Ponyclub huldigt Herman Vincent Scholieren staken tegen bezuini glngsplann en ieuwsblad VVV wacht systeem budgetfinanciering WEEK DEZE Veel positieve reacties AVO- collecte Rappers in De Schure BON Diensten in Dijkerhoek en Espelo (Qjhojmda. A.S.M. b.v. SALLAND FESTIVAL Raaite 25,26 en 27 juni a.s. Uontvangf een fraaie Parker-iotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Tips voor uw gezondheid. Holten Vogelschieten Dijkerhoek Twee makelaars onroerend goed Hastens Nieuwsblad DONDERDAG 17, JUNI 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Koor Veertig jaar lang zwaaide hij de voorzittershamer bij het Holtens Gemengd Koor. „Het koor betekent echt alles voor me," bekent Tieke Aaftink. Kort na de bevrijding meldde hij zich aan als lid. Zijn buiten gewone enthousiasme en be trokkenheid bij de Holtense 'koorfamilie' zag Aaftink vori ge week beloond met de gouden speld van de Koninklijke Ne derlandse Bond van Zang- en Oraioriumverenigingen. Een fraaie oorkonde siert nu de wand in huize Aaftink aan de Oranjestraat. Koetsen Opvallend veel belangstelling was er voor de jaarlijkse koet- senrit van De Bergrijders. Niet alleen in het buitengebied, maar ook in het dorpscentrum, genoten vele nieuwsgierigen van de prachtige aanspannin gen met vaak stijlvol uitgedos te passagiers. Een groot formaat foto van alle rijders en rijdsters van ponyclub De Bergruitertjes met op de ach tergrond een auto van transport bedrijf Pieffers. Dat was het ca deau dat de ruitertjes afgelopen vrijdag overhandigden aan onze plaatsgenoot Herman Vincent, die vijftig jaar werd. Minstens even groot was de verras sing voor de hyperactieve klussen- man van de ponyclub, toen vrij dagmiddag bleek dat hij in een open Landauer vanaf zijn woning aan de Pasopsweg onder escorte van bijna alle Bergruitertjes naar De Poppe werd meegetroond. Na een zonnig ritje van zo'n drie kwar tier wachtten hem zowel bij de in gang als in de feestzaal een heuse Abrahampop op. „Dit is een hele verrassing, ik had het nooit ver wacht", zei Vincent enigszins be duusd, nadat de ruiters hem, geze ten op hun rijdieren, naar de Poppe hadden begeleid. „Hij heeft het verdiend, hoor", zegt voorzitter M. Rietberg van De Bergruitertjes, terwijl het feestvar ken enigszins onder de indruk toe kijkt hoe de ruitertjes een drankje naar binnenwerken voor ze de te rugtocht weer aanvaarden. Riet berg hield bij het huis van Vincent een korte toespraak en overhan digde het cadeau. „Deze man doet werkelijk alles voor onze club. Geen concours, geen activiteit gaat aan hem voorbij. Hij is er altijd bij om te assisteren". Een onmisbare man dus voor de Berg ruitertjes, en bovendien een erelid. En daar zijn er in totaal maar twee van. Vincent is al sinds 1963 ("even na denken"), sinds zijn twintigste dus, bij de club betrokken. Hij vervoer de aanvankelijk pony's per vracht wagen (van Pieffers, vandaar de auto op de foto) naar concoursen en wedstrijden. Een makkie voor de man die van beroep vrachtwa genchauffeur is. „Ik heb in al die tijd al heel wat kinderen zien ko men en gaan", zegt Vincent, sinds 1983 erelid. Het rijden met de grote vrachtwagen is overigens zo goed als verdwenen, aangezien de die ren nu meestal met een trailer wor den vervoerd. De inzet van Vincent is er niet minder om. Hij is steeds bij De Bergruitertjes te vinden, verleent hand- en spandiensten en helpt bij het vervoer van de pony's.Boven- dien staat hij de jeugd met raad en daad bij. „Hij houdt erg veel van de dieren en van de kinderen, vooral de jongere kinderen", zegt Riet berg. „Hij staat altijd voor ons klaar en komt altijd naar onze ver- De Bergruitertjes zetten 'klussenman' Herman Vincent uitgebreid in het zonne- richtingen