'Mensen willen weten waarvoor ze betalen Stratenmakers gaan verder in Beuseberg m Stichting Ark geeft natuur vrij baan de WIN-VIER-MILJOEN-BON Eerste prijs voor SPGH Live optredens in dancing De Waag Fietspuzzeltocht van schoolkring Open huis water- en zuiveringsschap Nijboer te gast op hardlopersavond HOLTENS NIEUWSBLAD Ingezonden Gemeente Postcode Loterij helpt een handje Wilt u miljo nair worden? Vul dan snel de bon in en doe mee! Uitslagenlijn: 06-97 99 POSTCODE DONDERDAG 17 JUNI 1993 Bezoekers aan de open dag konden vanuit een kano de mi lieuvriende lijke oever- wand be wonderen Het aantal is niet exact geregis treerd, maar enkele tientallen be zoekers namen zaterdag de moeite naar de open dag te komen van Waterschap de Schipbeek en van het Zuiveringsschap West-Overijs sel. Dit in het kader van de Natio nale Waterschapsdag. Het Waterschap had het in de uit nodiging al aangegeven: het werk van deze instantie is voor de mees te mensen vrij onbekend. De wa terschappen willen meer aan de weg timmeren en daarom hielden zaterdag alle 125 waterschappen in ons land open dag. Ook de zuive ringsschappen stelden hun water- Op de landdag van de Stichting Paardrijgen Gehandicapten De venter en Gorssel behaalden de Holtense gehandicapte ruiters en amazones vorige week zaterdag een eerste prijs op het onderdeel 'Sport en Spel'. Daarvoor kregen ze de prachtige VPGO-wisselbeker mee naar huis. De landdag wordt jaarlijks georga niseerd door één van de bij de Ver eniging Paardrijden Gehandicap ten Oost aangesloten stichtingen. Het is altijd een hoogtepunt waar naar iedereen uitkijkt. .'s Morgens werden de individuele dressuurproeven verreden en om 10.00 uur begon het sport- en spel- onderdeel. Ook waren er rondrit ten met aanspanningen van de koetsiersvereniging 'Achter 't Peerd'. 's Middags stonden de vier tallen menwedstrijd en een de monstratie 'Western-dressuur' op het programma. Al met al een hele belevenis voor de leden van de Stichting Paardrijden Gehandi capten Holten. zuiveringsinstallaties - in Holten aan de Beusebergerweg - open voor publiek. Het Waterschap de Schipbeek had in Holten, op de grens met de gemeente Bathmen, (Temminkstuw) een grote informa tietent opgesteld. „Het publiek weet inderdaad vrij weinig van de waterschappen", er kende Schipbeek-medewerker J. Schothuis zaterdag in de tent, waar rond 13.00 uur naar schatting al enkele tientallen bezoekers wa ren geweest. „We hebben ook nooit echt aan de weg getimmerd, het waterschapswereldje is altijd nog al besloten geweest", aldus Schot huis. „Het publiek wordt echter steeds mondiger, de mensen willen wel 'ns weten waarvoor ze nu ei genlijk allemaal betalen. Vergeet niet dat met ingang van waar schijnlijk 1995 ook eigenaren van gebouwen waterschapslasten moeten gaan betalen". De water schappen verrichten toch veel werk, zo laat Hoofd Technische Dienst van De Schipbeek, J. Lou- rens, de mensen in de tent geloven. Ruwweg gezegd zorgt het schap voor het beheer van de waterkwan titeit, het op peil houden van het water in het stroomgebied van De Schipbeek. Bij een te lage (grond waterstand wordt water vanuit het Twenthekanaal ingelaten. „Dat kan niet onbeperkt, dat is wettelijk geregeld", zegt Lourens. Overigens is het de bedoeling dat op lange termijn de water- en zui veringsschappen worden samen gevoegd. De laatstgenoemde in stanties zorgen voor de kwaliteit van het water. Zwaluwen Tijdens de open dag van het wa terschap was ook een groepje vrij willigers aanwezig van de Vogel werkgroep Bathmen. Lovende woorden van medewerker Lau Wijnhoven vielen er te beluisteren aan het adres van het waterschap over de medewerking aan de bouw van de betonnen wand voor oever zwaluwen. „We hebben alle mede werking gekregen", zegt Wijnho ven. de betonnen