Vrijmarkt supporters HMV succesnummer Vee! lof en voor harmonie openheid in raad Holtens Nieuwsblad, WEEK DEZE Van Rappard wordt burgemeester van Texel NE FROGER met indoor touwtrektournooi ANNY Riek Gorkink 25 jaar in onderwijs U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Sloop Ehag Voetpad is afgesloten Herstel gevel voormalige ^gemeentehuis GROTE JUBILEUM JAARMARKT Diashow van Oudheidkamer op Wijnmarkt Holten Kom naar Olst op 18 september HANSKADUO Dweilorkesten festival RENDEZ-V0US altais Nieuwsblad DONDERDAG (3, SEPTEMBER 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Pastor Harry Wiggers is de nieuwe pastor van de rooms-katholie- ke cluster Heeten/Nieuw Hee- ten/Holten. De 38-jarige Tuk ker, die na vijf jaar studie in Heerlen de 'zachte g' niet kan verhullen, zal zich bezighou den met het jongerenpastoraat en specifiek in Holten met vol wassencatechese. Tot voller te vredenheid heeft de nieuwe pastoraal werker zich inmid dels gevestigd aan Het Lande- weerd. Zondagochtend volgt de kennismaking met de paro chianen in gebouw Irene. Open huis Traditiegetrouw houdt dorps huis De Boschkamp bij de start van het nieuwe seizoen open huis. Morgenavond is het weer zo ver. Dan zijn medewerkers van de vaste gebruikers aanwe zig om belangstellenden te in formeren over de activiteiten en (nieuwe) cursussen die het komend seizoen te bieden heeft. Aanmelden is natuurlijk ook mogelijk. OKIA De touwtrekkers van OKIA vierden afgelopen feest. Op het laatste toernooi om het Ooste lijk Kampioenschap zijn zowel de jeugd 450 kg als de 640 kg oostelijk kampioen geworden. De jeugd 420 kg slaagde er in om de derde plaats op het podi um te halen. De Oudheidkamer Hoolt'n speelt in op de Wijnmarkt van donder dagavond met een spectaculaire diashow. Op een aan de voorgevel van het oude gemeentehuis beves tigd scherm van 2,5 bij 2,5 meter wordt een serie vertoond met als thema 'Rond de Bargschild'. On der die naam stond vroeger de hui dige Smidsbeld bekend. De dia's worden vertoond met de onlangs aangeschafte projector die aan de overzijde van de Dorpsstraat wordt opgesteld. Riekje Gorkink, adjunct-directri ce van de Dorpsschool, viert vol gende week haar zilveren jubileum in het Holtense basisonderwijs. Ter gelegenheid daarvan wordt donderdag 16 september tussen 16 en 17.30 uur een feestelijke receptie gegeven in het schoolgebouw aan de Tuinstraat. Ouders, collega's, oud-leerlingen en overige belang stellenden zijn van harte welkom om haar de hand te schudden. Hoewel de fikse regenbuien de avond tevoren niet veel goeds voorspelden, werd de zesde vrij- makrt van de supportersvereni ging van HMV zaterdag opnieuw een succesnummer. Vrijwel droog en met meer belangstelling van zowel deelnemers als bezoekers. Niet voor niets dus dat de organi satoren in hun nopjes waren. De markt was beduidend omvangrij ker dan vorig jaar. Volgens woord voerder Jan Huzen was het aantal kramen met 77 stuks ongeveer ge lijk, maar was er belangrijk meer belangsteling voor de grondplaat- sen achter het gemeentehuis, bij de gymzaal aan de Tuinstraat en ditmaal was ook de Kerkstraat richting Dorpsstraat intensiever bezet. Huzen: We hadden ook best nog meer kramen kunnen verhuren, maar om voldoende ruimte voor 'kleedjesverkopers' te houden, vin den we circa 80 prima." Door de plotselingen afgelasting van de ge lijktijdig geplande rommelmarkt in Wijhe, meldden zich 's ochtends zelfs nog verscheidene neringdoen den die zich vooraf niet hadde op gegeven. Zoals gebruikelijk werd de muzikaal omlijste vrijmarkt be volkt door diverse vaste klanten. Volgens Huzen is de lage huur van kramen één van de redenen waar om men graag naar Holten komt. „Zou je die huur verhogen, dan loop je kans dat de markt er aan ten gronde gaat." De organisato ren van