Triatlon Holten maakt reputatie meer dan waar Brandweer in actie op de Reuze Heuvel m Ballonvaart door noodweer uitgesteld 'li Cursus om zieken thuis te verzorgen HOLTENS NIEUWSBLAD n Ballonnen nu verdeeld de lucht in Concerten via de VW Molenaarsweg Openbare kennisgeving inzake ingediende aanvragen om vergunningen, verleende ontheffingen of vergunningen e.d. Wijziging gemeenschappelijke regeling Gewest Midden-IJssel Commissie voor woonruimtezaken Ontwerp-wijzigingsplan artikel 11 WRO bestemmingsplan „Dijkerhoek" (12e wijziging) Voorbereidingsbesluit Huldiging van Sjacelien 19 DONDERDAG 29 JULI 1993 Bijna was de vurige wens van de organisatie in vervulling gegaan. Open water willen ze, dan kan Holten eindelijk ook eens meedingen naar grotere wedstrijden dan een kwart triatlon. Maar toen de weergoden tegen het vallen van de avond de hemelpoorten openden en de dorpskom in één groot zwembad veranderden waren de laatste van de zeshonderd deelnemers net binnengedruppeld. Wat een afsluitend hoog tepunt van een prachtige dag had moeten worden, de Triatlon Ballooning met tien ballonnen viel daardoor in het water. Een domper op de vreugde, maar niet voor lang want daarvoor was het toch een te mooie dag geweest. Eens te meer maakte de Stichting Triatlon Holten, gesteund door 450 vrijwilligers, haar goede reputatie meer dan waar. Lof was er volop. Lof van de wed- vind is het compacte karakter van strijdsporters waarvan de toppers massaal voor Holten hadden geko zen. Maar ook lof van de recrean ten die in Holten niets als figuran ten in een bijprogramma behan deld worden, maar even veel aan dacht krijgen in hun poging het maximale uit hun lichaam te krij gen. En lof van de talloze toeschou wers, die niet alleen van dichtbij de sportieve verrichtingen kunnen volgen maar tevens een gevarieerd randprogramma voorgeschoteld krijgen waardoor een dagje triat lon Holten tot een genoeglijk dagje uit wordt. Dat gold ook voor het gezelschap genodigden (voornamelijk sponso ren) dat als ware VIP's een voor keursbehandeling onderging en zo zelf konden constateren dat hun dure reclameguldens verantwoord besteed worden. Onder de geno digden ook een afvaardiging van de NK-Triatlon in Almere met als woordvoerder (hoe kan het ook an ders gezien zijn dagelijkse werk als politiewoordvoerder in Amster dam) Klaas Wilting. Hij toonde zich bijzonder complimenteus over de Holtense organisatie. Hoe wel het evenement in Almere een veel grootschaliger karakter heeft (duizend vrijwilligers en een begro ting van zes ton) prees hij de vlek keloze gang van zaken in Holten. „Perfect, dit is echt een compli- Over één ding waren ze het alle- ment waard. Wat ik vooral mooi maal eens: de beslissing zou op het deze triatlon. Alles gebeurt binnen loopafstand. Dat is voor het pu bliek erg aantrekkelijk. Bovendien is de omgeving erg mooi. Ik kom hier zeker nog een keer terug voor een vakantie." Overigens viel er ook nog wat te leren voor de dele gatie uit Almere. In navolging van Holten zal voortaan ook daar de prijsuitreiking na elke afzonderlij ke groep worden gehouden. Holtenaren Op het moment dat Eimert Ven- derbosch al lang als eerste van het SPC-klassement de finish op de Smidsbelt was gepasseerd en de Australische Bianca van Woesik de titel bij de vrouwen had opge ëist, troffen op Kalfstermansweide de favorieten voor het Holtens kampioenschap elkaar. Want le raar-politicus Jan Metsemakers mocht dan wel in mei nog onder het mes zijn geweest voor een blin dedarmoperatie, hij had daarna wel degelijk flink wat trainingsuur tjes gemaakt. En agrarisch be- drijfsverzorger Henk Aalpol mocht bij de recente 1/4 triatlon van La ren dan wel een blessure hebben opgelopen, ook hij moest wel