Zaagmolen ook in zeskamp trefzeker Filmavonden in Bos Dierenwereld Andere opzet bij Klavierbokaal Q95 3. Kerkdiensten Medische diensten van dag tot dag Recreatiewerk gaat de derde week in HOLTENS NIEUWSBLAD Uit het politierapport Ho Ripcf Burgerlijke stand Vakleerkracht voor muziek Liter William Lawson's 0| jwhisky pr" „UC DICOl .Cl BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Oude duiven vliegen snel Wijziging in kerkdiensten Op zoek naar portefeuille DONDERDAG 29 JULI 1993 Spanning en spektakel was er vorige week tijdens de zeskamp van OKIA op de Smidsbelt Dat schieten hun favoriete sport is, stónd büiten kijf. Maar dat de jon gens van De Zaagmolen uit Dijker- hoek ook hun mannetje staan bij andere activiteiten werd vorige week duidelijk tijdens de jaarlijkse zeskamp op de Hooi ter Oamd van touwtrekvéreniging OKIA. Trots als een pauw namen ploegleider Ulfman en zijn mannen op de Smidsbelt de erebokaal van OKIA-voorzitter Henk Schorfhaar in ontvangst. De zorgen over het verwachte slechte weer bleken on gegrond. Hoewel Pluvius herhaal delijk dreigde, bleef het vrijwel de hele" avond droog. Nou ja, droog? Bij het laatste spel hielden de deel- nemers het met echt droog en werd één van de ploegleiders zelfs onder gedompeld in de badkuip. Altijd prijs bij de toeschouwers, die tegen de verwachting in in grote getale naar het dorpscentrum waren ge komen. Schorfhaar,nog altijd apetrots over het-pas behaalde nationaal kampioenschap van de OKIA- jeugd en de tweede plaats van de jongens uit de 640 kg-klasse, kon dan ook niet anders dan tevreden zijn: „De belangstelling viel alles zins mee. 't Was zelfs druk en gezel lig. Prima-toch?" Naar zijn zeggen was de animo zelfs buitengewoon J.B. Camphens is benoemd tot vakleerkracht Algemene Muzikale Vorming aan de basisscholen. Camphens, tevens verbonden aan het Muziek Onderwijs Centrum Holten, was het afgelopen school jaar als zodanig reeds actief. Zijn toen tijdelijk dienstverband is nu omgezet in een vaste aanstelling. groot. Daar echter niet meer dan zes ploegen konden meedoen, werd een aantal uitgeloot waaron der de ploeg van Boer Biet. Uit voorzorg voor een eventuele regen bui had OKIA de jury onderge bracht in een open trailer op het plein. Vanuit die 'hoge' positie konden de verrichtingen op de Smidsbelt perfect worden gevolgd. De wagen kon ook gebruikt wor den door de Braandheultjes, die de tweede Hoolter Oamd op passende wijze muzikaal opluisterden. Com mentator Jan Markvoort, Fien- preuver in hart en nieren, vond het allemaal prachtig. Geïnspireerd door de dweilers spreidde De Ont vanger meermalen zijn zangtalen ten ten toon. De spelonderdelen van de zes kamp vergden zeker niet alleen kracht, maar ook behendigheid, techniek en snelheid. Zo was er onder meer een autobandenspel en moesten tweetallen met een ei tus sen hun hoofd een parcours afleg gen. Hoe meer kapotte eieren, hoe leuker natuurlijk. Behendigheid troef was het ook bij het flessenspel met de spijker en zeker bij de 'me chanische' stier, waarbij de berij der met handkracht door enkele tegenstanders uit balans moest worden gebracht. Twee 'jockey's' kwamen ongedeerd uit de strijd. Het slotspel met het achterwaarts boven het hoofd overbrengen van emmers water stond bij voorbaat garant voor lachwekkende tafere len. Menigeen haalde het verwach te natte pak. Het waterspel werd tevens beslissend voor de eind stand, daar De Zaagmolen, Bemei en camping De Holterberg na vijf onderdelen nog gelijk stonden. Hi