Schoolfeest brengt 4000 gulden op Reuze Heuvel-project grijpt naast milieuprijs Holtens Nieuwsblad. WEEK Kompas houdt een grootse reünie DEZE Veel waardering voor creatieve uitwerking SS Fokdag van Holbatheo Geslaagd na herexamen Holtenaren exposeren in Bergkerk Fiets 'm d'r in Aangepaste kerkdienst A.S.M. b.v. U ontvangt een fraaie Parker-iotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holten Programma van interkerkelijk recreatiewerk Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 8, JULI 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Schutterskoning Grote vreugde in de Togaclub, toen René Bannink zich afgelo pen weekeinde onverwacht naar de titel 'Schutterskoning van Holten' schoot. Na 281 schoten liet Bannink de romp uit elkaar spatten. De Holte- naar was zelfs dubbel succes vol, want kort na aanvang van het Koningsschieten nam hij ook de kop voor zijn rekening. De bierpomp in de MAC-tent op het schietterrein deed dan ook goede zaken. Ten huize van Coen van Hoevelaak werd het feestje zondagmiddag nog eens 'dunnetjes' overgedaan. Concours Goede prestaties kenmerkten zondag het jaarlijkse concours hippique van de Landelijke Rijvereniging De Bergruiters. Zwennie Vincent won de springrubriek ZZ klassiek. Tweede prijzen waren er voor Erna Willemink en Robert Spenkelink. Het zonnige weer zorgde voor grote publieke be langstelling op het fraai gele gen paardesportterrein aan de Borkeldsweg Markelo tel. 05476-16 19 De fokvereniging Holbatheo houdt zaterdag vanaf 9 uur haar j aarlij kr se fodag op het terrein naast Het Bonte Paard. Een groot aantal veulens, rij-, tuig- en basispaarden is inmiddels aangemeld. Ook koudbloed paarden zijn van de partij. Net als vorig jaar kunnen de leden hun veulens te koop aanbie den. Het middagprogramma bevat onder meer een keuring voor het best gaande rijpaard. Na een herexamen zijn de volgen de leerlingen van de Scholenge meenschap alsnog geslaagd: VWO: Willem Jan Beunk, Barry Dijker man, Reinier van Elk, Jan Willem Gerritsen, Claudia Heuvelman, Je- anine Kamp, Bert Nijhof, André Scherphof, Manon Tiecke, Yvette van Vugt, Thijs van Vugt. HAVO: Seb. Bevers, Ingrid van Brussel, Ingrid Dijkjans, Jorieke Eertink, Niels Klein Hegeman, Ellis Ooster- dijk, Sander Schiphorst, Bastiaan ten Tije, Barbara Vanmarcke, San- der te Wierik. MAVO: Jeroen Bloe mendal, Jeroen Buter, Marcel Eg berts, Inge Eilerts, Jasper de Jong, Joost van Wieringen. VBO: Dinand Plekkenpol, Frank Mensink. In de eerste periode behoorde ook Ma- non Speelman tot de geslaagde kandidaten. Een groot succes. Dat was het zon nige pleinfeest dat de Haarschool zaterdag hield met het oog op het vierde lustrumfeest van de school in november. De bruto opbrengst van alle activiteiten bedroeg zo'n 6000 gulden. Volgens directeur Gert Jan van 't Holt blijft daar met aftrek van onkosten circa 4000 gul den van over. „Ruim boven wat we hadden begroot," glunderde hij trots. Het bijeengebrachte geld' komt uitsluitend ten goede aan het kinderfeest dat rond de 20ste school verjaardag gehouden wordt. De ongeveer 250 leerlingen krijgen dan onder meer een warme maal tijd op school en een herinnerings geschenk. De feestavond voor de ouders en de reünie-avonden voor oud-leerlingen moeten zich vol gens Van 't Holt zelf bekostigen (zoals baromzet). Het pleinfeest, een mengeling van braderie, rom melmarkt en fancy-fair, trok zeer veel belangstelling van leerlingen, (groot)ouders, buurtbewoners en overige nieuwgierigen. Natuurlijk gesteund door de meer dan perfec te weersomstandigheden bood het kleurig versierde schoolplein een zomers en gezellig drukke aanblik. Direct bij de opening van het eve nement stroomde het plein al vol bezoekers. Een beeld dat de hele dag zou