dege lijk tot de kanshebbers worden ge rekend. Waarbij ook automatise ringsdeskundige Henri ten Brinke niet mocht worden uitgevlakt. De Holtense eer bij de veteranen boven de 50 werd verdedigd door tegenwoordig Markeloër Han Muizebelt (links) die in de SPC-wedstrijd zevende werd en ook in het afdelingskampioenschap van Oost-Gelderland Overijssel hoog scoorde. Foto Ten Velde) afsluitende looponderdeel vallen en zo geschiedde. Pas in de Kerk straat (en dus niet op de Aalpols- weg) achterhaalde Aalpol Metse makers om een luttele twee secon den eerder te finishen. Henri ten Brinke moest 45 seconden toege ven op de Holtense kampioen. Bij de vrouwen was het al meteen zon neklaar dat Karin Cents ook dit jaar geen concurrentie te dulden had. Met bijna tien minuten ver schil eiste ze de titel op. Uiteraard was Janny Vasters nog veel sneller, maar zij startte dan ook in de SPC- wedstrijd waarin ze als zevende vrouw eindigde. Ondanks een voor haar doen prima tijd van 2.15)52 slaagde de Holtense er net niet in demonstratie brandpreventie in de natuur trok veel belangstelling. De Onder het motto 'Natuur is veel te fijn voor vuur' gaven de brand weerkorpsen uit Holten en Hellen- doorn/Nijverdal vorige week een demonstratie brandpreventie voor vakantiegasten en overige belang stellenden op camping De Holter- berg. Een initiatief van de Stich ting De Reuze Heuvelwachter, die daarmee een bijdrage wil leveren aan het bestrijden en voorkomen van bosbrand op de Sallandse Heuvelrug. De laatste keer dat er een aanzienlijke bosbrand woedde was in april 1984 in het natuurge bied De Sprengenberg. Opzet is een dergelijke demonstratie ook volgend jaar te houden en wel twee keer: één keer bij een Holtens en één keer bij een Hellendoorns of Nijverdals recreatiebedrijf. De belangstelling voor de demon stratie viel ondanks de koopavond niet tegen. Ook diverse vakantie gasten van andere campings be zochten het waterspektakel. Cam pingbaas Willy Veneklaas liet in dat verband weten dat de demon- het recreatieprogramma was aan gekondigd. Het geheel werd toege licht door brandweercommandant H. Hemmink van het korps Hellen- doorn/Nijverdal. Geduld Toch werd het geduld van de aan wezigen even op de proef gesteld, daar de tankauto van Müller ver laat op het terrein arriveerde. In de wagen duizenden liters water die benodigd waren voor het speciale bassin dat al klaar stond om ge vuld te worden. Dergelijke bassins hebben zo'n 100 duizend liter in houd en dienen bij bosbrand voor de watervoorziening van de blus- voertuigen. Nu bleek de inhoud voor met name de jeugd interes sant, want die mocht zich met be hulp van brandslangen en water vermaken met een aantal spuit- spelletjes. Hoewel nuttig, was de demonstratie minder spectaculair dan menigeen wellicht verwacht te. Wel werd met een speciaal voor bosbrand uitgeruste tankwagen stratie bij de negen, in de Stichting - getoond hoe bosbrand, ook rij- Reuze Heuvel Recreatie samen- dend, bestreden wordt. Daarvoor werkende recreatiebedrijven, in reed de wagen het bos in achter de camping, richting Eekhoornweg. Met behulp van de dakblusser ver- psreidde zich een gordijn van re gen over niet alleen de bosrand, maar ook over verscheidene toe schouwers. Het natte pak werd door enkelen echter maar wat graag op de koop toe genomen. Ook de bumpersproeiers werden getoond. Intussen lieten diverse gemeenteraadsleden zich uitvoe rig informeren over de werkwijze en inhoud van de hulpverlenings wagen van de brandweer, die even als de verbindings-commandowa- gen van de regio Midden-IJssel en diverse andere voertuigen konden worden bezichtigd. Holtens brand weercommandant J.H. Heller beij verde zich in het demonstreren van onder meer de pneumatische