'Een jaartje Canada Is de moeite waard5 H. van Roekei ambassadeur Reuze Heuvel Joop van Engbrink: 'Onderwijzer in hart en nieren' Kerkdiensten Medische diensten van dag tot dag Weemoedig eind aan I cursus Midden-IJsel Pieter Jan van Wingerden: HOLTENS NIEUWSBLAD Burgerlijke stand Uit het politierapport Liter DONDERDAG 22 JULI 1993 NED.HERV. KERK 9.30 uur: ds. J.H. Israël (met kin- demevendienst) 19 uur: ds. A.J. Leerink Collecte in dienst: diaconie. Uit gangscollecte: Kerkvoogdij Oppasdienst: Mevrouw Stoe- venbelt, Mariana Schooien Diessenplas: woensdag 28 juli: ds. Lindeboom GEREF.KERK 09.30 uur: ds. F. de Jonge uit Vries 19.15 uur: dr. E. de Vries uit Kampen Kindemevendienst: groep 3,4,5, o.l.v. Joke Scheurwater; groep 6,7,8 o.l.v. Alie Beldman Oppasdienst 0-3 jaar: Henriette Beldman-Meijerink, Willy Broe- ze-Vrielink; 4-6 jaar: Willy Brinks, Joke Beldman-Nij- kamp, Janny Landeweerd-Dijk- ink Koffieschenken vakantiegas ten: mevr. W. Teeselink- Schreurs, mevr. J. Dijkink-Bo- link. R.K KERK Gebouw Irene: 10.00 uur, H. Mis INTERKERKELIJKE RECRE- ATIENT DE BORKELD 10 uur, drs. Wiegers EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2 Holten; 10.00 uur, Samenkomst; 19.00 uur, Bidstond. DIJKERHOEK 09.00 uur: ds. A.J. Leerink Collecte in de dienst: diaconie. Uitgangscollecte: kerkvoogdij OKKENBROEK 09.30 uur: ds. B.J. Bannink uit Dalfisen Uitgangscollecte: Generale Di- akonale Raad NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur, H. Mis. Zondag: 10.00 uur, Hoogmis. KERKTELEFOON Uitzendingen elke laatste vrij dag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur (herhaling). ARTS: Weekenddienst: Huisartsen maatschap Holten, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren uit sluitend voor spoedgevallen: 11.00 uur en 16.00 uur (zonder afspraak). APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 25 en 25 juli: W. Pot, Bilderdijk- straat 3, Goor. Tel. 05470-72279 DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835, bgg 05480-21629. THUISZORG ZUIDWEST OVERIJSSEL: Kraamzorg: Diepenveenseweg 6, Deventer, tel. 05700-32095; voor informatie ma t/m vr. 09.00- 12.00 en 14.00-16.00 uur. Wijkverpleging: Gaardenstraat 31, spreekuur en uitleen m t/m vr. 13.30-14.30 uur, tel 05483- 61436; 24-uurs bereikbaarheid noodgevallen: tel 05700-15297. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Gaardenstraat 29-31, tel 6 27 84. Thuiszorg: gezinsverzorging. Algemeen Maatschappelijk Werk. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en vol gens afspraak. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10. SLACHTOFFERHULP Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30-10.30 uur in het rijkspolitiebureau, Reilinksweg 2, tel. 6 44 44. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). DIERENBESCHERMING: E. Ras, regio-inspecteur, tel. 05480-14448; werkgroep Holten: E. Grootewal/H. Schoorlem- mer, tel 05483-64844. ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-26 77 54; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. OUDHEIDKAMER HOOLT7«I: Dorpsstraat 27. Geopend elke vrijdag en zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734); Hout- en Bouwbond (tel. 63012); ABVA/KABO (tel. 61793); Voe dingsbond (tel. 61057); Horeca- bond (64467); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). Donderdag 22 juli: 19 uur, de monstratie brandpreventie camping De Holterberg Zaterdag 24 juli: 14 uur, triath lon Zondag 25 juli: 