Grandioze cd-opname f van De Mexicaantjes Hoolter Daansers vieren lustrum met dansfeest Holtens Nieuwsblad WEEK DEZE Folkloreweekend biedt veel temperament U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. ^^SALLAND FESTIVAL Raalte De nieuwe seizoenkalender 1993/1994 Tips voor uw gezondheid A.S.M.- A.C.M. B.V. Jungle-party op Smidsbeld Afscheid Ten Kampe bij Mintonette Holten BON Epilepsie collecte Gezinsdienst Orgelconcert 25,26 en 27 juni a.s. U kunt deze afhalen bij: litems Nieuwsblad DONDERDAG 24, JUNI 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Een bijzonder compliment gold Martin Podt (vwo). Als enige eindexamenkandidaat presteerde hij het om een 10 te scoren op zijn eindlijst en wel voor het vak scheikunde. Podt blijft er nuchter onder: „Ik vond scheikunde het makke lijkst van alle vakken. Voor het schooolonderzoek stond ik al een 9, dus moest ik op het exa men minstens een 9,5 halen. Het gemiddelde wordt dan af gerond op een 10 en dat is me gelukt." Podt, die een sterk exact gericht vakkenpakket had, gaat komend seizoen tech nische natuurkunde studeren aan de universiteit in Ensche de. Deze week in uw weekblad Occasions-centrum 1/00 m2 Showroom Tel. 05476-16 19 Grandioos! Zo kwalificeerde Erik Beltman van dweilorkest De Mexi caantjes zondagmiddag de live op name van de eerste cd van het gezelschap jonge en uitermate en thousiaste muzikanten in zaal Vos man. In aanwezigheid van zo'n 150 man uitgelaten hossende en swin gende supporters groeide de opna me middag uit tot een gigantisch muzikaal spektakel met een on miskenbaar carnavalesk sfeertje. De opnames werden gerealiseerd met medewerking van Studio the Vam. Volgens Beltman heeft de schijf een speelduur van circa ze ventig minuten en bevat een uit eenlopend repertoire van rock-, house-, feest- en Holter muziek. Vrijwel probleemloos werd het pro gramma opgenomen. Viermaal een serie van twintig minuten. Slechts eenmaal moest opnieuw worden begonnen. Dolle taferelen onder de veelal in Mexicaantjes T-shirt gestoken fans, die regelmatig in polonaise door de zaal gingen. Beltman: „De sfeer was absoluut identiek aan die van Bemmel." Daarmee doelde de Holtenaar op het de week daarvoor gehouden optreden van het orkest op het Open Dweilkampioenschap in Bemmel, waar een knappe vijfde plaats in de wacht werd gesleept. De 'angst' dat menigeen de opna mes niet geheel zouden bijwonen, bleek ongegrond. Veruit de meeste bezoekers bleven hangen en geno ten zo eveneens van het optreden van Hennie Tijink als J antje Koop- mans met onder meer 'Rode ro zen'. „De hele zaal ging werkelijk plat," glunderde Beltman, die in het orkest de grote trom bespeelt. Tussen de opnames door was er ook muziek van drive-in show Roadshow II. De gloednieuwe cd van De Mexi caantjes wordt vrijdagavond 20 augustus officieel ten doop gehou den in eetcafé 't Klavier, waar eige naar, tevens hoofdsponsor Jos Kamphuis het eerste exemplaar krijgt aangeboden. Vanaf 19 uur worden de bezoekers verwelkomd met een drankje, waarna een ge- Dolle taferelen waren er tijdens de eerste cd-opname van De Mexicaantjes deelte van de in Bemmel en in zaal alle remmen los voor een groot Vosman gemaakte videofilm feest. Voor nadere informatie over wordt vertoond. Na een toelichting onder meer de kaartverkoop voor op de stormachtige carriere van deze avond kan men zich wenden het Holtense dweilorkest gaan dan tot Erik Beltman, tel. 63007. Dinsdagavond 6 juli wordt de Smidsbeld omgebouwd tot een oerwoud. Op de eerste Hoolter Oamd van dit seizoen houdt de Toga-club namelijk een jungle party. Traditiegetrouw wordt be gonnen met een voedzame maal