René Bannink nieuwe chu tterskoning Wijk zuid betreurt vertrek Doornweerd 19.95 t Kerkdiensten Medische diensten van dag tot dag Brand bier HOLTENS NIEUWSBLAD BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Houtwal mag niet wijken voor poel Goede scores S V-atleten Geslaagd Burgerlijke stand gratis glas cfo k" „Ut Dit dltl DONDERDAG 8 JULI 1993 De koning te rijk. Zo voelde René Bannink zich zaterdagavond toen hij als nieuweling totaal onver wacht tot nieuwe schutterskoning van Holten werd uitgeroepen. Ban nink ontfermde zich na 281 scho ten over de romp van de hoog in de paal gezeten houten vogel. „Een gelukstreffer," stelde hij vast. En of dat nog niet alles was, nam de Holtenaar na 20 schoten ook al de kop voor zijn rekening. Feest dus bij de Togaclub, want net als Ber- tje Jansen vorig jaar, komt René uit de Toga-gelederen. Na de huldi ging en het daarop volgende feest je in de MAC-tent op het schietter- rein hoek Markeloseweg/Aalpols- weg, voerde de club 'hun* schut terskoning de dag erna trots in een huifkar naar het domein van Coen van Hoevelaak in Markelo. Daar werd opnieuw een feestje rond Bannink gebouwd. Echt taai toonde de vogel zich zaterdagavond niet. Nog voor de klok van negen was de hele zaak bekeken. Rolde de kop snel, zes schoten later spatte de linkervleu gel (Tinus Aanstoot) en na 40 scho ten nam Diederik Tuitert de rech ter vleugel voor zijn rekening. Broer Pekkeriet haalde na 57 scho ten de staart naar beneden. Zij allen zagen hun treffers beloond met een medaille en een premie van 25 gulden. Bannink kreeg daarnaast als nieuwe schuttersko ning ook nog 'ns 100 gulden uitge reikt. Voorganger Bert Jansen hing hem bovendien de bijbeho rende versierselen om en overhan digde hem de gigantische Piet Brands-wisselbokaal met een vas te beker erbij. De Pechprijs, een destijds door Jan Bargboer be schikbaar gestelde wisseltrofee voor degene die direct na de schut terskoning aan de beurt zou zijn geweest, was ditmaal bestemd voor Marinus Vorkink. Enkele ja- reii terug zelf schutterskoning. Voor alle deelnemers was er een herinneringsvaantje. Aan het ko- riingsschieten werd meegedaan door 66 schutters, onder wie drie dames. Zij zagen hun moeite ech- v tér uitsluitend beloond met spiin- De kersverse schutterskoning René Bannink werd dit weekeinde door de Togaclub flink in het zonnetje gezet. ters. Kop op dames, de aanhoud- (st)er wint! Het schuttersfestijn trok flink belangstelling. Volgens organisator Dick Jansen zouden enkele honderden mensen het ge beuren van nabij hebben gevolgd. De geluidsinstallatie zorgde daar bij voor een gezellig sfeertje met natuurlijk de onontbeerlijke pils en warme hap erbij. Werd op dinsdag 29 juni ge klaagd door bewoners van de Fazantenweg dat door jongelui gecrost zou worden op fietspa den. De jongelui erover aange sproken. Verder werd die dag aangifte gedaan van diefstal van een boodschappentas. Een mevrouw stopte de tas is een fietstas en liep vervolgens terug om een boodschappenkarretje terug te zetten. Bij terug komst was de tas verdwenen. De tas werd leeg terug gevonden langs de Al. Bij een controle op de Deventerweg werden de volgen de bekeuringen uitgedeeld 2 keer voor de snelheid, 2 keer voor de gordel en 2 keer voor seinen met de verlichting. Vroeg een bewoner van de En- kweg hoe ze van een zwerm bij en af kon komen. Via de ge- meentewerf is een imker bij haar gewest welke haar van de zwerm verloste. Een bestuurslid van de hockey club deelde mede dat de vlag van de hockeys club vernield was. Iemand heeft de vlag van de mast gehaald aan een hek gebonden