'Behoud en verbetering van het leefmilieu' I T Kring Bewoners de Holterberg: Zakelijk BEKEKEN GS kiezen voor samenwerking in Midden-IJssel Textiel uit derde wereld Bridgecursus Donoravond HOLTENS NIEUWSBLAD Floralia in Dijkerhoek DONDERDAG 23 SEPTEMBER 1993_ Jlót is dat snoeiharde rijden en 'enorme rotlawaai!" Will van Ha- rènSvint er geen doekjes om. Met Wille, F. Does en mevrouw G. Slagen gaf hij de aanzet tot de 'vorming van de Kring Bewoners Jdéjïolterberg, die deze week defi- «liief gestalte kreeg. De groep beijvert zich voor het behoud en «^verbetering van het leefmilieu - *of£de berg'. voor de vakantie werden tal - 'Van permanente Holterbergbewo- ners uitgenodigd in bistro De Hol- torberg, teneinde een beeld te krij- %en hoe de problematiek werd be oordeeld. Met ruim zestig belang stellenden bleek de opkomst buitengewoon groot. Volgens de 'o woordvoerders Wille en Van Haren -, r, het bewijs van het brede draag vlak. In de bistro werd een voorbe- reihingscomité gevormd. Op de- x) zélfde plek werd dinsdagavond tij- deps de tweede en opnieuw druk bezochte bij eenkomst besloten om hét Comité als bestuur te laten ope- m - rerén, zonder (vooralsnog) toewij- - zing van de posten voorzitter en j secretaris. D. Jansen werd wel als penningmeester benoemd, terwijl het comité bovendien versterkt - werd met H.A. den Herder. Zo;n 30 nr mensen meldden zich spontaan kdïi 'als lid. „Een prima start," al- ciüs Wille. De belangstelling voor I de -nieuwe kring beperkt zich naar zijp zeggen zeker niet tot de Holter- 'bergweg (Toeristenweg) en Motie- wè%, maar is tevens afkomstig van - bewoners aan de Raalterweg, Hel- duizerweg (tot Panoramaweg), S'parrenweg, Bergpad, Ericaweg, ':l Èiikkertweg, Heksenweg, Vossen- nX) Wég, Forthaarsweg en een deel van de Molenbelterweg. Wille: „En in dien anderen interesse hebben, '■'h dan zijn ze van harte welkom. Uit- éindelijk hebben alle Holtenaren - epbelang bij." De kring heeft geen rechtspersoonlijkheid, statuten zijn er niet. „Mocht evenwel blij- r ken dat die vorm gewenst is om als serieuze gesprekspartner te wor den erkend, zodat we een inbreng kunnen hebben in gesprekken met gemeente, de Stichting De Reuze Heuvelwachter, natuurbescher mingsorganisaties, ANWB en Véi- ligvVerkeer Nederland, dan zullen we dat zeker niet nalaten," bena drukt Van Haren. ^"Snelheid - vEé* van de eerste actiepunten van /7~I-=&e^roep is het aandringen bij de - -r - gebeente op snelheidsbeperkende v jfliaatregelen, zoals het plaatsen van, borden op bijvoorbeeld de Mo- ;\-L~-tiew:eg. Ook snelheidscontroles en ianleg van kabeltelevisie staan -v hoéfe genoteerd op het verlanglijst- jè/ De Kring Bewoners de Holter- komt ten minste tweemaal pöÉ^jaar bijeen. Dan kunnen de leden zaken aan de orde stellen die van belang zijn om 'de berg' als atrractieve woonomgeving te be houden. Wat zijn dan die belan gen? Op de eerste plaats is er het algemeen belang, waaronder mo gelijkheid tot inspraak in over heidsplannen inzake dé Holter- ile!Eg" maar ook snelheidsbeper kende maatregelen en frequentere "snelheidscontroles op de Molen- "^erweg, Holterbergweg, Motie- Kén en openbare zandwegen. a ^>rts pleit de groep bewoners -v|)©r een betere controle op lawaai- Jwgdast en voor de verbetering rijwiel- en wandelpaden. „Wij wöhen hier erg mooi en willen dat graag zo houden," aldus Van Ha ren,'zelf woonachtig aan de Hol ter- :ï-' De Dijkerhoekse basisschool staat morgen in het teken van de jaarlijkse Floralia. Naast vrije werkstukken wordt er dit maal ook prijzen uitgereikt voor werkstukken naar het onder werp 'Stripfiguren'. De door de kinderen thuis gemaakte