Zonnig concours van 60-jarige Bergruiters Veilig oversteken naar zwembad Twenhaarsveld Zware loting nekt 640-team van OKIA 1 Combinatie Jurjens slaat opnieuw toe Open school werkt aan zelfvertrouwen Opbrengst collecte Verhuizing HOLTENS NIEUWSBLAD Professionele hengelaars Spreekuur burgemeester Verspreiding gemeentegids 1993 Vrijstelling artikel 18a WRO ten be hoeve van het plaatsen van een tuin huisje bij Kon. Wilhelminastraat 3 DONDERDAG 8 JULI 1993 Afgelopen zaterdag stonden er twee vluchten op het programma van De Bergvliegers: het jonge dui ven-seizoen startte in Den Bosch (101 km), de oude duiven in Or- léans (582 km). Om 7 uur werden de 1285 duiven van rayon Berg en Dal (Holten, Rijssen, Hellendoom, Nij- verdal en Enter) gelost. Ruim ze ven uur later wisten de gebroeder Jurjens de eerste duif van de ver eniging te klokken. Voor de tweede maal dit jaar bleven zij in ook ray- onverband de overigen voor. Zeifis in de afdeling Twente doen zij mee voor de eerste plaats. De jonge duiven mochten laten zien dat het vele voorbereidende werk van de duivenmelkers niet voor niets was geweest. In totaal 7188 duiven van rayon Berg en Dal, waaronder 400 Holtense, kozen om 9.45 uur in Den BOsch het luchtruim. Gesteund door een westenwind en met een snelheid van ruim 95 km/uur meld de de eerste duif zich op het hok van F. Meester. H. Jansen, die voor Orléans niet inkorfde, had van deze zijn duiven aan een touwtje: vijf van de eerste tien duiven waren van hem. Uitslag: Orléans: 1. Comb. Jurjens; 2. J.G. Jansen; 3. M. Lodeweges; 4. Comb. Jurjens; 5. M. Lodeweges. Den Bosch: 1. F. Meester; 2. H.. Jansen; 3. H. Wansink; 4. H. Jan sen; 5. Comb. Jurjens. In De Boschkamp zagen zeven 'cursisten' van de Open School hun trouwe deelname onlangs be loond met een certficaat. „Ik hoop dat jullie nu weten wat je waard bent en voldoende zelfvertrouwen hebt," aldus cursusleidster Marij ke Dijkstra. Twee jaar lang kwa men de deelneemsters aan de Open School, onderdeel van het Deventer cursuscentrum De Lin- nenkist, wekelijks bijeen in het dorpshuis. Daarbij ging het niet alleen om het ophalen van wegge zakte kennis, maar werd tevens gewerkt aan sociale vaardigheden, maatschappijleer en het kweken van zelfvertrouwen, dat mede be reikt werd door de gezellige sfeer en het onderling vertrouwen. Som migen namen deel 'om te zien wat nog mogelijk is', anderen be schouwden de Open School juist als opstap naar een vervolgoplei ding. Naast aandacht voor de moe dertaal met facetten als spelling, grammatica en het maken van een verslag, werden ook gezamenlijk gekozen thema's besproken. On derwerpen die de revue passeerden waren onder meer gezondheid, ar beid en vrije tijd en vroeger en nu. De bijeenkomsten werden bij tijd en wijle ook bezocht door gastspre kers. Zeer tot de verbeelding sprak enige tijd geleden het 'gastcollege' van PvdA Tweede Kamerlid en plaatsgenoot Flip Buurmeijer, die de dames enige tijd later ontving in Den Haag. Marijke Dijkstra bena drukte dan ook dat de Open School een typische vorm van 'an ders leren' is: niet enkel uit boeken, maar ook van eigen en eikaars er varingen. In september verspreidt de Open School huis aan huis een informa tieblad. Daarin aandacht voor de activiteiten in het komende sei zoen, zoals de 35 lessen tellende cursus Open School met Neder lands, rekenen, (in overleg) een voudig Engels en thema's. De kos ten bedragen 50 gulden. Ook is er een cursus 'Op herhaling'. Acht tien lessen met onder meer Neder lands en rekenen. De kosten hier- Een fraai bord herinnerde de bezoekers aan de zestigste verjaardag van De Bergruiters Uit handen van cursusleidster Ma rijke Dijkstra ontvingen de cursis ten een certificaat voor bedragen 30 gulden. De Open School heeft ook een 18 lessen tel lende