Wedda schenkt nieuwe stichting 1000 gulden Burgemeester van Rappard veel, lof toegezwaaid Holtens Nieuwsblad 'Rebelse raad' op Texel Midden-IJssel betreurt overstap Twente Waarnemend burgemeester U ontvangt een fraaie BON Ds. Israël bij CPB Donoravond jBaJJie Holten Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 7, OKTOBER 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 SG Holten Begonnen in 1953 als openbare ULO, nu een bloeiende, brede scholengemeenschap voor vbo- mavo-havo-vwo. Vier decennia waarin tal van veranderingen plaatsvonden. Volgende week viert de SGH haar veertigjarig bestaan met diverse activitei ten. Hoogtepunt is een grootse reünie die zaterdagmiddag 16 oktober gehouden wordt en die naar verluidt tal van belang stellenden naar Holten zal lok ken. Vluchtelingenwerk De Stichting Vluchtelingen werk Holten heeft sinds kort een eigen onderkomen in het voormalige kantoor van Enkco aan de Kerkhofsweg 18. Niet alleen voor administratieve doeleinden, maar het kantoor wordt tevens gebruikt als do cumentatie- en informatiecen trum en dient voorts als ont moetingsruimte voor de in Hol ten verblijvende asielzoekers. Morgenmiddag houdt de SVH open huis. Nacht om Holten Ondanks het matige weer na men afgelopen weekeinde bij na vijftig puzzelaars deel aan de jaarlijkse Nacht om Holten. Een nachtpuzzelrit van MAC De Holterberg, die een sterke populariteit geniet. Ook bij diegenen, die doorgaans niet aan puzzelritten deelnemen. De organisatoren toonden zich al met al dik tevreden. Drogisterij Wedda heeft met een gift van duizend gulden de eerste financiële injectie gegeven aan de gloednieuwe Stichting 'Vrienden van Diessenplas'. Met zijn echtge note was eigenaar B.J. Kraan, die dezer dagen het 25-jarig jubileum viert van zijn onderneming, vrij dagochtend te gast tijdens het da gelijkse kopje koffie in de recrea tiezaal. Precies op de 'Dag van de ouderen'. Het gebakje voor de be woners smaakte daarom dubbel zo goed. In feite driedubbel, daar het Holtense woon- en zorgcentrum dit jaar twintig jaar bestaat. De maand november staat derhalve in het teken van allerlei activiteiten. Het Holtens Nieuwsblad komt daar later deze maand uitgebreid op terug. Zo ook op de nieuw opge richte vereniging, waarover direc teur Bert Postma bewust nog niet veel losliet, maar verwees naar de komende festiviteiten. Dan zal opening van zaken worden gege ven. Duidelijk is wel dat de stich ting zich tot doel heeft gesteld om extra voorzieningen die niet uit de normale exploitatie begroting kunnen worden gefinancierd, te bekostigen. „Zaken, die het leven in Diessenplas nog verder zullen veraangenamen," aldus Postma. De 1000 gulden van drogisterij Wedda zal bijdragen aan de ver vanging van het inmiddels ook twintig jaar oude orgel. Postma liet al wel weten dat het stichtings bestuur wordt gevormd door Ra- CHIQUE PCGlSTfgy WEÜOA Het echtpaar Kraan overhandigt Diessenplas-directeur B. Postma een symbolische van 1000 gulden Foto Ten Velde) bobank-directeur J. van Winger den, Diessenplas-bestuurslid Jan de Ham en Dick Mondeel van Ra dio Diessenplas. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kol iing serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Directie: J. V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. A dverten tie-adviseurs Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17, Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam, Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 In verband met het vertek van mr. W.L.F.C. ridder van Rappard naar Texel, heeft de commissaris der Koningin in Overijssel mr. J.A.M. Hendrikx oud-burgemeester van Angerlo, J.J.H. Cornielje (68) met ingang van 18 oktober benoemd tot waarnemend burgemeester van Holten. Cornielje was van vo rig jaar november tot april ook al waarnemend burgemeester van Olst. In Angerlo (Gelderland) zwaaide hij de scepter van 1976 tot Willem Van Rappard de scepter 1990. Veel, zeer veel Holtenaren, (oud)collegae, vertegenwoordigers van diverse regionale verbanden en plaatselijke verenigingen en instellingen namen vorige week donderdag afscheid van burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard. Ook een afvaardiging van Winterberg was naar Holten gekomen en een Texelse vertegenwoordiging ontbrak evenmin. Namens de raad werd de scheidende voorzitter tijdens een bijzondere vergaderfng van de gemeenteraad toegesproken door nestor Ep van Schooten. Het fractielid van Gemeentebelang prees Van Rappard om de uitstekende wijze waarop hij de afgelopen jaren de raad had voorgezeten en zijn onophoudelijke streven naar openheid en unanimiteit: „U heeft er altijd naar gestreefd het levenspeil van Holten te behouden