DAT-revue staat bol van muziek en humor Dijkerhoek met groots haalt uit eeuwfeest Holtens Nieuwsblad, Zomerfeest moet in onkosten voorzien 13.59 WEEK OEZE Keur aan activiteiten voor jong en oud Haarschool bestaat 20 jaar Amstel malt Holten Wie wordt de koning(in)? Kledingaktie Paardrijden Gehandicapten Jeugddienst Uontvangt een fraais BON A.C.M. b.v. Dominee neemt beroep aan Fietspad op Reebokkenweg Voorverkoop gestart voor Keunefeesten Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 1, JULI 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Folklore Het folkloristisch festival van de vijftienjarige Hoolter Daan- sers bracht niet alleen de orga nisatoren, maar ook de deelne mers en het publiek tot groot enthousiasme. Aan het lus trumfeest werd behalve door het jubilerende gezelschap ook meegewerkt door groepen uit Polen, Hongarije, Tsjechië en Wit-Rusland. De samenwer king met de feestcommissie van Dijkerhoek verliep even eens tot volle tevredenheid. Het programma van het dans feest viel gedeeltelijk samen met dat van het Dijkerhoekse eeuwfeest. De uitstekende weersomstandigheden droe gen zeker bij aan de uitsteken de sfeer op het feestterrein, dat met alle buitenlandse folklo risten erbij het karakter kreeg van een ontmoetingsplaats van verschillende culturen. Goede prestaties waren er afge lopen weekeinde in manege Snorrewind, waar enkele tien tallen ruiters en amazones stre den om de Snorrewind-trofee. De wisselbeker was ditmaal bestemd voor Nadine Saanma- gun. Op de onderdelen sprin gen en dressuur toonde zij zich het sterkst. Muziek, dans, conférence en vooral een grote dosis humor. Het was er allemaal tijdens de revue 'Tied voor DAT', waarmee het 100ste Dijkerhoekse school- en volksfeest werd ingeluid. Hulde aan niet al leen de samenstellers van het uit stekend gebrachte programma, maar ook aan de circa 50 medewer kers die het geheel in een vlot tem po ten tonele voerden in de stamp volle feesttent naast Het Bonte Paard. Resultaat van ruim een half jaar noeste arbeid. Voor het doek opging (zij het met moeite...) werd het Diekerhookse eeuwfeest ge opend door feestcommissievoor zitter Wim Bannink en burgemees ter mr. W.L.F.C. ridder van Rap- pard, die een honingraat aangebo den kreeg. „Symbolisch voor de Diekerhokers, die gelijk bijen als een hecht volk aan elkaar han gen," aldus Bannink. De revue van het Dijkerhoeks Amateur Toneel trok zo'n 600 man publiek. Bannink: „Zeg maar dub bel zoveel als tijdens een uitvoe ring in Het Bonte Paard, zoals we gebruikelijk doen. Vanwege de grotere zaalcapaciteit houden we het daarom nu bij één voorstel ling." Grote hilariteit in de zaal toen het gordijn aanvankelijk niet open wilde gaan. 'Foutje, be dankt', klonk het al hier en daar. Het euvel(tje) was evenwel binnen een mum van tijd verholpen. De DAT'ers brachten vervolgens een gevarieerd programma van prima kwaliteit voor het voetlicht. Zo was er kostelijk vermaak over het kolderieke optreden van debutant Gerrit Markvoort (De Bonke) en zijn dochter Thea, die als Dieks en Dika diverse Holtenaren en ook de plaatselijke politiek op de hak na men. Waardering ook voor de mu zikale act Zwerversliefde en de door Johan Nikkels, carnaval sprins Johan II, gebrachte 'eenak ter' Verandering. Op vermakelijke wijze liet hij daarin onder meer de sterk veranderde mode de revue passeren. Voor met name de oude re revuegangers bevatte het pro gramma twee potpourri's van oud- Hollandse liedjes. Velen zongen dankbaar mee. Na de pauze werd geopend met dans. Jose Koopman en Jannie ten Wolthuis kregen