schaar, gebruikt voor het 'open knippen' van voertuigen waarin personen bekneld zitten. In de MAC-tent draaide tenslotte een vi deofilm over de in mei gehouden bosbrandweeroefening op de Hol- terberg, was informatiemateriaal voorhanden en kon de liefhebber zich tegoed doen aan een kop kof fie. om Dorien Heebink te passeren in het klassement van het Oostelijk Triatlon Circuit. En aangezien Holten de laatste wedstrijd daar voor was, is die kans dit seizoen definitief verkeken. Ex-Holtenaar Han Muizebelt eiste in zijn vetera- nenklasse (+50) een keurige zeven de plaats op in een tijd van 2.36,21. 1/8 Triatlon Traditiegetrouw trok de achtste triathlon weer tal van sportieve Holtenaren. Onder hen ook de nummer twee op de kwart-triatlon van vorig jaar Wim Tuller die ge zien de belasting die de tenniscom- petitie voor hem was,,koos voor de kortste afstand en daar meteen tot favoriet werd uitegeroepen. Overi gens had Tuller bijna niet kunnen starten omdat hij een minuut te laat bij de start verscheen en geluk had dat hij nog bij de laatst star tende groep kon worden ingedeeld. Wellicht daardoor dat hij (met name op zijn favoriete zwemonder- deel) niet helemaal uit de verf kwam en de eer aan Arjan van Langen moest laten. Deze be kroonde een keurige gelijkmatige race tegen de klok met een tijd van 1.09,33. Daarmee was hij in het totaalklassement goed voor een derde plaats. Aanvankelijk leek de tweede plaats in de achtste triat lon voor Wim Kamphuis te zijn, maar aangezien het allesziend oog van de jury niets ontging, werd ook geconstateerd dat Kamphuis een ronde te weinig had gelopen en daardoor gediskwalificeerd werd. Bij de vrouwen eiste Nettie van Dijk de Holtense titel op met Joke Nijland als goede tweede en Jet Moed op een keurige derde plaats. Recreanten 1/4: 12. Henk Aalpol (eerste Holtenaar) (2.17,18): 14. Jan Metsemakers (2.17.20); 17. Henri ten Brinke (2.18,03); 42. Gerrit Stevens (2.23,27); 43. Chris Offringa (2.23,51); 44. Marinus Baltus (2.24,00; 54. Gerard Beldman (2.25,31); 73. Erik Jansen (2.28,26); 78. Jos van der Spek 2.29,1182. Erik de Blauw (2.29,33); 87. Gerrit Paalman 2.30,29; 91. Karin Cents 2.31,52; 92. Rob van Zoelen (2.32,05); 95. Rob-Jaap Mar tens (2.32,43); 110 Bart Soer, (2.37,13); 111. Henk Pieffers (2.37,30); 117. Egbert Bel dman (2.39,10); 121, Corinne van Iperen (2.40.19); 130. Gerard Kolkman (2.42,16) 131. Hans Beldman (2.42.19); 134. Jan Teesselink (2.42.47); 140. Jan Willem Ma- nenschijn (2.44.24); 142. Arnold Elias (2.44.49); 143. Harry Heuvelmans (2.44.55); 146. Theo Zweers (2.45.14). Recreanten 1/8: 3. Arjan van Langen (eer ste Holtenaar) (1.09.33); 8. Wim Tuller, (1.12.16); 14.Edwin Beldman (1.13.18); 15. Andre Wansink (1.13.19)17. Geert Brans (1.13.45); 21. Rene Bannink (1.14.38); 24. Erik ten Dam (1.16.04); 36. Erik Rietberg (1.18.04); 37. Gerrit Klaasses (1.18.06); 41. Ben Arfman (1.19.10); 45. Johan Bosschers (1.19.35); 47. Netty van Dijk (eerste Holten se dame) (1.19.43); 48. Gerben Sluiter )1.19.51); 49. Anton Bronsvoort (1.20.00); 50. Herman ter Harmsel (1.20.07); 53. Her man Tuntelder (1.20.19); 54. Henk Rechter schot (1.20.26); 55. Ge Blokvoort (1.20.31); 57. Heite Dommerholt (1.20.58); 59. Jos Heuvink (1.21.10); 60. Wilco Oosterkamp (1.21.18); 64. Marco Rensen (1.21.53); 68. Joke Nijland (1.22.34); 69. Rieks Dijkgraaf (1.22.42); 72. Jet Moet-Snoek (1.22.57); 78. Wim Zandjans (1.23.54); 80. Arjen Stein- hauer (1.24.04); 85. Paul van Aalst (1.25.21); 86. Gerald Meijerink (1,25,27); 99. Gert Jan Scheperman (1.29.38); 102. Annelies Klaasses (1.30.34); 103. Henk Klaasses (1.30.35); Mirjan Berkhof (1.3052); 105. Arend Koetsier (1.30.52); 106. Joke Aanstoot (1.31.01); 108. Henk Hulsman (1.31.31); 