öjzjQ® Herinneringen ophalen op jarige Bosschool 'Holtense jaren zijn een bordje vol heerlijkheden!' Holtens itffrlftiTir' li Gratis lift voor Flip Buurmeijer WEEK JBI -jpi Echtpaar Van Rappard bereidt zich voor op Texel Donoravond Rode Kruis Jan Wolkers te gast op SG Holten Flessenactie van scouts Bejaardensoos Jeugddienst Bosschool Diepe hel Zondagsschool weer van start Holten U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 23, SEPTEMBER 1993 Abonnementsprijs f61.65 Losse nummers f. 1.35 „Zeer geslaagd!" Directeur Ab Waakop Reijers is kort maar krachtig in zijn oordeel over het verjaardagsfeest van 'zijn' 90- jarige Bosschool. Overdag ge- vierd met de leerlingen, 's avonds was er een zeer druk bezocht open huis. Achter de schermen werken me dewerkers van de afdeling atle tiek van de SV Holten en de Nijverdalse atletiekvereniging Atletics reeds naarstig aan de voorbereidingen voor de zesde Diepe Hel Holterbergloop. Za terdag 30 oktober staat de zesde editie, van dit sterk in populari teit toenemende atletiekevene- ment op het programma. De start ditmaal aan de Holtense kant, nabij natuurmu „Zeer geslaagd!" Directeur Ab Waakop Reijers is kort maar krachtig in zijn oordeel over het verjaardagsfeest van 'zijn' 90-jari- ge Bosschool. Overdag gevierd met de leerlingen, 's avonds was er een zeer druk bezocht open huis. „De belangstelling daarvoor was zelfs overweldigend groot. De eer ste bezoekers meldden zich al om even na zevenen. Vaak ouderen, die op hun gemak de foto-expositie in het kleuterlokaal wilden bezich tigen. Na achten liep het in korte tijd vol. Zo'n 160 mensen hebben voet over de drempel gezet," aldus de Waakop Reijers. De leeftijden van de feestgangers liepen sterk uiteen: van de echte oude garde tot nog jonge oud-leerlingen. Eerder op de dag was het feest gevierd met de leerlingen. Min of meer onverwacht, daar zij welis waar op de hoogte waren van het jubileum, maar niet van de 'doe- dag' rond een verrassingsthema. Ook niet van het feit dat veel ou ders al voor de vakantie indianen- kleren op school hadden ingele verd. Groot was dan ook de verras sing toen de kinderen 's ochtends by school arriveerden en daar hun leerkrachten als indianen verkleed aantroffen. Die hadden zich zelfs de indianentaal eigen gemaakt. Nadat ook de kinderen daarvan op de hoogte waren gebracht, moes ten ze een proeve van bekwaam heid afleggen, waarbij het aan kwam op snelheid, dapperheid en kracht. Allen waren succesvol en konden zich vanaf dat moment heuse 'Platvoet'-indianen noemen. Door toedoen van de 'jagers'-india- nen genoten de Platvoeters in de middag van warme happen van de barbecue. Het feest werd in de avond voortge zet met het open huis. In een ach ter de school opgebouwde tent be vond zich de onontbeerlijke tap en natuurlijk waren er volop hapjes en drankjes. Diezelfde tent moest in de loop van de avond dienst Tijdens het open huis mede aan de hand van oude foto's tal van herinneringen opgehaald (Foto Ten Velde) doen als 'filmzaal'. Daar de belang stelling voor de historische dia's en films, in dezelfde ruimte in het oude gedeelte van de school, dus danig groot bleek, werd besloten om de dia's op een aparte plek te vertonen. Net zoals bij het zien van de foto's, die ook een blik gunde in het (Bos)schoolleven van vele ja ren her, klonken regelmatig kreten van herkenning. Hoewel geen offi ciële reünie werd het het een geani meerd verjaardagsfeest. Een Sploos onderonsje, waarop tal van herinneringen werden opgehaald. Binnen enkele dagen kunnen veel Holtenaren de voor hen bekende Rode Kruis-enveloppe in de brie venbus tegemoet zien. Want maan dagavond 11 oktober is het weer zo ver: dan houdt de afdeling Holten van het Rode Kruis een bloeddo noravond. Alle gezonde plaatsge noten tussen 18 en 70 jaar worden uitgenodigd om in sporthal 't Mos- sink een halve liter bloed af te staan. Gezonde mensen beschik ken over vijf tot zes liter bloed. Het afstaan van een halve liter gaat vrijwel ongemerkt voorbij, terwfjl daarmee wel een zieke of gewonde kan worden geholpen. Het bloed is derhalve broodnodig! Trots als een pauw is leraar Neder lands Hugo van de Ende dat hij er in geslaagd is om niemand minder dan schrijver/kunstenaar Jan Wol kers naar Holten te halen. Voor de bovenbouwgroepen 4havo en 4 en 5vwo leest Wolkers dinsdagmid dag 5 oktober in de aula van de scholengemeenschap voor uit ei gen werk en vertelt het één en ander over zyn werkzaamheden. Na afloop is er gelegenheid tot vra gen stellen. Wolkers' optreden in Holten is gekoppeld aan een be zoek aan Zwolle. Zondag 26 september begint de Zondagsschool weer met haar bij eenkomsten. Het nieuwe seizoen start om 10.00 uur in de Dorps school voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De eerste morgen is altijd extra gezellig. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kol ling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Directie: J. V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17, Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 In huize Van Rappard is het dezer dagen aftellen geblazen. Nog ever> en dan wordt 'het Holtense' verruild voor 'het Texelse'. Nou ja, eigenlijk nog niet helemaal. Want hoewel de heer des huizes vrijdag 1 oktober zijn Texelse ambtsketen mag omhan gen blijft het thuishonk, althans voorlopig, aan de Jeurlinks- weg. Niet alleen omdat het burgemeesterspaar bijzonder gehecht is aan hun 'Kroepenkaamp', maar om op het wadden eiland een enigszins gelijkwaardige stulp te vinden, bij voor keur ook nog even idyllisch gelegen, valt niet mee. Dat wordt dus (nog even) heen en weer reizen voor de nieuwe Texelse burgervader: door de week op Texel, in het weekeinde, voorzo ver zich geen representatieve verplichtingen voordoen. Hol ten, waar bovendien zoonlief nog leerling 5vwo aan de scho lengemeenschap is. Mocht het zoeken naar een nieuwe stek enige tijd duren, dan wordt het voor hem extra moeilijk. Zo kort voor het examenjaar overschakelen op het programma van een andere school is geen lolletje. „We moeten het maar eens rustig bekijken," zegt mevrouw Van Rappard voorzichtig. Tijdens zijn tienjarig jubileum als burgemeester van Holten liet Van Rappard het al doorschemeren: „In Holten zal ik niet mijn pensi oen halen." De voorgenomen over stap naar Texel is vooraf uiteraard uitvoerig besproken. Voor Van Rappard zelf wordt het door de week aanpakken geblazen, voor zijn vrouw liggen die kaarten an ders geschud. Nu is zij twee dagen per week actief in de volwassenen educatie en heeft op maatschappe lijk gebied tal van andere bezighe den, getuige onder meer haar coör dinerende rol bij verschillende col lectes, de kinderzegels en natuurlijk haar inbreng in de Hol tense Stichting Kunst en Cultuur, die mede op haar initiatief tot stand kwam en inmiddels ruim 250 donateurs telt. Of zij op Texel iets dergelijks zal ondernemen, is nu nog koffiedik kijken. Mevrouw Van Rappard denkt wel aan een volle dige baan in de volwassenenedu catie. En de contacten met Holten zullen zeker blijven: „Ik leg straks A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad DhrJmevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 61.65 regelmatig een slaapzak achter in de auto!," lacht ze. Als William van Rappard vandaag over een week officieel afscheid neemt heeft hij er ruim veertien jaar op zitten. Uit zo'n tachtig kan didaten werd de in Olst geboren kunstminnaar in april '79 als bur gemeester van Holten aangesteld. „Een zeer boeiende gemeente," verklaart hij zijn keuze van toen. Beide echtelieden steken zonder omhaal de loftrompet over de Hol tense jaren. „Het is te vergelijken met een bordje vol heerlijkhe den!," reageert mevrouw Van Rap pard spontaan. „We hebben hier uitstekende jaren gehad, veel vrienden gemaakt." Heeft Van Rappard nooit het gevoel gehad niet tussen maar enigszins naast de Holtenaren te staan? Waren deze soms misschien geneigd hem als eerste burger op een voetstuk te plaatsen? „In geen geval. Of schoon je je in deze functie wel moet kunnen profileren en dus ook wel eens nee moet verkopen, heb ik slechts by uitzondering ervaren dat ik alleen stond. Anderzijds is het vanuit diezelfde functie wel eens makkelijk om sneller gehoor te krijgen voor een bepaald idee. Een voorbeeld: toen ik hier kwam waren er twee oranjeverenigingen. Ik suggereerde toen de koppen bij elkaar te steken en zie het resul taat: de Stichting Viering Nationa le Feestdagen." Zij echtgenote valt hem by. Van een echt 'first lady'- gevoel is geen sprake. Lachend blikt ze terug naar de begintijd, toen de kinderen nog klein waren en zij, gehuld in spijkerbroek, met Was het vader Jan die het echtpaar Van Rappard bij de entree in Holten op de plaat zette, zoon Jan Herman kiekte het tweetal bij het af scheid...