer bijeen, ditmaal in gebouw Irene. De mid dag begint om half drie. Het be stuur hoopt veel ouderen te kun nen begroeten. college beter in de huidige staat het wooncomplex op de lokatie A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad "tflKSl'JOllGl D3l9|KJIlll geïnformeerd. als u ons een nieuwe Als abonnee bent u ^KftltNAA fllfiflft fé daarvan verzekerd. dl<yOliv€ Geef dat ook eens aan een ander door! Adres: I Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeve/i van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 61.65 worden gebruikt, dan hem na de werkzaamheden aan extra 'zak kingen' bloot te stellen. De verdere uitvoering,van het rioleringsstruc tuurplan voorziet in de aanpassing van Goldsteins traaf Hoffesstraat (1995), Waagweg en Industrie straat (1996/1997) en nog diverse afrondende aanpassingen in 1997. De OZB wordt opgetrokken met 5 procent: voor eigenaren 4,65 en voor gebruikers 3,75 per 3000 gul den waarde. Voor eigenaren van woningen van 180.000 gulden bete kent dat 21 gulden extra per jaar. De geschatte meeropbrengst per jaar is 92.250 gulden. Dorpsvernieuwing De komende jaren zal het dorps centrum een sterkere woonfunctie krijgen. Met de bouw van een fiks aantal woningen is sprake van een stuk dorpsver-nieuwing. Het gaat hier om de nieuwbouwprojecten in het 'Gat van Holten' (woon/winkel complex), op het voormalige Ehag terrein (50 ouderenwoningen), plan Aanstoot (woningen en winkels hoek Larenseweg/Kerkstraat), en Dorpsschool. B en W benadrukken dat er wordt toegezien of het be trokken project aansluit op de be staande bebouwing. Bij de herin richting van delen van het cen trum zal reeds rekening worden gehouden met specifieke wensen en behoeften van toekomstige be woners. Daartoe behoren onder meer de aanleg van trottoirs, veili ge oversteekplaatsen en goede ver lichting. Het college zal de raad binnenkort een door stedebouw kundig bureau Witpaard Partners uit Zwolle samengestelde ontwik kelingsvisie voorleggen, waarin een aantal toetspunten staat dat ook gehanteerd werd bij de beoor deling van het project van Dik- kers/Wansink aan de Dorpsstraat. De voorbereidende werkzaamhe den voor dit winkel/wooncomplex in het 'Gat van Holten' zijn inmid dels begonnen. Aan de Larenseweg hoopt men komend jaar te begin nen. Eind 1994 hoopt de gemeente ook met de uitvoering van het pro ject ouderenwoningen aan de Dorpsstraat te kunnen starten, terwijl er op het moment van fusie Onder de titel 'Wild en Landschap' houdt natuurmuseum Bos Dieren wereld van zaterdag 16 tot en met zondag 31 oktober de jaarlijkse herfstexpositie. De veertiende in successie. Vrijdagavond 15 okto ber wordt de tentoonstelling ge opend door N.G.M. van Enschot, directeur van de provinciale VW Overijssel. De expositie toont op de eerste plaats werk van museum beheerder Kees Bos. De bronzen dierfiguren en schilderijen ken merken zich door de impressionis tische weergave van de impressies die hij buiten opdoet. Gastexpo- sant is de bekende natuurschilder Heinz Kathöfer uit Hannover, die het bewegende dier op perfecte wij ze weet weer te geven. Beide kun stenaars zijn uitgenodigd om in december mee te doen aan de eer ste European Wildlife Exhibition in Brussel. De tentoonstelling in Bos Dierenwereld, Holterbergweg 12, is dagelijks te bezichtigen van 9.30 tot 17 uur. Op zondagen is het museum geopend van 11 tot 17 uur. tussen Dorpsschool en Kolschool (1 augustus 1994) duidelijkheid moet zijn over het toekomstige wo ningproject daar. In de aanbiedingsbrief verzekeren B en V/ dat de ambulance-hulpver lening nadrukkelijke aandacht houdt met daarbij de opmerking dat overschrijdingen van de 15 mi nuten aanrijtijd nog steeds voor komen. Gewezen wordt op de mo gelijke standplaats bij De Poppe (eventueel bij het ANWB-Wegen- wachtstation), temeer daar de am bulancestandplaats in Markelo ook verleden tijd is. De provincie komt half mei met een evaluatie over de ambulance-standplaatsen, in relatie tot de aanrijtijden. Het college verwacht dat de raad vol gend jaar het ontwerp-fietsnet- werk zal vaststellen. Een plan, dat voorziet in goede en veilige fiets routes en tevens streeft naar het terugdringen van het autoverkeer in Holten. Vooruitlopend op het raadsbesluit hebben B en W reeds 150.000 gulden opgenomen in het investeringsschema. Na maanden van verbouwen zal het nieuwe gedeelte van de open bare bibliotheek aan aan de Rörik- straat donderdag 4 november om 16.30 uur door wethouder W. J. Dal- huisen worden geopend. De 'oude' leeszaal is geschilderd en verschil lende afdelingen zullen deze week intern verhuizen. De bibliotheek is daardoor de gehele week gesloten. Verder is de vroegere A-hoek ma gazijn geworden en komt de balie links van de ingang te staan, ter hoogte van de doorgang naar het nieuwe 'paviljoen'. In die nieuwe vleugel wordt de jeugdafdeling on dergebracht. Deze is vanuit de leeszaal bereikbaar door een bre de, glazen gang. Binnenkort gaat Oad met super- lange bussen de weg op. Na de slaapbus, fietsbus, fietsvolgbus, VIP-bus, Comfort Class plusbus, de Jumbo Camper en in het streek vervoer de lage-vloer-bus, presen teerden bvtsfabrikant BOVA en Oad de nieuwste innovatie: de 15 meter-bus. Het voertuig is drie me ter langer ten opzichte van de hui dige maximum lengte van 12 me ter. De voertuigen krijgen voorlopig welli.bht een Duits kenteken, daar het 'ministerie van verkeer en wa- ters.tagt (nog) geen toestemming heeft gegeven voor toelating op de Nederlandse wegen. In Duitsland is die goedkeuring er al wel. Oad wil de superbus inzetten op de pen deldiensten naar Spanje en Oos tenrijk, alsmede op het vervoer naar Euro Disney bij Parijs. On danks de prijs van ruim zes ton, wil Oad de komende jaren verscheide ne van deze extra lange bussen de weg op. De nieuwe bus heeft tenminste 35 procent meer zitplaatsruimte. Als Royal Class heeft de bus 48 zit plaatsen, tegen 46 in de 12 meter- versie. In de Comfort Class kunnen 56 passagiers mee, nu 40. Als Toe rist Class-bus ten slotte is er ruim te voor 65 passagiers, terwijl dat in aantal in de 12 meter-bus 49 is. Omdat het zwaartepunt van de wagen veel gunstiger ligt, wijzen BOVA en Oad op de verhoogde veiligheid van de bus. Door de uit breiding van het aantal zitplaat sen meent Oad de vervoersprijs per passagier met tien tot vijftien procent te kunnen verminderen. De nieuwe BOVA-bus is uitge voerd met drie assen, waarbij de sleepas een meesturend karakter heeft. Door deze constructie blijft de bus binnen de wettelijk bestre ken baan en heeft slechts een draaicirkel van 24,4 meter (de 12 meter-bus heeft een draaicirkel van 22 meter).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1