lariteit was er tenslotte oook over het speciale yoghurtspel voor de ploegleiders. Het telde echter niet mee voor de eindrangschikking: 1. De Zaagmolen; 2. camping De Hol terberg; 3. Bemei; gedeeld 4: Toet Anch Amon en Bierlokaal Am Bahnhof; 6. Albert Heijn. In de nacht van maandag op dins dag, 19 op 20 juli werd er ingebro ken in enkele bedrijven in onze gemeente. De volgende bedrijven werden met een 'bezoek' vereerd: Waterloo aan de Industriestraat, de zuivelwinkel aan de Larense- weg, een tandartsenpraktijk aan de Schoolstraat en Heusinkveld aan de Waagweg. Bij Waterloo werd een brandkast opengebroken doch buit was niet aanwezig. Uit de zuivelwinkel werd een bedrag van enkele honderden guldens wegge nomen; tevens deed men zich te goed aan enkele flessen melk. Ook bij de tandarts werd niets wegge nomen doch bij de drukkerij wer den enkele honderden guldens ver mist. In bijna alle gevallen ging men met nogal grof geweld naar binnen. Het zou dus kunnen zijn dat mensen, die nog niet gehoord zijn door de politie, iets hebben gehoord of gezien. De politie houdt zich aanbevolen voor tips. In dezelfde nacht dat er werd ingebroken in de vier bedrijven, werd er ook een woninginbraak gepleegd. Dit betrof een woning aan de Haarstraat. Uit de woning werd een geldbedrag weggeno men. In de nacht van 20 op 21 juli werden van een vijftal auto's, die geparkeerd stonden bij een restau rant op de Holterberg, een band lekgestoken. De daders zijn nog onbekend. Een inwoner van Holten deed op 21 juli aangifte van diefstal van zijn autoradio. Zijn auto stond gepar keerd in de Koninginnelaan bij zijn woning. Op 24 juli werd een auto die op een parkeerplaats van een restau rant op de Holterberg stond, be spoten met blauwe verf. De brandweer moest op 25 juli in actie komen omdat de kelder van de Scholengemeenschap onder water stond. Er stond 20 a 30 cm. water in de school. Ook buurtbe woners hadden de kelder vol met water. Ook op 25 juli vond er een aanrij ding plaats op de Dorpsstraat. Een bestuurster van auto lette even niet goed op en zag te laat dat een voor haar rijdende motor stopte voor het verkeerslicht. De auto reed tegen de motor en deze kwam vervolgens weer met zijn voorzijde tegen een voor hem staande auto. Er raakte niemand gewond, maar de motor raakte wel geheel ontzet. Op 26 juli trof de politie op een parkeerplaats aan de Al een perso nenauto aan, zonder kentekenpla ten. In de auto zaten drie mannen uit Rusland. Zij hadden geen ken teken van de auto en bovendien was de auto niet verzekerd. De auto werd overgebracht naar het politieburo te Holten. Na overleg met de officier van justitie werd een boete opgelegd van Fl. 400,- voor het rijden zonder verzekering, die direct moest worden voldaan. De auto kan, na verkrijging van een z.g.- uitvoerkenteken en een bewijs van verzekering, weer door de Russen worden opgehaald. Bij een garagebedrijf aan de Kei- zersweg, vond op 26 juli een poging tot diefstal van twee spoilers plaats. De spoilers kreeg men niet los doch de schade aan beide au to's is aanzienlijk. De strijd om de Klavierbokaal '93, een jaarlijks voetbaltoernooi tus sen het gelijknamige café en ver schillende campings heeft dit jaar een nieuwe opzet. Reden hiervoor is dat ook de campings De Prins en Bungalowpark De Lindenberg weer van de partij zijn. Op woens dag 4 augustus wordt in twee pou les bepaald wie de finaleronde gaat spelen. De Sallandshoeve ont vangt dan op eigen veld De Poppe en De Prins en de andere poule