Afrikaanse sferen op eerste Hoolter Oamd 'Christelijk onderwijs heeft extra dimensie' Holtens Nieuwsblad Nü 25.- Middenstand speelt Welles-Nietes Kwis WEEK DEZE Scheidende Kompas-directeur Joop van Engbrink: slagc Leerlingen 'en voor B-diploma Geslaagd OKIA houdt zeskamp op Smidsbelt ANWB in de fout i STUNTPRIJZEN® kamerbreed tapijt (b-keus) Wim Jansen erelid CJV Derde plaats voor Dollekamp Uontvangteen fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON UT' Holten Veilingbedrijf Holbein Htens Nieuwsblad DONDERDAG 15, JULI 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 African Jungle Met een beetje fantasie waande de bezoeker aan de eerste Hool- ter Oamd zich in donker Afrika. Bananenbar, tijgervlees, buik dans en slangenact, het kon al lemaal niet op vorige week donderdag met de Togaclub. Wat vooraf als één van de pu bliekstrekkers was aangekon digd, de hangbuikzwijnenrace, kwam te vervallen. Bijna liep ook de muzikale omlijsting ge deeltelijk in het honderd, daar de band onderweg met een on geval werd geconfronteerd en pas verlaat op de Smidsbelt ar riveerde. 't Mocht de pret niet drukken en met zwoele Samira als 'uitsmijter' werd de Afrcian Jungle Party een prachtig spek takel. Paarden De juryleden van de jaarlijkse fokdag van warmbloed paar- denfokvereniging Holbatheo konden vorige week zaterdag tevreden zijn. De kwaliteit van het aangevoerde materiaal bleek uitstekend. Met name de tuigpaarden bleken een stuk beter dan vorig jaar. Het resul teerde aan het eind van de dag al met al in waardige kampioe nen bij zowel de rij- als tuig paarden. Zij allen krijgen hun prijs pas op de feestavond die in het najaar op het porgram- ma staat. In het kader van het jaarlijkse schoolzwemmen via de basisscho len, behaalden onlangs 30 kinde ren hun B-diploma: Dirk Janssen, Mamix Scholman, Leon Scheur water, Jasper Lahuis, Rozemarijn Slont, Laura van Riemsdijk (De Schakel); Joris van Grieken, Daan van Grieken, Ida Wiegman, Ann Tutert, Lieke Scholten (Dorps school); Marjan Noteboom, Chan- tal Sluiter (Dijkerhoek); Nanda Schutrups, Charlotte Roele, Je roen Lubbersen, Bart Vincent, Er- win Rensen, Danny Pasop (Kol- school); Maurice Baldizzone, Ma- rije Spaargaren, Danitza Beuwer, Jennifer Pasop, Sanneke Mole- man, Mirna Knapen, Nieske Nij- land, Fabian Dorlas, Harm Bak huis (Haarschool); Pieter Withaar (Kompas). Tijdens dressuurwedstrijden van de NVDR in het Nijmeegse park van Brakkestein heeft Marie Elise Dollekamp met Attend in de klas se ZZ-L de derde prijs gewonnen. Haar score bedroeg 184 punten. De combinatie is met dit resultaat startgerechtigd voor de klasse ZZ- Z en DS. Onze plaatsgenoot Gerben Tom Broers is aan de Scholengemeen schap Midden-IJssel te Deventer geslaagd voor het VWO-diploma. Met ëeri beetje lantasie waande de bezoeker van de eerste Hoolter Oamd zich vorige week in donker Afrika. De grote trom van De Braandheultjes suggereerde wel licht de tamtam, zwoele Samira met haar slangenact en oosterse muziek en ook de Eritrese band riepen daarentegen een totaal an der sfeertje op. Ook Afrikaans ove rigens, zij het alleen wat noordelij ker. Het hoorde allemaal bij de African Jungle Party van de Toga club op de Smidsbelt, die daarmee de organisatie van de eerste van vier Hoolter Oam'de voor haar re kening nam. „Een geslaagd evene ment," constateerde woordvoer der Coen van Hoevelaak. Aan vankelijk zagen we het wat somber in vanwege de weersomslag, maar de publieke belangstelling viel al leszins mee." Toch zag het er even naar uit dat het allemaal niet zo vlotjes zou verlopen. De ingehuurde Eritrese