'Samen de Holtense kar gaan trekken!' I 'Hg 18.95 „De Biéster" ■R Kloas in 't Hof Restaurant China Medische diensten Kerkdiensten Van dag tot dag Burgemeester Van Rappard: HOLTENS NIEUWSBLAD BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Uit het politierapport Zakelijk Burgerlijke stand Collecte voor ziekenomroep Kratje Grolsch 24 pijpjes S j; DONDERDAG 23 SEPTEMBER 1993_ Burgemeester Van Rappard: actief binnen en buiten Holten Na de aankondiging van zijn ver trek, is burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard van diverse kanten geroemd om zijn onver moeibare streven naar unanimi teit. Zelf benadrukt hij dat hij nooit zijn eigen mening heeft wil len doordrukken, maar voor een besluit juist een zo breed mogelijk draagvlak wilde bereiken. „Het is dan ook fijn dat bijna alles met een redelijke meerderheid van stem men is aangenomen," aldus Van Rappard. Maar hoe kijkt de schei dende burgervader nu aan tegen de samenwerking in het college en de raadsleden? „Zonder meer goed. Als burgemeester en voorzit ter van de raad, zonder stemrecht, is het belangrijk om vertrouwen te hebben. En dat was er," aldus Van Rappard, die bekent dat het poli tieke spel in Holten hem immer geboeid heeft. Dat hij straks op Texel de discussie over de regio indeling achter zich laat, betreurt hij enigermate: „Zo'n onderwerp is uitermate boeiend. Ik vind het dan ook best jammer dat ik dat niet kan af maken." Op velerlei terrein is Van Rappard in Holten actief geweest, laat hij sporen na. Zeker als portefeuille houder van onder meer politie, brandweer, onderwijs, personeel en organisatie, ruimtelijke orde ning en algemeen bestuurlijk en gewestelijke zaken. Natuurlijk duikt daarbij weer zijn verdienste in het fusieproces van verschillen de openbare scholen in Holten op. En niet te vergeten zijn inbreng in de toeristisch recreatieve sector. Toch vindt de nu bijna oud-burge meester van Holten dat hij zich niet specifiek op één onderdeel ge profileerd heeft: „Je doet het uit eindelijk samen. Daarnaast is het meer een kwestie van gebruik maken en inspelen op de mogelijk heden die er zijn. Kansen zien en benutten dus." Brandweer Actief in de gemeente, actief was William van Rappard echter ook daarbuiten. Vanzelfsprekend in bestuursfuncties op gewestelijk ni veau, op toeristisch recreatief ge bied (zoals voorzitter van het Re creatieschap Salland, red.), maar ook en opvallend genoeg zeer in tensief, op het terrein van de brandweer. Zo maakt Van Rap pard deel uit van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Brandweer, de Stichting Brand weer Opleidingen Nederland, de Stichting Overijsselse Bosbrand- bestrijding en is hij tevens lid van het curatorium van de Rijks Brandweer Academie. Van waar toch die grote affiniteit met de brandweer? Van Rappard: „Om te beginnen zit het in de burgemees tersportefeuille, waardoor je er Eenzaamheid Voor beroepskrachten, vrijwilli gers en familieleden die dage- ,j lijks direct met ouderen te maken hebben organiseert het RIAGG op 11 november 's mid- dags van 14.00 - 17.00 uur een informatieve middag over het thema "de eenzaamheid voor bij". Twee sprekers zullen spre- -j ken over het verwerken van een zaamheid en de hulp van o.a. j familie en vrijwilligers daarbij. In kleine groepen wordt verder ingegaan op onderwerpen als re latie eenzaamheid - depressie, hoe om te gaan met eenzaam- j heid in een verzorgings-, ver pleeghuis en