10.30-13 uur, start Stuurhuus MAC-fiets- tocht Maandag 26 juli: 9.30 uur, Socu- we-kindervakantieweek (mel den Boschkamp) Dinsdag 27 juli: 9.30 uur, Socu- we-kindervakantieweek (mel den Boschkamp); 13.30 uur, opening dorpsfeest; 14-24 uur kermis; 14,15,16,17 uur kinder- proppentheater naast de NH kerk Woensdag 28 juli: 9.30 uur, So- cuwe-kindervakantieweek (melden Boschkamp); 10-12 uur, kleinvee- en rommelmarkt Kalfstermansweide; 19 uur, bantamrace MAC De Holter berg Dorpsstraat; 14-24 uur, kermis Donderdag 29 juli: 9.30 uur, So- cuwe-kindervakantieweek (melden Boschkamp); 14-17 kin- derschminken in Fienpreuver- stent; 21.30 uur, trekking verlo ting dorpsfeest in kermisattrac tie bij gebouw Irene; 14-24 uur, kermis Vrijdag 30 juli: 20 uur, filma vond Bos Dierenwereld; 14-17 uur, warenmarkt Boschkamp straat; 13.30-21.30 uur, elastiek- springen Kalfstermansweide; 14-24 uur, kermis Zaterdag 31 juli: 13-16 uur, Hol- tens kampioenschappen touw trekken Kalfstermansweide Donderdag 5 augustus: Dagje De Boer op Vrijdag 6 augustus: 20 uur, film avond Bos Dierenwereld Donderdag 12 augustus: 20 uur, Nacht van de Dansende Kor hoen op recreatibedrijven De Prins, De Holterberg, De Zuur- berg en De Sallandshoeve Vrijdag 13 augustus: 20 uur, filmavond Bos Dierenwereld Zaterdag 14 augustus: 21 uur, Schuredag Donderdag 9 september: 19-22 uur, wijnavond Smidsbelt; Keu- nefeest Vrijdag 10 september: Keune- feest met om 23 uur René Fro- ger Zaterdag 11 september: Keune- feest: 13 uur, indoor touwtrek- en dweilfestival; 20 uur, Hannie Zondag 12 september: Keune- feest: 11 uur, Frühshoppen Woensdag 22 september: 20 uur, gemeenteavond hervormde kerk in Irene Wat als geintje begon werd uitein delijk waarheid. Na bijna een jaar lang als 'the Dutch guy' in het Canadese Okotoks, vlak bij Calga ry, te hebben vertoefd, keerde Pie- ter Jan van Wingerden (16) vorige week terug in de ouderlijke stee aan Erve Broekhuis. „Het abso luut de moeite waard geweest, ze ker voor mijn spreekvaardigheid Engels!" Een affiche van EF Foun dations, een organisatie die we reldwijd uitwisselingen van leer lingen in het voortgezet onderwijs regelt, wekte de belangstelling van de leerling uit 4 havo. Pieter Jan zag er wel iets in om de bakens te verzetten: „Mijn Engels was slecht en eigenlijk zag ik op tegen het examen." Ondanks het aanzienlij- ke prijskaartje dat aan de onderne ming hing, veranderde de grap ook thuis in ernst. De Van Wingerdens zagen het nut in en wenden lang zaam maar zeker aan het idee dat zoonlief een jaartje ver van huis zoü zijn. „Een geweldige ervaring, toch? En uiteindelijk is Pieter Jan nog maar 17 als hij straks examen doet," aldus mevrouw Van Winger den. Ouders en zoon beschouwen het jaartje Canada dan ook zeker niet als een verloren jaar. Toen het gastgezin bekend werd, kreeg Pie ter Jan diverse brieven. „Ik kreeg de indruk dat het gezin (man, vrouw, een zoon van 18 en twee studerende dochters) nogal fana tiek van aard was. Er werden sug gesties gedaan als skiën, golf en allerlei andere leuke uitstapjes. Dat viel achteraf wel tegen." Pieter Jan zat echter niet bij de pakken neer en bezocht onder meer een groot kerkelijk festival in Saskat chewan, 'onderging' het specatu- laire 'rafting' (met een rubberen boot in een snelstromende rivier) en was ook enkele malen in Ed monton. Met zijn ouders, die een paar maanden geleden te gast wa ren in Okotoks, maakte hij een trip naar de Rocky Mountains. Even