bestaat uit camping De Holter berg, 't Klavier en De Lindenberg die op het veld van De Holterberg spelen. De wedstrijden beginnen om 19.00 uur en staan onder leiding van Wim ter Schure en Herman Schutte. Naar de finaleronde op 11 augustus bij camping De Poppe gaan de poulewinnaars en de beste num mer twee. De andere drie ploegen strijden dezelfde dag bij Bunga lowpark De Lindenberg om de vierde, vijfde en zesde plaats. Na de wedstrijden worden de prijzen uit gereikt bij 't Klavier. Kees Bos maakte indrukwekkende opnames op de Veluwe en in Alaska Amerika, heeft Nederland geen on gerepte natuur meer. Door urbani satie, ruilverkaveling en dergelijke vindt er in de planten- en dierenwe reld een grote verschraling plaats. In natuurmuseum Bos Dierenwe reld houdt Kees Bos vrijdag 30 juli en vrijdag 6 en 13 augustus zijn jaarlijkse filmavond. Aan de hand van het thema 'Dit hebben we nog' worden opnames getoond uit eigen produkties over de Veluwe en Alas ka. De verscheidenheid aan fauna en flora in eigen land is nog zeer groot. Vooral grofwild als het edel hert en het reewild doen het in ons druk bevolkte land goed. In tegen stelling tot bijvoorbeeld Noord- Bos verbleef enkele malen in de ongerepte natuur van Alaska en maakte indrukwekkende opna mes van deze echte natuur. De filmavond beginnen alle om 20 uur. Het museum is een half uur voor aanvang open. Vakantie De vakantieperiode is aangebro ken. De projectleidster van de Stichting Welzijn Ouderen is tón 15 augustus afwezig. Gedurende deze vier wèkén is ons kantoor ge sloten. In dé drie weken van 16 augustus t/m 5 september is het kantoor van de SWOH beperkt open. U kunt dan telefonisch of persoonlijk.op maandag- en don derdagmorgén tussen 9.00 - 12.00 uur terecht. Alarmering Voor een heel groot deel draait het alarmeringsproject ondanks de zo mervakanties gewoon door. Heeft u te maken met storing aan uw alarmapparaat dan dient u te bellen naar Diessenplas en vragen naar iemand van de technische dienst. Dat kan van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Het telefoonnummer van Diessenplas is 62505. Bij storing 's avonds od in het weekend kunt u bellen naar dhr. Kolkman, telefoon 61368. Is hij niet thuis dan kunt u bellen naar dhr. Smit, telefoon 61609. Is het noodzakelijk dat uw toestel wordt weggehaald dan kunt u bel len naar Diessenplas en vragen naar de technische dienst. U kunt dan overleggen wanneer het toe stel wordt opgehaald. Dit kan al leen van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Telefoon 62505. Nieuw toestel In de periode t/m 15 augustus kan er geen nieuw toestel worden aan gevraagd. Er is dan niemand die bij u langs kan komen om uit te leggen hoe het alarmeringssysteem werkt, wat er voor nodig is, hoeveel het kost etc. U kunt daarvoor weer bellen naar het kantoor van de SWOH vanaf 16 augustus. In de periode van 16 au gustus t/m 5 september is er alleen op maandag - en donderdagmor gen iemand op kantoor. Ons tele foonnummer is 64910. Na het dubbele programma van vorige week met als winnaars H.Jansen en J.G. Jansen, werden er afgelopen zaterdag wederom twee vluchten afgewerkt door de duiven van de Bergvliegers. De jonge duiven werden om 08.00 uur gelost in Heverlee (198 km), terwijl de oude duiven vanaf Roye (386 km) him weg naar huis moesten zoeken. De vluchten kenden een totaal ver schillend verloop. Bij de jonge dui ven duurde het bijna een uur voor dat alle prijswinnaars binnen wa ren, in tegenstelling tot de oude duiven waarbij