cursus Nederlandse taal en algemene ontwikkeling voor 55- plussers. Ook deze cursus kost 30 gulden. In Dijkerhoek wordt een korte les Nederlands (10 lessen) ge geven. De prijs bedraagt 15 gulden. Dinsdagavond 14 september wordt vanaf 20 uur een speciale informatieavond gegeven over de activiteiten van de Open School. Woensdagavond 22 september volgt een aparte avond in gebouw Bethanië in Dijkerhoek. De afgezwaaide cursisten: mevr. B.J. Kampman-Stevens, mevr. G.A. Schuppert-Meijer, mevr. G.H.J. Steegink-Boode, mevr. W. Klein Teeselink-Markvoort, mevr. G.H. Vruggink-Kolkman, mevr. G.H.J. Sluiter-Baltes, mevr. J.W. Ulfman-Boode. Vol goede moed trokken 21 henge laars van HSV De Rietvoorn afge lopen zondag naar Wilp voor de jaarlijkse Wickle Picker/Feeder- viswedstrijd. Duidelijk was dat de uitrusting steeds professioneler wordt. De Feeder is sterk in op komst. Met vrijwel uitsluitend dit type hengel werd goed gevangen. De aanzienlijke wind droeg daar tevens een steentje aan bij. De vol gende wedstrijd wordt zaterdag 10 juli in het IJsselmeer gehouden. Daarvoor wordt 's ochtends om half zes vertrokken vanaf het par keerterrein bij 't Vletgoor. Uitslag: 1. B. Groot Obbink 9680 gr.; 2. H. Ekkel 7560 gr.; 3. F. Men- sink 6150 gr.; 4. W. Tulier 5230 gr.; 5. R. Meester 5100 gr. Prachtig weer, veel publiek en een uitstekende sfeer kenmerkten zondag het jaarlijkse concours van de Landelijke Rijvereniging De Bergruiters op het paardes- portterrein aan de Borkeldsweg. Een concours met een feestelijk tintje, daar de vereniging dit jaar 60 jaar 'jong' is. „Een vut-leeftijd, maar de Bergruiters zijn nog al tijd jong en vitaal," aldus voorzit ter H. van Riessen. Van een 'jubi leumfeest' was echter geen sprake. Een woordvoerster liet weten dat de vijftigste verjaardag veel uitge breider was gevierd: „Zestig is ech ter geen officieel jubileum, van daar de bescheiden aandacht met een op het parcours aangebracht bord." De Bergruiters tellen mo menteel 45 leden. De doorstroming vanuit ponyclub De Bergruitertjes is vooral de laatste jaren aanzien lijk. Aan het concours namen en kele honderden combinaties van ruim 50 verenigingen uit de wijde omgeving deel. Applaus was er voor Bergruiter Zwennie Vincent. Met Everest won zij de springru- briek klasse ZZ. Goede prestaties waren er ook van Erna Willemink en Robert Spenkelink. Willemink werd met Gold tweede in de springrubriek B-klassiek, Spenke link veroverde dezelfde klassering met Alegro in de klasse progressief springen B. Het overvolle programma begon met springen B en L klassiek en dressuurpoeven in de klassen B, L en M. Later volgden springen en dressuur in de zwaardere klassen met als hoogtepunt het jacht- springconcours in de klassen M en Z. Haakbergenaar Ter Huume had zorg gedragen voor een schitte- De AVO-collecte voor de integratie van gehandicapten heeft in Holten bijna 5000 gulden opgebracht. Ge vers en collectanten worden harte lijk bedankt voor hun bijdrage en inzet. Het Landbouwschap Overijssel en de Mestbank Oost zijn verhuisd naar de Dr. Stolteweg 5a, 8025 AV in Zwolle. Beide zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 038- 551550. rend aangekleed en uitstekend parcours met daarin zelfs enkele natuurlijke hindemissen. Over blijfsel van de tijd dat Holten nog een military kende. Deze hinder nissen mogen overigens uitslui tend bij een jachtspringconcours worden gebruikt. De military ver dween destijds door ruilverkave ling met als gevolg dat sommige landeigenaren toestemming wei gerden. Uitslagen: B-dressuur, ring 1:1. Lisette Bongers, Ma- nuela (Goor); 2. Esther Hullegie, Helando (Paalhoeve); 3. Ineke Bronsvoort, Hescly (Bathmen). B-dressuur, ring 2: 1. Mariëlle Versteeg, Hemmingway (Hagmolenr.); 2. Jennie Finke, Adonis (Eschr.); 3. Suzan