en te verbeteren." Opvallend was de opmerking van burgemeester C.J.D. Waal van Deventer, die namens het gewest Midden-IJssel te kennen gaf dat 'het gewest het betreuren zou indien Holten overstapt naar Twente'. Waal voegde daar overigens aan toe begrip te hebben voor de Holtense heroverweging. Hij noemde Van Rappards inbreng in het gewest 'uiterst positief' en achtte het zelfs mede zijn verdienste dat Midden-IJssel landelijk een voorbeeldfunctie heeft. Namens het gewest kregen Van Rap pard en zijn echtgenote een bronzen vogel cadeau. Ruim veertien jaar lang zwaaide NATIONALE WOONMAAND WINKEL SCHEPPERT MEUBELEN Molten Tel. 03493-6 12 23 Stationsstraat 3-5 Je gaat weer van je huis houden over Holten. De laatste weken wa ren bijzonder druk. Zo ook de af- scheidreceptie in het gemeente huis en de dag erna zijn installatie op Texel. Maar uiterlijk vertoonde Van Rappard geen sporen van ver moeidheid. In een (rpet recht) rap gebrachte 'zwanenzang' blikte hij nog eens terug op veertien jaar Holten en ging daarin ook niet voorbij aan het veelbesproken be sluit over de eventuele overstap naar Twente. „Vanwege de hogere ligging kan Holten naar twee kan ten uitkijken, van twee (stuw-)wal- len eten. Jarenlang voelde men een iets sterkere gerichtheid op Sal- land dan op Twente, maar nu Sal- land zonder Raalte de IJssel- sprong gaat maken en opgaat in de Oost-Veluwe, worden de relaties met Salland verdund en slaat de balans door naar Twente," aldus Van Rappard, die nogmaals het complete voorzieningenniveau, de goede werkgelegenheid, de dito onderwijsvoorzieningen, leefom geving en bereikbaarheid aanhaal de: „Het was goed werken hier met een fijne club mensen. Mij past dan Holtens Nieuwsblad Parker-Jofter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe Als abonnee bent u daarvan verzekerd. wljy 18181*1!; y|J|Jl»l*B Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgevep van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 61.65 voor de plezierige en open samen werking die wij ieder voor zich en samen ondervonden hebben en voor de mogelijkheden die u en wij gecreëerd hebben om de kansen die zich voordeden te verzilveren." Wethouder Henk Westerik herin nerde er aan dat Van Rappard al vrij snel na zijn komst in Holten geconfronteerd werd met pittige problemen als de verkoop van het GEB aan de IJsselmij en het ar beidsconflict bij U-vlees. Zijn be middelende rol ontmoette veel waardering. De loco-burgemeester sprak tevens van een 'sterk collegi aal bestuur', verhulde ook niet dat zich af en toe spanningen voorde den en prees de grote affiniteit van het scheidende burgemeester- spaar voor het leven en werken in Holten. „U laat Holten achter als een goed bestuurde gemeente," be sloot hij en bood Van Rappard daarop namens de raad een fiets aan. Gemeentesecretaris J.P. Ste- geman wees de aanwezigen er op, dat Willem van Rappard de eerste burgemeester is die de Holtense ambtsketen verwisselt voor die van een andere gemeente. Als goe de herinnering aan zijn eerste ge meente gaf hij Van Rappard de Holtense gemeentevlag cadeau. Burgemeester A.W.P. van den Op de bijeenkomst van de CPB afd. Holten behandelde ds. J.H. Is raël de positieve kant van het ou der worden. In een tijd waarin jong zijn 'in' is, blijkt ouder worden vaak een schrikbeeld maar Israël was het daarme niet eens. Juist als je oud wordt, kun je dingen doen waar je vroeger niet aan toe kwam en heb je ook meer tijd voor de ander, was zijn boodschap waaro ver na de pauze van gedachten werd gewisseld. Op deze avond gaven verschillen de leden zich op voor de komende creatieve cursussen. In februari, wordt er ook een cursus politieke scholing gegeven. De volgende ver gadering is op donderdag 21 okto ber, waarbij Hester Mode een mo deshow verzorgt. Velen maakten van de gelegenheid gebruik het echtpaar Van Rappard de hand te drukken Foto Ten Velde) Berg van Heino sprak Van Rap pard toe namens de Recreatiege meenschap Salland. Sinds '86 han teerde Van Rappard de voorzit tershamer van het schap. Die och tend had hij al officieel afscheid genomen. Onder 'zijn' bewind kwam er onder meer 43 kilometer fietspad bij in het gebied. Van den Berg noemde de oud-voorzitter 'een immer gemotiveerd mens, die met grote kennis van zaken belan gen behartigde'. Mede namens de gereformeerde en hervormde kerk bedankte pastoor A. Rademaker de vertrekkende burgemeester voor de uitstekende contacten tus sen gemeente en kerk, waarop rec tor L.G.M. van Minderhout van de scholengemeenschap het spreek gestoelte 'beklom' en hem namens het gehele onderwijs in Holten kwalificeerde als een 'man van gro te verdiensten en een bestuurder die wist wat hij wilde, maar zich