114. (Wilman ter Harm sel' (1.33.28); 116. Annet Dikkers (1.34.40); 119. Christel Buyvoets (1.35.54); 121 Fen- neke van Doorninck (1.35.56); 123. Jan Aanstoot (1.36.00); 125. Dine Ophof ten Dam (1.36.20); 130. Rudy Drent (1.37.58); 131. ingrid Bekkernens 1.38.43); 132. Su zanne Tuitert (1.38 55); 136. Jannie Koet sier-ten Dam (1.40 37); 152. Caroline van Doorninck (1.44.15); 153 Jaap van Door ninck (2.4655); 156. Dick Spenkelink (2.47.20); 160. Erwin Docter (2.50.46); 165. Egbert Jansen (2.52.29); 166. Gerben Smid (2 52.44); 168. Marin Kampman (2.53 40); 170. Henk Keizer (2.55.48); 173. Bert Post- ma (2.57.08); 174. Uilko Spijker (2.58.51); 175. Arjan Vasters (2.59.55); 176. Teun Koopman (2.59.59). Niemand die het niet doorgaan van de Triatlon Ballooning zater dagavond meer betreurde dan Astrid Dirkzwager van de VVV Holten. Zij was het immers die er enorm veel werk in had gestoken en ze had zich verheugd op een grandioze happening. Met her nieuwd enthousiasme toog ze deze week toch weer aan het werk om een alternatief te vinden voor de 31 ballonvaarders die aan de grond moesten blijven. Verdeeld over vier avonden gaan de tien ballonnen nu alsnog de lucht in (uiteraard mits het weer goed is). Dirkzwager: „Zo'n spektakel la de bedoeling was, wordt het natuur lijk niet maar ik ben toch blij dat iedereen weer mee gaat. Niemand heeft zich teruggetrokken." De nieuwe data voor het opstijgen van de ballonnen zijn zaterdag 31 juli, woensdag 4 augustus, vrijdag 6 augustus en zaterdag 7 augustus steeds om 19.45 uur óf vanaf 't Vletgoor óf vanaf Meermans kamp. De VW kan reserveringen verzor gen voor de volgende concerten en evenementen: Staatscircus Mos kou 6 t/m 8.aug. in Almelo; Candy Dulfer, 8 okt. in Arnhem; Dubli- ners, 25 sept, in Den Helder; Eros Rammazotti 22 okt. in Maastricht; Cyrano tot 28 aug. in Amsterdam; José Carreras op 18 september in Rotterdam; Paul McCartny op 9 en 10 oktober in Rotterdam; Blues '93 (Dordrecht, 24 oktober). U2 (Nijme gen, 3 augustus). Beach tour Juan Luis Carreras e.a. (Wijk aan Zee, 21 augustus). Harry Belafonte (Den Haag, 15 oktober). Bubbling Brown Sugar (Den Haag, 9 t/m 14 oktober, Rotterdam, 2 t/m 21 nov.). Young Tsjaikovsky (Den Haag, 21 oktober). UB 40 (Den Bosch, 23 september). Open Air met o.a. Rod Stewart, Tina Turner, Prince, Joe Cocker (Wildenrath (D), 27/28/29 aug.). UB 40 (Heerenveen, 25 sep tember, Rotterdam 27/28/29 sep tember). The Dubliners (Den Hel der, 25 september). Grand Prix België (Spa/Francorchamps, 27/28/29 aug.). Maria de Lourdes (Utrecht 8 okt., Rotterdam, 10 okt.), Africa Mama Festival (Utrecht, 18 sept.), Eros Ramazotti (Rotterdam, 25/26 okt.), Cliff Ri chard (Rotterdam. Kaartverkoop alleen mogelijk te gen contante betaling aan de kas sa. In principe gaat het college van B en W akkoord met de verkoop van de Molenaarsweg aan D.J. Müller. Dit zijweggetje van de Rijssense- weg loopt gedeeltelijk over het voorterrein van garage Paalman. Paalman kocht onlangs de grond onder zijn bedrijf van Müller en bedong daarbij dat de Molenaars weg zou worden verlegd. Om daar aan tegemoet te komen, moest Müller de weg eerst in zijn bezit krijgen. Hoewel de weg officieel op de Wegenlegger voorkomt, heeft de gemeente geen bezwaar tegen de transactie. 1. Aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend voor: - veranderen woning Helhuizerweg 7; - plaatsen dakkapel op woning Markollenweg 2; - veranderen basisschool Schoolstraat 9. 2. Kapvergunning is verleend voor: - 1 douglas bij Geskesdijk 18a. Voor het inwinnen van informatie over een zaak of over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een be zwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de af deling algemene zaken ter gemeentesecretarie. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat de 5e wijziging van de gemeenschappelij ke regeling Gewest Midden-IJssel, betrekking heb bende op de artikelen 4 en 5a inzake samenwerking bij de afvalstoffenverwijdering, door Gedeputeerde Staten van Overijssel is goedgekeurd en krachtens in schrijving in het provinciaal register gemeenschappe lijke regelingen op 9 november 1992 van kracht is ge worden. Holten, 29 juli 1993 De eerstvolgende zitting van de commissie voor woon ruimtezaken vindt plaats op maandag 2 augustus 1993 van 19.30-20.30 uur in het gemeentehuis (ingang Kerkstraat). Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat zij voornemens zijn met toepassing van ar tikel 14 van de „Voorschriften bestemmingsplan Dij kerhoek", gebaseerd op artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, genoemd bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de bouw van een woning op een gedeelte van een perceel grond met de bestem ming „agrarische doeleinden, categorie AG (agrarisch gebied)", gelegen aan de Hakkertsweg. Het ontwerp-wijzigingsplan artikel 11 WRO, vervat in toelichting en plankaart, ligt ingaande 2 augustus 1993 gedurende één maand ter gemeentesecretarie, kamer 6 (leeskamer/bibliotheek), voor een ieder ter inzage. Op deze planwijziging zullen de voorschriften van het geldend bestmemingsplan „Dijkerhoek" van toepas sing worden verklaard. Belanghebbenden worden hierbij in de gelegenheid gesteld gedurende bovengenoemde termijn van één maand schriftelijke bezwaren tegen het ont werp-wijzigingsplan bij hun college in te dienen. Holten, 29 juli 1993 Burgemeester en wethouders voornoemd, J. P. Stegeman, secretaris W. L. F. C. van Rappard, burgemeester Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag der bekendmaking en ligt vanaf deze datum voor een ieder ter inzage ter gemeentesecre tarie, kamer 6 (leeszaal/bibliotheek). Holten, 29 juli 1993 De burgemeester voornoemd, W. L. F. O. van Rappard. Bij voldoende deelname verzorgt Thuiszorg Zuidwestoverijssel dit najaar in Holten een cursus 'zie kenverzorging thuis'. Onderwer pen die daarbij aan de orde komen zijn: wat te verstaan onder gezond en ziek, wat ziek zijn thuis bete kent voor de patiënt, de verzorger Volgende week vrijdag 6 augustus is het feest op de boerderij van Wim en Carla Marsman aan de Scha- pendijk 3. Dan wordt namelijk om 19.30 uur de koe Sjacelien 19 gehul digd die op 29 juni de 100.000 kilo melkgrens overschreed. Wie van de gemeente Holten de huldiging voor zijn rekening neemt, is op dit moment nog niet bekend. Op uit nodiging van Wim en Carla Mars man en het district Raalte van het Rundveesyndicaat voor Overijssel en Flevoland wordt na afloop een receptie gehouden bij Het Bonte Paard. en de omgeving, de dagelijkse ver zorging, het tillen van een zieke en de mogelijkheden en beperkingen van ziekenverzorging thuis. De cursus wordt in het wijkgebouw aan de Gaardenstraat gegeven door wijkverpleegkundige Berto ten Brinke en wijkziekenverzor gende Astrid Feijen. Het is ook de bedoeling dat dat cursisten onder- lingen van gedachten wisselen over de te behandelen onderwer pen en ervaringen daarmee uitwis selen. Samen worden de prakti sche oefeningen uitgevoerd. De kosten bedragen slechts f 6,50 per deelnemer (kosten van het cursus boekje). Er zijn minstens acht tot twaalf cursisten nodig om te star ten. Het gaat om vijf woensdag middagen (13 en 27 oktober en 3,10 en 24 november) van 14.00 uur tot 16.30 uur. Voor opgave (tot 27 sep tember) en inlichtingen kunt u tij dens kantooruren bellen met het zorgsecretariaat van Thuiszorg Zuidwest Overijssel (05700-86000).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 5