bloemstukjes kunnen vana vond tussen 19 en 19.30 uur wor den ingeleverd op school. Tradi tiegetrouw is er de mogelijkheid om stekjes te kopen. Wie nog planten of stekjes beschikbaar wil stellen kan daarvoor terecht bij mevrouw Wijnberg (tel. 61807) of mevrouw Zandvoort (tel. 64706). Op de bloementen toonstelling is verder een over zicht van cursuswerkstukken van de plaatselijke Bond van Plattelandsvrouwen te bewon deren, heeft de bibliotheek een 'stripboekenhoek' ingericht en zijn tal van thema gerichte spel letjes te doen, waaronder een stripfigurenspel. Ook het Rad van Avontuur draait. De inwen dige mens kan zich 's middags tegoed doen aan poffertjes, 's avonds zijn er warme happen van de barbecue. De Floralia is 's middags open tussen 14.30 en 16.30 uur, 's avonds tussen 19.30 en 21.30 uur. Begin deze week kreeg de Kring Bewoners de Holterberg definitief gestalte. Twee van de initiatiefnemers zijn Max Wille (links) en Will van Haren Foto Ten Velde). bergweg. „Maar kijk nou ns naar de toegenomen verkeersdrukte op de Toeristenweg. Voor fietsers is deze, vooral 's zomers, absoluut onveilig geworden. Als je niet op past word je er door menig auto mobilist af gereden. Toen we hier kwamen wonen wandelden er reeën door onze tuin. Dat is sterk verminderd. Nu lees je herhaal- deijk in de krant dat reeën zijn dood gereden." Wille wijst ook op de sterk toegenomen lawaaiover last en wat betreft de verbetering van rijwielpaden noemt hij verbre ding wenselijk. Naast elkaar rijden is naar zijn zeggen in vrijwel alle gevallen onmogelijk. De wandel paden verdienen volgens de Hol- terbergbewoners een beter onder houd. Op die manier gaat de her kenbaarheid niet verloren. Max Wille noemt als voorbeeld het Dik- kerspad, dat enige tijd geleden ver legd is en nu minder aantrekkelijk is om te bewandelen. Het afsluiten van zandwegen voor gemotoriseerd verkeer noemt de Kring Bewoners de Holterberg een deelbelang, maar wel een prima zaak. Van Haren: „De gemeente is op dat punt zeker op de goede weg. Wij hopen dat dat beleid wordt voortgezet.Er zijn zeker meer zandwegen die voor afsluiting in aanmerking komen." Wille wijst er op dat dat niet geldt voor toe gangswegen naar woningen. Het Eeukenlaantje noemt hij een ver haal apart: „Het is moeilijk om dat 'dicht te doen'. Anderzijds wordt het behoorlijk stuk gereden. Het is al met al zaak om genuanceerd af te sluiten." De verdere stap, afslui ting van de Toeristenweg, acht de Holtenaar evenmin een slechte zaak, al is hij tegelijkertijd van mening dat aan een dergelijke maatregel nadelen kleven. Het centrale gedeelte van de Sallandse Heuvelrug zou naar zijn zeggen, wellicht in beperkte mate, toegan kelijk moeten blijven voor recrea tief verkeer. De ideeën over de aan leg van parkeergelegenheden aan de rand van het gebied om van daar uit toegang daartoe te krij gen, juicht hij van harte toe. Ten slotte hecht de nieuwe kring ook veel waarde aan het sociaal aspect. „Ofschoon we allen op of vlak bij de Holterberg wonen, wo nen we toch betrekkelijk ver uit elkaar. Een mogelijkheid dus om elkaar beter te leren kennen," be sluit Van Haren. Voor de reeds on dernomen en de nog te nemen Acti viteiten heeft de Kring De Holter berg een startkapitaal nodig. An derzijds is er behoefte aan een jaarlijkse bijdrage om de lopende kosten te kunnen dekken. Wie lid wil worden, of dat nu is of in de komende jaren, betaalt een een malig inleggeld van 75 gulden (per adres). Het jaarlijkse lidmaat schapsbedrag is 25 gulden. Voor meer informatie kan men zich wen den tot Max Wille (tel. 62415) of Will van Haren (tel. 62927). de wedstrijd tegen Rietvogels - 