de vraag of ieder- j een die eenzaam is te helpen is. De plaats van samenkomst is het J stadhuis van Deventer. Deze bijeenkomst staat open vooralle geïnteresseerden in het Gewest Midden IJssel. Meer inlichtin gen kunt u krijgen bij St. Oude- renwerk Deventer, telefoon 05700- 11247. Verarming I Zaterdag 13 november wordt in j Nijverdal een informatie-/ werk- i dag gehouden over het thema J "de positie van de oudere, ver armde vrouwen". Deze dag wordt georganiseerd door orga nisaties uit de hervormde ker ken, de stichting uitkeringsge rechtigde vrouwen Almelo en de Wijze Oude Vrouwen. Plaats van samenkomst is het Her vormd Centrum aan de Pr. Con- stantijnstraat in Nijverdal. De dag duurt van 9.30 - 16.00 uur. De kosten f 10,= wanneer u deze kunt declareren, anders f 5,=. Heeft u belangstelling? Op het kantoor van de SWOH is meer informatie over deze stu diedag beschikbaar. SoCuWe U heeft toch ook het program maboekje van SoCuWe gekre gen met daarin een overzicht van alle cursussen en bijeen komsten die in het seizoen '93/'94 worden georganiseerd? Een groot aantal daarvan is inte ressant voor oudere volwasse nen, of wordt speciaal voor ou deren georganiseerd. Noteert u vast weer een aantal bijeenkom sten rond het thema "opfrissen verkeerskennis" met dit jaar mo gelijk extra aandacht voor de oudere fietsers in maart '94. Ex tra boekjes vindt u o.a. in het dorpshuis de Boschkamp. Daar kunt u zich ook opgeven. min of meer een functie in Krijgt. Dan is er een enorm enthousiasme van tal van vrijwilligers, gecombi neerd met de professionaliteit van deskundigen. Het prikkelt om er 'dieper in te duiken'." Hoewel Texel kenbaar heeft gemaakt dat de nieuwe burgemeester niet te veel nevenfuncties inneemt, hoopt Van Rappard hierbij vooralsnog wel betrokken te blijven. Zeker nu ook in brandweerland sprake is van fusie: in dit geval tussen twee opleidingsinstanties. Dan is er ook nog het Nationaal Comité Thank You Liberators, waar de Holtense burgervader door de aanwezigheid van de Canadese Begraafplaats 'in rolde'. Op Texel is, zij het belang rijk kleiner, ook een ereveld. De vertegenwoordiging blijft dus. Het einde van het gesprek is in zicht. Veertien jaar Holten is in vogelvlucht de revue gepasseerd. Te veel om allemaal op te noemen. Veel dingen zijn dan ook onbespro ken gebleven. Wat wenst burge meester Van Rappard Holten ten slotte toe voor de toekomst? Lang nadenken is er niet bij, wel worden de woorden zorgvuldig gekozen: „Ik hoop dat Holtenaren zo nu en dan eens wat minder aan zichzelf zouden twijfelen. Het komt nogal eens voor dat bepaalde ontwikke lingen elders, zoals winkelen en bedrijvigheid, beter gevonden wor den. Ik heb het al eerder gezegd en herhaal het nog maar eens: verge lijk Holten nu eens met een zelfde soort gemeente en zie wat daar aan voorzieningen, werkgelegenheid en dergelijke is. Dan is het toch duidelijk dat onze gemeente alles te bieden heeft. Kijk naar het voortgezet onderwijs, naar de werkgelegenheid: onze gemeente heeft 3500 voordeuren en zeg maar een gelijk aantal arbeidsplaatsen. We zijn dus 'self supporting'. Pro beer dat negatieve gevoel uit te schakelen en in de toekomst, voor al gezamenlijk, die prima (Holten se) kar te trekken." Mevrouw Van Rappard valt haar echtgenoot bij en benadrukt in dat verband het belang van een betere integratie tussen autochtone Holtenaren en 'de import': „Daar mist nog wel wat aan. Jammer, want ze kunnen