waarna deze in brand is gestoken. Op woensdag 30 juni werd voor de zoveelste keer aangifte ge daan van diefstal van een fiets. Dit maal werd de fiets ont vreemd uit de fietsenstalling naast het NS-station. Ook deze dag verdween er een bood schappen tas. Ditmaal liet de eigenaresse van de tas, deze on beheerd achter in een winkel. Bleek op donderdag 1 juli dat er ingebroken was in een zomer huisje aan de Vianenweg. De dader(s) kwamen het huisje bin nen door het forceren van een terrasdeur. Het zomerhuisje is door de dader(s) doorzocht. Het verlanglijstje dat dominee H.W. Doornweerd desgevraagd in diende bij de kerkeraad, zodat er een passend afscheidskado kon worden uitgezocht, was heel be scheiden. Zeker gezien het vrij gro- Aangepast wonen Zo lang mogelijk zelfstandig blij ven, zo lang mogelijk in je eigen woning blijven, dat is ieders wens. Het kan echter gebeuren dat zelf standig blijven wonen mogelijk is, mits men in een aangepaste wo ning kan wonen. Dat aangepast heeft dan voornamelijk betrekking op het ontbreken van een trap en hoge drempels. In Holten staan op meerdere plaatsen van dergelijke woningen, nog steeds bejaarden woningen en -flatjes genaamd. Waar men moet zijn wanneer men zich voor een dergelijke woning wil inschrijven en een beeld van de toewijzingsprocedure is echter nog niet geheel duidelijk. Inschrijven Voor de inschrijving van elke aan gepaste huurwoning - de woningen met een tuintje en de flatjes - moet men zijn op Diessenplas. Men vraagt er naar een speciaal in schrijvingsformulier. Het formu lier bevat een aantal vragen over uw huidige woonsituatie, uw ge zondheid, de reden van uw willen verhuizen en de hulp die u momen teel van anderen krijgt. Dat formu lier is voor iedereen gelijk. Op het formulier geeft u aan naar welk type woning u graag wilt verhui zen. Toewijzingsprocedure De ingevulde formulieren gaan naar de "toewijzings - advies com missie". Dit is een commissie be staande uit 4 personen, nl. iemand van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente, een wijkverpleeg kundige, een leidster gezinsverzor ging en het hoofd verzorging van Diessenplas. Aan de hand van deze formulieren stellen zij vast hoeveel punten ieder krijgt. Bovendien stellen zij de urgentie van een aan vrage vast. Daarbij wordt rekening gehouden met ieders leeftijd, huis vestingssituatie, gezondheid en so ciale omstandigheden. U ziet, de tijd dat u staat ingeschreven is niet van belang bij het bepalen van uw urgentie. Komt er een woning vrij, dan brengt deze commissie aan de gemeente - bij de woningen van Onze Woning - of het bestuur van Diessenplas advies uit over de toe wijzing van de woning. Afwijken van het uitgebrachte advies komt eigenlijk nooit voor. Aandachtspunten De toewijzings - advies commissie gaat bij het bepalen van uw pun tental af op de antwoorden die u op het formulier heeft gegeven. Het is voor u daarom van belang uw situ atie zo goed mogelijk weer te ge ven. Het aantal woningen dat per jaar kan worden toegewezen is niet groot. Staat u ingeschreven en doet zich een wijziging voor in uw situatie, dan is het daarom van belang dit door te geven aan de toewijzings - advies commissie. In schrijven uit voorzorg, omdat er zo weinig aangepaste woningen zijn, heeft geen zin. De toewijzing wordt gebaseerd op ieders persoonlijke omstandigheden, op grond van het toegekende puntentotaal. De toe wijzingsprocedure voor de aan- leunflats en alle aangepaste wo ningen is gelijk. De toewijzings commissie rangschikt de aanvra gen op grond van het type woning dat men als eerste keus heeft opge geven. Uw