Gezellige drukte op Floralia Dijkerhoek Holten protesteert tegen industrieterrein Fiierdijk Holtens Nieuwsblad, ia mui' WEEK Deel'12 Profielschets van de eerste burger Restauratie van de torenspits DEZE Grote voorkeur voor Vletgaarsmaten Soepnel leidt GB-fractie Zondag open deur dienst BON Flessenactie Holten U ontvangt een fraaie ÜS Hl NU TE KOOP De Twentenaren en hun ongenoegen 8 Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 30, SEPTEMBER 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Blauw-Witter Vijftien jaar lang was de zol derkamer in huize Stam aan de Haarstraat produktieruimte van de Blauw-Witter, clubblad van ZW Blauw Wit '66. Al die tijd was Janna Stam trouw lid van het clubbladteam, waarin het gezelligheid troef was. On langs kwam het team voor het laatst bijeen op de Stam-zol- der. Met de start van het nieu we seizoen wordt de Blauw- Witter voorlopig vervaardigd met hulp van de apparatuur van de tennisvereniging. Concert Op initiatief van makelaar Ed die Vincent geeft het Twents Kamerorkest zaterdagavond 9 oktober een concert in De Kan delaar. Aanleiding is het 120- jarig bestaan van de makelaar dij aan de Dorpsstraat, opge richt door D. Vincent in 1873. Vincent hoopt met zijn initia tief een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de culture le ontwikkeling in Holten. Dieptepunt De Wielervereniging Holten af gelopen weekeinde met de jaar lijkse Holterbergherfsttoer- tocht een waar dieptepunt. Vo rig jaar trok het evenement nog een record aantal fietsers, za terdag trotseerden slechts 64 fanatiekelingen regen en wind. Hoewel doornat bij terugkeer in de sporthal, hadden zij volop lof voor de uitstekende organi satie. Traditiegetrouw opende de Dijker- hoekse basisschool vorige week vrijdagmiddag de deuren voor de jaarlijkse Floralia. De 25ste in suc cessie, destijds in het leven geroe pen door het toenmalige school hoofd J.W. Kroon. Mede dankzij de inzet van de leerlingen een buiten gewoon geslaagd evenement met een gezellige drukte. Schooldirec teur Jan Victor Dorlas kon dan ook tevreden terugkijken: ,,'s Middags was het duidelijk drukker dan vo rig jaar. 's Avonds leek dat aanvan kelijk minder te zijn, maar na het nieuws op tv hep het toch lekker vol." Volgens Dorlas wordt de op brengst van de Floralia onder meer gebruikt voor de schoolfoto;s en de kosten voor de uitvoering van de jaarlijkse musical door groep acht in Het Bonte Paard. Het thema van de bloementen toonstelling luidde dit keer 'Strip figuren'. Aan de ingeleverde stuk ken was duidelijk te zien dat het onderwerp veel kinderen aan sprak. Slechts enkele vrije werk stukken waren ingeleverd. Zo'n veertig kinderen in verschillende leeftijdsgroepen toonden prachti ge staaltje van nijvere huisvlijt, daarin vaak bijgestaan door him ouders. Ook dit jaar het Henk Lammers van Maijo Bloemen zijn deskundige blik glijden over de in zendingen. In iedere groep werd één of zelfs meerder eerste, tweede en derde prijzen toegekend. De pu blieksprijs was ditmaal bestemd voor Berdien Bronsvoort uit groep vier. Haar werkstuk ging over het stripfiguur Calimero. Berdien zag haar overwinning beloond met een cadeaubon voor een etentje bij het Italiaanse restaurant Altamura. Hetzelfde gold voor Janny Hoef man (Deventerweg). Zij was de ge lukkige winnaar van het strippuz- zelspel. De Floralia bood voor ieder wat wils. Leerlingen, oud-leerlingen, ouders en belangstellenden kon den meedoen aan tal van spelacti viteiten, waarbij als stripfiguur verklede leerüngen