1 tüwden de spelers van Blauw Wit I ontvangen door sponsor Zalen- -centrum De Poppe te Markelo. De reden voor de ontvangst was dat de familie Aanstoot de ploeg een tdpmpleet nieuw tenue aanbood. met de gebroeders Aan stoot werd de groep vereeuwigd 'd9or Blauw Wit fotograaf Johan B blink. Op de foto staand v.l.n.r. „Voorzitter Gerhard Kolkman, - sponsor B. Aanstoot, Jacco Schup- I :>r pert, Wim Barvelink, Gerald Jan sen, Henri Thalen, André Stam, Hans Stam, Gerwin de Velde Har senhorst, Leo Aanstoot, sponsor E. Aanstoot en elftalleider Anton Bel- dsnijder. Zittend v.l.n.r. trainer Bert Middelburg, Gerben Smid, Gerald Meyerink, Uilco Spijker, Gerrit Norder, Johan Stam, Jan Nijkamp, Johan Bolink, grens rechter Ger Piek en verzorger Theo Zweers. Blauw Wit 81 - Sportlust Vroomshoop BI. Blauw Wit leek een gemakkelijke wedstrijd tegemoet te gaan toen in de beginfase de Sportlust-keeper de bal los liet en Jorden Boer de Holtenaren op 0-1 zette. Sportlust nam echter meer en meer het initiatief en heerste op het middenveld. Blauw Wit moest terug en dat resulteerde in 3 doel punten voor de thuisclub. Ruststand: 3-1. Na de rust tapte Blauw Wit uit een ander vaatje en zette de tegenstander van meet af aan onder druk. Uit een vrije trap van Jan Willem Stam kopte naamgenoot Hans 3-2 in en hardwerkend ging Blauw Wit door. De verdediging had de zaak nu goed onder controle en toen Maarten Beldman, na goed doorzetten van Hans Stam, de gelijk maker (3-3) tegen de touwen schoot was de strijd weer volledig open. In de slotminu ten soleerde Gerben Beldman, die even daarvoor op de paal had geschoten, door de Sportlust defensie en de bal verdween in de korte hoek (3-4). Al met al een ver diende zege op basis van inzet en werklust in de 2e helft. Blauw Wit D1 - S.V.Z.W. D1 Blauw Wit begon sterk in de wedstrijd tegen de Wier- dense ploeg. Uit een strafschop maakte Alfred 1-0. S.V.Z.W. kwam hierna sterk terug en wist voor rust in deze gelijkop- gaande eerste helft tegen te scoren. Rust 1 - 1Na rust ontspon zich een gelijkopgaande spannende wedstrijd. In deze wedstrijd was het geluk met Blauw Wit. Jurrian wist van eigen helft door te breken en ging op de doelman af, welke hij kansloos liet. Hiermee was de winnende treffer een feit. 2-1. Kaarle D3 - Blauw Wit D2 Blauw Wit startte goed. Door goed samenspel werd Wouter vrijgespeeld en kon scoren. Haarle, met fysiek sterkere spelers, kwam sterk terug. Blauw Wit moest in de verdediging, maar bleef gevaarlijk. Haarle scoorde toch de gelijkmaker, maar via Marijn kwam Blauw Wit voor rust toch weer op voorsprong. Na rust ging de wedstrijd goed tegen elkaar op. Via Jurrian werd het nog 1-3, maar dit was het sein voor Haarle om alles of niets te spelen. Met veel inzet kwam de ploeg nog tot 3-3 terug, waardoor een punt mee naar Holten ging. Blauw Wit E1 - Excelsior E2 Blauw Wit zette Excelsior vanaf het begin onder druk. Uit een corner werd het 1-0 door een eigen doelpunt. Blauw Wit bleef sterk aanvallend apelen, wat doelpunten opleverde van Her- bert, Bennie en Arnoud. Vlak voor rust werd de score zelfs nog 5-0. Na rust vond E1 het wel goed en speelde veel te slap, waardoor Excelsior sterk terug kon komen. Twee doelpunten moest Blauw Wit incas seren, voordat zelf gescoord kon worden. Doelman Martijn kreeg het steeds drukker en moest diverse schoten stoppen. Excel sior wist uiteindelijk nog één maal de roos te treffen. 