wand, die f 44.000,- kostte, compenseert het wegvallen van veel natuurlijke nestelmogelijkheden voor de zwa luwen. Bezoekers aan de open dag konden vanuit kano's de milieu vriendelijke wand bekijken. Met de bootjes konden ze de 3,1 kilome ter afleggen naar de zuiveringsin stallatie. Enkele tientallen mensen maakten van deze gelegenheid ge bruik. Met een trekker met aan hanger konden ze weer worden te ruggebracht. Verder was er gele- Larenseweg De Larenseweg mag dan, na de reconstructie, vooral voor fiet sers veiliger zijn geworden, dit geldt niet voor het bestrate ge deelte op het kruispunt met Kerkstraat en de Haarstraat, terwijl dit toch juist ter meerde re veiligheid is aangebracht. Vrijdag zagen wij dat' hier zo juist een ongeval had plaatsge vonden. Een meisje op de fiets was aangereden door een auto mobilist. De auto stond ten dele op de kruising, de fiets lag mid den op straat. Gelukkig was al les goed afgelopen. Het is niet toevallig dat hier ongelukken gebeuren. De voorrangsrege- iing is ook wel erg onduidelijk. Er zijn verkeersdeelnemers die denken nog op een voorrangs- weg te rijden. Anderen zijn van mening dat het verkeer vanaf de woonerven geen voorrang heeft. Kortom: verwarring alom. For meel is er niets aan de hand. De meest noodzakelijke borden staan er wel, maar toch zou met het plaatsen van enkele extra verkeersborden veel onzeker heid bij de weggebruikers wor den weggenomen. En dat kan de veiligheid alleen maar ten goede komen. E.J. Beumer Zondagavond treden de bands Hulle-gang en Gossip voor het voetlicht in bar-dancing De Een inspirerend evenement, want beide vans hebben een bezetting, die gedeeltelijk bestaat uit Holten- se podiumbeesten. Gossip staat onder leiding van sexy zangeres Sandra. De groep brengt de harde re Top 40-muziek ten gehore met onder meer nummers van Mother's Finest en Extreme, de drumsolo's Met een promotieteam van een be kend Duits schoenenmerk bracht marathonloper Gerard Nijboer vo rige week een bezoek aan de afde ling atletiek van de SV Holten op de Meermanskamp. Ondanks de warmte en een belangrijke voet balinterland op televisie, was de opkomst groot. Nijboer, fysiothe rapeut Paul van Gils en schoene nexpert Piet Korteweg, boeiden de aanwezigen met interessante le zingen. Opvallend was de vooral nuchtere, relativerende instelling van Nijboer: waak voor overtrai ning en wordt geen trainingskam pioen, neem rusttijden in acht, stel je doelen niet te hoog en vooral niet op de korte termijn bij het lange Nu de statenmakers van Krekel de laatste hand aan de herinrichting van de Dorpsstraat-West hebben gelegd, verhuizen ze naar de Beu seberg om daar de definitieve be strating aan te brengen in de laat ste gedeelten' van Erve Broekhuis, Erve Joost en De Visscher. Welis waar rezen tijdens de informatie bijeenkomst met de bewoners nog enkele bezwaren, maar de gemeen te Holten verwacht toch dat de definitieve inrichting van deze woonstraten voor de bouwvak ge realiseerd is. De laatste loodjes in het plan De Beuseberg wegen in zoverre zwaar dat met name de bewoners van de aanliggende huizen aanhikken te gen de doorsteken die vanuit Erve Broekhuis en Erve Joost gemaakt worden naar de Bontenweg. Eén daarvan is in een eerdere fase al gerealiseerd, maar in het oorspron kelijke bestemmingsplan wam nog twee voetpaden opgenomen die er nu alsnog komen. Het gaat daarbij om paden van houtsnip pers of boomschors. De mening van de commissie Gemeentewer ken was dat algemeen belang in deze boven individueel belang gaat. Punt van discussie in de wijk is verder het al dan niet aanleggen (en zo ja in welke richting) van een aantal parkeerplaatsen. In totaal is met de afrondende werkzaamhe den (inclusief de verlichting die genheid allerhande onderhouds- materieel te