wennen geblazen was 't wel, maar toch kon Pieter Jan het vrij snel redelijk vinden met zijn gast ouders. Sean, de zoon des huizes, werd een goed maatje. Het Engels spreken, in het begin moeizaam, ging naarmate het verblijf vorder de steeds beter. Nu, een klein jaar later, verraadt zijn rappe Ameri kaanse tongval een uitstekend •praktijkjaar. Op de Foodhills Camposite Highschool volgde de havoleerling twee semesters met telkens vier vakken, waaronder Engels, wiskunde, toneel, 'visual communications' en 'social stu dies' over Canada (een combinatie van geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer). De opvang op school verliep perfect. Over de contacten met mede-leerlingen, van wie hij ook diversen buiten de schooluren om ontmoette, viel evenmin te klagen. Pieter Jan is haast nog verbaasd als hij vertelt over jongeren van zijn leeftijd die niet alleen een rijbewijs, maar ook een auto bezitten: „Theorie en rij les kun je daar al op school volgen. Maar zoals in Beverly Hills 90210 is het zeker niet. Geen dure Ferrari's en zo." Veel afleiding vond de Hol- tenaar ook in een 'te gekke' jeugd groep van de kerk, waar allerlei V Ondanks de weemoed van het afscheid was er ook vreugde over het feit dat alle cursisten geslaagd waren. Pieter Jan van Wingerden is nog helemaal in de ban van Canada leuke en uiteenlopende activitei ten werden ondernomen. Gezinssfeer Eén van de kenmerkenden ver schillen met thuis vond Pieter Jan van Wingerden het vrijwel ontbre ken van een gezinssfeer: „Samen eten is een hoge uitzondering, 't Gaat meer op de manier van pak maar wat, ieder maakt wat voor zichzelf. Of gaat naar McDonald's. Dichtbij en goedkoper dan bij ons.." Tijdens zijn verblijf in Cana da waren de contacten met de scholengemeenschap schaars. Af en toe een telefoontje en eenmaal een brief van Pieter Jan in het blad Schouders. Tien maanden na zijn vertrek begon het toch wel wat te kriebelen en werd het tijd voor de thuisreis. „Er ontstonden kleine, wederzijdse irritaties. Na zo'n tijd verlangt ieder naar zijn vrijheid." Toch blijft het contact met de Ca nadese gastouders en vrienden ge handhaafd en het is niet onwaar schijnlijk dat er Canadees bezoek komt naar Erve Broekhuis. Pieter Jan is in elk geval 'gevallen' voor Canada: „Eerst examen doen en dan misschien nog atheneum. Maar dat ik terugga is zeker. Mis schien als student!" Een onderwijzer in hart en nieren. Zo kwalificeerde Rik Aangeen- brug, directeur van de nieuwe pc basisschool Het Kompas De Re genboog, zijn scheidende collega Joop van Engbrink. Temidden van zijn familie en een groot aantal •genodigden en belangstellenden, nam de directeur van Het Kompas vorige week in restaurant De Wie len afscheid van onderwijsland. Door de fusie tussen Kompas en Schakel maakt hij gebruik van de mogelijkheid vervroegd uit te tre den. Aangeenbrug benadrukte dat Met enige weemoed werden on langs voor de allerlaatste keer de certificaten en diploma's van het volwassenonderwijs in Holten uitgereikt. Met ingang van het volgend schooljaar moeten de Holtense cursisten weer naar de hoofdvestiging van de scholenge meenschap Midden-IJsel in De venter. De Holtense vestiging dateert uit 1978 waarna in 1981 de eerste di ploma's werden uitgereikt. Aan vankelijke voor zes vakken tege lijk, maar later werd het ook moge lijk deelcertificaten te behalen. In de bloeitijd varieerde de groeps grootte van zo'n twaalf tot dertig cursisten. Naast Nederlands