Commissie kiest voor Twentse samenwerking CKALIS Wall Street en niet ver van ten Dam Herfsttoertocht van WV Holten Twee maal twee voor TTV OKIA Rocky is erg waaks Ij Pastor Wigggers: 'En nu wil ik wel eens aan het werk' Kraambezoek? Balneum Hermal Baby Kado. Jaaragenda Rabobank Holten wedda Wethouders Texel in Holten .f* -M ->« .-.v.- Dubbele bos a 20 babyrozen 6.95 2 bos trosanjers 6.95 Grote potchrysant 7.95 Arecapalm 2.95 Luxe plantenbakje 8.95 Dicht bij huis beleggen doet u bij de Rabobank. Rabobank. Aangenaam. Wilt u voor het najaar uw tuin in orde? Ga dan voor at uw tuinplanten naar: Prijsvraag Oudheidkamer 'T VOSJE Snijmaiskern „Holten" J. Ulfman, R. KI. Teeselink, I DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1993 HO 9 j y'- - V 'i-'i -v'-'w v ''h 'K\ ss>K? y r" Mb Met uitzondering van Gemeente belang (GB) sprak de raadscom missie Algemeen Bestuurlijke Za ken zich deze week positief uit over het voorstel inzake de bestuurlijke herindeling van Holten bij de regio Twente. „Het is nu nog koffiedik kijken," meende fractievoorzitter Hennie Rustebiel en wees op voor GB nog onduidelijke zaken als huisvuilinzameling, politie en fi nanciële consequenties. „Wij wil len een waarborg dat die lasten niet op de burger verhaald worden. Anders krijgen we straks het ver wijt dat er een verkeerde keuze is gemaakt." Daar het standpunt nog vóór 22 september in Zwolle kenbaar moet worden gemaakt met het oog op de statencommis- ve formatieplaats over en het is de vraag of de huidige huisvesting ge handhaafd kan blfjven. Aanslui ting bij Twente is gunstiger: ruim 8 politiemensen die ondergebracht worden bij Rijssen dat daarmee over 34 man zou beschikken. Hol ten kan dan in overleg ook gebruik maken van deze mankracht bij evenementen, surveillance op de markt enzovoorts en er is meer kans op het open blijven van het kantoor. Op het gebied van onder wijs zijn reeds contacten met Twente, getuige de fusie met het Thomas Ainsworth College in Goor en de bosbrandbestrijding geschiedt in samenwerking met Hellendoorn en Rijssen. Ook Twente dus. sie over de regio-indeling, heeft GB haar uiteindelijke mening gisteren De industriegroep toonde zich po- aan het college duidelijk gemaakt, sitief over het voorstel. Zo ook Burgemeester mr. W.L.F.C. ridder voorzitter Albert van de Maat van Dit keer is Rocky te gast in onze rubriek 'Dier onder Dak'. Rocly is een kruising van een Heidewachtel en een Friese Staby. Deze reu van zes jaar oud is gecastreerd. Hij zit ongeveer een maand in het asiel als zogenaamde afstandshond. Rocky bleek namelijk wat al te bescher mend tegenover de baby van de familie. De hond is dan ook erg waaks en een beetje nerveus. Hij kan verder goed met kinderen op schieten en ook met andere hon den. Alleen van katten moet hij niets hebben. De hond kan goed alleen thuis zijn. Al met al is het een lieve hond die veel beweging nodig heeft (fietsen enz.). Ingeënt en getatoueerd kunt u Rocky voor f70,00 afhalen bij het Dierentehuis Deventer e.o., Wechelerweg 19 Schalkhaar. Tel. 05700-23811. van Rappard nogmaals dat de her overweging ten aanzien van de re gionale samenwerking zeker niet voortvloeit uit onvrede over de sa menwerking in het gewest Midden- IJssel: „Wij hebben zuiver de regio Stedendriehoek gezet tegenover de regio Twente en bekeken waar de Holtense belangen het best ge waarborgd zijn." Hij erkende dat er nog altijd weinig duidelijkheid is over de financiële consequenties van de overstap. Alle fracties waren het er over eens dat de kansen van