6.95 „De Biester" Mexicaantjes vijf op dweilkampioenschap SG Holten Doe-middag voor jeugd bij HMV Kerkdiensten Medische diensten Van dag tot dag 40 jaar voorzitter HGK 5 flesjes Under- berg vivv Tweehonderd fans in Bemmel BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Burgerlijke stand HOLTENS NIEUWSBLAD DONDERDAG 17 JUNI 1993 if 1 I J Op 8 juni werd er aangifte gedaan K -vli] II van diefstal van kunststoffen lam- \J U-Vi-WJ.JL Ullvlvl li I I I V pekappen voor buitenverlichting die aan gebouw Irene zaten. Dit m M itf A ^1 gebeurde wel vaker, maar dan wer- f$® I /4 I den de kappen in de buurt van het Vflilir 8 IPh P /-% ^Tl tfl gebouw wel teruggevonden. Dat JL 1V1W JL a 1 JIX 1 IV was dit keer niet het geval. Op 10 juni werd gemeld dat er een auto in brand stond bij een tank station aan de Al. Omdat de auto naast een gaspomp stond, werd de toegangsweg tot de pomp afgeslo ten. Door de brandweer werd de brand geblust en de weg weer vrij gegeven. De auto brandde geheel uit. 10 juni was ook de demonstratie- dag van de scholieren. Door de scholieren werd tussen 11.00 uur en 12.30 uur de rotondes van het dorp bezet. Hier werd het verkeer staan de gehouden en een pamflet over handigd. In de nacht van 12 op 13 juni werden diverse vernielingen ge pleegd. De stoelen en tafels welke rond het zwembad stonden, wer den in het water gegooid.Ook de vuilnisbakken waren losgebroken en in het water gegooid. Aan de Burg. van de Borchstraat werden planten uit de bloembakken ge haald en op straat gegooid. Het straatnaambord van de Koeweide- weg, staande op de hoek met de Helhuizerweg werd afgebroken en de parallelweg van de S14 was be zaaid met glas van gebroken bier flesjes. Tieke Aaftink is apetrots op zijn onderscheiding Er werd op 13 juni aangifte gedaan „We hebben 't echt met z'n allen gedaan." Diederik Johan (Tieke) Aaftink (69) prefereert zoals van diefstal van een handtas. Aan- gebruikelijk bescheidenheid. Veertig jaar lang zwaaide hij de voorzittershamer bij het Holtens geefster zat in een restaurant aan Gemengd Koor. „Véél te lang," lacht hij. „Ik had wel eerder willen stoppen, maar telkens wist de Al te eten en had haar tas onder men mij over te halen om toch te blijven!." Vier decennia voorziter, zes jaar bestuurslid en Un"~c,*n'*r"*yar"* bovenal een sterke betrokkenheid. Aaftink zag het allemaal beloond met de gouden speld en een fraaie oorkonde van de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland. Wegens omstandigheden werd de onderscheiding hem in de huiselijke kring uitgereikt. Aaftink is er apetrots op. „Het HGK betekent nou eenmaal erg veel voor mij. Ook toen ik de boederij en de veehandel nog had, zette ik mij er voor honderd procent voor in. Het koor is alles voor me. Verjaardagsfeestjes op de repetitieavonden zijn er bij ons thuis nooit aan te pas gekomen. Feesten ja, natuurlijk, maar pas wel erna!" Tieke Aaftink voegde zich direct na de bevrijding bij het in '32 opge richte HGK, dat na de gedwongen stop tijdens de oorlog in alle hevig heid opbloeide. „Zingen lag mij al tijd al. Thuis, op school, ik deed het erg graag," verklaart hij die keuze. Na enkele dieptepunten in het le dental, telt het koor momenteel 46 actieve leden. „En bovenal consta teren we dat daar een stijgende lijn in zit. Veel mensen willen weer wat buitenshuis doen, ze worden tv- moe," meent Aaftink, die 'zijn' HGK één grote familie noemt met een buitengewoon goede onderlin ge verstandhouding. Actief en be trokken als Aaftink zich immer op stelde, werd hy in '47 in het koorbe- stuur gekozen. Zes jaar later was hij kandidaat