en de moderne vreemde talen (waaron der ook Spaans) kon men in Holten vakken als biologie, aardrijkskun de, geschiedenis en creatieve vak ken als textiele werkvormen en muziek studeren. De individuele ontplooiing van cursisten was daarbij erg belangrijk hetgeen o.a. blijkt uit emancipatieprojecten als 'Mens en Werk' en 'De vrouw in de literatuur'. Ook de jaarlijkse reis jes waren altijd een hoogtepunt. Geleidelijk nam het aantal cursis ten echter af, een landelijk ver schijnsel. Midden-IJssel was nog een van de weinige scholen met nevenvestigingen en sluit nu een periode van 'onderwijs dichtbij huis' af. Aangezien Deventer op een kwartiertje treinen of autorij den ligt, hoeft dat ook weer geen probleem te zijn. De laatste diploma-uitreiking kreeg, naast de weemoed ook een feestelijk tintje. Alle cursisten slaagden met goede cijfers. Voor de docenten van het eerste uur Anne Kok en Ingeborg Buhr was er een gedenkplaatje terwijl ook wethou der Dalhuisen namens de gemeen te Holten aan coördinatrice Hanny Schipper een attentie aanbood, zijnde een plaat van de Grote Brand van Holten. Burgemeester H.G.J. van Roekei van Almelo, tevens voorzitter van de provinciale VW, is vorige week benoemd tot ambassadeur van de Stichting De Reuze Heuvelwach ter. Aan hem de taak de bekend heid en milieuvriendelijke activi teiten van en op de Reuze Heuvel naar buiten toe uit te dragen. De bedoeling is om ieder voorjaar een nieuwe ambassadeur, iemand met enige bekendheid, aan te stellen. De 'doop' van Van Roekei ging vooraf aan de tweede schoon maakactie van de negen recreatie- bedrijven van de Stichting Reuze Heuvel Recreatie, ditmaal in het Nijverdalse Ravijn. Het resultaat loog er niet om: een 'gigantische bult' zwerfvuil, variërend van pa pier en blikjes tot deuren, grindte- gels en vloerbedekking. De cam pinghoudershouders zagen zich gesteund door zo'n 120 schoonma kers, veelal campinggasten en ook enkele bewoners uit de omgeving. Velen arriveerden op ludieke, maar bovenal milieuvriendelijke wijze: per (zespersoons)fiets of huifkar. Na de ontvangst bij zwem bad Het Ravijn, waar ieder in een Reuze Heuvel t-shirt werd gehuld, verspreidde men zich ondanks de aanhoudende regen in het terrein achter het zwembad, op zoek naar troep. Wie bovendien één van de Burgemeester Van Roekei van Al melo is dit jaar ambassadeur van de Reuze Heuvel door de organisatoren verstopte 'zilveren' ballen wist op te speuren, ontving een leuke prijs. Rond het middaguur verdween de bijeenge zochte verzameling rommel in een vuilnisauto, waarna de schoonma kers zich in een overdekt gedeelte van het zwembad tegoed konden doen aan een lunch om vervolgens een verfrissende duik in het zwem bad te nemen. Allen zagen hun inzet beloond met een lidmaat schap van de Reuze Heuvelwach- terclub en een certcificaat. De der de en laatste actie van dit jaar staat voor 20 oktober op het pro gramma. Op zijn afscheidsreceptie in res taurant De Wielen waren er velen die Joop van Engbrink en zijn echt genote de hand kwamen schudden Van Engbrinks energie en plezier in zijn werk anderen immer stimu leerde.. Hoewel Het Kompas door de fusie de deuren sluit, prees hij Van Engbrink om diens 'realisti sche en opbouwende houding' ge durende het fusieproces. Voorzit ter Hans Stam van de Vereniging voor Protestants Christelijk On derwijs in Holten (het schoolbe stuur dus), noemde Joop van Eng brink een man met visie, zowel als directeur als voor de