Goedvree, Wiseguy (Winterswijk). B-dres suur, ring 3: 1. Vera Klumper, Poppov (Eschr.); 2. Mariélle Versteeg, Hemming way (Hagmolen.); 3. Anita de Roo, lam- brusco (Looleer.). M-dressuur ring 4: 1. Annelies Keekstra, Fortune (Hertr.); 2. An drea Drenth, Homac S. (Kampen); 3. Henk Draaijer, Ficomte (Pasr.). L-dressuur ring 5: 1. Renee Peree, Gitano (Bathmen); 2. Kim Waninge, Halifax (De Luchte); 3. Jannie Hietbrink, Finesse (Markelo). L-dressuur ring 6: 1. Gea Rietman, Hotboy (Bathmen); 2. Ingrid Gebbink, Eagle (Diepenheim); 3. Mirjam Hoekman, Hyquitos (Kampen). Z- dressuur, ring 11Jennie Lenters, Claudia (Sallandr.); 2. Nadine Buining, Dan Blan che (Kloosterr.); 3. Joyce Kropholler, Mr. Telex (Eschr.). Z-dressuur ring 2:1. Nadine Buining, Dan BLanche (Kloosterr.); 2. Ina Kloosterboer, Dior (Schalkr.); 3. Joyce Kropholler, Mr. Telex (Eschr.). M-dressuur, ring 3: 1. Marina Kuipers, Hennessy (Lo- leer.); 2. Wilma Hekkink, Amarens (Brinkr.); 3. Judith Ribbels, Cantheon (Ber- kelr.). L-dressuur ring 4: 1. Sanne van Voorst, Deprez H. (St. Steffenr.); 2. Marion Kottelenberg, Berlinneke (Markelo); 3. Co- rina Louwrens, Gletscher (Hameland). L- dressuurring 5:1. Jolanda Beltman, Watto (Bathmen); 2. Heike Stockschlader, Athene S (Twentse Ros); 3. Vera ten Hopen, Feria- liet (Diepenheim). L-dressuur, ring 6: 1. Ada Voortman, Gideon (Schalkr.); 2. Amra Borkers, Corina (De Luchte); 3. Mieke Jan sen, Amber (Bathmen). Springen B-klas siek: 1, Jeroen van der Kolk, Hercules (7. Buurtsch.); 2. Erna Willemink, Gold (Bergr.); 3. Jacomien Kloosterman, Hercu les (7. Buurtsch.). Springen L-klassiek: 1. Sanne van Voorst, Black (St. Steffenr.); 2. Jan Buining, Hashville (Kloosterr.); 3. Shir ley Meijer, enrico (Lonneker). Springen M- klassiek: 1. Mendi Grootegoed, Beezi (Beij- erland); 2. Herriet van Triest, Gecari (n.v.r.); 3. Julian Kraay, Guidam (Vrijheid). Springen klasse Z/ZZ: 1. Niels Nanning, Bunny B. (Heider.); 2. Patricia Velde, Mill- street (Looleer.); 3. Marcia Zendman, For tissimo (Sterr.). Springen ZZ-klassiek: 1. Zwennie Vincent, Everest (Bergr.); 2. Nico van Vliet, R. Dominant (Zuidenv.). Sprin gen klasse B: 1. Marian Boonk, Winnebob (Diepenheim); 2. Robert Spenkelink, Ale gro (Bergr.); 3. Karlijn Vos, Gandi (Diepen heim). Springen klasse L: 1Shirley Meijer, Enrico (Lonneker); 2. Edwin Klokman, Do nald (Bergr. B.); 3. Jan Buining, Hashville (Kloosterr.). Jachtparcours klasse M: 1. Mandy Grootegoed, Beezy (Heider.); 2. Henriet van Triest, Gecani (nvr); 3. Jaap Fikse, ftaymix D. (övj). Jachtparcours klas se Z/ZZ: 1. Patricia van de Velde, Millstreet (Looleer.); 2. Niels Nanning, Mowgli (Hei der.); 3. Angela ten Elshof, Orlando (Mar kelo). Openbare kennisgeving inzake ingediende aanvragen om vergunningen, verleende ontheffingen of vergunningen e.d. 1. Bouwvergunning is verleend voor: - uitbreiding garage en bouw berging bij Bergmanstraat 24; 2. Overige verleende vergunningen, ontheffingen e.d. voor: - flessenaktie door Scouting De Waardenborchgroep Holten op 25 september 1993; - zomeraktiviteiten zoals Höölter Oamde en vrije markt. Voor het Inwinnen van Informatie over een zaak of over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een be zwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de afde ling algemene zaken ter gemeentesecretarie. De burgemeester is verhinderd op maandag 12 juli a.s. spreekuur te houden. In de afgelopen weken (periode 28 juni t/m 2 juli) heeft de ver spreiding van de nieuwe Gemeentegids 1993 plaatsgevon den. Deze gids is huis-aan-huis bezorgd. Indien men geen Gemeentegids heeft ontvangen, wordt men verzocht dit te willen doorgeven aan de gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken (tel. 6 16 66). Men kan ook een Gemeentegids afhalen ter gemeentesecre