Echtpaar Koopman 60 jaar aan Kerkhofsweg 'Holten goed op weg met de sociale vernieuwing' Holtens Nieuwsblad Dorpsstraat voor even Muziekstraat WEEK m DEZE Voorzitter Tet Mulder van Stichting SoCuWe: 31 Een leven van timmeren en muziek PJGO zoekt BOO-ers Ontheffing verhuisplicht SG Holten Holten Holterberg toertocht voor motoren U ontvangt een fraaie Parker-iotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. B0 N Müller neemt deel garage Meinders over Aandacht voor geluidsoverlast Kopij faxen Kennismaking met pastor op 12 september Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 5, AUGUSTUS 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Adempauze Het moest er een keer van ko men na weer een week die bol stond van de activiteiten. De eerste vereniging die te lijden had van de genadeloos toe slaande activiteitenmoeheid was vorige week zaterdag TTV OKIA. Het touwtrektoemooi op Kalfstermansweide trok de middag na de laatste kermisa vond slechts de helft van het aantal deelnemers van een jaar eerder. Desondanks werd het een gezellige boel. Schuredag De Schuredag kent al een lange historie. Met wat tussenpozen deden tal van gerenommeerde Nederlandse bands de jonge- rensociëteit, het jongerencen trum en het jongerencafé in de loop der jaren aan. Na de flo werpower, d symfonische rock en het betere Nederlandstalige popwerk draait het de laatste twee jaar om dansbare muziek. Met Captain Gumbo en Tröcke- ner Kecks moet dat op 14 au gustus geen probleem zijn. Ze mochten afgelopen dinsdag met de vijf kinderen, elf kleinkin deren en drie achterkleinkinderen dan wel hun zestigjarig huwelijk herdenken, eigenlijk kennen Teu- nis Koopman (85) en zijn vrouw Johanna Koopman-Nijhuis (84) el kaar al zeventig jaar. Nee, niet dat ze voor hun huwelijk tien jaar ver kering hadden, maar de Hengelose Johanna kwam als vriendin van een nicht van Teunis al vaak loge ren aan de Kerkhofsweg. Koopman aan de Kerkhofsweg is in Holten altijd een begrip ge weest. Niet alleen het diamanten paar woont er sinds htm huwelijk in een voor f2700 zelfgebouwd huis, ook de vader van Teunis en zijn grootvader hadden er een huis ter wijl er sinds jaar en dag natuurlijk het Aannemersbedrijf Koopman is gevestigd dat tegenwoordig in het grotere verband van Roosdom-Tij- huis voortbestaat. De familie Koopman is een familie van bou wers en dat gold zeker ook voor Teunis die als elfjarige oudste zoon meteen van school met zijn vader mee op karwei ging. „Ouderwets timmeren" was het toen nog herin nert hij zich. „Niet te vergelijken met tegenwoordig waarin alles ma chinaal gebeurt. Nee, met zaag en bijl de boer op om van omgekapte bomen een huis of schuur te bou wen." Aldoende liet timmerman Koopman zijn sporen na in het straatbeeld van Holten en de wijde omgeving. De beste herinneringen bewaart hij aan de tijd dat hij in samenwerking met architect Log gers op de Holterberg bekende hui zen als Ekeby, De Boschrand en Jachtwente deed verrijzen. Maar ook in de naoorlogse wederop bouw verdiende Koopman zijn sporen, o.a. bij de bouw van acht woningen in de Pastoriestraat die destijds samen de somma van f 84.000 moesten opbrengen. En dat combineerde hij dan met de func tie van ondercommandant van de vrijwillige brandweer, een combi natie waarover in het dorp nogal eens een grapje werd gemaakt wanneer de brandspuit uitrukte. Naoberschap Ook zijn Hengelose bruid Johanna vergroeide langzaam maar zeker helemaal met de Hol tense gemeen schap en was altijd een grote steun, zowel thuis als in het bouw bedrijf. Vooral door de destijds nog veel sterkere naoberschap (waar bij men voor een geboorte, een hu welijk of een sterfgeval op de mede werking van 24 