vervolgens de la chers op hun hand tijdens hun rod delpraat bij school, terwijl de schets MOTZ (Made On The Zud: de) een stukje ongerept natuur schoon tussen Dijkerhoek en Wa terhoek onder de loep nam. Erg leuk was tenslotte ook het Dijker- hoeks Internationaal Verbroede ringscafé. waarin Aaldrik Paalman het initiatief tot 'Diekerhook pro motion' nam. Saiilant detail was dat adjudant Wilco Vlogtman hier 'zijn' prins Johan II (Nikkels) ver tolkte. De avond werd tot in de De revue van DA T bevatte naast dans en muziek veel humoristi sche schetsjes kleine uurtjes voortgezet met dans op muziek van de Jagermeister- band. Winnaar van de hoofdprijs van de verloting, een reisje naar Parijs, werd de familie Vlogtman. Op het schietterrein hoek Marke- loseweg/Aapolsweg wordt zater dagavond weer gestreden om de titel 'Schutterskoning(in) van Hol ten 1993'. De titel is voor degene die er in slaagt om met een trefze ker schot de nog overgebleven romp van de hoog gezeten vogel te laten rollen. De kaartverkoop be gint om 18.30 uur. De kosten bedra gen 25 gulden per schutter, per schutter is één lot te koop. Bij ko pen is niet mogelijk, daar op deze wijze iedere deelnemer gelijke kan sen heeft en er op volgorde van nummer geschoten wordt. Nie mand schiet meer dan één keer per ronde. Na het afschieten van kop, vleugels, staart en uiteindelijk dus de romp, wordt de nieuwe titel- houd(st)er in de tent op het terrein gehuldigd. De winnaar wacht bo vendien een premie van 100 gul den. Donderdag 8 juli wordt de jaarlijk se kledingaktie ten bate van de Stichting Paardrijden Gehandi capten gehouden. Overtollige kle ding kan daarvoor in de vooraf ontvangen plastic zak aan de weg worden gezet. In de hervormde kerk wordt zon dagavond 19 uur een jeugddienst gehouden onder leiding van J.M. Peschar. Het thema luidt 'Binnen kant, buitenkant'. Aan de dienst wordt meegewerkt door het jonge renkoor uit Broekland. Waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn. Een betere kwalificatie van het honderdste school- en volksfeest van Dijkerhoek past eenvoudig niet. Een bijzonder compliment aan de organisatoren van dit grootse en uitstekend 'geregisseerde' spektakel dat niet alleen vanuit de buurtschap en Holten, maar ook vanuit de omgeving bezocht werd, is zeker op zijn plaats. Diekerhook dreunde dit weekeinde met recht op haar grond vesten. Drie dagen vol hoogtepunten als de optocht, het Frühshoppen, de Western-show en Goud van Oud mettoppers als Peter Koelewijn en Chris Andrews. „Het was super! We hadden het weer mee en het publiek was fantastisch!," consta teerde feestcommissievoorzitter Wim Bannink tevreden. Te vredenheid ook bij de penningmeester, want het eeuwfeest werd met een batig saldo afgesloten. Konden de organisatoren vrijdag al tevreden zijn over het succesvol le programma voor de jeugd en de grote opkomst voor de revue 'Tied voor DAT', zaterdagochtend was het opnieuw bingo tijdens de op tocht. Het publiek was in grote" getale naar Dijkerhoek gekomen om het bonte schouwspel te be- symbool voor Dijkerhoek 'dat al tijd in beweging is'. De bewoners van de Boerendanssteeg en Bus- sinksweg zochten het in het thema smederij. Zij waren van mening dat Dijkerhoek aan haar toekomst blijft smeden. Extra publiekstrek ker was de aanwezigheid van enke le buitenlandse folkloristische wonderen. De optocht was zonder dansgroepen. De zingende en soms dansende gezelschappen waren te gast op het folkoristisch festival van de 15-jarige Hoolter Daansers, dat gedeeltelijk samenviel met het Diekerhooksé feest. De Holtense dansgroep was eveneens van de partij. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe Als abonnee bent u AkAMNAA daarvan verzekerd. 3!30E!B16@ 0P0®@ïL Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede meer groter en gevarieerder dan vorig jaar en blonk uit in een prima kwaliteit. Rond het thema '100 jaar Dijkerhoeks feest' was veel tijd en zorg besteed aan de bouw en aan kleding van een wagen. Zo werden diverse karakteristieke gebouwen van de buurtschap, waaronder Bethanië, de molen en zelfs het °P de feestweide naast Het Bonte voormalige station, trots door de Paard startte aansluitend een uit- straten gevoerd. Met HMV en de gebreid programma met onderde- majorettes voorop zorgde de stoet ^en a^ kleinvee- en rommelmarkt, van ruim 25 wagens, loopgroepen kermis en ringsteken per koets, 's en karretjes al vroeg voor een hoop Middags zorgde de zeskamp met spektakel. Fraaie inzendingen wa- waterbak voor het nodige ver ren er onder meer van de Tromops- maak. In de grote feesttent op het weg (natuurgebied De Zudde), terrein werd de dag besloten met speelzaal 't Knotterheukske (Be- een gezellige avond op muziek van rend Botje), de 'groene' wagen van The Spitfires. Vorig jaar direct een de Sangeldijk en Waterhoek, dat succes, daarom dit jaar opnieuw opviel met een watervalletje als °P het programma opgenomen. Met het Frühshoppen schoot de feestcommissie voor de tweede maal raak: een stampvolle tent, waarin het gezelligheid troef was met onder meer de door velen ge waardeerde Egelander-muziek van de Edelweiss Kapelle uit Gel- selaar. Gesteund door het uitste kende, zonnige weer, volgde daar op een uitermate gezellige en zeer drukbezochte middag in en rond de feesttent. Met de buitenlandse folkloristen erbij, werd Dieker hook zelfs een spontane ontmoe tingsplaats van verschillende cul turen. Het publiek genoot met vol le teugen van het gratis en sterk gevarieerde aanbod: dolle feest vreugde met De Braandheultjes, handboogschieten, oude ambach ten en dito tractoren, (stationaire) motoren en zelfs een glimmende A- ford. Temperament was er vanuit Wit-Rusland, Tsjechië, Polen en Hongarije en niet te vergeten in de wervelende Western-shows van het Rodeo and Trickriding Team 'The Future Guys' van Jan van Osch uit het Brabantse Vorsten- bosch. Gezeten en soms gehangen aan een prachtig 'westernpaard', demonstreerden zes jongeren uit eenlopende stunts van hoog ni veau. En nog kon het niet op, want de feestcommissie bood het pu bliek een absoluut spetterende Gouwe Ouwe-slotavond met op tredens van diverse toppers uit de jaren zestig. Aan de avond werd tevens meegewerkt door de Per fect Showband. Zo'n 1300 bezoe kers gingen compleet uit hun dak bij de optredens van good old Chris Andrews, The Tee Set en als klap op de vuurpijl Peter Koelewijn die de zaal volledig plat kreeg met zijn onverwoestbare hit 'Kom van dat dak af. Maar er was meer. Dolle taferelen ook toen de in Holten en omgeving bij velen nog bekende Sensation Rockets voor het voet licht verschenen met daarin diver se plaatsgenoten. Enkele tiental len jaren ouder, soms 'gewichti ger', maar nog altijd goed voor een daverend optreden waarbij alle Het folkloristisch dansweekeinde bood veel Oosteuropees tempe rament remmen los gingen. Een waardig slot van het zo geslaagde Dijker hoekse eeuwfeest, dat bij velen nog lang in de herinnering zal blijven voortleven. Uitslag zeskamp: l.Manenschijns- weg n; 2. Tromopsweg; 3. Oude Stationsweg/Hessenweg. Naam: Adres: Woonplaats:I Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 