voor de voorzitters zetel: „Ik wilde wel een jaartje proef draaien," lacht hij. Dat ene jaar zouden er totaal veertig wor den. Tieke Aaftink ontpopte zich als een uitstekend en geduldig be stuurder, die zich immer gerugge- steund wist door zijn echtgenote. „Mijn stelregel was om direct alles te melden. Ik hield nooit iets ach ter, bracht de leden doorgaans tij dens de pauzes van de repetities op de hoogte," aldus Aaftink die di verse andere functies in het plaat selijk verenigingsleven, in de ker- keraad en zelfs de gemeenteraad afwees. Het was en bleef HGK. Tieke Aaftink mag dan wel voorzit ter af zijn, hij blijft onverminderd actief voor het koor, dat sinds eni ge tijd onder de gewaardeerde lei ding staat van Folgert Zwaving. Aaftink is inmiddels opgevolgd door voormalig secretaris Gerrit Jansen, wiens functie is overgeno men door Riek Bril. haar stoel gelegd. Toen zij weg wil de, ontdekte zij dat haar tas was verdwenen. Ook op 13 juni werd er bij een tankstation aan de Al, getankt zonder te betalen. Het kenteken van de autp werd genoteerd en er volgt een onderzoek. Op de Holterberg vond op 13 juni een poging tot inbraak plaats. Er werd bij een woning aangebeld. De bewoonster was aan het rusten en deed de deur niet open. Even later hoofde zij dat er een ruit werd vernield. Zij heeft daarna vanuit een raam geroepen, waarna de da der wegliep. Zondagavond vond er een zeer ern stig ongeval plaats op de kruising Deventerweg, Oude Stationsweg. Een bestuurder van een auto reed over Oude Stationsweg en verleen de geen voorrang aan een motor die over de Deventerweg reed. De motorrijder werd met ernstig letsel opgenomen in het ziekenhuis. Hoewel de raad er eind deze maand nog officieel haar goedkeuring aan moet geven, is aannemersbedrijf Paalman-Tempelman deze week al gestart met de verbouw en uit breiding van twee SGH-lokalen om deze geschikt te maken voor het vak techniek. Inclusief inrich ting is daarmee een bedrag van f 285.000 gemoeid, waarmee de le den van de commissies Financiën en Gemeentewerken geen moeite hadden. De verbouw is nodig door de invoe ring van de basisvorming per 1 augustus van dit jaar. Voor alle scholen voor VWO-HAVO-MAVO- LBO wordt het vak techniek dan verplicht gesteld. De gemeente Holten kiest daarbij voor verbouw en uitbreiging van bestaande loka len omdat daarmee kan worden aangesloten op de bestaande be bouwing en dit bovendien eventu ele nieuwbouw van de Scholenge meenschap niet in de weg staat. Aangezien de bouwtijd zes weken is moest er snel worden begonnen om inderdaad op 1 augustus klaar te kunnen zijn. Paalman-Tempel man kreeg de opdracht omdat dit bedrijf al eerder actief was voor de Scholengemeenschap. Dat geldt ook voor de installatiebedrijven Walhof en Hillen die zaken als ver warming, sanitair en elektra voor hun rekening nemen. Wat betreft de financiering is in middels een bijdrage van het mi nisterie van Onderwijs zeker van f 70.000. Aannemelijk is dat hier in ieder geval nog 100 duizend gulden bijkomt. Dat het muzikale niveau van dwei lorkest De Mexicaantjes in ijltem po omhoog gaat, werd afgelopen zondag overduidelijk bewezen tij dens het Open Dweilkampioen schap op de Bemmelse Dweildag. Vorig jaar zag de Holtense band haar eerste optreden daar al onver wacht hoog beloond met een acht ste plaats, ditmaal gingen niet al leen de muzikanten, maar ook de tweehonderd koppige supporters- schare extra 'door het lint' toen bekend werd dat de Mexicaantjes de vijfde plaats hadden bereikt met een gering verschil in punten- aantal ten opzichte van de win naar. Ook de juryrapporten meld