buren moest kun nen rekenen) werd de band met Holten steeds sterker. En natuur- Teunis (85) en Johanna (84) Koopman waren afgelopen dinsdag zestig jaar getrouwd. (Foto Ten Welde) lijk door de periode van 42 jaar bij HMV waaraan vooral de bruide gom met veel plezier terugdenkt. Voortkomend uit de christelijke muziekvereniging Excelsior stond hij meteen na de oorlog aan de wieg van de Holtense Muziekvere niging. („Over die naam was toen nog heel wat te doen. Met name Hendrik Oolbekkink wilde beslist dat het HMV zou blijven.") Na weer een drukke werkdag (en dat waren toen behoorlijk lange) kon Teunis Koopman zich op de trompet uitle ven. Waarbij ook vier van zijn kin deren een duchtig partijtje mee- bliezen. Maar muziekliefhebber of niet, wat Koopman duidelijk niet zint van de tegenwoordige tijd, is de ge luidsoverlast in het weekeinde van de achterliggende discotheek De Waag. Vooral na de brand en ver volgens de sloop van de tussenlig gende coöperatiesilo, ligt het echt paar regelmatig tot midden in de nacht wakker. „Ik ben al minstens drie kilo afgevallen. Mijn zoon Wim is daarover al met de gemeente in de slag geweest, maar vooralsnog zit daar weinig schot in." Verhui zen? Nee, daaraan denken ze niet. Koopman en de Kerkhofsweg zijn onafscheidelijk. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan houdt de Plattelands Jon geren Organisatie Overijssel (PJGO) op vrijdag 3 september een reünie in de Leeren Lampe in Raal- te. Vanaf 19.30 uur is daar een re ceptie die om ongeveer 20.45 uur overgaat in een informele bijeen komst voor leden en oud-leden. Voor de muzikale omlijsting zor gen Jan Roerink en enkele spelers van de Boer'n Leu uit Enschede. De PJGO zoekt in dit kader naar leden van de Bond voor Oud-Leer lingen Overijssel (BOO-ers) en naar oud-PJGO-ers die aan de wieg stonden van de PJGO of pro vinciaal actief waren. Ook ieder een die via PAK, PR, bestuur werkgroepen of als beroepskracht of kantoormedewerker actief is ge weest wordt verzocht contact op te nemen met Marianne Klooterboer, Karei de Grotelaan 76, 7415 DB Deventer (tel. 05700-21903 tussen 19.00 en 20.00 uur). Zondag 8 augustus houdt MAC De Holterberg weer de Holterberg- toertocht voor motoren. De start van de 14e editie is vanaf 09.00 uur bij clubhuis 't Stuurhuus aan de Beusebergerweg 27. Men kan kie zen voor een tocht van 190 kilome ter lengte of voor de kortere tocht van 90 kilometer. Er zijn bekers voor de oudste deelnemer, voor de deelnemer die het verst weg komt en voor de club met de meeste deelnemers. De inschrijfkosten zijn f7,50 (inclusief consumptie) off 15,00 (inclusief consumptie en her inneringsmedaille met jaartal). iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiM^ Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kol ling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17, Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 OK, dat een openbaar toilet uit de pot voor sociale vernieuwing betaald wordt, vindt ook zij jammer. Maar voorzitterTet Mulder van de Stichting voor Sociaal Cultureel Werk Holten ziet wel degelijk een goede voedingsbodem voor het vernieuwings proces van de lokale overheid. De Holtense, die als coördinator van het overleg van wijkambtenaren in Deventer veel met de sociale vernieuwing daar te maken had, verwacht voor het komende jaar een meer heldere discussie over de prioriteiten om achterstanden op allerlei terreinen aan te pakken. „De ambtenaren en het college hebben een goede aanzet gegeven, nu de politici, organisaties en particulieren nog." Sinds 1 april hanteert zij de voor- zittershamer van de Stichting So CuWe, reden waarom Tet Mulder niet betrokken was bij het opstel len