tijd die dit keer een Afrikaans tin tje krijgt waarna vervolgens enke le nader aan te kondigen acts op het programma staan. Aan de ba- nanenbar kan een tropische ver rassing worden gedronken en voor de muziek zorgen een Afrikaanse band (met daarin een ex-Holte- naar) en een dweilband die voor de gelegenheid het repertoire wat heeft aangepast. Bijna 25 jaar was hij actief volley baller in welke periode hij ook nog tal van bestuurs- en andere func ties vervulde. Wanneer zo iemand stopt verdient hij natuurlijk een waardig afscheid. Vandaar ook dat volleybalvereniging Mintonette op 29 juni aan Jan Herman ten Kam pe een afscheidswedstrijd aan biedt. Hiervoor komen in sporthal 't Mossink vanaf 20.00 uur tal van prominenten in het veld waaron der oud-medespelers, huidige teamgenoten, de trainer en de voorzitter. Het duel staat onder leiding van Paul de Vrijer. Hol tens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-63022 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17, Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 1665 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 De telefoon in huize Hofman staat roodgloeiend. Menigeen die nog van aHes weten of doorgeven wil in verband met de laatste voorbereidingen voor het internationaal folkloristisch dans- weekend van de Hoolter Daansers in Dijkerhoek. „Maar we zijn er klaar voor!," stelt secretaresse Els Hofman gerust. Morgen arriveren de vier deelnemende buitenlandse groepen in Espe- lo, waar ze door de collega's van de Holtense dansgroep ontvangen worden in 't Trefpunt: Biawena uit Polen, Szabolcs uit Hongarije, Mogulev uit Rusland en Lipka uit de nieuwe republiek Tsjechië. Temperament verzekerd dus. Met het fol kloreweekend gedenken de Hoolter Daansers hun 15-jarig bestaan. Gezien de uitstekende contacten die de groep sinds het Molenfeest met de Dijkerhoekers onderhoudt, werd in overleg met de feestcommissie besloten het derde lustrum feest te laten samenvallen met het 100-jarige school- en volksfeest van de buurtschap, waar tradities en gebruiken van weleer hoog in 't vaandel worden gehouden. Verschillende programma-onderdelen worden dan ook in elkaar geschoven. Kosten noch moeite zijn gespaard om het folkloristisch dansweekend tot een succes te maken. De Hool ter Daansers regelden alles zelf, zonder bemoeienis van de Neder landse Federatie van Folkloristi sche Dansgroepen, waarbij de Hol tenaren overigens wel zijn aange sloten. Els Hofman benadrukt dat de kosten voor het evenement voor een groot deel uit de verenigings kas komen. Daarnaast is er finan ciële steun van donateurs, spon- sors en zijn er de inkomsten uit advertenties voor het programma boekje. Met het oog op de huisves ting van de buitenlandse gasten heeft de gemeente drie gymlokalen beschikbaar gesteld: aan de Haar- straat, Vrijheidslaan en Lageweg. De Russen verblijven in Almelo, waar ze toch al op uitnodiging wa ren. In 't Trefpunt voorzien de Hoolter Daansers hun dansende en musicerende collega's dagelijks van ontbijt en lunch. Voor het avondeten wordt uitgeweken naar restaurant Vosman. Els Hofman: „Dat komt beter uit nu de keuken Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 61,65 van Diessenplas verbouwd wordt. We zijn reuze blij met deze oplos sing!" Na de ontvangst van morgen, start het folkloristisch dansweekend za terdagochtend met-de deelname van alle groepen, dus ook de Hool ter Daansers, aan de traditionele optocht door Dijkerhoek. Volgens Els Hofman wordt de stoet, net zoals tijdens het Internationaal Folklore Festival in Holten, bij tijd en wijle stilgelegd om de ensem bles de gelegenheid te geven