aanvraag wordt alleen in be handeling genomen wanneer u de legeskosten van 11 gulden hebt voldaan. Inlichtingen over de wo ningen en de inschrijving kunnen op werkdagen van 14.00 -16.00 uur worden verkregen aan de balie van Diessenplas. Indien u persoonlijk een toelichting wilt geven op uw situatie kunt u bij de receptie aan afspraak hiervoor maken. Tele foon 62505. te bedrag, dat de gemeenteleden samenbrachten. Vandaar dat met hulp van de kinderen Doornweerd een cadeau gekozen werd dat niet op het lijstje stond: een kleurente- ievisie„Een kado voor het hele ge zin", benadrukte voorzitter Jaap Boogaard van de wijkkerkeraad zuid. Het scheidende predikanten- paar toonde zich-er zeer verguld- mee, want het oude toestel bleek aan vervanging toe te zijn. Veel gemeenteleden maakten vorige week gebruik van de gelegenheid orh'de inmiddels naar Emmeloörd vertrokken Doomweerds de hand te schudden tijdens de informele afscheidsavond in gebouw Irene. De dominee neemt voor iedereen de tijd, de meeste mensen schui ven nog even aan voor een kopje koffie en een plakje cake. In de dorpskerk volgde zondag ochtend de officele afscheids- dienst. Doornweerd, na Rekken en Halle sedert september '88 actief in Holten, herinnerde in bedekt ter men aan de problemen die zich de afgelopen jaren binnen de her vormde gemeente voordeden. „Momenten van voor- en tegen spoed," noemde hij ze. Zo wees hij onder meer op de kerkpublicaties 'die wel eens in een kwaad daglicht stonden'. Van de kinderen van de nevendienst, die hem tevens toe zongen, ontving hij bloemen met een veelzeggende tekst. Jaap Boo gaard prees Doornweerd om de wijze waarop hij de wijkkerkeraad zuid en het Diessenplas-pastoraat uit het dal had geholpen. Hij ty peerde Doornweerd 'Hendrik uut de pastorie') als een man van het verleden en de toekomst. In ge bouw Irene waren er vervolgens Ontvreemd werd oa een bare kleurentelevisie en een mi- niset. Op zaterdag 3 juli verzocht een inwoner van Rijssen om enige hulp. Hij had namelijk de sleu tels in zijn auto laten zitten, terwijl de auto door hem afge sloten was. De auto voor hem geopend. Weer een afgifte van diefstal van een fiets. Ditmaal is de fiets ontvreemd terwijl hij geparkeerd stond langs de Dorpsstraat. Bleek op zondag 4 juli dat op het Vletgoor een gans lag welke vol gens de melding een gebroken nek had. Ter plaatse bleek ech ter dat het dier vermoedelijk aas had opgegeten van een vis ser. De betreffende visser kon het dier vermoedelijk niet krij gen, omdat het snoer geknapt was en het draad mogelijk een paar keer om de hals van het dier was gewikkeld. Het dier was inmiddels dood. Op maandag 5 juli werd aangif te gedaan namens de gemeente Holten van vernieling. Van de Scholengemeenschap waren enkele ruiten ingegooid met stukken steen. Ook aan de Pan nenbakkersstraat werden drie ruiten van een leeg staande wo ning ingegooid. Ook hiervan heeft een benadeelde aangifte gedaan. Dezelfde dag werd er s'morgens ingebroken in een woning gelegen langs de Hout weg. Men kwam binnen door het forceren van een raam. Uit de woning werd een geweer ont vreemd. Dinsdag 6 juli deelde een be woonster van de Beuseberger- weg mede dat haar gele parkiet was weggevlogen richting de nieuwbouw. Mocht iemand het diertje hebben aangetroffen, de benadeelde wil het diertje graag terug hebben. afscheidswoorden van pastoor A. Rademaker, die mede namens de gereformeerde kerk sprak en Door nweerd een prent van de RK kerk in Heeten aanbood. Ook Door- nweerds ex-collegae S.M. Roozen- boom en A.J. Leerink voerden het woord. Beiden betreurden het ver trek