Revue biedt vermaak voor jong en oud Onderzoek standplaats ambulance bij snelweg Holtens Nieuwsblad Bosschool 90 jaar mm FROGER ANNY Bato start cursussen Hobbyisten exposeren Zondagrit MAC Koor hervat repetities Radio Oost U ontvangt een fraaie BON Holten Geen fietspad langs de Reebokkenweg HANSK^DUO ÜVEILORKESTEN FESTIVAL RENDEZ-V0US Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 26, AUGUSTUS 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Volksfeest Tevreden gezichten bij de feestcommissie in Splo. Hoe- we! minder spectaculair dan vorig jaar, vermaakte jong en oud zich volop op het jaarlijkse school- en volksfeest in de buurtschap.-De deelname aan de volksspelen bleek zelfs iets groter dan een jaar geleden. Lo vende woorden waren er van de jury over de optocht: de laat ste jaren is er sprake van ge staag toenemende kwaliteit. Keunefeest Zaterdag 10 september bieden de Keunefeesten voor elk wat wils. Sportief vermaak met in door touwtrekken, feestmuziek tijdens het dweilorkestenfesti val met als inzet de Koperen Keun en als klap op de vuurpijl beklimt in de avonduren 'hoofdpijn' Hanny het toneel van de tent op de Kalfster- mansweide. Veldoven Voor de omlijsting van de nieu we expositie in haar galerie De Waerdenborch heeft potten bakster Marga Rensink de brandweer moeten inschake len. Een vreemde zaak voor niet-ingewijden. Het Holtens Nieuwsblad ging daarom op bezoek bij Marga, die de redac tie terstond uitleg gaf over het stoken van de veldoven. Een methode die voornamelijk toe gepast wordt door primitieve Afrikaanse volken. Humor, sketch en zang. 't Was er vrijdagavond allemaal tijdens de traditionele revue 'Splo lot zich wier horn'. De grote feesttent aan de Espelodijk werd daartoe be volkt met zo'n 500 revuegangers; minder dus dan de 600 van het jaar ervoor. Volgens de organisatoren zou de oorzaak moeten worden ge zocht in andere evenementen in de omgeving en wellicht het miezeri ge weer. De blik in de toch volle en als vanouds sfeervolle 'zaal' stem de de feestcommissie evenwel dik tevreden. Hoezeer Splo hecht aan haar Bos school werd wel duidelijk gemaakt door feestcommissievoorzitter Herman Nijland. Nog voor de re vue muzikaal geopend werd meld de hij dat de school dit jaar haar negentigste verjaardag viert. Een jubileum overigens, dat op slechts bescheiden wijze luister zal wor den bijgezet. Vrijdagavond 17 sep tember staan de schooldeuren vanaf 20 uur open voor hen die de Bosschool een warm hart toedra gen en weer eens een praatje willen maken met deze en gene. Volgens directeur Ab Waakop Reijers is geen sprake van een reünie: „Dan zouden vooraf alle oud-leerlingen en oud-leerkrachten moeten wor den uitgenodigd. Dat is niet het geval." Binnenkort meer daarover in het Holtens Nieuwsblad. Rode draad in de revue was het duo Hannes en Mannes. Zowel voor als na de pauze traden de twee Sploders voor het voetlicht, waar bij ze telkens in een tweespraak diverse lieden uit de eigen buurt schap op de hak namen. Heel aar dig was ook de knipoog naar het onlangs zo groots gevierde hon derdjarige school- en volksfeest in Diekerhook. In goede aarde viel ook de humoristische terugblik op de stakende boeren bij McDo nald's aan de Al. In twee bedrijven gingen de schijnwerpers op de fa milie Ten Dam aan de Valeweg, die volgens de Splose lezing zowaar eindigde met een heuse (Ten Dam) kop in het Algemeen Dagblad. Hi lariteit ook over de modeshow, waarin de uitdossing van diverse Sploders nadrukkelijk onder de loep werd genomen. Zo moesten Jopie, Appeljan en ook OLM'er Slij khuis met zijn multifunctionele pak er aan geloven. Ex-Sploder Jo- han Meilink schoot in de roos met zijn Verrekijker-act, evenals het drietal heren dat als de meiden groep Luv ten tonele verscheen. Een compliment ten slotte voor de samenstellers van het programma, Krijn Dekker en Marian ten Dam vermaakten het publiek als de onfortuinlijke boer gokkende boer Joppel en zijn echtgenote (Foto Ten Velde). die op het punt van de muzikale intermezzo's rekening hadden ge houden met jong en oud. Menig oudere zong en deinde genoeglijk mee op ouwe getrouwen als 'Kleine Greetje uit de polder1 en 'Als de klok van Arnemuiden'. Na afloop van het programma was er met medewerking van het Salland Combo 'Klein Sploder feest'. Met ingang van maandag 6 sep tember start de SV Bato met het nieuwe cursusseizoen. Dat geldt voor de afdelingen gymnastiek en ballet en de cursussen aeronetics, callanetics, karate, fitness en be wegen