zich nader te presenteren aan het onge twijfeld in grote getale aanwezige publiek. Na de lunch verzorgen de buitenlanders verschillende optre dens in de omgeving. Zo zijn de Hongaren te gast in de Sallands- hoeve te Nieuw-Heeten, geven de Tsjechen en Russen blijk van hun kunnen in een winkelcentrum te Almelo en presenteert de Poolse groep Biawena zich in het Bath- mense woon- en zorgcentrum 't Dijkhuis, 's Avonds is er voor deel nemers en medewerkers aan het folklorefestijn een verbroederings avond in zaal Vosman. Voor de onontbeerlijke muzikale omlijs ting zorgen de muzikanten van de verschillende groepen. Zondagochtend begint om 11 uur het Fruhshoppen in de feesttent naast Het Bonte Paard. Vooral hier vloeien de programma's van beide feesten ineen. Tot circa 17 uur zijn er namelijk afwisselend optredens te bewonderen van de Hoolter Daansers, de buitenlandse dansgroepen, is er muziek van de Edelweisskapelle uit Gelselaar en biedt een Westernshow vanaf half De Hongaarse groep Szabolcs zorgt ongetwijfeld voor een temperamentvol optreden tijdens het folkloristisch dansweekend drie veel spektakel. De hele mid dag is vrij toegankelijk. Na de maaltijd in Vosman wordt het fol kloristisch dansweekend voor de groepen besloten met een gezellige avond in 't Trefpunt. De meeste folkloristen keren maandagoch tend huiswaarts. Alleen de Honga ren blijven langer. Hen wacht een aanvullend programma van enke le dagen met onder meer optre dens in verpleegtehuis Het Meu- lenbelt in Almelo en het Rode Kruis-vakantieoord De Valken berg in Rhenen. Woensdagoch tend zijn ze te gast in de Dorps school. Volgens Els Hofman wordt nog overwogen om die avond een afscheidbijeenkomst te houden, want donderdagochtend wacht ook de Hongaren de thuisreis. Daar de gymzalen vanaf maandag niet meer beschikbaar zijn, verblij ven de Hongaarse gasten de laat ste paar nachten bij leden van de Hoolter Daansers en enkele andere gastgezinnen. Volgende week wordt de jaarlijkse collecte van het Nationaal Epilep sie Fonds gehouden. Tijdens het jubileumjaar 1993 wordtextra aan dacht geschonken aan de 40.000 epileptische kinderen in ons land. Werken voor kinderen met epilep sie is werken aan de toekomst. Het fonds voorziet in onderzoek naar medicijngebruik, voorlichting, ontspanning en recreatie, kinder vakanties en speciaal onderwijs. In de hervormde kerk wordt zon dagochtend om 9.30 uue een ge zinsdienst ter afsluiting van het winterwerk gehouden. In deze dienst nemen enkele kinderen af scheid van de zondagsschool en is tevens extra aandacht voor hun leeftijdgenoten van de neven- dienst. Voorganger is ds. H.W. Doornweerd. Thema van de dienst is 'Wat vind jij belangrijk?' Na af loop is er in gebouw Irene onder het genot van koffie of limondade gelegenheid om elkaar te ontmoe ten. In kerkelijk centrum De Kande laar geeft organist Jan Willem Doc- ter zaterdagavond 10 juli een gratis concert. Na afloop wordt wel een collecte aan de uitgang gehouden. Docter speelt werken van onder anderen Bach, Handel, Young en Feike Asma. Slaapglgant Epe Brinklaan 42 tel. 05780 - 21950 Slaapglgant Hotten Oranjestraat 1 Kerkstraat 6 tel. 05483 - 63683 Slaapglgant Almelo Crotestraat-zuld 118 tel. 05490 - 26865 op 'oUotd De BIBLIOTHEKEN van: Bathmen Olst Brummen Raalte Deventer Schalkhaar Diepenveen Twello Gorssel Vaassen Heeten Voorst Holten Wijhe Lochem Zuphen Het POSTAGENTSCHAPIDe Lelie) te Terwolde SUPERMARKT 4=6 (Otten) te Wilp De VW-kantoren van: Brummen Deventer Epe Gorssel Heerde Holten Lochem Nijverdal Olst Raalte Twello Vaassen Zuphen DEVENTER SCHOUWBURG

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1