den uitsluitend superlatieven over het Holtense orkest en haar uiter mate fanatieke achterban. Aan het kampioenschap in de wedstrijd- trots: „Toen merendeels zevens, klasse werd meegedaan door 28 nu'regende'het negens ên zelfs één dweilorkesten uit het hele land. tien!" De gemiddelde score op alle Winnaars werden De Valleibloa- onderdelen was ruim 8.5. Een zeer zers uit Amersfoort (425 pt.), ge- duidelijke vooruitgang ten opzich- volgd door De Notenkrakers uit te van vorig jaar, die na afloop op Zevenbergen (422 pt.) en Dokters passende, muzikale wijze gevierd Alarmering Het is veel mensen bekend dat er zo iets als een bejaardenalarme ring bestaat. Dat is dan een zgn. 'piepertje'. Hoe zo iets werkt, wan neer men er voor in aanmerking komt en waar men dat moet aan vragen is veel minder bekend. Een personenalarm is bestemd voor die ouderen die een aanzien lijke kans hebben om onwel te wor den of te vallen en in dat geval niemand kunnen waarschuwen. Een personenalarm werkt via de telefoon. Men draagt een soort af standsbediening om de hals, het 'piepertje'. In geval van nood wordt daar op gedrukt. Automa tisch zorgt een bijbehorend kastje dat de telefoon gaat bellen naar de brandweer in Deventer. Waarom de brandweer? En waarom hele maal naar Deventer? Dat is ge daan omdat deze centrale de enige hier in de hele regio is die dag en nacht, alle dagen van de week be mand is. Uw noodoproep wordt dus altijd ontvangen. Bij de brandweer is men bekend met de adressen van de drie men- ongelijk geen sprake was van loos alarm. Dat komt namelijk regel matig voor. Er is een kans dat door stoten e.d. tegen het alarmknopje wordt gekomen. Neemt u niet op na zo'n alarmmelding, dan gaat de brandweer uw eerste contactper soon bellen. Wordt daar niet opge nomen dan nummer twee enz. Neemt helemaal niemand op dan wordt Diessenplas gewaarschuwd. Er komt dus altijd iemand kijken. Dat geeft een groot gevoel van ze kerheid. Denkt u voor zo'n personenalarm in aanmerking te komen, dan kunt u dat rechtstreeks aanvragen bij onze Stichting. U kunt dat ook via de wijkzuster, de gezinsverzorgster of de huisarts doen. In alle gevallen komt de functionaris van de stich ting bij u langs om te vertellen hoe het hele systeem werkt en om met u na te gaan of een personenalarm in uw situatie de beste oplossing is. Wilt u meer weten. U kunt een folder op diverse plaatsen hierover meenemen. U kunt ook bellen naar de stichting. Ons telefoonnummer is 64910. Ons kantoor is alleen op maandag- en donderdagmorgen en dinsdagmiddag geopend. Ook sen die u in geval van nood wilt dan kan de functionaris weg zijn waarschuwen. Eerst belt men van- voor een vergadering. De telefoon- uit de brandweercentrale terug beantwoorder geeft dan aan wan- naar uw adres om te horen of er per neer er weer iemand aanwezig is. werd in een Bemmels café. Zondagmiddag wacht De Mexi caantjes een nieuwe uitdaging. In een vermoedelijk stampvolle zaal Met vier stampvolle bussen toog Vosman wordt dan vanaf 13.30 uur Swingende Infuustoeters uit Lich tenvoorde (415,5 pt.). De Mexi caantjes scoorden 408 punten. het uitgelaten gezelschap zondag ochtend richting Bemmel, waar de Mexicaantjes in hun klasse het spits moesten afbijten. „Een over rompelende binnenkomst!," ver telt woordvoerder Erik Beltman. „Daar we de eerste band waren die optraden veranderde de 'rustige' omgeving plotseling in een uitbun dige mensenmassa." Vier podiu moptredens en tussendoor dwei len met de bedoeling er een kwali tatief goed en boeiend spektakel van te maken. Dat was de op dracht waarvoor de in passende kledij