naar Emmeloord. Uit handen vanRoozenboom onfcvingtie schei dende predikant een kaars als symbool voor licht, leven en warm te. Namens de gemee\ite sprak wethouder W.J. Dalhuisen Door nweerd en zijn gezin toe. Het vertrek van dominee Door nweerd wordt betreurd, met name in wijk zuid. „Het is altijd jammer als iemand vertrekt die jaren in deze wijk werkzaam was, en die je persoonlijk kent," luidt één van de reacties. Ook de leden van de wijk kerkeraad zien de predikant met lede ogen gaan. „We hadden een goed contact en vormden een hechte groep". Door het vertrek van Doornweerd kampt wijk zuid met een vacature. Door de minder rooskleurige financiële situatie geeft de provinciale kerkvoogdij op dit moment geen toestemming voor een derde predikantsplaats. De centrale kerkeraad heeft inmid dels een beroep gedaan om finan ciële hulp van de gemeentelelden. Een actie wordt eveneens overwo gen. In verband hiermee wordt woensdag 22 september vanaf 20 uur een speciale gemeenteavond gehouden in gebouw Irene. Veel gemeenteleden maakten ge bruik van de gelegenheid om de Doormoeerds de hand te schudden B en W geven het waterschap Sal- land geen toestemming voor de aanleg van een poel aan de Scha- pendijk in Dijkerhoek. In het ka der van verantwoordelijk en mi- li emriendelijkbeheer wil het wa terschap daar een plas als drink waterplaats voor wild en verblijfplaats voor kikkers en vis jes realiseren. Voor de aanleg moet ecfiter wéléënhoutwal worden ge kapt. Volgens het college is dat in strijd met het zorgvuldig omgaan met groensingels in het buitenge bied. Indien de vijver elders wordt gesitueerd en daar goede argu menten voor worden aangegeven, willen B en W verder wel meewer ken. Twee B-junioren van de SV Holten afdeling atletiek namen eind juni deel aan een door AV Iphito's in het Hengelose FBK-stadion geor ganiseerde avondwedstrijd, waar voor ook Duitse en Amerikaanse atleten aan de start kwamen. Pie- ter van Wielingen kwam uit bij de werptweekamp en behaalde daar bij een prima vierde plaats bij het kogelstoten met een stoot van 10.88 meter. Bij het discuswerpen werd hij zevende met een afstand van 24.60 meter. Mark Giezen nam deel aan de springtweekamp: bij het hoogspringen werd hij achtste, bij het verpsringen met een af stand van 4.55 zevende. Onze oud-plaatsgenoot A.J. Lo- nink, thans wonende te Baam, is onlangs afgestudeerd in de studie richting Organisatie en Beleid aan de Universiteit van Amsterdam. Aan de Hengelose Plato Academie slaagde Riet Zeelte-Roetgerink voor het examen tweedejaars ASR-therapie. WAAR IS HET VOORDELIG WINKELEN KIJK IN UW WEEKBLAD /X\ NED.HERV. KERK 9.30 uur: ds. S.M. Roozenboom m.m.v. Campanella 19 uur: ds. A.J. Leerink Collecte in dienst: diaconie. Uit gangscollecte: Interkerkelijk Recreatiewerk Oppasdienst: Mevrouw Van Eijk en Sandra Mens ink Diessenplas: woensdag 14 juli: de heer Vogely GEREF.KERK 09.30 uur: ds. J.W. Genuït, Kam pen 19.15 uur: ds. J.J. van Dijken, Nijverdal Kindemevendienst: groep 3 en 4 o.l.v. T. Heusinkveld-Huls- man, groep 7 en 8 o.l.v. Chr. Offringa Oppasdienst 0-3 jaar: Annie Kolkman-Hofenk, Trijnet Over- kempe-Locht, Erna Kolkman- Hallink. 