bewonderen. Dan de waterzuivering. Het bezoek viel ronduit tegen, zo gaf medewer ker Jan Mensink rond een uur of twee ruiterlijk toe. Dat is ook niet zo vreemd, want ook het werk van een zuiveringsschap is de meeste mensen onbekend. „Aan de afgele gen plek kan het niet liggen want toen we vijftien jaar geleden open den, liep het hier storm", zegt Men sink, die evenwel desondanks en kele tientallen bezoekers kon ver welkomen en rondleiden. In de ri oolwaterzuiveringsinstallatie aan de Beusebergerweg wordt al het afvalwater gezuiverd van de ge meenten Holten, Markelo en Bath men. Bacterieën doen voor een groot deel het werk, voordat het water weer wordt geloosd op De Schipbeek. De bacterieën zorgen er namelijk voor, dat het vuil in het water biologisch wordt gezuiverd. Dat wil zeggen dat ze het vuil ge woon verorberen. Voor de liefheb bers van cijfers: per dag wordt 3500 kubieke meter op deze wijze gezui verd. Mensink deed verder nog uit de doeken, dat de Holtense installatie negentig procent van alle fosfaat uit het water haalt, terwijl 75 pro cent een verplichting wordt met ingang van 1995. „We lopen dus vooruit". Ook het grootste deel van het nitraat wordt uit het afvalwa ter gevist. Het gas dat bij de zuive ring ontstaat, methaangas, is weer goed voor 98 procent van de ener giebehoefte van de installatie. Openbare kennisgeving inzake ingediende aanvragen om vergunningen, verleende ontheffingen of vergunningen e.d. 1. Aanvragen om bouwvergunning zijn Ingediend voor: - bouw woning aan de Hakkertsweg; - bouw zomerhuis Vianenweg 225c; - bouw berging bij Raalterweg 33; - bouw magazijn bij Landuwerweg 17; 2. Bouwvergunning Is verleend voor: - bouw mestbassin met vaste mestopslag bij Pasmansweg 12; - bouw woning Hakkertsweg 9 3. Toestemming Is verleend voor de navolgende meldlngpllchtlge bouwwerken: - plaatsen dakkapel op woning Helhuizerweg 7; - plaatsen dakkapel op woning Kroepinsweg 6; 4. Overige verleende vergunningen, ontheffingen e.d. voor: - het houden van een loterij door o.s.b. Haarschool; - het plaatsen van een boog aan de Oude Stationsweg; - het verplaatsen van de house-party naar 19 juni 1993; - de avondfietsvierdaagse Wijkcentrum Colmschate-Zuid op 21, 22, 23, 24 en 25 juni 1993; - een concert Kon. Militaire Kapel op 17 juni 1993; - een schietwedstrijd „Koningsschieten" op 3 juli 1993; - plaatsen reclameborden t.b.v. Dijkerhoekse school- en volksfeest; - een avondfietsvierdaagse Wielervereniging Holten op 15,17, 21, 23 en 25 juni 1993; Voor het Inwinnen van Informatie over een zaak of over eventuele mogelijkheden tot het Indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. Op zondag 13 juni hield de buurt vereniging Schoolkring Dijker- hoek de jaarlijkse fiets-puzzeltocht waaraan 104 mensen deelnamen. Het vertrek was bij molen De He geman en daarna ging het richting Espelo, Nieuw-Heeten en Haarle naar Heeten voor de middagstop. Vervolgens fietste men naar Ok- kenbroek en vandaar terug naar het Bonte Paard. Onderweg wer den er spelletjes gedaan. De uitslag: Dames: 1. D. Ribbink, 2. J. Hoefman. 3 H Jansen Mane schijn. Heren. 1. B. Nijland, 2. F. Groteboer, 3. A. Luggenhorst. Jeugd: 1. Bennie Reijlink, 2. Suzan Hoefman, 3. Nanco Holmer. zijn voor rekning van André 'base drum' Dollekamp. Bij de naam Hulle-hang zal bij menig rap-lief- hebber een lichtje gaan branden. De avond wordt omlijst en 'aan elkaar gedraaid' door Gouwe Ouwe dj Anton Bulsink. Voor deze avond zijn nog enkele kaarten voor vijf gulden verkrijgbaar bij de plaatselijke voorverkoopadressen. De toegangsprijs aan de zaal be draagt 7,50 gulden. De zaal is open vanaf 20 uur. Tussen de grote rivieren laat de Stichting Ark de natuur zijn gang gaan. Met een nieuwe vorm van natuurbe heer bereikt de Ark span nende resultaten. De