band met oud-Holtenaar Yemane Frey en enkele Jamaicanen bleek namelijk verlaat door een ongeval. Pas toen de musici het podium beklommen voor het gemeente huis, kwam de stemming er in. Ook De Braandheultjes droegen daar toe hun steentje bij. De aangekon digde race van hangbuikzwijtjes pakte iets anders uit. In plaats van enkele dieren die getweeën een race tegen de klok moest houden, maakte slechts één 'hangbuik' zijn opwachting op de Smidsbelt. Het dier had een makkie: racen was er niet bijhij mocht zich koesteren in het hooi en werd uitsluitend be wonderd door tal van nieuwsgieri gen. Kennelijk was het allemaal goed bevallen, want toen de terug reis naar Markelo zich aankondig de, verzette de 'hangbuik' zich he vig knorrend en gillend tijdens het inladen. Deed de bananenbar in de tent uitstekende zaken, meester kok Roelf Jan Warrink kon ook tevreden zijn. Breed glimlachend sleet hij 50 kg, het moet gezegd worden, aangenaan geurend 'tij gervlees' aan tal van hongerige magen. Maar Warrink kennende kon het niet op, want toen de laat ste tijgerhap verkocht was, ging hij vrolijk over op de Eritrese schijf (hamburger). Ook daarvoor meld den zich tientallen liefhebbers. Een kleine 60 bezoekers heten zich Met een natje en een droogje erbij was het gezelligheid troef op de eerste Hoolter Oamd op de gevoelige plaat zetten met een opgezette beer. Hoogtepunt van de avond werd evenwel het optreden van Samira. Als buik danseres liet ze menig mannenhart sneller kloppen, anderzijds slinger de ze ook onverschrokken een ver vaarlijk uitziende python om haar nek, danste ze over kapotte flessen en bleek ze zelfs de kunst van het vuurspugen machtig. 'Oosterse' Samira begaf zich herhaaldelijk tussen het publiek en pikte daar enkele toeschouwers tussen uit die op het podium haar voorbeeld moesten volgen. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiinniinnnHiHiiiiiniii Negenentwintig jaar christelijk onderwijs in Holten, waarvan bijna twintig jaar aan Het Kompas. Directeur Joop van Eng brink (58) kijkt er zeer tevreden op terug: „Een buitengewoon prettige tijd. Dissonanten waren er zelden. De contacten met bestuur, ouders, teamleden en ook de openbare scholen en gemeente verliepen altijd uitstekend." Nu de vakantie met rasse schreden nadert en de fusie tussen Kompas en Schakel over enkele weken een feit is, verlaat meester Van Engbrink het onderwijstoneel. Kapitein van de nieuwe school, inmiddels De Regenboog gedoopt, wordt Rik Aangeeenbrug. Een welover wogen keuze van Van Engbrink: „Waarom moeilijk doen als ik over twee jaar de vut in zou zijn gegaan? Vut-gerechtigd is hij dus nog niet. Voorlopig is daarom sprake van een wachtgeldre geling. Hoewel uiterlijk nuchter, verraadt de scheidende directeur onbewust dat zijn vertrek en de sluiting van Het Kompas hem niet geheel onbe vangen laat. Engiszins weemoedig vertelt hij over de volgepakte do zen die nu al in de gang staan. van de School met de Bijbel (De Schakel), waar wijlen Jan Kroon de scepter zwaaide. De jonge on derwijzer kwam in dienst van de Vereniging voor Protestants Chris telijk Onderwijs, inmiddels 87 jaar oud maar nog altijd goed voor zo'n Verouderd lesmateriaal dat van de - 500 leden (ouders en symphatisan- hand moet. ,,'t Valt na zoveel jaren ook niet mee," bekent Van Eng brink even later ruiterlijk, ,,'t Komt nu zo dichtbij en ook al sta je achter de fusie, 't doet me echt wel wat." Joop van Engbrink werd geboren in Bruchterveld (gemeente Har- denberg), waar zijn vader eveneens actief was in het onderwijs. Wel licht daardoor geïnspireerd koos ook Joop voor