4-6 jaar: Henrietta Schipper-Beldman, Fenny Rietman, Ria Dijklnk-Rietman Koffieschenken vakantiegas ten: mevr. T. Span-van de Berg, mevr. R. van der Voet-van Vaals R.K KERK Gebouw Irene: 10.00 uur, H. Mis EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2 Holten; 10.00 uur. Samenkomst; 19.00 uur, Bidstond. DIJKERHOEK 09.00 uur: A.J. Leerink Collecte in de dienst: diaconie. Uitgangscollecte: interkerke lijk recreatiewerk OKKENBROEK 09.30 uur: dhr. J.M. Peschar. Uitgangscollecte: diaconie NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur, H. Mis. Zondag: 10.00 uur, Hoogmis. KERKTELEFOON Uitzendingen elke laatste vrij dag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur (herhaling). ARTS: Weekenddienst: Huisartsen maatschap Holten, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren uit- sluitend voor spoedgevallen: 11.00 uur en 16.00 uur (zonder afspraak). APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 10 en 11 juli: R. Brouwer, Boom kamp 10a, Rijssen. Tel. 05480- 13194. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835, bgg 05480-21629. THUISZORG ZUIDWEST OVERIJSSEL: Kraamzorg: Diepenveenseweg 6, Deventer, tel. 05700-32095; voor informatie ma t/m vr. 09.00- 12.00 en 14.00-16.00 uur. Wijkverpleging: Gaardenstraat 31, spreekuur en uitleen rri t/m vr. 13.30-14.30 uur, tel 05483- 61436; 24-uurs bereikbaarheid noodgevallen: tel 05700-15297. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Gaardenstraat 29-31, tel 6 27 84. Thuiszorg: gezinsverzorging. Algemeen Maatschappelijk Werk. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en vol gens afspraak. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10. SLACHTOFFERHULP Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30-10.30 uur in het rijkspolitiebureau, Reilinksweg 2, tel. 6 44 44. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). DIERENBESCHERMING: E. Ras, regio-inspecteur, tel. 05480-14448; werkgroep Holten: E. Grootewal/H. Schoorlem- mer, tel 05483-64844. ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-26 77 54; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. OUDHEIDKAMER HOOLT'N: Dorpsstraat 27. Geopend elke vrijdag en zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734); Hout- en Bouwbond (tel. 63012); ABVAKABO (tel. 61793); Voe dingsbond (tel. 61057); Horeca- bond (64467); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). Donderdag 8 juli: kledingaktie Stichting Paardrijden Gehan dicapten; 22 uur, feest-geluiden- spel interkerkelijke recreatie- tent De Borkeld; 18-20 uur, zwemvierdaagse Twenhaars- veld Vrijdag 9 juli: 19 uur, reünie oud-leerlingen van Het Kom pas; 14.30 uur, vossenjacht in terkerkelijke recreatietent De Borkeld; v.a. 18 uur, slotavond zwemvierdaagse Twenhaars- veld Zaterdag 10 juli: 20 uur, orgel concert in De Kandelaar; v.a. 9 uur, fokdag Holbatheo bij Het Bonte Paard; Woensdag 14 juli: schoonmaak actie Stichting Reuze Heuvel Recreatie in 't Ravijn; Donderdag 15 juli: 19.30 uur, afscheidsreceptie J.H. van Eng- brink in De Wielen Maandag 19 juli: 19,30 uur, raadsvergadering Woensdag 21 juli: 19.30 uur, re ceptie afscheid kleuterjuf Dine- ke De Schakel; Dinsdag 27 juli: 13.30 uur, ope ning dorpsfeest; kermis Woensdag 28 juli: 19 uur, freew heelen MAC De Holterberg op Kalfstermansweide Vrijdag 30 juli: 20 uur, filma vond Bos Dierenwereld; Vrijdag 6 augustus: 20 uur, film avond Bos Dierenwereld Donderdag 12 augustus: 20 uur, Nacht van de Dansende Kor hoen op recreatibedrijven De Prins, De Holterberg, De Zuur- berg en De Sallandshoeve Vrijdag 13 augustus: 20 uur, filmavond Bos Dierenwereld Zaterdag 14 augustus: 21 uur, Schuredag Woensdag 22 september: 20 uur, gemeenteavond hervormde kerk in Irene Zaterdag 9 oktober: 20 uur, Twents kamerorkest in De Kan delaar Woensdag 20 oktober: schoon maakactie Stichting Reuze Keuvel Recreatie Overleden: M.S. Gelijnse-von der Weiden, oud 95 jaar Gehuwd: L.T.M. Taken, oud 32 jaar en H. Koopman, oud 27 jaar.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 3