6-3. Markvogels E1 - Blauw Wit E2 Al vrij snel scoorde Gert-Jan 0-1 via een prachtig schot. Jurgen wist de voorsprong te ver groten 0-2. Na dit goede begin van Blauw Wit kwam Markvogels sterk terug. Voor rust scoorde de ploeg twee maal fraai. Rust 2-2. De tweede helft ging gelijk op, maar bovenal zeer spannend. Via Gert-Jan werd het 2-3, maar al snel was het weer gelijk, markvogels kwam zelfs op voorsprong 4-3. Hierna nam E2 het heft in handen en liep via spits Gert-Jan uit naar 4-6. Blauw Wit F1 - Excesior F2 In een wedstrijd die eerst gelijk op leek te gaan, kwam Excelsior halverwege de eerste helft op 0-1 door een eigen doelpunt. De Rijssense jeugd ging goed door en wist van afstand en via een counter te scoren. Rust 0-3. Vroeg in de tweede helft scoorde Rijssen opnieuw 0-4. Hierna ging het beter met F1 en na enkele goede acties en enkele kansen kon Jasper Lahuistegenscoren 1-4 via een hard schot. In de slotfase was het toch weer Excelsior dat nog een keer scoorde. 1-5. S.V.V.N. F2 - Blauw Wit F2 Na de 1-7 overwinning vorige week bij de Zweef F4, nu wederom een monsterzege voor de nieuwe aanwinsten van Blauw Wit. S.V.V.N. nam al snel een voorsprong, maar de stand werd al snel gelijkgetrokken door harald Beldman, Nadat Rik Stoevenbelt 1-2 had gescoord kon S.V.V.N. nog één keer terug komen. Daarna was het gedaan met de thuisclub, want Blauw Wit ging uitste kend door. Eindstand 2-13, door mooie doelpunten van Haraid Beidman 6x, Rik Stoevenbelt 3x, Sander Kolkman 2x en Robbert Hulleman 2x. 2-13. Dos' 37 8 - Blauw Wit 5. Het vijfde begon nogal gehandicapt. Vijf man afwezig, maar met René Kolkman en Hans Stam tegen over de goed tikkende veteranen van Dos. Deze wisten echter de vele kansen niet te benutten. Het vijfde kwam knap op voor sprong toen Werner een bal toch nog wist voor te zetten, waarna Kasper Hanewinkel met een prachtige snoekduik 0-1 in kopte. Vlak na rust "kwam Dos op gelijke hoogte. Zij hadden het lek bij Blauw Wit achterin ontdekt. Het afmaken van de kansen was echter het probleem van de gastheren. Pas in de slotfase werd de derde strafschop achter de Blauw Wit doelman geschoten 2- 1. Voor ongeveer honderd dames van de vijf HVG-groepen van ring Hol ten, vertelden twee medewerksters van textielwerkplaats Samenwer ken Aan Rechtvaardige Import (Sari) uit Oene in Ons Gentrum te Okkenbroek over het ontstaan en de activiteiten. Van stoffen uit de derde wereld wordt kleding ge maakt. Na de inleiding volgde een diaserie, waarin onder meer werd ingegaan op het produktieproces. In Bangladesh bijvoorbeeld moe ten vrouwen vaak 20 uur werken voor één kilo rijst. Aansluiten by een vakbond is verboden. De door SOS geimporteerde stoffen komen gegarandeerd van weverijen, ver verijen en ateliers waar goede werkomstandigheden zijn. De avond werd besloten met een mo deshow van dames-, heren- en kin derkleding, waarbij verteld werd over de herkomst van de kleding. Na afloop konden kleding en stof fen worden aangeschaft. In de Boschkamp begint maan dagmiddag 4 oktober een bridge cursus voor beginners. Het gaat om 25 wekelijkse lessen van 14 tot 16 uur. De kosten bedragen 135 gulden. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij mevrouw W. Rinck, tel. 64314. Begonnen in een schuur aan de Vijfhuizenwag en nu, vijf jaar later, is de firma Bemei een bloeiend bedrijf aan de Industrie straat. Het eerste lustrum wordt vrijdag 8 oktober in cafeé- restaurant Vosman gevierd meteen receptie tussen 15 en 17.30 uur. 