hun opwach ting maakten. Wie een gokje wilde wagen voor een leuke prijs kon zijn hart ophalen bij het vertrouwde Rad van Avontuur. Voor de lief- Volop bewondering hadden deze drie dames voor de fraaie creaties Foto Ten Velde) hebbers van planten werden weer stekjes verkocht en de speciaal in gerichte stripboekenhoek deed het prima onder de jeugdige bezoe kers. Volop bewondering was er voorts voor de cursuswerkstukken van de Dijkerhoekse plattelands vrouwen. Een bijzondere vermel ding waard is wel het door Jeantje Meesterberends gemaakte knuffel dier. Voor de inwendige mens wa ren er poffertjes, warme saté van de barbecue en natuurlijk consump ties. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Directie: J. V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17, Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aal po Is weg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 18 49 Fractievoorzitter Hennie Ruste- biel van Gemeentebelang heeft zijn functie overgedragen aan frac tiegenoot Jan Soepnel. In 1990 had Rustebiel reeds aangekondigd zijn laatste raadsperiode in te gaan. In februari wordt de Holtenaar 73. Destijds was reeds afgesproken dat Soepnel zijn taak zou overne men. Om nog in te kunnen werken voor de gemeenteraadsverkiezin gen van maart, is Rustebiel het komende half jaar al fractievoor zitter af en beëindigt in die hoeda nigheid tevens het lidmaatschap van de raadscommissies algemeen bestuurlijke zaken en beroep- en bezwaarschriften. Daarvoor in de plaats neemt hij voorlopig de com missie onderwijs van Soepnel en de commissie gemeentewerken van fractiegenoot Wim ter Schure over. Rustebiel was vier jaar wet houder en bijna acht jaar fractie voorzitter. zondag 3 oktober wordt in de Ned. Hervormde kerk een open deur dienst gehouden. Voorganger is ds. P. Boomsma uit Apeldoorn die als thema heeft gekozen voor 'Stil maar, wacht maar?' Muzikale me dewerking wordt verleend door J. Ribbink op dwarsfluit en A. Koop man op het orgel. De dienst begint om 19.00 uur, vanaf 18.50 uur is er samenzang. Industrieterrein Fiierdijk nee, Vletgaarsmaten ja. Het eerste ten zuiden van sportpark 't Vletgoor en de Larenseweg, het laatste ten westen van bedrijventerrein De Haar en de N322. Het was de rode draad die door de hoorzittingen over het ontwerp- structuurplan, samengesteld door het Zwolse stedebouwkun dig bureau Witpaard Partners liep. In het plan wordt de ruimtelijke ontwikkeling van Holten voor de komende jaren, aangegeven, toegespitst op de onderdelen wonen, werken en recreatie. D66, VVV, Holtense Handelsvereniging (HHV) en de Industriegroep waarschuwden het college voor problemen zoals op De Kol en in De Haar: geen bedrijventerrein naast een woonwijk. De Liezenweide, vlak naast Fiierdijk, wordt namelijk aangewezen als één van de lokaties voor woningbouw. Het plan meldt dat Holten tot 2011 tenminste vijftien hectare aan industrieterrein nodig heeft. D66 zet daar vraagtekens bij. Volgens waarnemend voorzitter D. van der Torre is maximaal zeven hectare toereikend. Een onderzoek vooraf naar de uit breidingsbehoefte onder plaatselijke bedrijven acht hij daarom wenselijk. Elf mogelijke lokaties werden on der de loep genomen, negen vielen af. Resteerden Fiierdijk en Vlet gaarsmaten. B en W kiezen voor de eerste. De ontwikkeling van Vlet gaarsmaten zou naar hun zeggen te kostbaar worden, daar in het bewuste gebied twee 'volwaardige agrarische bedrijven' liggen die moeten worden uitgekocht. Vol gens burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard zou daar een prijskaartje van 25 tot 30 gulden de vierkante meter extra aan hangen. Het college vreest dat Holten zich dan uit de markt prijst en bedrij ven uitwijken naar één van de om liggende gemeenten. Woordvoer der Frans Noordam van de Indus triegroep constateerde evenwel dat de grondprijs minder belang rijk is dan de lokatie: „Veel grote plaatselijke bedrijven kunnen op Fiierdijk niet uitbreiden in ver band met beperkingen ten aanzien van de voorgeschreven afstand tot een woonwijk." HHV-bestuurslid Holtens Nieuwsblad Parker-iotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe Als abonnee bent u daarvan verzekerd. OSJUlSSiCÏ» U§J*jCfwi «U Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgevep van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 61.65 Herman Beltman wees B en W er op, dat Vletgaarsmaten ook in de toekomst betere uitbreidingsmo gelijkheden biedt, een gunstige aansluiting heeft met de andere bedrijventerreinen en de N332 (provinciale weg Lochem-Raalte). Ook de VW had bezwaar tegen de lokatie Fiierdijk. Secretaris Jos Kamphuis: „Industrie is dan wel niet ons belang, maar het terrein grenst wel aan een belangrijke toe gangsweg naar Holten waar veel toeristen gebruik van maken. De blik op onze dorpskerk, 's avonds nog verlicht ook, heeft gewoon iets. Dat zou verloren gaan." Kamphuis achtte het tevens raadzaam de bo dem van Fiierdijk te onderzoeken. Daar het wellicht om dezelfde veenhoudende grond gaat die op 't Vletgoor zoveel wateroverlast ver oorzaakt, zou de ontwikkeling van het terrein wel eens veel duurder kunnen zijn. Omdat op De Borkeld steeds meer zomerhuisjes onttrok ken worden aan de recreatie ten behoeve van permanente bewo ning, vroeg hij ook het terrein van camping De Haspel te bestemmen voor de bouw van vakantiewonin gen. Nu mogen er enkel sta-cara- vans staan. „Zomerhuisjes kunnen het hele jaar door gebruikt worden. Zou industrieterrein Fiierdijk tot ontwikkeling worden gebracht, dan vreest de VVV dat deze idyllische entree van Holten verloren gaat (Foto Ten Velde) Een goede zaak ook voor onderne mend Holten," aldus Kamphuis, die ten slotte een poging deed om de Liezenboerderij in geval van wo ningbouw daar te sparen. Deze zou dan dienst kunnen doen als 'slecht weer voorziening', waarbij gedacht wordt aan een kinderboerderij of museum. Woningbouw In het plan staan twee lokaties aangegeven voor woningbouw: ten noorden van de spoorüjn tussen Raalterweg, Jeurlinksweg en Oude Deventerweg en ten zuiden van de hoek Larenseweg-Liezen- weg. Tot 2011 moeten 280 wonin gen worden gebouwd, grotendeels in Holten, maar ook in Dijkerhoek waar gekozen is voor het weidege bied tegenover de molen. Woord voerder Van de Weert van de Ge westelijke Raad van het Land bouwschap pleitte voor een lokatie in Holten ten noorden van de Aal- polsweg. De raad heeft echter be- De flessenactie van Scouting Hol ten 'De Waardenborchgroep' heeft dit jaar 1486 gulden opgebracht. Dat is belangrijk meer dan de on geveer 1100 gulden die vorig jaar werd opgehaald. De dank van Scouting Holten gaat uit naar al len die hun steentje aan dit mooie resultaat hebben bijgedragen: par ticulieren, winkeliers en ook de scouts zelf. Het geld wordt ge bruikt voor de bekostiging van nieuwe materialen en spelactivi teiten. In een brief aan de fractievoorzit ter van CDA, PvdA, WD en Ge meentebelang heeft het bestuur van de Holtense Handelvereniging gevraagd om bij de binnenkort vast te stellen profielschets van de