tarie. De burgemeester van Holten maakt bekend dat bij burge meester en wethouders van die gemeente door de heer H. Stokkers, Kon. Wilhelminastraat 3 te Holten, een melding tot bouwvoornemen is ingediend voor het plaatsen van een tuin huisje op het perceel kadastraal bekend gemeente Holten, sectie F nr. 4413, plaatselijk bekend als Kon. Wilhelminas traat 3 te Holten. Het ingediende bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan „De Haar". Het verzoek om bouwvergunning kan daarom slechts worden ingewilligd na verlening van een vrijstelling als be doeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), zgn. kruimelgevallen. De ingediende melding dient op grond van het bepaalde in artikel 42, lid 5, van de Woning wet mede aangemerkt te worden als een verzoek om vrijstel ling van het bestemmingsplan ingevolge artikel 18a WRO. Bij besluit van 15 juni 1993 hebben burgemeester en wet houders besloten ten aanzien van dit verzoek toepassing te geven aan artikel 19a, derde tot en met elfde lid, WRO. In ver band hiermede ligt het verzoek om vrijstelling (het mel dingsformulier bouwvoornemen) gedurende veertien dagen, ingaande 12 juli 1993, ter gemeentesecretarie, afde ling algemene zaken, voor een ieder ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk bezwaar tegen het verlenen van vrijstelling indie nen bij burgemeester en wethouders van Holten. Holten, 7 juli 1993 De l.-burgemeester voornoemd, W. J. Dalhuisen Ook op tweede competitiedag om het Nederlands Kampioenschap is het het 640 kg- team van TTV OKIA niet gelukt om de kopposi tie over te nemen. Bij de jeugd gaat het iets beter, hoewel er niet denderend werd getrokken. Ze staan nog wel op een eerste plaats. Het 640 kg-team begon in de eerste trekbeurt tegen Vechtlust nog goed. De eerste drie punten wer den snel binnengehaald. Ook te gen Monnikkendam werd vlot ge wonnen (hier werd vorige week ver rassend van verloren). Toen kwa men de grote concurrenten aan bod: Eibergen en de Bisons. Tegen Eibergen werd in de eerste trek beurt een no-play getrokken, dit houdt in dat de trekbeurt moet worden overgetrokken. In de no- play werd er verloren. Ook de twee de werd niet gewonnen. Daarna dus de Bisons. Dit team kwam ook op dit toernooi weer verrassend sterk naar voren. OKIA liet ook hier alle drie punten liggen. Van Jagersrust werd een gelijk spel afgedwongen, dus moest er een beslissende derde trekbeurt worden getrookken. Deze werd door OKIA verloren. Toen kwam Heure aan de beurt. Ook deze ble ken te sterk voor de OKIA-boys (weer drie verliespunten). Tot slot Vorden, ook hier werd met een no- play begonnen. Maar OKIA liet zich niet meer op de kop zitten en ging toch met de volle drie punten naar huis. Jeugd De jeugd deed met dit keer iets minder goed vergeleken met de vorige week. Zij wonnen van Olden Eibergen en Wubbenhof, zonder al te veel moeite. Tegen Erichem werd een gelijk spel getrokken, waarna een beslissende derde trek beurt werd getrokken, in het voor deel van OKIA. Heure bleek op deze zeer warme zondag in het wes ten van het land echter toch te zwaar voor OKIA. Zij verloren deze drie punten. Het derde toernooi in de NK vindt komende zondag plaats in het Friese Oldeboom (vlak bij Heeren veen). Heren 640 kg: 1Vios Bisons 21 (42); 2. Eibergen 15 (33); 3. Monnikken dam en Heure 12 (24); 5. OKIA 10 (22); 6. Jagersrust 8 13); 7. Vorden 6 (9); 8. Vechtlust 0(1). Jeugd 560 kg: 1. OKIA 8 (19); 2. Heure 10 (17); 3. Erichem 9 (15); 4. Olden Eibergen 3 (9); 5. De Wub benhof 0 (0). Een veilige oversteek naar zwem bad Twenhaarsveld en vanuit De Haar (Looikolkstraat-west) naar Beuseberg in verband met het veelvuldig gebruik door leerlingen van de Haarschool. Daar draaide het allemaal om in het uitvoerige bezwaar van de actiegroep 'Ver