gestoken Holtenaren zich gesteld zagen. Ze slaagden met vlag en wimpel. Wat betreft de pre sentatie had de jury opmerkingen als 'een lust voor oog en oor' en 'lekker enthousiaste fans'. Ook het onderdeel muzikaliteit scoorde hoog: 'het spat eraf en 'allen had den een uitstekende leermeester'. Het repertoire, vorig jaar nog waard voor een enkele kritische kanttekening, werd nu veel beter beoordeeld met kwalificaties als 'swingend' en 'slaat prima aan'. De totaalindruk van het Holtense op treden was tenslotte ook goed voor tal van lovende opmerkingen van jurywege. De totaalscore van de Mexicaantjes viel dan ook al met al hoger uit dan vorig jaar. Beltman, de eerste cd van de band opgeno men met diverse medley's van hou- feest- en Holter muziek. De De Mexicaantjes in actie tijdens het Open Dweil kampioenschap in Bemmel schijf krijgt een speelduur van cir ca zeventig minuten en komt eind augustus uit. Tussen de opnames door is er muziek van drive in Roadshow II en treedt ook Hennie Tijink als Jantje Koopmans op. De toegang tot de opnames kost vijf gulden. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Erik Beltman, Tuinstraat 12 of eetcafé 't Klavier. In het streven naar ledenaanwas, houdt HMV woensdagmiddag 23 juni tussen 14 en 16 uur voor het eerst een 'doe-middag' in het repe titielokaal aan de Dorpsstraat. Door de kinderen aan de hand van spelletjes wegwijs te maken in de muziek, hoopt de vereniging wat enthousiasme te wekken onder de jeugd. Onder begeleiding van ver schillende instructeurs mogen de kinderen hun talent ook op diverse instrumenten uitproberen. Alle ge ledingen van HMV (minirettes, or kest, drumband) zijn vertegen woordigd. Met het oog op de doe- middag heeft HMV de basisscho len schriftelijk vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van het ini tiatief. Tijdens de middag wordt toegezien op de inwendige verzor ging van de kinderen. Ofschoon 'de jeugd' de toekomst heeft, wijst voorzitter Gerhard Voordes er op, dat ook nieuwe le den in de leeftijd tussen ongeveer 25 en 40 jaar van harte welkom zijn. „Dat is niet alleen bij ons, maar ook bij veel anderen muziekvereni gingen een probleem. Ik ben er echter van overtuigd dat in Holten veel muzikanten in die leeftijds groep wonen. Zij zijn van harte welkom bij ons." Voordes bena drukt dat belangstellenden te al len tijde welkom zijn op de regulie re repetitieavonden. Voor het or kest is dat op dinsdag, de drum band oefent op woensdagavond. „En zijn er problemen met het ver voer, dan is HMV altijd bereid om de mensen op te halen. Eén tele foontje is voldoende," besluit Voordes. /y?\ NED.HERV. KERK 09.30 uur: ds. ds. Nijeboer, Hel- lendoom (met nevendiensten) 19.00 uur: ds. S.M. Roozenboom Collecte in de dienst: diaconie. Uitgangscollecte: pastoraat en eredienst (Algemeen Kerke- werk) Oppasdienst: Mevr. Stegeman en Marieke Ribbink Diessenplas: woensdag 23 juni: ds. S.M. Roozenboom (H.A.) GEREF.KERK 09.30 uur: ds. Th. P. van Belzen, Genemuiden 19.15 uur: ds. H.E. Wijnja, Hoo- geveen Kindemevendienst: groep 3 en 4 o.l.v. E. Aanstoot-Kluyt, groep 5 en 6 o.l.v. J. Wiedraayer-Nijen Twilhaar Oppasdienst 0-3 jaar: Erna Hulsman, Ineke Aanstoot-Wes- sels, Lianne Meijerink-v.d. Zwaag. 