aanhouden. Zelfs langer dan de volgens het programma aangegeven sluitingstijd van 15 uur. Maar de gezelligheid en de uitnodigende stem van meester Jan Bult bij het Rad van Avon tuur, lokte voortdurend meer men sen naar de bijna jarige school. Opvallend groot was de aanzienlij ke inbreng voor de rommelmarkt. Er kon naar hartelust gesnuffeld worden tussen de grote hoeveel heid afgedankte snuisterijen, boe ken en kleding. Ook de planten- kraam, waar zeifis enkele konijn tjes over de toonbank gingen, deed het goed, evenals de door leerlin gen zelf gemaakte spulletjes. De inwendige mens kon zich tegoed doen aan ouderwetse poffertjes, of aan een alternatief Koerdisch, Chi nees of Irakees hapje. Anderen ga ven de voorkeur aan een verkoe lend ijsje. Op een door strobalen van de rest van het schoolplein afgescheiden terras konden con sumpties en happen in alle rust worden genuttigd. Het evenement bood een keur aan spelletjes: van shuttle gooien tot elastiekjes wer pen, ponyrijden, fietsen en schmin ken. Diverse kinderen speelden zichzelf in de kijker met onder meer een playback optreden, een acrobatennummer en bij het mop pen vertellen met meester Bult. Het pleinfeest werd ook muzikaal omlijst: op de eerste plaats door leerlingen, later ook door De Braandheultjes die de stemming tot grote hoogte brachten. De win naar van de grote verloting bleek helaas niet aanwezig om zijn prijs, een fraaie kleinbeeldcamera, in ontvangst te nemen. Het winnende lot is 1323. De gelukkige kan zijn prijs op school afhalen. Hetzelfde geldt voor de winnaar van de twee de prijs, een electronische zaka genda (lotnummer 0366). Geen Reuze overwinning, maar zeker een winst waar de Stichting Reuze Heuvel Recreatie (RHR), onderdeel van de Stichting De Reuze Heuvelwachter (RHW), apetrots op kan zijn. Met de milieuvriendelijke arrangementen van het Tentenpro ject werd weliswaar net naast de Milieu en Toerisme Prijs 1993 van het ministerie van economische zaken gegrepen, maar de negen samenwerkende recreatiebedrijven die het project van de grond tilden bewerkstelligden wel dat het gebied tussen Holten en Hellendoorn op ujterst positieve wijze in de publici- teitsmachine rolde. Bovendien zou het 'meedraaien aan de top' een goede impuls betekenen voor de verdere uitwerking ervan. „Dit brengt Hellendoorn/Nijverdal en Holten ongetwij feld dichter bij elkaar," voorspelde een tikje teleurgestelde Heuvelwachter-woordvoerster Diesje Lievendag. Dat het prille project genomineerd werd mag echter zonder meer als een onverwacht knappe en aanzienlijke winst worden beschouwd. De echte winst was evenwel voor het Noorder Dierenpark in Emmen met de actie 'Zoo schoon'. Naast een oorkonde bestond de prijs uit een gigantische tulp van keramiek van de hand van Jan Cremer. Gelukkig hoeft de discussie over het plaatsen van dit 'kunstwerk' zich niet in Holtens-Hellendoornse kringen te voltrekken. Een eervolle vermelding ging naar de vereniging HISWA met het project 'Bedrijfsintern Milieuzorg Waterrecreatie'. Het is nog maar amper twee jaar geleden dat bureau Planresultan- cy het zo veelbesproken rapport 'Aan de andere kant van de berg' presenteerde. Daarin werd de aan zet gegeven voor het heuvelwach- teridee. Een opsteker ook dus voor directeur Paul Kersten en zijn me dewerkers, die de moeizame start blicaties, de televisiebeelden en natuurlijk de fraaie oorkonde die staatssecretaris van economische zaken Yvonne van Rooy in het Scheveningse Kurhaus aan voor zitter van de Stichting RHR Bert van der Stoep overhandigde, leef de bij de meegereisde Holtens-Hel lendoornse delegatie (compleet van hun geesteskind nu beloond met de op de recreatiebedrijven zien. Het aantal boekingen voor de arrangementen is op dit moment nog gering. De