de vrijmarkt bezorgden alle handelaren tevens een paar consumptiebonnen. De vrijmarkt bood als vanouds voor ieder wat wils. „Ik ben op zoek naar vingerhoedjes," liet een ijveri ge snuffelaarster desgevraagd we ten. Zij was bepaald niet de enige verzamelaar die kwam rondneu zen of er iets van zij gading was. Bier- en andere glazen, speldjes, stripboeken, de keuze was aan zienlijk. Dat gold eveneens voor de rest van het aanbod, dat uiteenliep van geschenkartikelen, boeken, serviesgoed en curiosa tot gereed schap, wastafels, hobbelpaarden, electronica en auto-onderdelen. De ijverige wijze waarop zij haar 'automatische' garde demon streerde en aanprees, deed de kas sabei bij een jeugdige verkoopster regelmatig klinken. Ook Dorkas Ook plaatsgenoot Klaas ten Veen bracht weer van alles aan de man Holten en ZPC Twenhaarsveld wa- vereniging om voor het eerst deel ren met een kraam vertegenwoor- te nemen aan de markt Het initia- digd. De zwemmers toonden zich tief zal volgend jaar zeker herhaald na afloop zeer tevreden. Reeds tij- worden. Voor het gemeentehuis dens het etaleren van de spullen voorzagen de HMV-supporters het werden de pololeden 'gestoord' publiek van een hapje en een door kooplustigen, die zich later drankje. In een andere kraam wer- als 'collega-handelaren' ontpop- den overgebleven spullen van de ten. Kasproblemen noopten de boeldag aan de man gebracht Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-63022 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17, Haarle tel. 05485-9 5220 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpoisweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abbnnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Bepaald groot was de verrassing in Holten toen eind vorige week bekend werd dat burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard over enkele weken zijn Holtense ambtsketen aan de wilgen hangt. Met ingang van 1 oktober is Van Rappard benoemd (VVD) benoemd tot burgemeester van de gemeente Texel, als opvolger van de 58-jarige burgemeester A. Schipper (CDA) die medio september afscheid neemt. Schipper maakt gebruik van een vut-regeling. Een woordvoerder laat weten dat Van Rappard nadrukkelijk als eerste uit de bus rolde bij de keuzebepaling van de vertrouwenscommissie binnen de ge meente Texel. Enkelen hadden een voorkeur voor een vrouw uitgesproken. Van Rappards toeristische en agrarische betrok kenheid zou een duidelijke rol hebben gespeeld in de keuzebe paling. „Boeren vormen ook hier een belangrijke factor," aldus de zegsman. Dat Van Rappard al enige tijd om zich heen keek naar een nieuwe gemeente was geen geheim. Toch kwam het het bericht voor politiek Holten ook als een donderslag bij helder hemel. Alle fractieleiders in de gemeenteraad feliciteer den Van Rappard met zijn promotie naar een grotere gemeente (Texel telt een kleine 13.000 inwoners). Anderzijds heerste een gevoel van 'je weet wat je hebt en niet wat je krijgt'. Unaniem was men van mening dat de scheidende burgemeester open heid immer hoog in 't vaandel hield en bij besluitvorming in de gemeenteraad altijd streefde naar een zo groot mogelijke harmonie. Zijn inzet op het gebied van onderwijs, recreatie, landbouw, milieu en ook in regioverband heeft duidelijk res pect afgedwongen. Over een opvolger is op dit moment nog weinig bekend. Waarschijnlijk wordt begin volgende maand een extra raadsvergadering gehouden inzake de profielschets die aan de commissaris van de koningin, mr. J.A.M. Hendrickx moet worden doorgegeven. Pas daarna wordt de vacature opengesteld. Texel noemt Van Rappard even zeer boeiend. Net als Holten heeft Texel een plattelands karakter en spelen zaken als toerisme en land bouw een belangrijke rol, met name het toerisme in grotere om vang. Wethouder