ontruste Ouders' op de hoorzitting van de gemeente over het ontwerp- fietsnetwerk. Ter verduidelijking van hun standpunten had de groep alternatieve voorstellen op enkele situatieschetsen aangegeven. De actiegroep 'Verontruste Ou ders' is voortgekomen uit de vorig jaar spontaan opgerichte groep 'Verontruste Moeders', die een handtekeningenactie hield ter be vordering van een veiliger fietsrou te naar en van zwembad Twen haarsveld. Enkele honderden handtekeningen werden aan B en W overhandigd. Volgens de betrok kenen bleef het daarna echter stil. Begin mei bezochten de verontrus te ouders de informatie-avond over het ontwerp-fïetsnetwerk, waarop een uitnodiging volgde voor een persoonlijke toelichting. Tijdens de hoorzitting wees woordvoerder Gerrit van Coeverden er op, dat de oversteek naar het zwembad bij voorkeur bij de Kolweg moet wor den gesitueerd. Door op het be wuste kruispunt met de Rijssense- weg vier verkeerslichten te plaat sen ontstaat niet alleen een veili ger verkeersregeling op de Rijssenseweg, maar ook op de kruisende wegen," constateerde Van Coeverden. Door de zwembad bezoekers daar te laten oversteken naar de zuidelijke parallelweg langs de Rijssenseweg in plaats van de veel drukkere en gevaarlij ker parallelweg langs Müller, be schouwen de ouders als een veel veiliger fietsroute. Van Coeverden meende dat een oversteek ter hoogte van het zwembad, zoals in de visie van de gemeente, slechts dan in aanmerking komt als het snelverkeer op de noordelijke pa rallelweg volledig geweerd wordt en bovendien kan worden aange- koluJe fè.1-0.UeA.W«Cj VeortX Rvjsstfnsewe^ U)C^ Zvii'd Oer lcee.rsjt'ckf \n toond dat (na verbetering) de noor delijke fietsroutes lang het spoor en de Zilverzandweg door de mees te Holtenaren gebruikt worden. Van Coeverden: „Gezien de ligging van deze routes en de grote omweg die velen daarvoor moeten maken, lijkt dit deel van uw plan geen kans van slagen te hebben." Wat betreft de oversteek vanuit de westelijke tak van de Looikolk- straat naar de wijk Beuseberg, pleitte hij voor een verhoogd pla teau met handbediende verkeers lichten op de Larenseweg, precies tussen de Looikolkstraat en het aan er tegenover gelegen pas naast de woning van de familie Pieffers. Volgens Van Coeverden biedt een plateau geen belemmeringen voor de aanwonenden van Looikolk straat en Larenseweg. Tenslotte wees hij op het belang van snel- heidsremmende maatregelen op de Liezenweg in verband met de frequente overschrijding van de toegestande 50 km/uur. Bezwaren waren er ook van D'66 Holten, die meende dat het plan nog steeds 'het primaat aan de automobilist geeft'. D'66 komt daarom met een alternatief verkeersplan, waarin noch de omstreden Maïsweg, nocht het ontwerp-fietsnetwerk voorkomt. Ook een groep bewo ners van het Mossinkserf en de Churchillstraat liet zich horen, met name over het huidige voet wellicht toekomstige fietspad ach ter hun huizen. Zou het pad inder daad tot fietspad worden verhe ven, dan worden gevaarlijke situa ties verwacht. Zij zien de route dan ook liever verplaatst naar het pad langs de spoorlijn van Aaltinksweg tot het fietstunneltje in de Deven- terweg of naar de Kon. Wilhelmi nastraat. VVV-voorzitter E.D. Vin cent noemde onder meer de moge lijkheid van een fietstunneltje on der de Rijssenseweg (vlak voor de spoorwegovergang) voor zwem badbezoekers en bungalowgasten. Ook brak hij een lans voor betere bewegwijzering richting dorpscen trum voor fietsers die vanaf de Hol- terberg langs de Oad Holten bin- nenkome. Vertegenwoordigers van De Regenboog (fusieschool Kompas/Schakel) wezen op de ver wachte fietsstromen naar hun school. Daarin zou in het ontwerp- fietsnetwerk te weinig rekening mee zijn gehouden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 5