verwachtingen voor komend seizoen zijn echter hoog gespannen. „Nu zaaien betekent volgend jaar oogsten," meende actieve Kor Snor en Koen Hoen), toch twijfels over de Emmense winst. Sommigen waren van me ning dat daar sprake was van de van overheidswege opgelegde mi lieumaatregelen. „Alle dierentui- Na gedane inspanning op step en mountainbike is het tijd voor aan genaam verpozen bij de luxe bun galowtent voorzitter Wim Dalhuisen van de nen zouden dan wel hebben kun- Stichting RHW. Hoewel dik tevre- nen meedoen," constateerde Dies den met de nominatie, de perspu- Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 61.65 je. „Wij hebben juist een handvat aangereikt gekregen, waar het plaatselijk bedrijfsleven zelf invul ling aan moest geven. Bovendien speelt de toerist hier een actieve rol. Moet er echt wat voor doen om het predikaat Reuze Heuvelwach ter te verkrijgen. En hebben ze zich met dat zielige olifantje al niet ge noeg in de kijker gespeeld?" mom pelde ze er voorzichtig achteraan. Diesje liet weten dat vooraf we; rekening was gehouden met de Drentse concurrentie. Toch zou bij. economische zaken het gerucht de ronde hebben gedaan, dat het Ten tenproject voor winst in aanmer king kwam, maar dat de betrok kenheid van Van der Stoep die keuze bemoeilijkte. Met het Dui zend Fietsenpian in de Kop van Overijssel won hij namelijk vorig jaar de trofee. En tweemaal achter een.... Een uitnodiging voor een dagje fietsen hielden de heuvel wachter daar overigens wel aan over. Lovend Het thema van de tweede Milieu en Toerisme Prijs luidde 'milieu vriendelijke bedrijfsvoering'. Uit bijna 50 inzendingen werd het Ten tenproject genomineerd met de 'Milieudag op de plas' van de VW Vinkeveen, de actie 'Zoo schoon' van het Noorder Dierenpark en het project 'Dordrecht vernieuwt de historische binnenstad' van de ge meente Dordrecht. Een vier man sterke jury onder voorzitterschap van dr. Pieter Winsemius, tevens voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, beoordeelde de projecten op de mi- lieubeschermende maatregelen, de samenwerking tussen de be trokken partijen, de creatieve uit werking, de promotie er omheen en aan de haalbaarheid op termijn. Ofschoon de trofee naar Emmen ging, sprak het juryrapport loven de woorden over het Tentenpro ject, waarbij de toerist zich op mi lieuvriendelijke wijze (te voet, per fiets, mountainbike, step of kano) verplaatst van de ene naar de an dere camping. Daar staat dan een volledig ingerichte, luxe bunga lowtent klaar. Zit het arrangement erop, dan ontvangt men een RHW- certificaat en wordt men lid van de RHW-club. In haar beoordeling be trok de jury eveneens de afsluiting van de Toeristenweg gedurende een bepaalde periode, het treintje Belio, de schoonmaakactie van de tien recreatieondernemers, van wie enkelen ook een 'milieustraat' op het bedrijf hebben ingericht en tenslotte het Reuze Fiets Arrange ment. De jury benadrukte wel dat bij een verdere uitwerking van het project rekening moet worden ge houden met het spreiden van het toenemend aantal bezoekers door Om alle oud-leerlingen nog een maal de gelegenheid te geven hun 'oude' school van binnen te bekij ken, houdt de pc basisschool Het Kompas morgenavond vanaf 19 uur een feestelijke reünie in en rond het schoolgebouw. Voor de huidige leerlingen, ruim 80 in getal, is er al 's middags feest met uiteen lopende spelletjes. Tegen 16.30 urn- komen ook de ouders een kijkje nemen. De feestelijkheden houden verband met de fusie tussen Kom pas en Schakel, die met ingang van augustus van kracht wordt. Het Kompas werd in '74 in gebruik ge nomen; de eerste schoolverlaters dateren van '77. volgens directeur ^taelo en De IJsselgroep uit Zwol- J.H. van Engbrink gaat het in