Holten op toe ristisch recreatief gebied in de toe komstige Stedendriehoek, met het zwaartepunt op de (Oost)Veluwe, beperkt zijn. Wat betreft de samen werking in het politiedistrict Twente in plaats van district Over ijssel-west, constateren B en W dat Holten in Twente beter af is. Na de reorganisatie resteerde bleef voor Holten van vijftien man, anderhal- de Holtense Handelsvereniging, die evenals VW-voorzitter Eddie Vincent gebruik maakte van het spreekrecht. Van de Maat bena drukte vooral het belang van een grotere politiesterkte en drong te vens aan op een hernieuwd koop- stroomonderzoek. Het in de notitie over de regio-indeling opgenomen onderzoek van bestuurskundig ad viesbureau Te Lintelo noemde hij te summier. Ook Vincent stelde zich in beginsel positief op tegen over de Twentse samenwerking. Wel benadrukte hij dat het Reuze Heuvelwachter-project niet in het Twentse project 'De Hof van Twen te' (samenwerkingsverband van de Markelo, Goor, Diepenheim en Delden) moet worden onderge bracht om zich dan als belangrijk ste toeristisch gebied van Twente te kunnen profileren, maar juist zelfstandig moet voortbestaan: „Dat komt de herkenbaarheid van het gebied alleen maar ten goede." Burgemeester Van Rappard zegde daarop toe op dat punt de tekst in het voorstel enigszins aan te pas sen. Holten werkt nauw samen met Hellendoorn in het Heuvelwach ter-project. Beide gemeenten zit ten in het recreatieschap Salland. De verwachting is dat Hellendoorn voor toerisme en recreatie even eens aansluiting zoekt bij Twente. Tijdens de kennismaking in Irene moest pastor Harry Wiggers vele handen schudden (Foto Gerrü Markvoort) Bloemen- en plantens Dorpsstraat 12, Holtei Voor betaalbare topkwaliteit ihops Holten. Tel. 05483-6 45 04. Voor fietsliefhebbers houdt de Wie lervereniging Holten zaterdag 25 september de jaarlijkse Holter- berg-herfsttoertocht met keuze uit afstanden van 80, 110 en 150 kilo meter. De geheel bewegwijzerde route is volledig aangepast en voert door Salland, Twente en een klein stuk Achterhoek. Alle routes lopen na de beklimming van de Holterberg naar Nijverdal en gaan van daar uit naar Luttenberg en vervolgens via Heeten en Bathmen naar eefde. De 80 kilometer slin gert over rustige wegen terug naar Holten, terwijl de beide andere routes vervolgens via Laren rich ting Markelo om daar de Bergweg te beklimmen. Tussen Rijssen en Enter splitsen deze afstanden zich. De rijders van de middelste af stand keren via het 'Schwarzwald' terug naar Holten, zij die de lang ste afstand kiezen vervolgen via Rijssen en Wierden naar Nijverdal om ten slotte via de Holterberg naar het vertrekpunt terug te ke ren. Alle routes starten bij sporthal 't Mossink aan de Keizersweg, waar de deelnemers zich tevens moeten inschrijven. Het vertrek is tussen 8 en 10 uur. SEPTEMBER 19 september: Trekkersiep 22 september: gemeenteavond hervormde kerk 30 september: afscheid burge meester Van Rappard OKTOBER 2/3 oktober: Nacht om Holten 4 oktober: najaarsledenvergade- Die Wint 9 oktober: Twents kamerorkest in De Kandelaar 16 oktober: reünie scholengemeen schap (40 jaar) 20 oktober: schoonmaakactie Stichting RHR op Sallandse Heu velrug 25 oktober: raadsvergadering 29 oktober: COC met Wie Kaatst, Ongedwongenheid kenmerkte af gelopen zondag de officiële instal latie van Holtens nieuwe rooms- katholieke pastor Harry Wiggers. „Hartverwarmend," vond Wiggers na afloop van de eucharistievie ring in gebouw Irene de ontvangst van de Holtenaren. „Ik heb er echt zin in", zegt de 38- jarige