's Avonds is er personeelsfeest. De firma Bemei is de 'success-story; van Louis ter Beest en schoonzoon Henk Mei link. Louis ooit actief bij Metalu en Nido Universal, Henk in de landbouwmechanisatie. Door de geweldige vakkennis, opge daan bij Metalu met de verwerking van roestvrij staal en op de afdeling produkfontwikkeling van Nido met vooral rotatiegiet vormen voor de kunststofindustrie, waagde Louis met Henk de sprong in het diepe en begon het tweetal een eigen bedrijf: mallenmakerij, (schone) verwerking van roestvrij staal en con structiewerk. In de inderhaast ingerichte bedrijfsruimte in een schuur van Henks ouders werd eerst 's avonds gewerkt, totdat Louis als eerste ontslag nam en zich volledig wijdde aan Bemei. De eerste klant was zelfs een Nido-klant en nog altijd zijn de contacten met 'de buurman' perfect. Begin '89 verhuisde Bemei naar het huidige pand aan de Industriestraat. Kort daarna werd het eerste personeelslid aangenomen. Inmiddels telt het bedrijf vijftien vaste medewerkers en Louis is er van overtuigd dat de groei er nog niet uit is: „Onze kracht is snel, accuraat en goed werk leveren voor een betaalbare prijs. Dienstverlening staat voorop. We doen alles wat de klant vraagt, zoals direct ingrijpen bij storingen in (vleesverwerkende) bedrijven." De ontwikke ling van een alom geprezen roestvrij stalen stoeltje voor mede werkers aan de lopende band in slachterijen, heeft mede bijgedragen tot de groei van het jonge Hoitense bedrijf, dat klanten heeft door heel Nederland, maar met een stukje export ook al actief is op de Duitse markt. Te zijner tijd hoopt Bemei op een nieuw industrieterrein in Holten nieuw te bouwen en tegelijkertijd uit te breiden. Openbare kennisgeving inzake ingediende aanvragen om vergunningen, verleende ontheffingen of vergun ningen e.d. 1Aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend voor: - vernieuwen tankstation rijksweg A1 - plaatsen tuinkas bij Ab Jansenstraat 17; - uitbreiding werktuigenberging Van Nootensweg 3; - vergroten fietsenstalling bij Stationsstraat 18. 2. Bouwvergunning is verleend voor: - uitbreiding wegrestaurant Langstraat 22 met hotelac commodatie; - vergroting woning Sparrenweg 1 - bouw recreatiebungalow Vianenweg 225c; - vergroten varkensschuur Broekweg 24. 3. Overige verleende vergunningen, ontheffingen e.d. voor: - Diepehel-Holterbergloop op 30 oktober 1993. Voor het inwinnen van informatie over een zaak of over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een be zwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de af deling algemene zaken ter gemeentesecretarie. Openbare raadsvergadering De raad van de gemeente Holten vergadert op maandag 27 september 1993 om 19.30 uur in het gemeentehuis. De agenda vermeldt o.a.: voorstel inzake beschikbaarstelling krediet voor aan schaf huurwoonwagen; voorstel inzake reconstructie kruispunt Dorpsstraat/La- renseweg; voorstel inzake verharden Reebokkenweg; voorstel inzake besluit tot fusie tussen Dorpsschool/Kol- school; opheffen Dorpsschool en buitengebruikstelling gebouw Tuinstraat 15; voorstel inzake verlenen van eervol ontslag aan de di- rekteur Dorpsschool per 1 augustus 1994 en benoe ming tweehoofdige direktie fusieschool; voorstel inzake beschikbaarstellen extra krediet ten be hoeve van werkzaamheden in en aanschaf meubilair- /materiaal ten behoeve van schoolgebouw Holterenks- traat; voorstel inzake diverse aanpassingen o.b.s. Dijkerhoek; voorstel tot verlenen medewerking ingevolge artikel 74 Wet op het basisonderwijs voor het vervangen van vloer bedekking ten behoeve van de Pr. Chr. basisschool De Regenboog; voorstel inzake regiovorming; voorstel inzake herstel achtergevel voormalig gemeen tehuis; voorstel inzake sloop EHAG-garage. Sluiting gemeentesecretarie De gemeentesecretarie is op 29 en 30 september a.s. 