Ruim half miljoen voor Ehag-garage Bouw Gat van Holten eindelijk van start Hulp voor vogels in levensgevaar Deventerweg krijgt toch groen aanzien Live muziek op Schuredag 1993 WVH fietst in Teutoburgerwald Frühschoppen wel degelijk met 'c' Postcode Jackpot; nü 5 miljoen! WIN-VIJF-MILJOEN-BON Bouw van ouderenwoningen ..mm. Nieuwbouw bibliotheek op schema Jackpot WINKELEN BEGINT INDE ADVERTENTIE KOLOMMEN VAN UT BLAD. Postcode Loterij steunt Wereld Natuur Fonds Wilt u miljo nair worden? Vul dan snel de bon in en doe mee! Pqstcoöe POSTCODE DONDERDAG 22 JULI 1993 HO 9 Er zit eindelijk wat muziek in de bouw van zo'n 50 ouderenwonin gen aan de Dorpsstraat, op de lo- katie van de huidige Ehag-garage van de gebroeders T. en H. J. Stuk- ker. Maandagavond ging de ge meenteraad akkoord met de koop overeenkomst, waarmee totaal 550.000 gulden is gemoeid. Hoger dus dan de 450.000 gulden die de raad vorig jaar september voor de aankoop van de grond met opstal len beschikbaar stelde. De koop som bedraagt nu een half miljoen gulden plus kosten koper. In ver band met de bouw van het com plex zal een samenwerkingsover eenkomst tussen gemeente, wo ningbouwvereniging Onze Woning en bouwbedrijf Voordes worden gesloten. De raad krijgt daarover nog een afzonderlijk voorstel voor gelegd. De overdracht zou aanvankelijk in januari plaatsvinden, maar vol gens B en W hebben de Stukkers 'door allerlei omstandigheden daar niet aan kunnen voldoen'. Zo was er nog steeds geen onderzoek naar bodemverontreiniging inge steld en kleefde er voor de broers nadeel aan het aangaan van een saneringsovereenkomst met de Stichting Subat voor wat betreft het afleverpunt van motorbrand stoffen. Dat de grond deels veront reinigd is, is intussen duidelijk. Daar B en W de voorgenomen bouw van ouderenwoning graag gerealiseerd zien, is na herhaalde onderhandelingen een nieuwe koopovereenkomst met de Stuk kers getekend. De sanering van de verontreinigde grond van het voor terrein en van de garage met ach terterrein geschiedt nu door en voor risico van de gemeente. Voor het voorterrein moet daarvoor een overeenkomst kworden aange gaan met Subat, waarna deze een saneringsbudget beschikbaar stelt. Hoewel akkoord met het het voorstel van B en W, wezen diverse fracties op een aantal onzekerhe den in de overeenkomst: in hoever re is het achterterrein vervuild en welk finacnieel risico loopt de ge meente als blijkt dat de kosten voor sanering daarvan hoger uit vallen dan geschat. Ook werd aan gedrongen op duidelijkheid over de samenwerkingsovereenkomst tussen de drie betrokken partijen. Volgens loco-burgemeester Henk Westerik wordt daar inmiddels 'voortvarend' aan gewerkt. Na enig aandringen gaf hij te kennen dat het achterterrein slechts 'licht ver ontreinigd' is. Het risico voor de gemeente achtte hij gering: „We durven die gok wel aan." Jos Slag, terreinbeheerder van MAC De Holterberg, deed vori ge week een uiterst merkwaar dige ontdekking op een gras veld aan de Brenderwerg. Slag: Jk kwam hier om een uur of elf ter controle langsrijden toen ik een vreemde damp zag opstij gen van het terrein. Dat bleek afkomstig te zijn van een zuiver ronde schroeiplek. De regen die daar neerviel verdampte met een. Deskundigen zeggen dat het door een enorme lichtbron moet zijn veroorzaakt, maar daar heb ik geen verstand van. Ik heb er zand overheen ge gooid want de grond was gloei end heet." Rond de schroeiplek is duidelijk een ronde cirkel waarneembaar, terwijl op re gelmatige afstand drie zware afdrukken te vinden zijn. Slag doet nogal laconiek over zijn vondst: „Ik geloof niet in mars mannetjes, maar wat ik hier zie kan ik niet verklaren." Jongerencafé De Schure maakt zich op voor de Schuredag 1993, die zich zaterdag 14 augustus op het terrein van De Schure aan de Beu- sebergerweg afspeelt. Het jaarlijk se popfestijn wordt muzikaal opge luisterd door twee bands: Captain Gumbo en Trockener Kecks. Bei de groepen staan garant voor fan tastische live muziek. Captain Gumbo is één van de