van een prioriteitenstelling van onderwerpen die in het kader van sociale vernieuwing aandacht zou den moeten krijgen. Toch is ze er, afgezien van dat openbaar toilet dan even, niet ontevreden over. Ronduit complimenteus is zij over de Holtense ambtenaren die een werkgroep in het leven riepen om met de bestuurlijke vernieuwing en het opheffen en voorkomen van achterstandssituaties aan de slag te gaan. „Zo'n werkgroep met medewer kers van verschillende afdelingen is heel belangrijk. Sociale en dus bestuurlijke vernieuwing draait immers om mentaliteitsverande ring. Dat begint bij de ambtenaren die hun hokjesgeest en kokerden- ken moeten afzweren. Ze moeten over hun schuttingen heenkijken en samen met die andere afdelin gen een aanpak bedenken. Zo kan overlast door hondepoep bijvoor beeld samen bestreden worden Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! 1 Naam: Adres: Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: I Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 61.65 door de afdelingen Gemeentewer ken en Welzijn. Een dergelijke aan pak moet niet alleen gehanteerd worden bij incidentele projecten in het kader van sociale vernieuwing, maar ook bij structurele beleidsza ken. Bestaande gelden kunnen zo beter over de afdelingen verdeeld worden." Onduidelijk Positief oordeelt Tet Mulder ook over het college van B en W dat in de vorm van een 'reserve sociale vernieuwing' een potje beschik baar stelde waaruit ingediende projecten gefinancierd konden worden. Jaarlijks wordt dat met f 40.000 bijgevuld. Mulder: „Vergis je niet, lang niet elke gemeente doet dat." Waar het volgens haar wat minder soepel verliep was de fase waarin de maatschappelijke organisaties gevraagd werd aanvragen voor subsidiëring in te dienen en in de fase waarin de politiek zich over die aanvragen moest uitspreken. „Beide groepen gaven blijk de es sentie van sociale vernieuwing nog niet helemaal te doorgronden. Dat verwijt ik die organisaties en de politici niet; maar die onkunde was wel aanleiding voor veel onduide lijkheid. Kijk, de aanvraag van Tet Mulder: gegeven, nu „De ambtenaren en het college hebben een goede aanzet de politici, organisaties en particulieren nog". van sociale vernieuwing in Deven ter. Om dat misverstand te bestrij den is daar op een gegeven mo ment een Dag van de Sociale Ver nieuwing gehouden waarop politi ci en ambtenaren zich (verplicht) over het onderwerp hebben gebo gen. Zoiets kan ik de betrokkenen in Holten ook aanraden. Beleg bij voorbeeld een workshop. Onder tussen is daarover kennis genoeg in het land. Ik ben ervan overtuigd dat men volgend jaar dan met een helder verhaal naar de bevolking komt. Die duidelijkheid naar de bevol king is heel belangrijk, want daar moeten uiteindelijk de ideeën en initiatieven vandaan komen. Voor al in Holten waar de afstand tussen politici en bevolking niet zo groot is, moet dat lukken. Verder is het ook voor ons als organisaties en instellingen belangrijk ons in de sociale vernieuwing te verdiepen. Wij zijn immers samen verant woordelijk voor alle activiteiten. Ook hier is hokjesgeest uit den boze." Een deel van het personeel en de activiteiten van de failliet ver klaarde Bedrijfsautogarage Mein ders wordt overgenomen door Truck Trailer Service Holten, een dochteronderneming van Transportgroep A. Müller. Het gaat daarbij om vijf van de vijftien werknemers. Dat is het resultaat van het overleg dat curator mr. Nijkamp van advocatenkantoor Daniëls en Nijkamp en directeur G. J. Müller van de transportonder neming. Een andere activiteit van Meinders, Euro Service aan de In dustriestraat, draait gewoon door. De elders in deze krant door dia manten bruidegom