kijken". Familie en Bergruitertjes waren 's avonds welkom op een groot feest in De Poppe ter gelegenheid van de vijf tigste verjaardag van Vincent. Ook in Holten wordt deze week de nationale collecte AVO Integratie Gehandicapten gehouden. De AVO zet zich onder meer door mid del van individuele financiële hulp bij de aanschaf van hulpmiddelen al ruim 65 jaar in voor mensen met een handicap. Ook wordt steun ge geven aan gehandicapten die een eigen bedrijf willen beginnen. Zaterdag 19 juni staat de rap-for- matie True Color Nations op het podium van Jongerencafé De Schure. Deze band uit Duitsland is daar zeer populair en verscheen ook al enkele keren op het muziek kanaal MTV. In hun teksten keren de rappers zich vooral tegen ras senhaat. De band bestaat uit vijf rappers en vier dansers en is vanaf 20.30 uur de hele avond te zien en te beluisteren. De toegangsprijs is f 5,00. Staking in Holten. Wellicht niet uniek, maar zeker geen feno meen dat zich dagelijks voordoet in ons dorp. Toch werden Holtenaren, vakantiegangers en passanten vorige week don derdag nadrukkelijk geconfronteerd met de staking van protes terende scholieren uit voornamelijk de bovenbouw klassen van de scholengemeenschap. De actie richtte zich tegen een reeks bezuinigingsplannen voor jongeren, waaronder forse kortingen op studiebeurzen en uitkeringen en afschaffing van de huursubsidie. Hoewel initiatiefnemer Reinier van Elk (6 vwo) tot luttele minuten voor aanvang van de actie de 'bibbers in de benen had' met het oog op het correcte verloop, was hij na afloop meer dan tevreden: „Het was echt te gek! Ruim 270 leerlingen zijn de straat op gegaan en op één boze automobilist na hebben we uitsluitend positieve reacties gehad." Markelo tel. 05476-16 19 Ook rector L.G.M. van Minderhout spreekt van een goed verlopen ac tie. Toch was hij in de dagen voor de staking geen voorstander van het initiatief van Van Elk en de zijnen: „Onze taak hier is om goed les te geven. Het doel van zo'n actie kan dus weliswaar onze sympathie hebben, maar het mag absoluut niet ten koste gaan van de lessen op school. We vonden derhalve dat het actiecomité de leerlingen wel op de hoogte mochten brengen van het stakingsdoel, maar buiten de lessen om." In overleg met het ac tiecomité scholierenstaking werd afgesproken dat voor de onder- op 'aUtuid Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! j Adres: Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 61,65 bouw klassen (brugklas, 2, 3 havo en 3 vwo) de lessen tijdens de actie normaal zouden doorgaan. Voor 3 mavo, in feite behorend tot de bo venbouw, lagen die kaarten anders geschud, wat niet wegneemt dat daarover toch de nodige menings verschillen ontstonden. Niet alleen leerlingen uit 3 mavo, maar na het bezoek van groepjes stakers aan de klassen, lieten ook diverse leerlin gen uit 3 havo de lessen halverwe ge de ochtend voor gezien. Volgens Van Minderhout zullen zij allen ze ker op het matje worden geroepen. Alle stakers werden door leden van het actiecomité op een heuse sta- kingslijst genoteerd. Van Minder hout: „Die lijst wordt door ons ver geleken met de absentielijst. Blij ken er leerlingen op geen van bei den voor te komen (die dus naar huis zijn gegaan), dan volgt ook met die betrokkenen een gesprek en worden aan de hand daarvan eventuele maatregelen genomen." Volgens Van Elk meldde de onder wijsinspectie inmiddels dat leer lingen vanaf klas 4 daartoe zeker niet behoren. Voor hen bleef het stakingsseln op groen. Zich bewust van de financiële moeilijkheden die hem boven het hoofd hangen als de plannen van minister Ritzen zouden doorgaan, reisde toekomstig student Reinier begin mei naar Den Haag tijdens de grote demonstratie daar. Aan de hand van de nuttige wenken en tips uit het van het Landelijke Ak- tie Komitee Scholieren ontvangen actiehandboek nam hij het voor touw voor de stakingsactie op de. 