meest ge vraagde bands in Nederland en België. Hun zydeco en cajun-mu- ziek heeft veler belangstelling ge wekt. Andere bands, als Rowwen Hèze en Boh Foi Toch, maakten er gebruik van. Trockener Kecks is zeker zo bekend op de vaderlandse podia. Eind vorig jaar besloot de groep geen singles meer uit te brengen. Zij wilde terug naar het begin, de podia in het clubcircuit in plaats van een playbackend pauze-onderdeel in televisiepo- gramma's. Live muziek en de band met het publiek staat bij de Kecks centraal. Samen met De Dijk en The Scene vormt de groep de top van de vaderlandse popmuziek. De Schuredag begint rond 21 uur. Het terrein is vanaf 20.30 uur open. Kaarten aan de kassa kosten 17,50 gulden, in de voorverkoop 12,50 gulden. De voorverkoop van kaar ten is reeds begonnen. Daarvoor kan men terecht bij Jongerencafé De Schure, eetcafé 't Klavier en de VW Holten. De Schure is in het weekeinde elke avond open vanaf 20 uur en zondagmiddag van 14.30 tot 17.30 uur. Zondagavond kan men er terecht tussen 20 en 23 uur. Ruim 6 jaar nadat de provinciale welstandscommissie Het Over- sticht de eerste ideeën over de in vulling van het veelbesproken Gat van Holten lanceerde, wordt het bewuste terrein tussen het oude gemeentehuis en Albert Heijn dan toch bebouwd. Zaterdag kan de Stichting Triathlon Holten er nog net gebruik van maken voor de plaatsing van een promotietrailer van de Stichting Holland Triath lon uit Almere, want in de loop van augustus gaat 'het gat' eindelijk in de hekken. Begin september be gint de bouw van een winkelcom plex met daarboven twee woonla gen met elk drie luxe appartemen ten. De bouwvergunning is inmid dels rond. Enkele maanden geleden zorgde een 'klein addertje' onder het gras op de valreep alsnog voor vertra ging. Mengunie-directeur Jan Wansink wees toen op een nog niet ontvangen afbraaksubsidie van de gemeente van 32.000 gulden. Veer tig procent van de sloopkosten van de Mengunie achter Albert Heijn. De Mengunie heeft de 'bittere pil' echter geslikt en bekostigt ook het kappen van een aantal bomen op het terrein. De bomen aan de straatzijde blijven vooralsnog ge handhaafd. Het winkelpand komt op circa 9 meter van de weg te liggen. Ook de hobbel over de vol gens de Mengunie hier en daar nog aanwezige, zij het geringe bodem verontreiniging, is genomen. De van provinciewege hiervoor vereis te onderzoeken en ook het onder zoek naar geluidhinder, waren po sitief. Het nieuwe gebouw is ontworpen door de Rijssense architecten groep Jorissen. Langs de woningen komt aan de achterkant een geslo ten galerij. Aan de voorzijde heb- bèn de driekamer appartementen een balkon. Alle woningen krijgen een eigen parkeergelegenheid. De prijs van de appartementen loopt uiteen van zo'n 200 tot 250.000 gul den. Vijf ervan zijn reeds verkocht. Het complex wordt aan het huidi ge Hobbyhuis Holten vastge- bouwd en omvat zo'n 450 vierkante meter. Het Hobbyhuis breidt naar voren (richting Dorpsstraat) uit en wordt dus geïntegreerd in de nieuwbouw, waarin overigens drie winkelunits worden gevestigd. In elk geval één daarvan wordt Hob byhuis. Vanuit Holten en omge ving is reeds belangstelling ge toond voor de overige units. Voor waarde .is wel dat er geen levens middelen worden verkocht. Het huidige Hobbyhuis Holten zal deels als magazijn, deels als ver koopruimte voor de volumineuze re artikelen gaan dienen. Het as sortiment wordt vermoedelijk uit gebreid met geschenkartikelen. De totale verkoopruimte van het bedrijf omvat straks zo' 350 vier kante meter. In verband met het niveauverschil van ongeveer een halve meter tussen de bestaande bouw en de nieuwbouw, komt er straks in de winkel een klein trapje en wellicht een goederenliftje. De voor- en zijkant van het pand wor den rijkelijk voorzien van glas. Halverwege de zijgevel komt de ingang. Met behulp van een enorme kraan werd vorige week in één keer de kap op de nieuwbouw van de bi bliotheek aan de Rorikstraat ge plaatst. Het is de bedoeling dat bouwbedrijf Voordes het gebouw