en loco-burge meester Henk Westerik gaat er van uit dat binnen afzienbare tijd een waarnemer zal worden benoemd. Eveneens een zaak van Hendrickx. Als waarnemer kan een oud-burge meester of een burgemeester van elders worden aangewezen, die be paalde taken van Van Rappard tijdelijk overneemt. Desondanks verwacht Westerik de komende maanden een verzwaring van het werk: „Het technisch besturen is niet moeilijk, maar op inhoudelijk gebied zal een waarnemer toch re gelmatig terugvallen op de wet houders." Ook wijst hij op belang rijke zaken als de regioindeling en Als de raad eind deze maand in stemt met het benodigde krediet- van 50.000 gulden, wil de gemeente op korte termijn beginnen met de sloop van de Ehag-garage en het bijbehorende woonhuis van de fa milie Stukker aan de Dorpsstraat. Dit alles ten behoeve van de toe komstige bouw van seniorenwo ningen. Aanvankelijk zou alleen de garage met de grond geüjk worden gemaakt, maar door de aanwezig heid van gas- en watermeters van de woning in de garage, wordt het woonhuis gelijke meegenomen. De gemeente zal zorg dragen voor tij delijke woonruimte voor de Stuk kers. Burgemeester Van Rappard: afscheid van Holten Van Rappard zelf noemt de afgelo pen veertien jaar in Holten 'zeer plezierig, boeiend en met uiteenlo pende hoogtepunten'. Met name wijst hij op de buitengewone inzet en betrokkenheid van Holten als het op organiseren aankomt van bijvoorbeeld een internationaal folklore festival of de ontvangst van Canadezen: „Ik ben trots op Holten. Op zulke momenten stel len velen huis en hart open voor anderen." Zijn nieuwe gemeente Adres: Woonplaats: Geeft op a/s abonnee v Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 61.65 de structuurschets die momenteel aan de orde zijn en filosofeert zeifis voorzichtig over de komende ver kiezingen: „Nu Van Rappard ver trekt en de benoeming van een opvolger zeker vier tot vijf maan den in beslag zal nemen, zou het wel eens kunnen zijn dat de samen stelling van het college er straks geheel anders uitziet." Overigens gunt Westerik Van Rappard zijn benoeming van harte: „De ge meente Texel is niet alleen groter, maar heeft ook een andere infra structuur en heeft bovendien een aantal knelpunten waar hij zich zonder meer in thuisvoelt, zoals het toerisme.",, Hoewel collega Wim Dalhuisen de overstap van Van Rappard begrijpen kan, betreurt hij diens vertrek wel: „Ik vind het jammer dat ik hem als collega be stuurder verlies. Het was prettig samenwerken, ook in collegever- band. Eén van zijn grote verdien sten vond ik de wijze waarop in de raad te werk wordt gegaan en hoe hij zich daar zelf in opstelde: een sterk streven naar harmonie en Van Rappard die ieder ruim de tijd gunde om zijn mening te ventile ren." Met Van Rappard aan het bestuur lijke roer werden onder meer de plannen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis gerealiseerd. Grote waardering is er voor de ma nier waarop hij zich als portefeuil lehouder onderwijs de grote motor toonde achter de verschillende scholenfusies: allereerst tussen De Marke en de scholengemeenschap Holten (nu vbo-mavo-havo-vwo), dan de veelbesproken fusie tussen Dorpsschool en Kolschool en ten slotte het samengaan van scholen gemeenschap Holten en Thomas Ainsworth College in Goor, in feite ook al in kannen en kruiken. Wat minder positief verliep het met het verkeersstructuurplan. Hoewel met een krappe meerderheid door de raad aangenomen, is het laatste woord hierover zeker nog niet ge zegd. Heetste hangijzer is de aan leg van de Maïswcg. Of de weg er komt is nog steeds de vraag, zeker als de raad na de komende ge meenteraadsverkiezingen anders van samenstelling zou worden. Juist deze maand, nu Holten zich voorbereidt op het afscheid van Van Rappard, staat de gemeente raad