(Foto Ten Velde) Scouting Holten "De Waardei borchgroep' houdt zaterdag d jaarlijkse flessenactie. Vanaf 9.3 uur gaan de scouts langs de deure om statiegeld flessen op te halei De opbrengst van deze acti draagt by aan de financiering va spelactiviteiten. Bovendien wo; den van het geld nieuwe materif len aangeschaft. Wie niet thuis i kan de flessen desnoods voor d deur zetten. De scouts zyn u c dankbaar voor! In De Kandelaar komt dinsdag middag de Bejaardensociëtei weer vanaf 14.30 uur bijeen. M( vrouw Langenbarg zal de aanwez gen dan het één en ander vertelle over het Spaanse bedevaartsoor Santiago de Compostella. In de hervormde kerk wordt zon dagavond een jeugddienst gehou den. Voorganger is ds. Van Luttik huizen uit Schalkhaar. De diens heeft als thema 'De ander of ik'. E wordt meegewerkt door het koo Toda uit Rijssen. De aanvang is 1' uur. twee koters op de fiets door het dorp reed: „Ik zie nog die vreemde blikken. Zoiets van, moet dat nou zó, mevrouw de burgemeester? 't Is de enige keer dat ik zoiets mee maakte. Van enige afstand is nooit sprake geweest. Sterker: in ons huis was het een makkelijk komen en gaan van mensen." Ook binnen de sportverenigingen waar de Van Rappards actief waren heerste niets van dat al. Overigens was Van Rappard zelf niet actief op de In verband met het vertrek van burgemeester mr. W.L.F.C. rid der van Rappard naar de ge meente Texel, komt de gemeen teraad volgende week donder dag om 14 uur bijeen in een bijzondere vergadering. Na af loop van deze raadsvergade ring is er beperkt gelegenheid het echtpaar Van Rappard toe te spreken. Tot circa 16.30 uur volgt een receptie voor geno digden, eveneeens in het ge meentehuis. Inwoners, vereni gingen en instellingen zijn ver volgens welkom tussen 16.30 en 18.30 uur. UITNODIGING In verband met zijn vertrek als burgemeester naar de gemeente Texel per 1 ok tober a s biedt het gemeentebestuur van Holten aan burgemeester en mevrouw Van Rappard een receptie aan op donderdag 30 september 1993, van 16,30 tot 18.30 uur in het gemeentehuis. Inwoners, verenigingen en instellingen worden hiervoor van harte uitgenodigd. groene mat. Hij is watersportlief hebber en zal in dat opzicht op Texel ongetwijfeld beter aan zijn trekken kunnen komen. Ook de contacten met de zo hecht aaneengebonden buurtschappen noemen de Van Rappards positief. En dat vooral de burgemeester zelf nogal eens slachtoffer was van een, zy het met een humoristisch sausje overgoten, kritische noot in één van de vele revues, vond zij mis schien wel eens jammer ('zeker als ik wist dat het pertinent niet waar was'), maar voor slapeloze nachten heeft het zeker niet gezorgd. „Als je daar gevoelig voor bent, moet je geen overheidsfunctie bekleden," concludeert Van Rappard, die mo menteel druk doende is met de afwikkeling van allerlei zaken al vorens met een schone lei op Texel van start te gaan. Waarom hij weg gaat uit Holten? „Zeker niet om dat we het hier niet naar zin had den. Er komt evenwel een moment dat je iets anders wilt, een nieuwe start wilt maken." En waarom dan gekozen voor een waddeneiland? Van Rappard: „Om te beginnen is Texel ook een plattelandsgemeen te, iets groter (een kleine 13.000 inwoners, red.) en heeft verschil lende kemen die als aparte dorpen fungeren. Zeer boeiend vind ik de sectoren toerisme-recreatie, na- tuur-milieu met Waddenzee-pro blematiek, de visserij en ook het werkloosheidsvraagstuk. Als eiland geniet Texel bovendien een soort 'status aparte'. Kijk bijvoor beeld naar de politie: ook daar is gereorganisserd, maar bhjft in te genstelling tot hier een aanzienlij ke vaste kern over." Pagina 3: 'Samen Holtense kar trekken' Menig bewoner aan de Liezenweg zal dinsdagochtend vroeg vreemd hebben opgekeken toen een vrachtwagen van Müller halt hield voor de deur van PvdA-kamerlid Flip Buurmeijer. Evenals diverse collega-kamerleden uit het oosten des lands kreeg Buurmey er een lift aangeboden, van in dit geval het Holtense transportbedrijf, naar Den Haag. Aan het stuur directeur G. J. Müller en ook directeur N.G.J. van der Meer had in de kabine plaatsgenomen. Voor Buurmeijer twee vliegen in één klap: enerzijds ruiken aan de praktijk, anderzijds geïnformeerd worden over de ge volgen van de kabinetsplannen in zake de acht cent accijnsverhoging op diesel. De byzondere taxirit hield dan ook verband met de lan- PvdA-kamerlid Flip Buurmeije: klimt in de kabine van de vracht wagen van Müller, waarmee hij o; Prinsjesdag een lift naar Dei Haag kreeg. Links directeur Vai der Meer, rechts directeur Mulle (Foto Ten Velde) delijke actie in de transportwerelc Volgens de ondememersvererr ging Transport en Logistiek Ne derland is sinds '89 sprake van ee: verhoging van ruim honderd pre cent. De opbrengst van de aange kondigde accijnsverhoging moe bijdragen tot verbetering van d- werkgelegenheid. De tranporteur vrezen echter het tetgendeel voo hun bedrijfstak. „Acht procent e bovenop kost ons de kop' luidt dai ook de slogan van hun actie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1