eind volgende maand oplevert, waarna de interne afwerking be gint. De officiële ingebruikneming volgt pas in november. Bibliothecaresse Karin Penne- waard laat weten dat het nieuwe 'paviljoen' ingericht wordt voor de jeugd. De ruimte wordt voorzien van vloerbedekking en is bereik baar door een brede glazen gang vanuit het bestaande gebouw, dat eveneens wordt aangepast. De ba lie, nu nog centraal gelegen, komt Afgelopen zaterdag verreed de Wielervereniging Holten onder lei ding van Hans van Oijen haar tra ditionele Teutoburgerwaldtocht waarvoor zich 35 fietsers hadden aangemeld. De groep werd verge zeld door één bemande volgwagen. Al vroeg in de ochtend vertrok het gezelschap naar het Duitse Bever- gern, startplaats van de toertocht. Een pittige tocht van 135 kilome ter in de heuvelachtige omgeving van Ibbenbüren en Osnabrück met diverse beklimmingen en af dalingen. De blauw-geel geklede pedalisten, die zich als een ge kleurd lint door het geaccidenteer de landschap bewogen, zorgden voor fraaie plaatjes. Hoogtepunt van de rit was de beklimming naar het stadje Tecklenburg. Op 50, 85 en 115 kilometer waren rustpau zes. Daar werd toegezien op de inwendige verzorging van de deel nemers, die tevens een 'survival pakket' kregen aangereikt om de inmiddels verbruikte energie aan te vullen. De Teutoburgerwald tocht werd op passende wijze be sloten in de plaatselijke 'Kneipe' van Bevergern. Dinsdagavond 13 juli streden de WVH'ers voor de vierde keer dit seizoen om de 'Oerend hard' tijdrit bokaal. Door de prima weersom standigheden en een enorme hoe veelheid trainingsarbeid werden er die avond maar liefst 21 persoonlij ke records gefietst. Joost Boetes verstigde bij de heren een nieuw clubrecord, Janny Vasters deed hetzelfde bij de dames en toonde daarmee haar goede vorm voor de Holtense triathlon. Uitslag: 6,5 km, parcours Helhuizerweg Heren: 1. J. Boetes (9.07 min); 2. B. Visser (op 27 sec.); 3. K. Beijers (op 30 sec.). Dames: 1. Janny Vasters (10.06 min.); 2. Y. Franke (op 1.21 min.); 3. A. Snellink (op 1.50 min.). Voor een bedrag van 465.000 gul den wordt de Deventerweg tussen de aansluiting met de N332 en de minirotonde bij de Burgemeester van de Borchstraat gerecon strueerd. De huidige toestand van de weg is dermate slecht, dat tege lijk met de reconstructie het nood zakelijke onderhoud wordt meege nomen. Begin deze week stemde de raad in met het voorstel. WD, Gemeentebelang en CDA wezen wel op de door aanwonenden geui te bezwaren inzake het beperkte uitzicht bij de in- en uitritten door de voorgenomen beplanting. De gemeente wil de weg namelijk aan weerskanten voorzien van laanbe planting met onderbeplanting. Het bladafvalprobleem zou niet al leen een gevaar kunnen opleveren voor de verkeersveiligheid, maar brengt ook extra onderhoud met zich mee. De WD had ook bezwa ren tegen de halverwege het traject aan te leggen verkeersdruppel. P vdA'er J an Metsemakers meende dat te snel toegeven aan een bla- dafvalprolbeem geen goede zaak is: „Verkeersveiligheid hangt te vens samen met rijgedrag. De De venterweg is een belangrijke en tree voor Holten en bomen zijn juist een essentiële toevoeging om zo'n weg enig postuur te geven." Volgens loco-burgemeester Henk Westerik, die de stoel van de va kantie vierende burgemeester in nam, wordt de plaats van de bo men in overleg met de bewoners geplaatst. Van de industriegroep en aanwonenden werden geen be zwaren gehoord over de aanleg van de verkeersdruppel. Is het nu frühshoppen of frühshop- pen? Sinds dit van oorsprong Duit se ochtendvermaak ook in Holten grote populariteit geniet, woedt er een discussie over de juiste schrijf wijze. Die kan nu worden beëin digd. Het Holtens Nieuwsblad ont ving een uitvoerig schrijven van mevrouw J.M. van Wesel-Hulshoff waaruit duidelijk blijkt dat früh schoppen wel degelijk met een 'c' moet worden geschreven. Volgens haar (en zij kan het weten want zij bezit al 52 jaar een universitaire graad) gaat het hier immers om een in het Duits niet ongebruikelij