pastor. „Maar ik doe het werk niet alleen, eerder samen met de parcohie. Ik geloof bovendien niet dat het goed is om zo in het centrum van de belangstelling te staan." Tijdens de druk bezochte viering benadrukte Wiggers dat hij oecumene hoog in het vaandel heeft staan. Daarom was hij - en met hem voorzitter G. Damink van de rooms-katholieke werkgroep Holten- erg blij met afgevaardig den van andere Holter kerken tij dens zijn installatie. Holtens kers verse pastor moet zich uiteraard bezighouden met alle aspecten van het kerkelijk werk. Toch heeft hij wel enkele prioriteiten op zijn verlanglijstje staan. „Met name het jongerenwerk kan wel een im puls gebruiken", aldus Wiggers. Damink bevestigt dat. „Maar ook de liturgische werkgroep en de schoolcatechese hebben grote be hoefte aan begeleiding". Cadeau's Cadeau's waren er ook voor Wig gers. Van Damink - vergezeld van twee jeugdige parochiaantjes - kreeg hij namens de ongeveer 120 katholieke gezinnen in Holten bloembollen voor in de tuin. Een symbolische gift: het is de bedoe ling dat de bollen net zo tot bloei komen als de Holter parochie na Wiggers' komst... Van pastor A.J. Rademaker van de St. Jozefparo chie Heeten/Nieuw Heeten/Holten ontving Wiggers het boek 'Dus ik besta' van ds. H. Bouma. Zowel Damink als Rademaker vinden het een groot voordeel dat Wiggers in Holten woont: „Want zo vormt hij een aanspreekpunt voor de mensen, ze kunnen zo bij hem bin nenlopen. Vroeger moest je naar Heeten om de pastor te spreken". De viering, met medewerking van het jongerenkoor, werd verder ge kenmerkt door ongedwongenheid. Er stond geen ceremonieel vertoon op de agenda, alleen nog koffie drinken erna om kennis te maken met de nieuwe pastor. Tot slot nog even Wiggers, geconfronteerd met de vraag of er in deze tijd vol mate riële wensen nog wel plek is voor een geestelijke: „Natuurlijk zijn veel mensen tegenwoordig alleen op het materiële gericht. Maar veel mensen vragen toch ook naar de zin van het leven, ook in deze tijd". En ten slotte: Ik heb nu vijf offi ciële installaties meegemaakt. Al lemaal leuk en aardig, maar ik wil nu wel eens aan het werk." ring HHV Opties of obligaties? Dollars of olie? Wall Street of Tokio? Kopen of verkopen? Beleggen is een interesse manier om van geld meer geld te maken. Of een fiscaal voordeel te genieten. Maar wat is de beste vorm? Wilt u veel of weinig risico nemen? Wilt u actief beleggen of wilt u dat er een oogje in het zeil gehouden wordt? Hier volgt een goede tip voor beleggers: loop eerst eens binnen bij de Rabobank bij u in de buurt. Want de Rabobank weet alles over beleggen. Niet in het minst door de samen werking met de Robecogroep. Bij de Rabobank ligt ook Ups and Downs klaar, een maandelijks verschijnend blad met allerlei achtergronden en details over beleggen. En hebt u vragen, ook over de fondsen van de Robeco Groep, dan kunt u altijd terecht bij een van onze beleggingsadviseurs. Wij wensen u vast goede zaken. O tuin centrum Burg. v.d. Borrtistraat37, Hollen, tel. 05483-61 Voor wie binnenkort op kraambezoek gaat is dit een leuk idee voor een toepasselijk kado: 'n handig flesje Balneum Hermal medicinale badolie, een speenhouder en een slabbetje. Verkrijgbaar bij: Dorpsstraat 96 - Enter Dorpsstraat 10 - Holten 30 oktober: COC met Wie Kaatst, Die Wint; Diepe Hel Holterber- gloop NOVEMBER 2 november: vierde lustrumfeest Haarschool 5 november: concert Holtense or ganisten in NH kerk 8 november: begrotingsraad 11 november: algemene ledenver gadering De Fienpreuvers 