voor een belangrijk besluit: voortzetting van de huidige sa menwerking in het gewest Midden- IJssel (met het Samenwerkings verband Oost-Veluwe de toekom stige regio Stedendriehoek) of aan sluiting bij de regio Twente, zoals het college voorstelt en waar de raadscommissie algemeen be stuurlijke zaken maandagavond advies over uitbrengt. Een belang rijk besluit, daar het Holtense standpunt in verband met besluit vorming van de provincie vóór 22 september bekend moet zijn. Wanneer de afscheidsreceptie van Van Rappard plaatsheeft was bij het er perse gaan van deze krant nog niet bekend. Pagina 3: Fracties feliciteren met fraaie promotie Het voetpad bij de Nagelhout straat dat onder meer aansluit op de Klompsteeg richting Laiense- weg, blijkt onrechtmatig te zijn af gesloten. Het oversteken van kin deren (via een aftakking van het pad gebeurde dat ter hoogte van de woning van de familie Brandes aan de Wilhelminastraat) naar on der meer Canadastraat en Chur- chillstraat heeft daardoor, zeker nu de scholen weer begonnen zijn, al meermalen voor levensgevaar lijke situaties gezorgd. De gemeen te zal de zaak onderzoeken en het pad weer ontsluiten. In verband met de bouw van het winkelpand met zes bovenwonin gen in het Gat van Holten, zal het voormalige transformatorgebouw achter het oude gemeentehuis worden gesloopt. Daar het gebouw één geheel vormt met het oude gemeentehuis moet een nieuwe buitenmuur worden aangebracht en het llatte dak weer waterdicht worden gemaakt. dichterbij dan U denkt Kunstliefhebber mr. W.L.F .C. ridder van Rappard begon zijn burgemees tersambt in Holten op 2 april 1979. De vroegere kabinetschef van de Zwolse burgervader volgde er mr. W.H. Enklaar op. In Holten had Van Rappard een gemeente van zo'n 8700 inwoners, de gemeente Texel is met een kleine 13.000 zielen belangrijk groter. Ook qua oppervlakte is er een aanzienlijk onderscheid: 6600 hectare Holten, 18.000 hectare Texel. In feite zelfs nog groter, daar ook delen van de Waddenzee eigendom zijn. Hoewel D'66 in de startblokken staat om volgend jaar in de gemeenteraad te worden vertegenwoordigd, had Van Rappard in Holten te maken met vier fracties: CDA, PvdA, WD en Gemeentebe lang. Op Texel zijn dat er zes: CDA, PvdA, Texels Belang, WD, Groen Links en de lijst Van Asselt. Op Texel zal Van Rappard geconfronteerd worden met een ietwat eigenzinnige bevolking: de eilanders willen niet dat hen van buitenaf iets opgelegd wordt. Volgens een ingewijde kan de Texelse politiek als 'levendig' worden gekwalificeerd. Na een betrekke lijk voorspoedige tijd is het tij op het waddeneiland enigermate gekeerd en is het zaak om vinger aan de pols te houden. Na zijn installatie op vrijdag 1 oktober kan Van Rappard zich direct werpen op vraagstukken als de afnemende werkgelegenheid, natuur en milieu en de discussie over het maximale aantal bedden (47.000) dat tegelijkertijd bezet mag zijn. Menig eilander vreest dat Texel te vol wordt en meent dat het eiland niet uitsluitend afhankelijk moet zijn van het toerisme, natuurbe schermers waken over de gevolgen voor de natuur, (recreatie)onderne- mers benadrukken juist het economisch belang. Aan Van Rappard de taak om straks een goede koers te varen. Veel tijd voor een ontspannen de strandwandeling, een bezoek aan het natuurreservaat De Slufter of het wadden- en zeehondencentrum EcoMare zal er voor de nieuwe Texelse burgervader dus niet bij zijn. 9-10-11 en 12 SEPTEMBER '93 in hel centrum van HOLTEN v.a. 18.30 uur WIJNAVOND EN PREUVERIEJE n de tent v.a. 20.00 u f Vrijdag 10 september met ALLROUND SHOWORKEST (optreden RENE FROGER v.a. 23.00 uur) ÜijillLöJ aanvang 13.00 uur met TOPORKEST Zondag 12 september wang 11.00 uur ÏUHSCHOPPEN met RENDEZ-VOUS fülr

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1