ke samenvoeging van 'früh' (vroeg) en 'der Schoppen' (het glas wijn of bier dat in een horecagelegenheid wordt gedronken). We citeren een gedeelte uit haar brief aan het Hol tens Nieuwsblad: In onze Anglomane tijd kennen we een 'shop' beter dan een 'Schopt pen'en dus gaan we 'frühshoppen', zonder de 'c' tussen de 's' en de 'h'. Letterlijk zou dat zoiets zijn als: nog voor half negen naar de super markt. En als er dan in Holten wordt gefeest, gedanst en ge- preufd, waarom niet 'gefrühshopt' (aangetroffen in het weekblad van ljuli). EEG alles goed en wel, maar het Nederlands is er ook nog! Met behulp van een kraan werd de gehele kap op de nieuwbouw ge plaatst links van de ingang, ter hoogte van de doorgang naar de nieuwe jeugd afdeling. Het leeszaalgedeelte met tevens leesruimte, komt precies aan de andere kant. De huidige 'A- hoek' (jeugd) wordt magazijn. Zo wel in het bestaande als nieuwe gebouw komt een nooduitgang richting Pastoriestraat. Door het witten van het plafond en de aan breng van een bordeaux rode steunkleur, wordt de leeszaal bo vendien in een fris en eigentijds jasje gestoken. Tussen 11 en 16 oktober is de bibliotheek gesloten voor het publiek. Dan wordt de totale inventaris verplaatst. Waterrijke gebieden overal ter'wereld worden bedreigd door vervuiling, verdroging en dijkenbouw. Daarom steunt de Nationale Postcode Loterij het Wereld Natuur Fonds, dat zich inzet om deze gebieden te behouden voor mens, dier en natuur. Waterrijke gebieden, zogehe ten wetlands, komen in de hele wereld voor. In Nederland kennen we de uiterwaarden. In tropische gebieden zijn het vooral mangrovebossen, be kend om hun bomen met merkwaardige luchtwortels. Het Wereld Natuur Fonds werkt hard aan het behoud van de wetlands, vaak belangrijke leveranciers van voedsel en drinkwater. Bijvoorbeeld in het Saiwa moeras in Kenia, waar meer dan 200 vogelsoor ten voorkomen, waaronder de prachtige kroonkraanvogel. Een dier dat bijzonder gevoe lig is voor vervuiling. Voor deze vogels zijn schone re wetlands van levensbelang. De Nationale Postcode Loterij De Postcode Loterij helpt het Wereld Natuur Fonds deze prachtige kroonkraanvogels voor Kenia te behouden. helpt het Wereld Natuur Fonds in haar strijd voor het behoud van de wetlands. Ook u kunt meewerken aan een schonere wereld. Al voor één tientje per Uitslagenlijn 06 97 99 r~ I maand steunt u mens en natuur én maakt u zelf kans op een mooie prijs. Bijvoorbeeld op de Jackpot, die inmiddels is opgelopen tot 5 miljoen gul den. Als u vandaag nog de WIN-VIJF-MILJOEN-BON invult bent u de volgende maand al van de partij. »§- De stand van de Jackpot voor de komende trekking is maar liefst 5 miljoen gulden! Valt de Jackpot deze maand op een niet verkocht lot, dan stijgt de Jackpot met één mil joen tot 6 miljoen gulden. Bij een maximum van 7 miljoen gulden in kas gaat de Jackpot er gegarandeerd uit. Want dan gaat de notaris net zo lang door tot er een winnaar is! Heeft u nog vragen? Bel ge rust de informatielijn: 020 - 679 56 56. NATIONALE \LOTERI J De winnende Thuisbingo- nummers van 13 juli: 11 18 26 40 13 19 28 43 15 20 34 45 16 21 35 17 23 38 Goedgekeurd door het Ministerie van Justitie. De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer LO 890/098/177.89. d.d. 02-03-1993. Prijzen boven de dui zend gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. Prijzen worden automatisch op uw bank- of girorekening gestori. Naam: Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en t Hitbingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand 'f het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven: ƒ40,- (vier lotnummers) ƒ20,- (twee lotnummers) ƒ30,- (drie lotnummers) ƒ10,- (één lotnummer) A u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters dhr. mevr. Adres: Postcode: i i i i Postbanknummer: J Plaats: Handtekening: Janknummer NATIONALE LOTERIJ! Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZV Den Haag

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 9