61.65 Met het oog op het 20-jarige be staan van de Haarschool, wordt zaterdag tussen 10.30 en 15 uur een groots zomerfeest gehouden in en rond de school. Een combinatie van rommelmarkt, braderie en fan cy-fair. De opbrengst komt ten goede aan de bekostiging van het vierde lustrumfeest, dat voor dins dag 2 november op het programma staat en op de eerste plaats met de kinderen wordt gevierd. Voor de ouders wordt daarnaast een feesta vond georganiseerd en ook zijn er enkele reünie-avonden voor oud leerlingen van klas 6/groep 8. Eerst is het echter de beurt aan het zomerfeest. Onder de ouders is in tussen een grote verloting gehou den. Hoofdprijs is een kleinbeeld- camera. De trekking vindt plaats op het schoolplein. Op de rommel markt is keus uit een aanzienlijk aantal boeken, kleiding, meubi lair, huishoudelijke artikelen en al lerhande snuisterijen voor jong en oud. Wie nog wat spulletjes wil inleveren kan daarvoor nog op school terecht tot en met morgen middag. Ook is er een planten- kraam, een rad van avontuur met prachtige prijzen, kunnen kinde ren zich laten schminken, kan men zich op het gezellige terras tegoed doen aan een Chinese, Irakese of Koerdische lekkernij of aan oer- Hollandse poffertjes. Koffie, thee en andere consumpties zijn even eens verkrijgbaar. Wie over verbor gen talenten beschikt krijgt volop de kans zijn kunsten te vertonen, 'er wordt bijvoorbeeld gedacht aan gekke bekken trekken, een circus nummer, zingen of moppen tap pen. Met op school vervaardigde produkten dragen ook de Haar- school-leerlingen hun steentje bij aan de fancy-fair. Het zomerfeest wordt muzikaal omlijst met live optredens. Volkswagen Groep. Markelo - Tel. 05476-1619 Holtens Nieuwsblad is et uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17, Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 1224 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 kratje 24 flesjes Na de kennismakingsavond met de gemeente in De Kandelaar, heeft ds. H.P. Mulder, gerefor meerd predikant te Lunteren, voorzitter H. Wind van de beroe pingscommissie van de gerefor meerde kerk laten weten dat hij het op hem uitgebrachte beroep aannneemt. De 46-jarige Mulder zal in januari 1994 zijn intrede doen. Hij volgt ds. M. Berg op, die in november 1992 met emeritaat ging. Hoewel de gemeente het voorne men had de Reebokkenweg nog voor de zomervakantie te verhar den, wordt de uitvoering enkele maanden uitgesteld. De toegangs weg tot camping De Holterberg zal worden verhard met freesasfalt, dat volgens B en W gebruikt wordt voor de verharding van minder in tensief bereden wegen. Aan de westzijde van de weg wordt dan tegelijk een van de weg gescheiden fietspad aangelegd. Vanaf vandaag is het mogelijk kaarten in de voorverkoop te halen voor de Keunefeesten '93 die van donderdag 9 t'm zondag 11 sep tember op Kalfstermansweide worden gehouden. Donderdag 9 september wordt er een wijnavond en preuverie gehouden met mu ziek van de Boh Foi Toch-afsplit- sing het Hanska Duo (gratis toe gang), vrijdag 10 september treedt René Froger op, zaterdag 11 sep tember is er 's middags een indoor touwtrek-toernooi met dweilor kesten-festival en komt 's avonds Hannie naar Holten en zondag 11 september wordt er gefrühshopt. Een passepartout voor het hele programma kost f 25,00 en is ver krijgbaar bij de plaatselijke hore- caffers, de VW. Foto Ten Velde, Novalux Van de Maat en de VW. In Nieuw-Heeten kan men terecht bij Vree Egberts, in Bathmen bij De Brink en in Laren bij De Wit kamp.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1