4-6 jaar: Janneke Lub- berdirik-Oldenhuis, Dineke Ma- nenschijn-Roelofs R.K KERK Gebouw Irene: 10.00 uur, H. Mis, t.i.v. mej. Peet EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2 Holten; 10.00 uur, Samenkomst; 19.00 uur, Bidstond. DIJKERHOEK 09.30 uur: ds. S.M. Roozenboom (gezinsdienst, afscheid zon dagsschool) Collecte in de dienst: diaconie. Uitgangscollecte: pastoraat en eredienst ESPELO 10.45 uur, ds. S.M. Roozenboom (gezinsdienst, afscheid zon dagsschool) OKKENBROEK 09.30 uur: ds. K. Pruijsen uit Deventer Uitgangscollecte: Algemeen kerkewerk (pastoraat en ere dienst) NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur, H. Mis. Zondag: 10.00 uur. Hoogmis. KERKTELEFOON Uitzendingen elke laatste vrij dag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur (herhaling). ARTS: Weekenddienst: Huisartsen- maatschap Holten, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren uit sluitend voor spoedgevallen: 11.00 uur en 16.00 uur (zonder afspraak). APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 19 en 20 juni: W.J. Zwijnen, Roelf Bosmastraat 39 a, Rijs- sen, tel. 05480-12260. Behande ling na telefonische afspraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten. S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835, bgg 05480-21629. THUISZORG ZUIDWEST OVERIJSSEL: Kraamzorg: Diepenveenseweg 6, Deventer, tel. 05700-32095; voor informatie ma t/m vr. 09.00- 12.00 en 14.00-16.00 uur. Wijkverpleging: Gaardenstraat 31, spreekuur en uitleen m t/m vr. 13.30-14.30 uur, tel 05483- 61436; 24-uurs bereikbaarheid noodgevallen: tel 05700-15297. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Gaardenstraat 29-31, tel 6 27 84. Thuiszorg: gezinsverzorging. Algemeen Maatschappelijk Werk. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en vol gens afspraak. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10. SLACHTOFFERHULP Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30-10.30 uur in het rijkspolitiebureau, Reilinksweg 2, tel. 6 44 44. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). DIERENBESCHERMING: E. Ras, regio-inspecteur, tel. 05480-14448; werkgroep Holten: E. Grootewal/H. Schoorlem- mer, tel 05483-64844. ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-26 77 54; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. OUDHEIDKAMER HOOLT'N: Dorpsstraat 27. Geopend elke vrijdag en zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734); Hout- en Bouwbond (tel. 63012); ABVA/KABO (tel. 61793); Voe dingsbond (tel. 61057); Horeca- bond (64467); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). Donderdag 17 juni: 20 uur, con cert Koninklijke Miltaire Kapel in 't Mossink; 18.30-19 uur, sart fietsvierdaagse sporthal 't Mos sink Zaterdag 19 juni: 10-14 uur, start AWK-wandeltocht (5,10,15,20 km) bij camping De Holterberg; 9-15 uur, boeldag HMV hoek Kerkhofsweg-Indus- triestraat; v.a. 19.30 uur in schrijven vogelschieten bij Bon te Paard (aanv. 20 uur); 20.30 uur, True Color Nations in JC De Schure Zondag 20 juni: 13.30 uur, cd- opname De Mexicaantjes in zaal Vosman; 20 uur, live optre dens in bar dancing De Waag Maandag 21 juni: 18.30-19 uur, start fietsvierdaagse sporthal 't Mossink Woensdag 23 juni: 18.30-19 uur, start fietsvierdaagse sporthal 't Mossink; 14-16 uur, doe-middag voor jeugd in HMV-repetitielo- kaal Vrijdag 25 juni: 18.30-19 uur, start slot fietsvierdaagse sport hal 't Mossink; Dijkerhoeks Feest. Zaterdag 26 juni: Dijkerhoeks Feest. Zondag 27 juni: Dijkerhoeks Feest. Zaterdag 3 juli: buitentoemooi volleybalvereniging Mintonette vanaf 10.00 uur; Koningsschie- ten. Zondag 4 juli: 10 uur, afscheids- dienst ds. H.W. Doomweerd in herv. kerk; Geboren: Dirk-Jan, zoon van T.P.M. Kloet en A. Lotterman Overleden: J. Flantua-Bud- ding, oud 90 jaar; J. Manen- schijn-Ulfman, oud 87 jaar (overleden te Deventer) Gehuwd: E.R. Poorterman, oud 33 jaar en S. Oplaat, oud 25 jaar.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 3