soms wat teveel met details be moeide'. Hij had voor de oud-voor zitter van het schoolbestuur het schilderij 'Het monument der ge vallen koningen' meegenomen. Een kunstwerk van de hand van docent Wim Kwakernaak, dat dui delijk voor meerdere uitleg vat baar is. In sporthal 't Mossink houdt het Rode Kruis Holten in samenwer king met de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis in Amsterdam maandagavond de halfjaarlijkse bloeddonora'. ond gehouden. Iedere gezonde man en vrouw tussen de 18 en 70 jaar is tussen 18.30 en 21 uur welkom om een halve liter bloed af te staan. Tevoren moet de donor een vra genformulier met medische gege vens invullen en ondergaat hij te vens een bescheiden medische keuring (bloeddruk, hemoglobine- gehalte van het bloed en tempera tuur). Ook een arts is aanwezig. Gezonde mensen beschikken over vijf tot zes liter bloed en kunnen zonder risico zelfs drie- tot vier maal per jaar een halve liter bloed missen. Er is nog altijd grote vraag naar bloed en bloedprodukten. Het wordt onder meer gebruikt bij operaties van zieken of gewonden. Wie er meer over wil weten kan bellen met Rode Kruis-bestuurslid mevrouw C.H. van Iperen-Esse- boom, tel. 62126. „Ziften jullie lekker?," grapte bur gemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard vlak voor aanvang van de buitengewone raadsvergadering naar de vertegenwoordigers van regionale en lokale pers. De ver slaggevers moesten namelijk op nieuw genoegen nemen met de destijds veelbesproken stoeien met extra brede armleuning, voor al voor de linkshandigen 'een cri me'. Dat Van Rappard enkele jaren geleden weigerde een heuse per stafel in de raadszaal te plaatsen, waar het heel wat beter aan schrij ven is, en na alle commotie toch koos voor de gewraakte stoeien, haalde zelfs de landelijk dagbla den. Gemeentesecretaris J.P. Ste- geman verzekerde evenwel dat de actie geen laatste Van Rappard- geintje' was, maar bekende ruiter lijk schuld. Daar de raadszaal door het aanzienlijke aantal genodig den geen ruimte meer bood voor de normaal wel aanwezige tafel, had hij voor deze oplossing geko zen. voorkeur heeft voor die kleur. De vriendschapsoorkonde tussen Holten en Winterberg is eveneens in die kleur opgesteld. Op de recep tie na afloop van het officiële vaar wel maakte menigeen gebruik van de gelegenheid het echtpaar Van Rappard de hand te drukken. In de gezellig drukke hal van het ge meentehuis droeg HMV met majo- Twee sprekers namens ook twee burgemeesterskringen waren naar het gemeentehuis gekomen. Bur gemeester mr. W.J.P. van Notten van Gorssel noemde zijn collega namens de 'westelijke' kring een 'loyaal bestuurder' en sprak, we- rettes haar muzikale steentje by tende hoezeer Van Rappard (nog altijd) opgeeft over de samenwer- king in Midden-IJssel, bewonde rend over zijn houding nu hij vurig de mening van de raad vertolkt. Burgemeester A. Lieuwen van Wierden sprak namens de burge meesterkring Twente, terwijl ge meentesecretaris Stegeman ten slotte een in het Nederlands ge steld woordje van dank van de Winterbergers voorlas. De Duitse gasten boden Van Rap pard wel zelf een fraaie vulpen aan met een potje bruine inkt, in de wetenschap dat deze immer een Burgemeester Van Rappard past de hoge hoed van de strandvonder^ Nieuw in Holten HUI I) x E It Z O R C l N C Ziciidvcrtcniic dlclcrs in dit bind. Een dag na zijn afscheid in Holten werd oud-burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard geïn stalleerd op Texel. In de Koning- hal in Den Burg, waarvan het podi um 'verbouwd' was tot een geïm proviseerde raadszaal constateer- de"hij dat het te vroeg was om op de Texelse problemen in tegaan. Van Rappard waagde zich evenmin aan uitspraken over eilanders. Echt gemakkelijk zal hij het toch niet krijgen, want hoewel hij ook daar aangaf de gemeente Texel zo veel mogelijk als eenheid naar bui ten te laten treden om te zorgen dat de eilanders vetrouwen stellen in hun bestuurders, voorspelde raadsnestor G. Jansen (CDA) een toch wat andere verloop van de raadsvergaderingen zoals Van Rappard die in Holten gewend was: „Het zelfstandig denken van de fractieleden en soms ook de kritiek van de collegepartijen naar B en W zal u nog verbazen. U zult geconfronteerd worden met een af en toe rebelse raad!" Even nadat hij beëdigd was door commissaris van de koningin J. van Kemenade, kreeg Van Rappard de ambtske ten omgehangen door loco-burge meester N.C. Barendregt, die met ingang van volgende maand bur gemeester van het Zuidhollandse Nieuwveen wordt. Als hoofd van de strandvonderij kreeg Van Rap pard bovendien de bij deze functie behorende hoed van hem aange reikt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1