Post code Loterij steunt dit initi atief graag. Natuurbeheer in Nederland betekent meestal dat planten mogelijk, maar verder doet de natuur zelf het werk. Planten komen op of verdwijnen, die ren verschijnen of vertrekken en het water komt of gaat. Vrij en leerzaam De Stichting Ark beheert nu een aantal uiterwaarden waar de zomerdijken zijn wegge haald, zodat het land geregeld afstandswerk, hou zeer regelmatig ruggespraak met begeleiders over de trainingsopbouw (vooral als het wat minder gaat), zorg voor balans in de voeding (waarbij de gangbare Hollandse pot doorgaans goed ge noeg is voor de recreatieve spor ter), laat je bij zware duursporten regelmatig keuren: medische en paramedische begeleiding is on misbaar. Plezier in de sport dient echter voorop te staan, zowel in de training als in de wedstrijden. La ter op de avond maakten velen gebruik van de door het team mee gebrachte apparatuur ter beoorde ling van voetafwikkeling en voetaf druk. Zelfs tot na het middernach telijk uur was de loopband nog in gebruik. worden gezaaid en dieren wor den uitgezet. De Stichting Ark doet sinds enkele jaren iets heel anders. De stichting herstelt de natuur lijke omstandigheden zoveel overstroomt. Halfwilde paar den en runderen, die altijd bui ten zijn, houden het land in stand. En verder groeit en bloeit er van alles. De Stich ting Doen steunt de projecten Boven: Wie krijgt het eerst iets te zien? Links: Kinderen onderzoe ken de natuur op de Ewijkse Plaat, bij Beuningen, één van de gebieden van Stichting Ark. van Stichting Ark omdat het voor heel veel mensen(o.a. voor scholieren) een hele leer zame kennismaking met de natuur is. Bovendien mag er vrij worden gewandeld zodat iedereen ervan kan genieten. Bijdragen aan projecten voor mens en natuur. Daar gaat het om bij de Nationale Postcode Loterij. En wie meespeelt maakt natuurlijk ook elke maand kans op een van de honderdduizenden prijzen. Van een tientje tot de Seizoenprijs (in juni gaat het miljoen er weer uit!) en de vele miljoe nen in de Postcode Jackpot. Speelt u nog niet mee? Vul dan vandaag nog de WIN- VIER-MILJOEN-BON in en maak kans op een prijs in de Postcode Loterij, Hitbingo en de Jackpot. Wint u niet, dan wint in ieder geval het goede doel. 9 door de IJsselmij aangelegd wordt) een bedrag van f 510 duizend no dig. Toren NH kerk Bij de behandeling van het meeija- renprogramma restauratie monu menten zegde wethouder H. J. Wes- terik toe in de komende commis sievergadering met een voorstel te komen voor de hoognodige restau ratie van de toren van de NH kerk. Daarvoor is het hele monumenten- restauratiebudget voor de jaren t/m 1997 al gereserveerd, maar dan nog zal de gemeente er dik geld bij moeten leggen. De kosten zijn ge raamd op ruim 340 duizend gulden. De winnende Thuisbingo- nummers van 8 juni: Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en Hitbingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand r f het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven: ƒ40,- (vier lotnummers) ƒ20,- (twee lotnummers) ƒ30,- (drie lotnummers) ƒ10,- (één lotnummer) A u b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokietters dhr. mevr. 12 19 35 42 13 25 36 43 2 4 5 14 29 38 44 6 17 30 40 8 18 31 41 Goedgekeurd door het Ministerie van Justitie. De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder I nummer LO 890/098/177,89. d.d. 02-03-1993. Prijzen boven de dui- zend gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. Prijzen worden automatisch op uw bank- of I girorekening gestort. Naam: Adres: Postcode: i i i i i-i i i Plaats: Datum: Handtekening: Postbanknummer: Banknummer: 168.93.06 NATIONALE LOTERIJ! Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar: Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 5