de kweekschool. De keuze voor christelijk of openbaar onderwijs heeft nimmer ter discus sie gestaan. Van Engbrink: „Chris telijk onderwijs heeft een extra di mensie. Je gaat met elkaar om van uit een bepaalde achtergrond en legt accenten naar team en leerlin gen." Na de militaire diensttijd volgde in '59 de eerste aanstelling in Rheezerveen (gemeente Har- denberg). Vijfjaar later, inmiddels getrouwd, zette Van Engbrink voet op Holtense grond als onderwijzer A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 61.65 ten). Door de komst van De Haar groeide de school snel uit haar jas je. In plaats van uitbreiding ter plekke zette de toenmalige burge meester mr. W.H. Enklaar zich in voor de vestiging van een tweede christelijke lagere school op De Kol. Joop van Engbrink werd schoolhoofd. In september '74 was de afsplitsing een feit. Daar de bouw toen nog niet klaar was, werden de eerste vier klassen (1 t/m 4) tijdelijk on dergebracht in De Schakel, de Dorpsschool en gebouw Irene. Met veel vlagvertoon verhuisden leer lingen en personeel 12 mei '75 naar de nieuwe, zesklassige school op De Kol. Met de komst van de basis school ('85) kwamen daar ook de kleuters bij. Door afslanking van de hogere groepen konden combi natieklassen worden gevormd, zo dat voldoende lokaalruimte voor handen was. Het Kompas beleefde haar glorietijd in de begin tachti ger jaren met zo'n 180 leerlingen. Nu schommelt dat aantal al enige tijd rond de 80. De fusieschool telt er circa 220. Het idee voor fuseren ontstond vol gens Van Engbrink zo'n dik half jaar geleden. Het waren voorname lijk onderwijskundige en fmanciè- y iyp le redenen die daaraan ten grond slag lagen. De van oudsher goede samenwerking tussen Kompas en Schakel komt de organisatorische rompslomp rond ineenschuiving zeker ten goede. Praktische zaken als het verhuizen van de inboedel, de interne verbouwing van De Re genboog en gedeeltelijke herin richting, volgen nog. Om alvast een kijkje te nemen in hun toekom stige schoolomgeving, gaan de Kompas-leerlingen dinsdag een dagje op bezoek in De Regenboog. In verband met de drukke over steek bij de Kolweg over de Dorps straat, zijn daar na de vakantie dagelijks vrijwilligers om de kinde ren te begeleiden. In 't zicht van het einde van zijn activiteiten in het onderwijs, be kent Joop van Engbrink dat hij al die jaren veel voldoening heeft ge vonden in zijn werk: zowel als di recteur met organisatorische ta ken als praktijkman voor de klas. Voorkeur was er wel voor de hogere groepen (nu groep 5/6) ..Die kinde ren nemen niet meer alles voor zoete koek aan. Je krijgt weer woord, er is gesprek." Rekenen, zingen, verkeer en geschiedenis: het zijn de vakken waarbij hij zich als een vis in 't water voelde. Van Engbrink benadrukt daarnaast de prettige samenwerking de ouder- raaci' „De doe-mensen, waarop we immer konden bouwen!" Onbet wist hoogtepunt uit zijn onderwij stijd noemt hij zijn 25-jarig onder- wijsjubileum ('89). De zo geslaagde reünie van vorige week op school zal eveneens nog lang in zijn herin nering voortleven. Binnenkort zal meester Van Engbrink voor het Joop van Engbrink besluit zijn on derwijsloopbaan in groep 5/6 laatst de schoolbel horen luiden. Dan breken rustiger tijden aan: ,,'t Zal wel even wennen zijn, maar ik laat het maar over mij komen. In elk geval blijf ik organist, werp mij op klussen in huis en tuin en pak de liefhebberij van postzegels ver zamelen weer op." De Vereniging voor Protestant Christelijk Onder wijs in Holten biedt Van Engbrink vanavond een afscheidsreceptie aan in De Wielen. Vanaf 19.30 uur is eenieder in de gelegenheid om de scheidende directeur en zijn echt genote de hand te schudden. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stich tingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17, Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 De organisatie van tweede Hoolter Oamd is in handen van touwtrek vereniging OKIA. Net als in voor gaande jaren staat de avond in het teken van een zeskamp met allerlei leuke spelletjes. Vanaf 19 uur zul len op de Smidsbelt verschillende ploegen de strijd met elkaar aan gaan, zoals campings, bedrijven, (buurt)verenigingen en café's. Ie dere ploeg telt zes personen en een coach. Diverse teams hebben zich inmiddels aangemeld. Belangstel lende ploegen kunnen zich nog tot zaterdag opgeven bij Gerben Slui ter, Kwintenweg 10, tel. 63402. Jan Markvoort (De Ontvanger) zal de avond op onnavolgbare wijze aan elkaar praten. Voor de onontbeer lijke muzikale noot zorgden De Braandheultjes. Door een vervelende fout van een recensent heeft de ANWB de juli- nummers van het blad Reizen uit de handel genomen. In het blad stond een uitgesproken negatief artikel over het toeristenmenu van bistro De Holterberg, terwijl de be trokken schrijver zijn maal genut tigd had in restaurant De Molen belt. In de komende uitgave zal een rectificatie worden opgenomen. Eigenaar B.J. Steen van De Molen belt toonde zich danig teleurge steld over de gang van zaken. „Ui teraard zijn wij het daar niet mee eens. Wij staan volledig achter ons toeristenmenu. Klachten erover hebben wij nog nooit gehad," ver klaarde hij desgevraagd. „Er zijn zelfs mensen die dit menu meerde re malen per week bij ons eten." Jutestraat 31 (Industrieterrein De Mors) 7461TS Rijssen. Tel. 05480-136 48 --l- j®,-A---:;:- De middenstanders in Holten spe len deze zomer een Welles-Nietes Kwis met hun klanten. Van 16 juli tot en met 13 augustus moeten die een aantal algemene kwisvragen met ja of nee beantwoorden om zo kans te maken op prijzen van f 25 tot f 350. Per week krijgt men bij aankoop van f 10,- een kwiskaart. Om mee te doen moet men alle vier de kwiskaarten inleveren. Nu eens geen actie waarbij zegels moeten worden geplakt of bonne tjes verzameld dacht men bij de Holtense Handelsvereniging. Nee, de Welles-Nietes Kwis doet een be roep op de algemene ontwikkeling van de consumenten. Per week zijn verschillende kaarten met ver schillende vragen in omloop. De vragen zijn alleen met ja of nee te beantwoorden. Ze zijn niet echt moeilijk hoewel ze wel steeds lasti ger worden. Ook zijn er strikvragen opgenomen. Wie in de laatste week de vier kaarten uit de serie A,B,C en D inlevert, maakt kans op een geldprijs van f 350,-, f 250-, f 125- f 50,- (drie winnaars) of f 25,- (vijf winnaars) in de vorm van een waar- decheque die bij de deelnemende winkeliers te besteden is. Wie de hoogst mogelijke score maakt komt daarvoor in aanmerking. Men kan zelf bepalen of men mee doet voor een grote of een kleinere prijs. Uiteraard is de kans op een kleinere prijs groter. De oplossin gen kunnen in de bekende rode HHV-bussen worden gedeponeerd. Wim Jansen is tijdens de jaarver gadering van CJV De Vrienden schaar benoemd tot erelid. Even als Miny Stoevenbeld (penning meester) nam tweede secretaris Jansen afscheid van het bestuur. Gezien de omvang van het bestuur wordt niet voorzien in de vacatu res. In september start de vereni ging met een fietspuzzeltocht voor donateurs en belangstellenden. Voor de leden begint het nieuwe seizoen met het kampweekeinde in Hummel (17,18,19 september).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1