nieuw te benoemen burgemeester 'nadrukkelijk op te nemen dat deze een sterke belangstelling en betrokkenheid heeft voor het be drijfsleven'. „Initiatieven en per soonlijke inzet voor een gezonde ontwikkeling van het plaatselijk bedrijfsleven zfjn onder meer be langrijk vanwege de noodzaak tot het instandhouden en waar moge lijk uitbreiden van het voorzienin genniveau, de werkgelegenheid en derhalve het welzijn van de gehele Holtense bevolking," aldus de HHV. In verband met de vaststel ling van de profielschets komt de gemeenteraad donderdagavond 7 oktober in een buitengewone ver gadering bijeen. Aanwezig is ook de commissaris van de koningin, mr. J.A.M. Hendrikx. Ook wordt een vertrouwenscommissie inzake de burgemeestersvacature inge steld. sloten dit gebied vanwege de grote landschappelijke waarde niet meer in aanmerking te laten voor woningbouw. De geplande wo ningbouw is gebaseerd op het hui dige aantal inwoners (circa 8700, red.). Handhaving van het huidige voorzieningenniveau is daarmee gewaarborgd. Wat betreft Dijker hoek wees de VW op de toeristi sche uitstraling van De Hegeman en suggereerde de ontwikkeling van een soort plein tussen molen en woningbouw. In het ontwerpstructuurplan wordt ten slotte een aanzienlijk stuk buitengebied aangeduid als gebied voor toeristisch recreatieve doeleinden. Zowel het Landbouw schap als de IVN afdeling Rijsse- n/Enter vreesden dat dit ten koste gaat van respectievelijk de agrari sche sector en de natuur. Van Rap pard stelde evenwel dat de ge meente 'slechts aanwijst en geen actief beleid in die richting ontwik kelt': „Er is echter sprake van in krimpende landbouw. Eigenaren die hun agrarisch bedrijf willen verkopen kunnen dan iets in recre atieve sfeer starten. Maar dat we Holten willen laten 'dichtslibben' met recreatiebedrijven is geens zins het geval." Namens de IVN vroeg Holtenaar Paul Akkerman ook aandacht voor de zuidwest kant van de Holterberg, omgeving Numendal dus. Met schoolkinde ren maakt hij er de laatste jaren regelmatig natuurwandelingen. „Uitbreiding van de verblijfsrecra- tie aan die kant (omgeving Flis- weg, red.) betekent een toename van drukte," aldus Akkerman, die Van Rappard veelbetekenend een pot vossebessenjam aanbood. De in het plan genoemde mogelijk heid tot- eventuele aanleg van een golfbaan tussen Twenhaarsveld en Borkeld, in een grondwaterbe schermingsgebied, stuitte op min der bezwaren. Hoog boven Moeder Aarde wordt de torenspits door enkele deskundigen aan een kritische controle onderworpen Foto Ten Velde) Menig Holtenaar die vorige week even halt hield om een blik te wer pen op de restauratiewerkzaamhe den aan de toren van de dorpskerk. Met een immense kraan lieten en kele medewerkers zich een kleine veertig meter boven Moeder Aarde hijsen om de torenspits na het ver wijderen van haan, kruis en bal, aan een nader onderzoek te onder werpen. Haan en bal worden op nieuw verguld, het kruis wordt op degelijkheid nagekeken. Van de tien meter hoge spits worden in elk geval ook de leien en het lood ver beterd. Ook de wijzerplaten van de klok zijn voor een opknapbeurt naar beneden gehaald. Behalve de restauratie van de spits worden binnen voorzieningen getroffen die de toren straks tot en met de twee de verdieping bereikbaar moeten maken voor het publiek. Daar kan dan onder meer het oude uurwerk worden bewonderd. De werkzaam heden belopen een bedrag van ruim drie ton en duren nog voort tot in de loop van november.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1