12 november: concert Holtens Mannenkoor 13 november: Elfde van de Elfde bij De Poppe 15 november: spreekbeurt land- bouwspecialist Blaauw (WD) bij De Poppe 22 november: raadsvergadering 24 november: leerlingenconcert MOC Holten in hervormde kerk 27 november: najaarsconcert HMV DECEMBER 15 december: volkskerstzang 20 december: raadsvergadering 30 december: Keunestatjesoamd Fienpreuvers JANUARI 1994 22 januari: Prinsenbal in Het Bon te Paard 29 januari: Prinsenbal bij De Pop pe FEBRUARI 5 februari: mindervaliden carna val 11 t/m 15 februari: carnavalsweek end 25 februari: jubileumconcert en re ceptie hervormd kerkkoor MAART 2 maart: gemeenteraadsverkiezin gen Op een internationaal bekertoer nooi georganiseerd door ttv Bek veld in het Gelderse Hengelo heeft OKIA twee maal een tweede plaats in de wacht gesleept. In de 600 kg klasse waren twee poules, elke poule bestond uit zes ploegen.' OKIA werd tweede in de poule, achter Nuneng Lillie, een Zwitser se ploeg. Hierdoor moesten de OKIA-heren in de kruisfinale trek ken tegen de winnaar van de ande re poule, Watergang. Hier kon OKIA vlot van winnen, zodat ze in de finale weer tegen Nuneng Lillie moesten trekken, deze hadden in hun kruisfinale van Eibergen ge- In verband met de benoeming van burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard tot burgemeester van de gemeente Texel, brachten de Texelse wethouders Baren- dregt, Krijnen en Terpstra met ge meentesecretaris Zoon vorige week een kennismakingsbezoek aan de Van Rappards, thuis aan de Jeurlinksweg. Ten behoeve van het bezoek maakte een deel van het gezelschap gebruik van een vliegtuig van Tessel Air, dat hen van de luchthaven Texel naar Teu- ge bracht. Daar wachtte de per auto afgereisde gemeentesecreta ris hen op voor het verdere vervoer naar Holten. Zoals bekend wordt Van Rappard vrijdag 1 oktober ge ïnstalleerd. Donderdag 30 septem ber neemt hij officieel afscheid van Holten tijdens een bijzondere raadsvergadering. wonnen. De ploeg bleek echter ook in de finale nog te sterk voor de sterke heren uit Holten. Hierdoor moest het 600 kg team genoegen nemen met een tweede plaats. De jeugd deed ook mee. Hierin deden vijf OKIA -leden mee aan de nationale jeugdselectie in de 450 kg klasse. In deze klasse deden zes teams mee. Nederland won alle wedstrijden behalve die tegen de Zwitsers, Nuneng Lillie. Zodat ook dit team met een tweede plaats naar huis terug kon keren. Ook in de 640 kg klasse was OKIA verte genwoordigd. Door de grote be langstelling voor deze klasse werd er in vier poules getrokken, waar van de beste twee ploegen doorgin gen. OKIA had echter pech bij de loting en viel al in de voorrondes af doordat ze derde werden in de pou le, en dus buiten de prijzen vielen. Voorlopig gaan bij OKIA de touwt rekschoenen eerste een poosje in het vet, want er wordt nu eerst begonnen met de winterstop. De goede antwoorden van de prijs vraag van de Oudheidkamer Hoolt'n op de vorige week gehou den wijnavond waren als volgt: 1. Holten, niet op z'n zondags; 2.1820; 3. 1993; 4. 17 uur; 5. het hout heet 'kromhout'; 6.100 of 102 17 'gast- te', 120 garven wordt eveneens goed gerekend; 7. op kerstavond. De prijswinnaars: 1. mevrouw J. Wiggers-Aanstoot, gevelteken; 2. mevrouw R. ten Veen, kussen; 3. mevrouw Hofhuis, kussenovert rek; 4. J.A. Schuppert, geurzakker- tjes. SNACKHOEK Oranjestraat 38 tel. 613 39, Holten Zij die hun mais willen laten taxeren, kunnen deze opgeven bij: tel. 6 17 08; tel. 6 64 63.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 9