Kermis is regenbestendig 'Brug slaan tussen boeren en burgers' Raadsel mysterieuze cirkel opgelost WEEK Dorpsfeest niet afhankelijk van het weer UnltPIK NiPiiuichhrl nuuciia wh U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. iiicmifsyiniu Dorpshuis gesloten Lokatie voor woonwagens volgeboekt Larenseweg weer geheel voorrangsweg Subsidie voor veilig brommen Donderdag 5 augustus De Boer Op Kopij faxen Jeanet Brinks verovert goud Ruimtebezoek in Kindervakantieweek Holten Op de afgelopen weekeinde gehou den Wereldspelen in de Haagse Houtrusthallen veroverde de Hol- tense Jeanet Brinks een gouden medaille. Met de Nederlandse ploeg werd zij eerste in de 480 kilo- klasse. Eerder dit jaar al werd zij in Engeland wereldkampioen. Jeant Brinks is lid van TTV OKIA, maar aangezien daar geen vrouwen- ploeg meer is, komt ze in wedstrij den uit voor de Halfweggirls. Nu de Kindervakantieweeek van middag wordt afgesloten, hebben ook de beroepskrachten van de Stichting voor Sociaal Cultureel Werk tijd voor een welverdiende vakantie. Het dorpshuis zal dan ook van maandag 2 augustus tot maandag 5 september gesloten zijn. De dagactiviteiten van De Lathmer draaien normaal door. Met de komst van een familie uit Olst zal de woonwagenlokatie aan het Landeweerd in de wijk De Beu- seberg zijn volgeboekt. Alle drie de standplaatsen zijn dan ingeno men. Overigens duurt dat nog even, want aangezien de gemeente er niet in geslaagd is een woonwa gen te huren, zal er een nieuwe worden gebouwd. De kosten daar van bedragen zo'n 90 duizend gul den. De Olster familie huurt de wagen vervolgens van de gemeen te. Volgens wethouder W. Dalhuisen is het niet meteen noodzakelijk een nieuwe woonwagenlokatie aan te wijzen. Er zijn namelijk maar heel zelden aanvragen voor een standplaats. Regen of niet, het aloude kermisvermaak draait altijd door. Afgelopen dinsdag werd het 39e Holtense Dorpsfeest in de stromende regen ingezet, maar desondanks trokken de zojuist geopende kermisattracties al snel een flinke schare bots-, schiet-, gok- en draailustigen. De kermis is regenbestendig, zo bleek maar weer. Voor veel bezoekers en met name toeristen bleek het een uitkomst op weer een waterige vakantiedag. De feestweek werd dinsdag officieel 'opengeknipt' door zomerko ningin Margien Bekkernens ('Kaatje 8' voor intimi) die daarmee een aloude traditie in ere herstelde. Weliswaar heette haar functie in vroeger jaren 'braderiekoningin' en is enige jaren geleden ook geprobeerd de term 'gastvrouw' te introduceren maar nu is het dan toch echt de bedoeling dat Holten in de toekomst elk jaar een zomerkoningin krijgt. Weliswaar nog niet 'gekozen' zoals destijds op Kalfstermansweide, maar wie weet? 'De goede dingen behouden, maar af en toe ook met wat nieuws ko men'. Dat is het devies van de Dorpsfeestcommissie die bij mon de van Albert van de Maat het schaarse publiek op een regenach tige Smidsbelt toesprak tijdens de opening. De nieuwe attracties be staan dit jaar uit de Bantam-race van de MAC (gisteren gehouden), het elastiekspringen op Kalfster mansweide (morgen) en de verlo ting van de kermisexploitanten (trekking vanavond). Loco-burge meester Henk Westerik hoopte dat de jubileum-editie van komend jaar (de 40e) nog meer vertier voor toerist en plaatsgenoot zal bieden. Samen met Margien Bekkernens verrichtte hij de opening. Inmiddels was Marieke de Hoop slechts een handjevol kinderen vergezeld door hun moeders. Die hadden bovendien de pech dat het verhaal van De Hoop overstemd werd door het vele kermisrumoer. Later in de hal van het gemeente huis ging het een stuk beter. Ondertussen vermaakte de zomer koningin zich uitstekend op haar rondgang over de kermis. Na het onvermijdelijke ritje in de botsau tootjes haalde ze, vergezeld van moeder en zus (Kaatje 9) meteen een jackpot aan muntjes bij een van de goktenten, gooide en pas sant een stapel bussen omver bij het ballengooien, verorberde een smakelijke oliebol en bleek ook in de schiettent uiterst trefzeker. Be laden met pluche beesten keerde ze terug van haar eerste officiële met haar Kinderp(r)oppentheater plichtpleging als zomerkoningin, al uitgeweken naar de tent van de Ook gisteren was zij weer present Fienpreuvers, maar of die verhui- bij de Bantam-race van de MAC en zing nu de reden was of het slechte vanavond trekt zij het winnende weer, haar eerste voorstelling trok A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! 