's middags gesloten in verband met het afscheid van burge meester W. L. F. C. van Rappard. Commissie voor woonruimtezaken De eerstvolgende zitting van de commissie voor woonruim tezaken vindt plaats op maandag 27 september 1993 van 19.30-20.30 uur in het gemeentehuis (ingang Kerkstraat). Ontwerp bestemmingsplan „Lukensveld, uitwerkingsplan 1993" Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat met ingang van 27 september 1993 gedurende veertien dagen ter gemeentesecretarie, kamer 6 (bibliotheek/lees zaal) voor belanghebbenden ter inzage zal liggen het ont- werp-besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan „Lu kensveld, uitwerkingsplan 1993". Het onderhavige plan betreft een uitwerking op basis van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het grotendeels globale bestemmingsplan „Lukensveld", in casu de bestemming „woondoeleinden". Belanghebbenden worden hierbij in de gelegenheid ge steld gedurende bovengenoemde termijn van veertien dagen schriftelijke bezwaren tegen het ontwerp-besluit c.q. -uitwerkingsplan bij hun college in te dienen. Holten, 23 september 1993 Burgemeester en wethouders voornoemd, De secretaris, J. P. Stegeman. De burgemeester, W. L. F. C. van Rappard. Gedeputeerde Staten van Overijs sel hebben voorgesteld de bestuur lijke samenwerking van Holten te handhaven in het gewest Midden- IJssel. Dat liet burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard be gin deze week weten, nog vóór de statencommissie zich over het voorstel rond de regio-indeling boog. Volgens Van Rappard waren er geen bezwaren tegen de uittre ding van Raalte naar de regio IJs- sel-Vecht. De burgemeester kon zich er duidelijk niet in vinden: „Waarom Raalte wel en Holten niet? Onze argumentatie voor de overstap naar Twente acht ik zelfs duidelijker!" Het Hoitense stand punt is gisteren 'meegenomen' in de statencommissie ruimtelijke or dening. In navolging van de overige drie fracties sprak overigens ook de fractie van Gemeentebelang (GB) zich op het laatste moment positief uit over de bestuurlijke herinde ling van Holten bij Twente. Eerder had GB tijdens de vergadering van df raadscommissie algemeen be stuurlijke zaken een slag om de arm gehouden in verband met de vele onzekerheden rond de over stap. Fractievoorzitter Hennie Rustebiel: „We hebben er lang over gesproken. Uitgaan van ver onderstellingen ligt niet in onze lijn." Medio vorige week heeft GB haar besluit kenbaar gemaakt aan B en W. Hoewel laat (Raalte maak te haar wens tot overstap al veel eerder kenbaar), wordt het Holten- se standpunt nu raadsbreed gedra gen. GB voorziet naast de fusie tussen Midden-IJssel en het Sa menwerkingsverband Oost-Velu- we, ook een verdere fusie met het Samenwerkingsverband Oost- Gelderland. „Dan krijg je een regio van Harderwijk tot Winterswijk, waarin Holten totaal aan de rand ligt en zich absoluut niet in thuis zal voelen. Apeldoorn geeft dan met de (Oost)Veluwe de toon voor het toerisme aan. Voor Holten eveneens een slechte zaak," aldus Rustebiel, die er wel van uit gaat dat Holten nog enige tijd iri Mid den-IJssel zal vertoeven om ver volgens gefaseerd over te gaan naar Twente. Binnen enkele dagen kunnen veel Holtenaren de voor hen bekende Rode Kruis-enveloppe in de brie venbus tegemoet aen. Want maan dagavond 11 oktober is het weer zo ver: dan houdt de afdeling Holten van het Rode Kruis een bloeddo noravond. Alle gezonde plaatsge noten tussen 18 en 70 jaar worden uitgenodigd om in sporthal 't Mos- sink een halve liter bloed af te staan. Gezonde mensen beschik ken over vijf tot zes liter bloed. Het afstaan van een halve liter gaat vrijwel ongemerkt voorbij, terwijl daarmee wel een zieke of gewonde kan worden geholpen. Het bloed is derhalve broodnodig!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 5