klas. Hij wees in dat verband op de goede sfeer op school, de extra aandacht voor zwakkere leerlingen en het 'inwij den' van de kinderen in de liefde voor God en de natuur. Wethouder Henk Westerik betitel de de vertrekkende directeur als een harmonieus man, die grote waarde hechtte aan overleg. Hij herinnerde aan de probleemjaren rond de Onderwij begeleidings dienst: „Van Engbrink had er ech ter immer vertrouwen in en plukte de vruchten ervan." Volgens Wes terik heeft Het Kompas op De Kol een 'prima functie vervuld met on derwijs van uitstekend gehalte'. Toch werd bij de start al getwijfeld aan de levensvatbaarheid op ter mijn. De school startte met vier klassen en zo'n 100 leerlingen. Met 80 leerlingen, verdeeld over acht groepen, gaat morgen de deur op slot. Goede woorden waren er ook van voorzitter Joop Assink van de ouderraad. Hij vond dat Van Eng brink als kapitein het Kompas schip een goede koers had laten varen. „Een vriendelijk maar soms niet gemakkelijk mens, die zonder enige twijfel zijn sporen in de Hol tense gemeenschap heeft ver diend," zei oud Schakel-directeur Charles Vogely over Van Eng brink. ,Als je echter wat wilde, dan stond je er ook voor. Dan liet je je principes hoe dan ook gelden!" De goede samenwerking met het openbaar onderwijs werd nog een benadrukt door directeur Gert Jan van 't Holt van de Haarschool, se cretaris van het 'dirov' (directeure- noverleg basisonderwijs), waar Joop van Engbrink zelf tot voor kort de voorzittershamer zwaaide. Geboren: Aniek, dochter van W.F. Boode en A.J. Vincent; Thomas Valentijn, zoon van E. Paalman en M.S. Ansink (geb. te Deventer); Willeke Dienice Rosalin, dochter H.D. Brinks en H. Bakhuis (geb. te Deventer). Ondertrouwd: J.A. Nijenhuis, oud 29 jaar, Holten en K.F.S. Visser, oud 28 jaar, Holten. Overleden: J.M.S. Vrijhoek- Melgert, oud 91 jaar (Kampen). Op 14 juli vond een aanrijding plaats op de kruising Dorpstraat- Larenseweg. De bestuurder van een personenauto, komende uit de richting Laren, verleende geen voorrang aan een bestuurder van een personenauto, komende uit het centrum van het dorp. Enige blikschade aan beide voertuigen was het gevolg. Een fiets werd ontvreemd bij het NS-station. Dezelfde dag werd het voertuig gevonden langs de Ko- zakkenstraat. Onbekenden von den het niet alleen nodig de fiets weg te nemen, doch na gebruik tevens nog gedeeltelijk te vernie len. Op 15 juli botsten twee auto's op elkaar op de kruising Dorpsstraat- Keizersweg. Een auto die voorge sorteerd stond om linksaf te slaan de Keizersweg op, werd aangere den door een vrachtauto, die uit de tegenovergestelde richting kwam. Ook hier was alleen materiële schade. Op 17 juli vond een aanrijding plaats op de kruising Beuseberger- weg-Evertjesweg tussen twee per sonenauto's, doordat er geen voor rang werd verleend. Ook hier al leen materiële schade aan de voer tuigen. In de nacht van zaterdag op zon dag werden weer enkele vernielin gen in het dorp gepleegd. Een ver keersbord in de Dorpsstraat nabij de Kerkstraat werd geheel platge legd. Een ander verkeersbord nabij de nieuwe wegversmalling in de Dorpsstraat, welk bord er net 24 uur hing, werd van de bevesti- gingspaal gerukt en twee vlaggen van een bedrijf in de Passage wer den weggenomen. Vermoedelijk zijn deze.vernielingen in de hele kleine uurtjes (omstreeks 05.00 uur) gebeurd. Mocht U de politie informatie kunnen geven, dan

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 3