Teunis Koop man gesignaleerde geluidsoverlast van discotheek De Waag (doordat de gesloopte silo van de coöperatie niet meer als buffer dient, blijkt volgens loco-burgemeester H.J. Westerik wel degeüjk de aandacht te hebben van de gemeente. In het kader van een aanvraag voor de hinderwetvergunning worden ge luidsmetingen gedaan terwijl met de surveillerende politie afspraken zijn gemaakt om de overlast van vertrekkende bezoekers zoveel mogeüjk te beperken. Sinds kort is het Holtens Nieuwsblad een faxapparaat rijker. Het doorzenden van uit slagen, aankondigingen, pers en overige berichten kan desge wenst geschieden onder num mer 05483-63803. In een van onze eerdere edities vermeldden we dat de rooms-ka- tholieke gemeenschap in Holten op zondag 10 september kennis kan maken met de nieuwe pastor Harry Wiggers. Dit moet echter zondag 12 september zijn. Vanaf 10.00 uur is men welkom in gebouw Irene. mijn eigen stichting voor vernieu wing van de keuken in het dorps huis valt eigenlijk onder het regu liere beleid van de gemeente. Ter wijl ik de verbouwing van de keu ken van de Diessenplas weer wel een goed voorbeeld van sociale vernieuwing vind. Bij de raadsle den in de commissievergadering bleek het besef nog niet goed door gedrongen waar sociale vernieu wing nu eigenlijk voor staat. Ik kreeg het idee dat men dacht een apart potje te kunnen verdelen. Een nieuwe subsidiepot waar ook een 'heet hangijzer' als het open baar toilet wel kon worden onder geschoven. Hetzelfde verschijnsel zag je overigens in de beginperiode Nu de Scholengemeenschap Hol ten steeds meer te maken krijgt met docenten van elders die part time werken, wordt het voor het gemeentebestuur steeds moeilij ker om aan de geldende verhuis plicht vast te houden. Temeer daar de docenten vaak ook aan andere scholengemeenschappen verbon den zijn. Onlangs werden weer eni ge ontheffingen verleend en wet houder/loco-burgemeester H.J. Westerik erkent dat er daardoor 'gaten in de regeling worden ge schoten'. „Het zal moeilijk zijn de regeling te handhaven zoals die nu is." Dorpsstraat Muziekstraat. Dat motto geldt volgende week dins dagavond wanneer eigenaar Jos Kamphuis van Eetcafé 't Klavier in het kader van de Hoolter Aom- den drie bands te gast heeft buiten voor zijn café. Naast de swingende Arnhemse formatie Daily News and the Commercials (die om 20.00 uur als eerste optreedt) en het Hol tense dweilorkest De Mexicaan- tjes is dat de country and western- zanger Ben Steneker die tegen half elf zijn opwachting maakt. In feite gaat het hier om een ver volg op de vroeger gehouden Pim pelavonden die Kamphuis samen met collega-horecabedrijven op touw zette. Om diverse redenen zijn die allemaal afgehaakt zodat Klavier als enige overbleef. Om het aantal Hoolter Aomden niet met een van vijf tot drie terug te bren gen (vorig jaar werden er nog twee Pimpelavonden gehouden, besloot Kamphuis als enige door te gaan met als lokatie de Dorpsstraat vanaf de hoek met de Stations straat en de Larenseweg tot aan het VW-kantoor. Overigens moest de gemeente daar op het moment van schrijven nog goed keuring aan hechten, maar Kamp huis had daar gezien het belang voor Holten geen hard hoofd in. „Het is voor mij een experiment om te kijken of je zo'n avond ook alleen kunt organiseren. Het wordt puur een muziekavond, gezellig en zonder pretenties luisteren naar goede muziek. Er is verder geen vermaak." De serie Hoolter Aomden wordt op dinsdag 24 augustus afgesloten met de 'Zum Hoolter Bock'-avond van de Holtense Boerendansers op de Smidsbelt. Uiteraard weer met een songfestival en dit keer een optreden van Bonny St. Clair.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1