voor ouderen. De cursus yoga begint een week later. Het nieuwe informatieboekje van de vereniging verschijnt volgende week. Nieuwe leden kunnen zich in de betreffende zaal opgeven. Het Bato-bestuur wenst haar dorpsge noten een gezond en sportief sei zoen toe. In het kader van het 750-jarig be staan van de stad Rijssen, tekent houtsnijvereniging De Burijn voor de organisatie van een grote ten toonstelling voor hobbyisten in het Rijssense Parkgebouw. De ex positie heeft als titel 'Hobby is Kunst'. Circa 40 hobbyisten tonen er hun creaties. Onder hen Ben Plomp, in Holten bekend als leider van de cursus houtsnijden van de Stichting Socuwe. De expositie is zeer gevarieerd: van pottenbakken en blikknipkunst tot kralen, boek binden, leerbewerking en stoelen- matten. De tentoonstelling is don derdag 2 en vrijdag 3 september geopend van 14 tot 22 uur en zater dag 4 september van 10 tot 17 uur. De toegangsprijs bedraagt een rijksdaalder. Kinderen tot 12 jaar betalen een gulden. Als mogelijk nieuwe standplaats voor de ambulance heeft de Werkgroep Ambulance, die inmiddels samenwerkt met de collega's uit Markelo, het Wegenwachtstation van de ANWB bij café-restaurant De Poppe voorgesteld. Een lokatie, die op het punt van de gestelde norm van 15 minuten aanrijtijd voldoet en bovendien gunstig ligt, vlak bij de A1Dat de werkgroep op het idee van het Wegenwachtstation kwam hield verband met reorganisatie. Een woordvoerder in Den Haag laat weten dat de voorheen 13 aanwezige meldkamers in het land om techni sche redenen teruggebracht zijn tot 4. Markelo valt daarbuiten. Dat houdt niet in dat het onderkomen bij De Poppe wordt opgeheven. Het kantoor blijft in gebruik voor administratieve werkzaamheden, werkoverleg en fungeert nog altijd als 'aan- legpunt' voor de dienstdoende wegenwachters. Het gebouw beschikt over een garage met hefbrug, waar de bekende kanariegele auto's kunnen worden onderhouden. De provincie heeft inmiddels de drie betrokken CPA-gebieden (Centrale Post Ambulance), dat zijn Hengelo, Almelo en Deventer, opdracht gegeven om de mogelijkheid van deze met gekwalificeerd bemande 'CPA-buitenpost' te onderzoeken. Of het idee ook werkelijkheid wordt, hangt mede af van de financiële haalbaar heid ervan. Hoofd ambulancedienst in Deven ter de heer Van Eenennaam liet weten dat de CPA's op korte ter mijn bij elkaar zullen komen: „Voor ons staat voorop om optima le, verantwoorde, maar ook betaal bare geneeskundige hulp te ge ven." Naar zijn zeggen wordt niet alleen de 'lokatie Poppe' bekeken, maar zou een mogelijke verplaat sing van de Rijssense standplaats ook tot de mogelijkheden behoren. Van Eennennaam benadrukt dat de overschrijding van de veelbe sproken norm van 15 minuten aan rijtijd dit jaar slechts tweemaal overschreden is: „Geen verslechte ring dus ten opzichte van de oude situatie. Vorig jaar werd die norm Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe Als abonnee bent u daarvan verzekerd. 3DQE1IÏ&6 OpfJÊÊff Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee v Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 61.65 vanuit Holten zeifis vijfmaal i seerd." Dokter J.P. Sam an, directeur van de Gewestelijke Gezondheids dienst Midden-IJssel in Deventer, heeft de opdracht tot onderzoek onlangs bevestigd aan Wim Brinks. Samen met Nido-collega Johan Jansen was hij eind vorig jaar de motor achter de ambulan ce-actie. Begonnen naar aanlei ding van de terugkeer van de Hol- tense standplaats, nu veel meer een streven naar een goed en ver antwoord ambulancevervoer in de wijde regio. „Want niet alleen Hol ten kampt met dit probleem," ver woordt Brinks deze zienswijze. „Markelo heeft nu nog één ambu lance, maar die zal op den duur ook verdwijnen." Brinks en ook Marjan ter Borg, die met nog vijf andere Holtenaren deel uitmaakt van de werkgroep, benadrukken tevens het belang van goede samenwer king tussen de CPA-gebieden: „Zou er bijvoorbeeld in Deventer een melding komen voor een pa tiënt die helemaal achter op de Borkeld woont, dan is het logisch dat de CPA Almelo (Rijssen) in actie komt. Daar schort het nu nog wel eens aan." Een bewering overi gens, die Van Eenennaam tegen spreekt. Brinks en Ter Borg wijzen tevens op het emotionele aspect: het lang moeten wachten op de ambulance bevordert spanningen met alle mogelijke gevolgen van dien. WEGENWACHT Als nieuwe standplaats voor de ambulance is op voorstel van de Werkgroep Ambulance het ANWti- Wegenwachtstation bij De Poppe uit de