1 Naam: Adres: I Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Geeft op als abonnee voor het I Holtens Nieuwsblad Dhr.mevr.: tnzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: 1 Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 61.65 De Larenseweg wordt binnenkort weer geheel voorrangsweg. Na de herinrichting was ter hoogte van de kruising met Tuinstraat en Kerkstraat-Haarstraat geen spra ke meer van een voorrangssituatie. Ter plekke werd een met klinkers verhoogd plateau aangelegd. Daar Kerk- en Tuinstraat tot een woon erf behoren, moest het verkeer vanuit beide straten voorrang ver lenen aan al het andere verkeer. De woonerfsituatie is vanaf de Laren seweg echter moeilijk zichtbaar. De Haarstraat bleef een gewone weg. Het verkeer daar had dus na de reconstructie voorrang op ver keer van de Larenseweg. De opge heven voorrangsregel ter hoogte van het bewuste kruispunt bleek juridisch niet juist. De verwarren de situatie zorgde al met al voor enkele aanrijdingen, waardoor B en W besloten de situatie van wel eer te herstellen. Na de oudere weggebruikers die onlangs een opfriscursus verkeers- kennis konden volgen, komen nu ook de jeugdige weggebruikers in aanmerking voor gemeentelijke subsidie. Op initiatief van de Stichting voor Sociaal Cultureel Werk wordt er een cursus 'veilig brommen' op touw gezet. De ge meente neemt duizend gulden voor haar rekening (de helft van de totale kosten). Verder wordt er via de ROVO een rijksbijdrage aange vraagd bij Rijkswaterstaat. De cursus is bedoeld voor 16- en 17- jarige bromfietsers. lot in de loterij van de kermisex ploitanten. Rond half tien bepaalt zij wie de gelukkige winnaar is van een reis naar Spanje waar het on getwijfeld zonniger zal zijn dan hier. De winnaar moet overigens wel aanwezig zijn bij de trekking, anders wordt er opnieuw getrok ken. Elastiekspringen Daarmee is het voor Margien nog niet gedaan. Vrijdag luistert ze het elastiekspringen in Kalfstermans weide op met haar aanwezigheid. Hiervoor heeft zich al een aantal durfals aangemeld terwijl anderen druk op zoek zijn naar sponsors voorde 100 gulden kostende dode- manssprong. Wie nog niet zeker is of dit wel iets voor hem of haar is, kan zich wellicht laten overhalen door de wervende klanken van de speaker die ter opluistering aan wezig is. Er kan worden gespron gen tussen 13.30 uur en 21.30 uur. Als prominente eerste springer zal prins Johan (Nikkels) naar bene den gaan gevolgd door zijn trouwe adjudant Wilco Vlogtman. Zaterdag wordt het Dorpsfeest af gesloten met het Holtense kam pioenschap touwtrekken. Wan neer ze daarvoor vrij kan krijgen Uiteraard was zomerkoningin Margien Bekkernens de eregast bij de opening van de kermis. Hier maakt ze samen met loco-burge meester Henk Westerik een rondri- tje in de botsautootjes. (Foto Ten Velde) van haar werkgever (bloemenhan del Oxalis in Zutphen) zal Margien Bekkernens ook hierbij aanwezig zijn. Tegen die tijd is de kermis alweer afgebroken. Ook de tent van carnavalsvereniging De Fien preuvers die de hele week als uit valsbasis en toevluchtoord voor heel wat kermisvierders gold. Niet in het minst omdat er elke avond live muziek te beluisteren viel het geen bij de (ondanks de vakantie- tijd) nog volop aanwezige Holtena ren zichtbaar in de smaak viel. Sinds kort is het Holtens Nieuwsblad een faxapparaat rijker. Het doorzenden van uit slagen, aankondigingen, pers en overige berichten kan desge wenst geschieden onder num mer 05483-63803. „Een brug slaan tussen boer en burger'. Dat is de opzet van de landbouworganisaties en de Stich ting Kijk Op Land- en Tuinbouw Overijssel met de jaarlijkse De Boer Op-dag. Donderdag 5 augus tus is het weer zover. Van 's och tends tien tot 's middags vier zet ten diverse boerenbedrijven gast vrij de deuren open voor geïnteres seerde bezoekers. De bij de VW gratis verkrijgbare route start in Holten bij het VW- kantoor aan de Dorpsstraat 27. De lengte van de route is ongeveer 21 kilometer en dus makkelijk met de fiets te overbruggen. Het eerste bedrijf dat in de route is opgenomen, is het melkveebedrijf van de maatschap Meijerink aan de Bijvanksweg 1. De ongeveer 35 melkkoeien zijn gehuisvest in een openffontstal. Dit is een ligboxen- stal die aan één zijde helemaal open is. Vervolgens kan men een bezoek brengen aan de edelpelsdieren- houderij 'Olde Leide' aan de Ok- kenbroekstraat 14. Op deze nert- serfrfbuderij, een niet alledaagse