binnen 20 minuten de prijzen waren verdeeld. M. Lodeweges wist de eerste jonge duif te klokken vlak voor de comb. Jurjens. De derde prijs was voor E. Veneklaas. Laatstgenoemde deed het van Roye nog beter. Een eerste plaas was zijn deel. Ook M. Lode weges zat er van deze vlucht weer goed b8j met de tweede prijs voor mummer 3, H. Wans ink. Het interkerkelijk recreatiewerk gaat in de tent op de Borkeld de derde week in. Vanaf zaterdag 31 juli is het thema: 'Later als je groot bent', 's Avonds is er vanaf 20.00 uur een open avond met muziek en een kampvuur. Zoals elke week is er zondag 1 augustus om 10.00 uur een kerkdienst. Maandag 2 augus tus wordt er vanaf 19.30 uur een volleybaltoernooi gehouden voor iedereen van twaalf jaar en ouder (kosten f 1,00). Voor dinsdag 3 au gustus staat er om 14.00 uur een 'tocht door de tijd' op het program ma voor kinderen (kosten f 1,00). 's Avonds vanaf 22.00 uur wordt er voor de ouderen nog een spannend spel gespeeld. De kinderen zijn woensdagmiddag 4 augustus weer aan de beurt. Om 15.00 uur begint dan een kookmid- dag (kosten f 2,50, dinsdag opge ven). De resultaten daarvan kun nen om 17.30 uur door de ouders worden verorberd. Donderdag 5 augustus staat de avond in het teken van show en amusement. Volwassenen en kinderen betalen In de kerkdiensten van de Ned. Hervormde kerk is een wijziging gekomen, 's Avonds om 19.00 uur gaat niet ds. Flier uit Nijverdal voor, maar drs. J. Wiegers. Ds. Flier is 's morgens om 09.30 de voorgan ger in gebouw Bethanië in Dijker- hoek. hiervoor f 1,50 (aanvang 20.00 uur). Vrijdag wordt in het dorp een vos senjacht gehouden. Het vertrek daarvoor is om 14.00 uur bij de tent. De kosten bedragen f 1,00. Naast deze activiteiten is er iedere morgen voor kinderen van vier fm twaalf jaar een kindermorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Ieder avond komt Pompi de Robot naar het kleuterkwartiertje om te vertellen wat hij zoal heeft meegemaakt. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif Aangezien onze rubriek 'Gevon den voorwerpen' door de reorgani satie binnen het politiedistrict Sal- land momenteel niet verschijnt, hier toch even aandacht voor een noodkreet van de familie Klein Horstman uit de Hoffestraat 35. Mevrouw Klein Horstman verloor onlangs namelijk een paarse porte feuille (van de Hema) met daarin naast een geldbedrag van f 60 be langrijkere zaken als ziekenfond spapieren (VZS), een Rail Actief- treinkaart en twee paspoorten. Wie deze gevonden heeft kan con tact telefonisch contact opnemen (05483-62941). illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll NED.HERV. KERK 9.30 uur: ds. W.C.C. Polhuijs, Deventer. 19 uur: ds. L. Flier, Nijverdal. Collecte in dienst: diaconie. Uit gangscollecte: N.B.G. Oppasdienst: mevrouw De Ko ning en Mariska Noordam. Diessenplas: woensdag 4 augus tus: ds. Israël. GEREF.KERK 09.30 uur: ds. J.R. Zijlstra, Am sterdam. 19.15 uur: ds. J.R. Zijlstra. Eerste collecte voor de diaco nie, de tweede voor rente en aflossing. Kindernevendienst: groep 3,4,5, o.l.v. Herma Aanstoot. Oppasdienst 0-3 jaar: Ria Tro- mop-Prins, Ester Tromop en Maija Tromop; 4-6 jaar: Jetty Tromop-imhof, Karin Tromop en Janita Tromop. R.K KERK Gebouw Irene: 10.00 uur, H. Mis INTERKERKELIJKE RECRE- ATIENT DE BORKELD 10 uur: dienst. EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2 Holten; 10.00 uur, Samenkomst; 19.00 uur, Bidstond. DIJKERHOEK 09.30 uur: ds. J. Wiegers. Collecte in de dienst: diaconie. Uitgangscollecte: N.B.G. OKKENBROEK 09.30 uur: ds. B. Albada uit Mar- kelo. Uitgangscollecte: Nederlands B ij belgenootsch ap NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur. H. Mis. Zondag: 10.00 uur, Hoogmis. KERKTELEFOON Uitzendingen elke laatste vrij dag van de maand van 10.30 uur totll.30uuren van 16.00uurtot 17.00 uur (herhaling). ARTS: Weekenddienst: Huisartsen maatschap Holten, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren uit sluitend voor spoedgevallen: 11.00 uur en 16.00 uur (zonder afspraak). APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 31 juli-1 augustus: T. vanNoort, Seherpenzeelseweg 13, Goor. Tel. 05470-75317 DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835, bgg 05480-21629. THUISZORG ZUIDWEST OVERIJSSEL: Kraamzorg: Diepenveenseweg 6, Deventer, tel. 05700-32095; voor informatie ma t/m vr. 09.00- 12.00 en 14.00-16.00 uur. Wijkverpleging: Gaardenstraat 31, spreekuur en uitleen m t/m vr. 13.30-14.30 uur, tel 05483- 61436; 24-uurs bereikbaarheid noodgevallen: tel 05700-15297. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling Volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Gaardenstraat 29-31, tel 6 27 84. Thuiszorg: gezinsverzorging. Algemeen Maatschappelijk Werk. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en vol gens afspraak. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10. SLACHTOFFERHULP Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30-10.30 uur in het rijkspolitiebureau, Reilinksweg 2, tel. 6 44 44. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). DIERENBESCHERMING: E. Ras, regio-inspecteur, tel. 05480-14448; werkgroep Holten: E. Grootewal/H. Schoorlem- mer. tel 05483-64844. ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-26 77 54; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. OUDHEIDKAMER HOOLT'N: Dorpsstraat 27. Geopend elke vrijdag en zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734); Hout- en Bouwbond (tel. 63012); ABVA/KABO (tel. 61793); Voe dingsbond (tel. 61057); Horeca- bond (64467); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). Donderdag 29 juli: 21.30 uur: trekking verloting dorpsfeest in kermisattractie bij gebouw Ire ne; 14-24 uur, kermis Vrijdag 30 juli: 20 uur, filma vond Bas Dierenwereld; 14-17 uur, warenmarkt Boschkamp straat; 13.30-21.30 uur, elastiek- springen Kalfstermansweide; 14-24 uur, kermis Zaterdag 31 juli: 13-16 uur, Hol- tense kampioenschappen touw trekken Kalfstermansweide Donderdag 5 augustus: 10.00 - 16.00 uur: Dagje De Boer op. Vrijdag 6 augustus: 20 uur, film avond Bos Dierenwereld. Donderdag 12 augustus: 20 uur, Nacht van de Dansende Kor hoen op recreatiebedrijven De Prins, De Holterberg, De Zuur- berg en De Sallandshoeve. Vrijdag 13 augustus: 20 uur, filmavond Bos Dierenwereld Zaterdag 14 augustus: 21 uur, Schuredag Donderdag 9 september: 19-22 uur, wijnavond Smidsbelt; Keu- nefeest Vrijdag 10 september: Keune- feest met om 23 uur René Fro- ger Zaterdag 11 september: Keune- feest: 13 uur, indoor touwtrek- en dweilfestival; 20 uur, Hannie Zondag 12 september: Keune- feest: 11 uur, Frühshoppen; 10 uur, kennismaking met pastor Wiggers in gebouw Irene. Geboren: Iris, dv. A. Paalman en F. Rensen. Overleden: A.E. N. Muller- Oudt, oud 80 jaar; M.W. Falk- Piekhaar, oud 76 jaar. Ondertrouwd: R. Natale, oud 40 jaar en G.C. Hofmeijer, oud 28 jaar; A.J.A. Brummelman, oud 25 jaar, Lochem en J.F. Mark voort, oud 23 jaar.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 3