bus gekomen. Onderzoek moet nu uitwijzen of deze lokatie ook financieel, te realiseren valt Foto Ten Velde). Het is duidelijk dat de werkgroep sinds de bonnetjesactie, die ruim 1400 reacties opleverde, niet stil gezeten heeft. In een deze week gepresenteerde notitie licht zij haar activiteiten nog eens toe: „In januari startten wij met een inven tarisatieronde lang diverse instan ties en autoriteiten.A Het bleek dat er ruimschoots bekendheid is met de zorg die leeft bij de plaatselijke bevolking. Ook is er het besef dat de gewijzigde situatie, het gebied Holten-Markelo, per definitie tot het grensgebied van de CPA-De- venter heeft gemaakt, hetgeen ten aanzien van de 15 minuten norm extra risico van overschrijding met zich meebrengt (afstand, verkeers intensiteit, stagnaties en een 'moeilijk buitengebied')." Volgens Brinks heeft (particulier) onder zoek bewezen dat de 15 minuten aanrijtijd vanuit de 'lokatie Poppe' geen probleem is. Ook niet voor Markelo, Rijssen en Laren. Vanuit Deventer blijkt de norm reeds en kele malen overschreden. De werk groep wijst daarnaast op het inge wikkeld bestuurlijk complex waar- HHandel Hmbacht Beroep Sjndustrie woensdag donderdag vrijdag zaterdag 8 sept. 9 sept. 10 sept. 11 sept. mee zij zich geconfronteerd ziet: provincie, de gewesten Midden- IJssel en Twente, diverse gemeen telijke autoriteiten en instanties als GGD en de ziektekostenverze keraars. „Het gevaar bestaat dat we vriendelijk en bekwaam van het kastje naar de muur worden gestuurd. Daartoe willen wij ons niet lenen en achten het evenmin onze taak een pasklare oplossing te moeten bieden. Wij zijn vertol ker van het maatschappelijk onge noegen en dragen argumenten aan waarop maatregelen kunnen wor den gebaseerd." De groep dringt aan op de hertoet sing van de 15 minuten norm, op een evaluatie dit najaar van het provinciale Spreidingsplan Ambu lancevervoer (zoals aangeegeven in het plan zelf) en de aandacht voor de optie van een CPA-buiten- Voor motorliefhebbers die geen hele dag onderweg willen zijn, houdt MAC De Holterberg zondag weer een 'zondagmiddagrit'. De tocht is circa 80 kilometer lang en voert de deelnemers ditmaal rich ting Twente. Het vertrek is om 13.30 uur bij 't Stuurhuus aan de Beusebergerweg. Voorrijder is Jo han OJydam. De deelname is gra tis. post' tussen Holten en Markelo, waarbij het ANWB-Wegenwacht- station dus is voorgesteld. De werkgroep verlangt van de verant woordelijke politieke en bestuur lijke autoriteiten dat zij de signa len oppakken en zodanig handelen dat de bevolking vertrouwen heeft in de ambulance-dienstverlening. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17, Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 De voorgenomen aanleg van een fietspad aan de westzijde van de nog te verharden Reebokkenweg is van de baan. Daarentegen zal de wegverharding nu wel van drie naar vier meter worden verbreed. Wethouder Henk Westerik laat we ten dat de aanleg van een apart fietspad, met paaltjes afgeschei den van de rijweg, simpelweg te kostbaar wordt. De totale kosten voor de verharding van de Reebok kenweg, als toegangsweg tot cam ping De Holterberg, bedraagt 75.000 gulden. Voor de verharding wordt gebruik gemaakt van free- sasfalt, dat gebruikt wordt voor minder intensief bereden wegen. De kwestie wordt volgende maand in de raadscommissie besproken en zal tevens aan de raad worden voorgelegd. In gebouw Irene hervat het her vormd kerkkoor dinsdagavond 24 augustus de wekelijkse repetities. Nieuwe leden zijn van harte wel kom. Volgend jaar maart bestaat het koor 50 jaar. Zowel in Holten als in de regio werkt het hervormd kerkkoor mee aan verschillende kerkdiensten en verzorgt concer ten, soms samen met andere ko ren. Wie aan den lijve wil ervaren hoe de uitzendingen van Radio en TV Oost tot stand komen, kan op za terdag 11 en zondag 12 september een kijkje nemen in de studio's in Hengelo. Dan worden namelijk open dagen gehouden. 9-10-11 en 12 SEPTEMBER '93 Donderdag 9 september in het centrum van HOLTEN v.a. 18.30 uur WIJNAVOND EN PREUVERIEJE in de tent v.a. 20.00 uur Wit? 'J-Ti zoal °pen BalUKSAAÉijÉiiÉttMfia vanaf 20.30 uur mSm met ALLROUND SHOWORKEST (optreden RENE FROGER v.a. 23.00 uur) Zaterdag 11 september MET INDOOR TOUWTREKTOURNOOI met TOPORKEST Zondag 12 september RUHSCHOPPEN met RENDEZ-VOUS fiüif uswttwf&Bmit&jèK' _ifcg NS. riofoojJ Voorvcrkoopodretten: ptoottelijke Horeca en de V.V.V.-I

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1