agrarische bedrijfstak, bevinden zich zo'n 1500 moederdieren. Interessant is ook de bezichtiging van een houtwal op de grond van G.J. Meijerink aan de Okken- broekseweg 8 die in het kader het project klein landschapsonder- houd flink onder handen is geno men. Hier is de Stichting Coördi- antie Landschapsonderhoud Overijssel aanwezig met informa tie over hun werk en met een bakje koffie. Volgende tussenstop is het melk veebedrijf van de maatschap Nij- land aan de Schapendijk 11, een groot en modern bedrijf met 95 melkkoeien plus jongvee. Deze zijn ondergebracht in een ligboxenstal. Ook de ruim honderd jaar oude en geheel gerestaureerde korenmolen De Hegeman in Dijkerhoek staat op het programma en tot slot kan men nog een bezoek brengen aan manege Stal De Eik aan de Oude Diepenveenseweg 11 waar de kin deren een ritje op een pony kunnen maken. Holtens Nieuwsblad Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Triatlon Niets dan lof afgelopen zater dag over de Holtense triatlon. Lof van de deelnemers, lof van het publiek en lof van de orga nisatie van de NK Triatlon in Almere die in Holten een kijkje kwam nemen. Het was dan ook weer een groots evenement met als enige domper op de vreugde de afgelasting van de Triatlon Ballooning vanwege het drei gende noodweer. Noodkeuken Het is momenteel even behel pen in de keuken van Diessen- plas. Door de verbouwing is de kok aangewezen op een nood- keuken. Desondanks krijgen de 105 bewoners en de 125 Tafel- tje-Dek-Je afnemers elke dag weer een smakelijke maaltijd voorgeschoteld. Het is even im proviseren, maar daarvoor kan half oktober dan ook een prach tige eigentijdse keuken in ge bruik worden genomen. Terreinbeheerder Jos Slag van MAC De Holterberg kan weer ge rust gaan slapen. De mysterieuze cirkel die Slag vorige week op een grasveld van zijn vereniging aan de Brenderweg op de Zuurberg ont dekte, blijkt alles te maken te heb ben met de Kindervakantieweek van de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk die deze week plaatsvond en vanmiddag wordt afgesloten. 'Space Attack from Ar- ganon' was dit keer het thema waar ruim twintig vrijwilligers en zo'n zestig kinderen een gevarieerd programma omheen bouwden. On danks het wisselvallige weer lukte dat uitstekend. Met als klinkend resultaat dat Holten behoed werd voor een allesvernietigende mi lieuramp. Socuwe-stafmedewerker Herman Kampman (die samen met collega Inge Scharrenberg voor het scena rio tekende) kon het maandagmor gen in zijn inleidend praatje niet genoeg benadrukken. „Alles wat er deze week gebeurt is door ons be dacht" liet hij de in spanning af wachtende kinderen nog maar eens weten. De ervaring leert im mers dat een aantal kinderen zo in het spel meegaat dat ze er 's nachts amper van kunnen slapen. Dat is ook de reden dat de organiserende stichting grote waarde hecht aan goede leiding. Die werd uit de hele regio en zelfs uit Delft gerecru- teerd, waaronder menig student aan een sociaal-cultureel gerichte opleiding. Bovendien wordt al ja ren een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Zo was er dit keer een wachtlijst van 18 kinde ren die zich komend jaar hopelijk wat sneller zullen opgeven, want wie het eerst kom het eerst maalt. Voor de belangeloos meewerkende leiding bestond deze week de kans het geleerde ook eens in de prak tijk te brengen. Plaats van hande ling was dit keer het crossterrein van de MAC op de Zuurberg waar een heus tentenkamp werd opge slagen en al snel twee oude beken den werden gesignaleerd: de niet sontziende schurken Gore Gerrit en Akelige Arie. Deze twee scha vuiten stichtten in het verleden al eens paniek in Holten met hun plan het korhoen op de Smidsbelt te stelen en hadden nu een ander duivels plan uitgebroed om snel rijk te worden. Door de fraaie om geving van Holten met een gevaar lijk chemisch goedje te ontblade ren zouden ze toegang krijgen tot het heldere Holtense grondwater dat voor veel geld aan de man zou worden gebracht. Gelukkig maar dat de deelnemers aan de vakan tieweek daar een stokje voor sta ken door kordaat af te rekenen met de ongewenste bezoekers uit de ruimte. Nadat als hoogtepunt een heuse raket (met daarin 12 liter vloeibare dioxine!) is ontmanteld, keerde iedereen vanmiddag opge lucht terug naar het dorpshuis. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17, Haarle tel. 05485-9 5220 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1