zo veel van elkaar leren." In de week van 17 tot en met 23 oktober wordt in Holten de huis- aan-huis-collecte voor de Stich ting Overijsselse zieken- en Bejaar- denomroep gehouden. De pro gramma's die deze omroep ver zorgt zijn in Holten te beluisteren via de kerktelefoon en er wordt samengewerkt met Radio Diessen- plas. Al het werk wordt verricht door zo'n zeventig vrijwilligers en men krijgt geen enkele subsidie. Daarom is men afhankelijk van particuliere bijdragen. Vruggink Stationsstraat 10, Holten. Tel. 05483-6 13 75. Dinsdag 14 september ontstond op de Larenseweg een kleine ketting botsing, waarbij drie personenau to's waren betrokken. De voorste van de drie auto's werd krachtig afgeremd, met als gevolg dat de twee andere voertuigen daarach ter niet tydig tot stilstand konden worden gebracht. De schade was aanzienlijk, doch er waren geen persoonlijke ongelukken. Eveneens op 14 september werd een insluiper in Diessenplas op he terdaad betrapt. De man wist ech ter te ontkomen en kreeg even la ter een lift van een autobestuurder, die hem naar de Markeloseweg bracht. Er werd niets vermist. De politie heeft de zaak nog in onder zoek. Woensdag 15 september stopte een bus langs de AI met Schotse voet balsupporters. Eén van de passa giers kwam bij het uitstappen zo ongelukkig te vallen, dat hij met een hoofdwond moest worden overgebracht naar een ziekenhuis te Deventer. In de nacht van 14 op 15 september werd er ingebroken in de schoe nenzaak van Steunenberg aan de Larenseweg. Een deur van de werkplaats werd opengebroken. Ontvreemd werd enig geld en een sporttas. Personen die menen die nacht iets verdachts te hebben op gemerkt in de omgeving, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Op de AI ontstond woensdag 15 september een verkeersongeval, waarbij een vrachtwagen en een personenauto waren betrokken. De vrachtwagenchauffeur week naar links uit om een andere auto in te halen en bemerkte daarbij niet dat een achter hem rijdende autobestuurder reeds was begon nen om hem in te halen. De perso nenauto belandde daarbij tegen de vangrail en liep behoorlijke schade op. De vrachtwagenbestuurder be merkte het ongeval niet en reed door. Even later kon hij door de politie worden staande gehouden. In de nacht van 16 op 17 september werd op de Rijssenseweg een ree doodgereden. De auto üep enige schade op. Het dier was op slag dood. De voormalige basisschool het Kompas aan de Lageweg staat reeds enige tijd leeg. Het afgelopen weekend heeft de jeugd daar diver se vernielingen gepleegd. Zo werd een aantal ruiten ingegooid met klinkers en is men ook binnen ge weest. Het vermoeden bestaat dat dit in de avonduren gebeurt. De politie verzoekt de omwonenden attent hierop te zijn en eventueel de politie te waarschuwen. Ook is het interessant om te weten voor de ouders wat hun lieve jeugd al tijd uitspookt. Zondag 19 september botsten twee personenauto's op elkaar op de kruising Dorpsstraat-Keizersweg. Een bestuurder komende uit het centrum, sloeg linksaf en verleen de daarbij geen vrije doorgang aan een tegemoetkomende auto. Ook hier was enige schade het gevolg. Diezelfde dag werd op de Holter- berg en wel op de Sprokkelweg een auto opengebroken. Men vernielde een slot. Uit de auto werd een handtas ontvreemd, met daarin enig geld. 