to- ie.. Daarmee is sprake van een Hol- taal om zo'n 300 oud-leerlingen. De tense inbreng: chef sporf welzijn meeste van hen konden worden van de gemeente Hans Wissink is achterhaald. De respons op de uit- üd van de laatste club, de welis- nodiging is groot. Van Engbrink waar»niet in Holten wonende maar verwacht dan ook zeker zo'n 250 wei als politieman werkende Rob bezoekers op de reünie. In verband ten Tusscher is lid van De Schelf met de drukte wordt het school- horst. De expositie toont circa 150 plein voorzien van een grote tent, foto's. Van beide gastverenigingen waarin onder meer een discotheek zjjn elk 40 foto's tentoongesteld, dienst zal doen. Naast de her- Daartoe behoren 7 modelfoto's van nieuwde kennismaking en het on- wissink en 14 geënsceneerde foto's getwijfeld veelvuldig ophalen van Van Ten Tusscher. Ook zijn er herinneringen, zijn er spelmoge- doorlopende diavoorstellingen. De lijkheden, kunnen oude films over expositie is dagelijks open van 11- schoolverlaters worden bekeken 17 uur, vandaag tot 21 uur. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17, Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 1665 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 de arrangementen en de activitei- van de prijs 'Natuur'. Wellicht dat ten goed over het gebied te sprei- de RHW of RHR dan opnieuw een den. Volgend jaar luidt het thema gooi doet naar de hoogste eer. en zijn er videobeelden van de laat ste (circa 8) schoolkampen. In de Deventer Bergkerk wordt tot en met zondag de jaarlijks fototen toonstelling gehouden van de De venter Foto kring. Twee gastvere nigingen leveren een aandeel in deze expositie: De Schelfhorst uit Voor de week van zaterdag 10 t/ml vrijdag 16 juli is het thema van het Interkerkelijk Recreatiewerk op de Borkeld 'Horen, zien en zwij gen'. Zaterdag 10 juli is er vanaf 20.00 uur voor kinderen en volwassenen een open avond. Zondag 11 juli wordt om 10.00 uur de kampdienst gehouden. Maandag 12 juli staat er om 06.00 uur al een ochtendwande ling op het programma (kosten f 1,00), 's middags om 14.30 een tex tielverf-middag voor volwassenen en 's avonds vanaf 20.00 uur is er een kareoke-avond met talenten jacht (kosten: f 1,50). Dinsdagmid dag 13 juli start om 14.30 uur de Kinderkookmiddag (f 1,00) waarna om 17.30 uur een diner wordt ge houden. De woensdag (14 juli) staat in het teken van voetbal met om 14.30 uur een kinder-voetbalmiddag en om 19.30 ur een Voetbalavond (Oranjefeest). Vo<?r donderdag 15 juli is er om 19.30 uur een Kleintje Spooktoeht geprogrammeerd en om 22.00 uur de Spooktoeht met show voor volwassenen. Vrijdag 16 juli is er om 14.30 een Speurtocht. Verder is er van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur een kindermorgen voor kinde ren van 4 tm 12 jaar. Verder is er van maandag t/m vrijdag om 18.45 uur een Kleuterkwartiertje. Een tandem met aan weerszijden schapen van papier maché. Met dit gevaarte maken maken Henk Aan stoot en Rob Jan Vos zaterdag hun opwachting in het Zeeuwse Sluis bij de opnames voor het populaire Tros-televisieprogramma Fiets 'm d'r in. Aanvankelijk zou ook Henk Wolthuis meedoen. Een blessure verhinderde dat echter. De beel den worden zaterdag 19 juli op tv uitgezonden. In de hervormde kerk wordt zon dagochtend vanaf 9.30 uur een aangepaste dienst gehouden met de bewoners van de sociowoningen van De Lathmer. Aan de hand van het thema 'Op reis' komen allerlei asepeten van vakantie en onder weg-zijn aan de orde. De dienst wordt met verschillende liederen (van onder anderen Adrian Snell) door het koor Campanella opge luisterd. Voor de kinderen is er geen aparte nevendienst, daar het bijbelverhaal in de dienst wordt verteld.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1