'Kloas in 't Hof, de nieuwe zuiveiwinkel aan de Larenseweg bestaat deze maand inmiddels tien jaar. Wat in september 1983 begon met een klein winkeltje in boerenzuivel bij de boerderij aan de Boersenk 4 in Bathmen, groeide uit tot een heus detailhandelsbedrijf gespecialiseerd in ambachtelijke zuivel- produkten en heeft intussen zijn sporen ruimschoots verdiend. Al in 1986 werd in Bathmen aan de Dorpsstraat een nieuwe winkel geopend die uitgroeide tot een ware delicatessenzaak en inmiddels gevestigd is aan de Brink 6 in Bathmen. Vanaf mei dit jaar is daaraan dus de vestiging aan de Larenseweg toege voegd. De basis van al deze bedrijvigheid is de eigen kaasmakerij die wordt gerund door zoon Erik in 't Hof. Vader, oom en moeder zorgen voor de verwerking van de melkproduktie. Joske in 't Hof-Garvelink heeft zich helemaal toegelegd op de winkel in Bathmen terwijl haar zus Maria in 't Hof de Holtense winkel voor haar rekening neemt. Een vriendelijk woord, een attente klantenbenadering en kwali tatief hoogwaardige produkten zijn de trefwoorden bij Kloas in 't Hof. Onmisbaar voor het Bathmense en Holtense winkelbe stand. Beide winkels voeren naast de gebruikelijke ambachtelij ke produkten ook allerlei andere delicatessen op zuivelgebied. Een redente meer voor een bezoek aan deze speciaalzaken. Vanaf 1 september heeft het Chinees-Indisch restaurant China, Holterweg 123 in Bathmen (tel. 05704-3197) een nieuwe eige naar, namelijk de heer H.C. Yang. Hij is tevens de chef-kok van deze eetgelegenheid. Qua uiterlijk is er aan het restaurant niets veranderd, alleen de kunststof bloemen zijn vervangen door (dagelijks) verse snijbloemen. De grote veranderingen schuilen in de keuken. Nieuw bij China is namelijk de szechuanse keuken met zijn eigen specifieke pittige gerechten. Een andere specialiteit van het restaurant en de kok zijn de Tipan-gerechten, de specialistische rijsttafels (Peking, Sjanghai enz.) en de voor zichzelf sprekende 'Van het huis-tafel'. Tevens wordt een andere bijzonderheid gebracht in de vorm van bowl-gerechten (stoofpot) die worden bereid in specifiek Chinees porceleinen pannen. Uiteraard zijn ook alle andere, gebruikelijke Chinese en Indische gerechten verkrijg baar. Holten heeft in het afelopen weekeinde al kennis kunnen maken met de menukaart van restaurant China doordat deze huis-aan- huis werd bezorgd. ARTS: Weekenddienst: Huisartsen maatschap Holten, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren uit sluitend voor spoedgevallen: 11.00 uur en 16.00 uur (zonder afspraak). APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 25 en 26 september: A. Groot, Schoolstraat 7, Holten. Tel. 05483-62884 Behandeling na telefonische af spraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835, bgg 05480-21629. THUISZORG ZUIDWEST OVERIJSSEL: Kraamzorg: Ceintuurbaan 11, Deventer, tel. 05700-32095; voor informatie ma t/m vr. 08.30- 16.30 uur. Wijkverpleging: Gaardenstraat 31, spreekuur en uitleen m ten vr. 13.30-14.30 uur, tel 05483- 61436; 24-uurs bereikbaarheid noodgevallen: tel 05700-15297. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Gaardenstraat 29-31, tel 6 27 84. Thuiszorg: gezinsverzorging. Algemeen maatschappelijk werk. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en vol gens afspraak. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10. SLACHTOFFERHULP Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30-10.30 uur in het rijkspolitiebureau, Reilinksweg 2, tel. 6 44 44. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). DIERENBESCHERMING: E. Ras, regio-inspecteur, tel. 05480-14448; werkgroep Holten: E. Grootewal/H. Schoorlem- mer, tel 05483-64844. ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-26 77 54; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. OUDHEIDKAMER HOOLT'N: Dorpsstraat 27, Holten. Ge opend vrijdag- en zaterdagmid dag van 13.30-16.00 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734); Hout- en Bouwbond (tel. 63012); ABVA/KABO (tel. 61793); Voe dingsbond (tel. 61057); Horeca- bond (64467); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). NED.HERV. KERK 10 uur: ds. E. J. Rietveld uit Mar- kelo. Nevendiensten. 19.00 uur: ds. Van Luttikhuizen uit Schalkhaar (jeugddienst) Oppasdienst: mw. Stegeman en Marieke Ribbink Collecte in dienst: Diaconie. Uitgangscollecte: Kerkvoogdij Diessenplas: woensdag 29 sep tember: ds. S.M. Roozenboom GEREF.KERK 09.30 uur: ds. J. Juijens, Schalk haar, viering H.Av. 19.00 uur: ds. GA. van den Berg, Rijssen. H.Av. en Nabetrach ting Kindemevendienst groep 3 en 4 oJ.v. Tonnie Heusinkveld, groep 5 en 6 o.l.v. Jenny Wiel- draayer De eerste collecte is voor Evan gelisatie (quotum) en de Avond- m aalscollecte Diaconie, de tweede voor rente en aflossing. Oppasdienst: 0-3 jaar: Jenny Dijkink-Aanstoot, José Klein Nagelvoort-Beldman, Ingrid Stam-Jansen; 4-6 jaar: Jetty Tromop-Imhof, Janita Tromop, Karin Tromop. R.K KERK 10.00 uur: H. Mis in gebouw Ire ne. DUKERHOEK 09.30 uur: ds. S.M. Roozen boom, dienst van Schrift en Ta fel Collecte in dienst: Diaconie. Uitgangscollecte: Kerkvoogdij ESPELO 10.45 uur: ds. S.M. Roozen boom, dienst van Schrift en Ta fel. Collecte in dienst: Diaconie. Uitgangscollecte: Kerkvoogdij. EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2 Holten; Samen komst 10.00 uur; Bidstond 19.00. OKKENBROEK 10.00 uur: ds. J.H. Israël uit Hol ten. Bediening Heilige Doop Uitgangscollecte: Interkerke lijk Vredesberaad NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur: H.Mis. Zondag 8.00 uur: H. Mis; 10.00 uur: gebedsdienst. KERKTELEFOON Uitzendingen elke laatste vrij dag van de maand van 10.30 urn- tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur (herhaling). Vrijdag 24 september: 14.30- 16.30 uur en 19.30-21.30 uur, Flo- ralia in basisschool Dijkerhoek Zaterdag 25 september: infor matiemarkt voor ouderen in Diessenplas, 14.00 tot 16.30 uur; 10 uur, start Holterbergherfist- toer Wielervereniging bij de sporthal; v.a. 9.30 uur, flesse- nactie Waardenborchgroep Zondag 26 september: fietspuz- zeltocht CJV De Vrienden schaar, start tussen 13.00 en 13.30 bij gebouw Irene. Maandag 27 september: 19.30 uur, raadsvergadering Dinsdag 28 september: 14.30 uur, bijeenkomst Bejaardenso ciëteit in De Kandelaar Donderdag 30 september: 14 uur, buitengewone raadsverga dering i.v.m. afecheid burg meester Van Rappard; 20.00 uur: CPB-bijeenkomst in de Kandelaar. Vrijdag 2 oktober: Nacht om Holten. Maandag 4 oktober: 20.00 uur: najaarsledenvergadering HHV. Dinsdag 5 oktober. 14 uur, le zing Jan Wolkers in aula scho lengemeenschap Geboren: Birgit, dochter van J. Schuppert en C. Slag (geb. te Deventer); Dina Sandra, doch ter van J.G. Megelink en W.H. J. Catsburg. Overleden: L. Kaan (76, overle den te Texel); W.H.G. Arend- sen-Jansen (82, overleden te De venter); A. de Jong (85, overle den te Deventer); H. Vroegop (87). Gehuwd: G.J. Baan (25, Wier den) en G.J. Zwiers (25, Lo- chem).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 3