'eigen' school. Reinier zag zich al gauw gesteund door diverse ande re leerlingen, zoals Paul Huigens (6 vwo), die evenals hijzelf lid is van de leerlingenraad. Het comité kreeg ook versterking uit 5 vwo in de persoon van Maaike van der Spek. Hoewel nog één schooljaar voor de boeg, ziet ook zij de bui hangen. Hoewel de schoolleiding tegen het voornemen was, zette de totaal vijftien man tellende aktie- groep toch door en werd een groot deel van de school vorige week na het derde lesuur alsnog 'plat ge legd'. Volgens Van Elk was er op vallend veel bijval van het docen tenkorps. Bijna 80 van de 120 lera ren ondertekenden een petitie, die hij 's ochtends aanbood aan op het gemeentehuis. Er werd hem toege- S-- sm Maaike van der Spek, Reinier van Elk en Paul Huigens zijn actief lid van de aktiegroep scholierenstaking zegd dat het stuk naar Den Haag wordt doorgestuurd. Besloten werd met de groep sta kers naar de Smidsbelt te trekken. Aanvankelijk was het de bedoeling om daar de schoolband te laten spelen en het winkelend publiek via het uitdelen van pamfletten op de stakingsactie te attenderen. De muziek lukte echter niet. Eerder had Reinier zich tot de plaatselijke hermandad gewend, die hem in wijdde in het wel en wee rond de monstreren. Hij wijst op het symp- hatieke gebaar van de politie, die op de stakingsochtend voor hek ken op de Smidsbelt had gezorgd. Uiteindelijk bleken 271 leerlingen gehoor te hebben gegeven aan de stakingsoproep. Volgens Van Elk meer dan de helft van alle derde, vierde en vijfde klassen. Vanaf de Smidsbelt trokken de scholieren in grote groepen naar de rotondes in de Oranjestraat. Deventerweg en Larenseweg. Daar werden span doeken opgehangen en kregen passerende automobilisten pam fletten uitgreikt. Op de rotonde bij garage Rouwenhorst vleiden som mige leerlingen zich zelfs enige tijd op het hete asfalt. Ook een bus werd stilgehouden, zodat de sta kers alle passagiers van pamflet- ton konden voorzien. Een vierde groep stakers posteerde zich langs de Al, bij de afslag Holten/Marke- lo. Ook daar kregen automobilis ten pamfletten uitgereikt. In het kader van budgetfinancie ring wil de gemeente, net zoals met de Stichting voor Sociaal en Cultu reel Werk, binnen afzienbare tijd een meerjarige afspraak maken met de VW. Dat merkte wethou der Wim Dalhuisen onlangs op tij dens de gecombineerde vergade ring van de raadscommissies wel zijn en financiën. Tot nu toe kreeg de VW jaarlijks een bedrag van ruim 50.000 gulden. Later werd dan bekeken of dat voldoende was om de tekorten te dekken. Volgens Dalhuisen is dat bedrag nooit bij gesteld aan de hand van de groei en ontwikkelingen in de branche. Nu de VW in feite voldoet aan de 26 voorwaarden voor de A-status, waardoor sprake is van langere openingstijden, beter gekwalifi ceerd personeel en uitgebreidere en professionelere dienstverle ning, lijkt de tijd rijp voor budgetfi nanciering, gebaseerd op perso neels- en huisvestingskosten. De rest is een VW-verantwoordelijk- heid. Dalhuisen zegde toe een noti tie voor te bereiden over het nieu we subsidievoorstel. Zijn opmerking over budgetfinan ciering volgde op de discussie over de extra, eenmalige subsidie aan de VW van 19.000 gulden over 1992 en 20.000 gulden over 1993. Die tekorten zijn het gevolg van bovengenoemde professionalise ring en daardoor hogere salarislas ten. J an Metsemakers (PvdA) wees erop, dat de jaarlijkse subsidie aan de VW in feite hoger is, daar de vereniging een minimaal bedrag betaalt aan huur voor het onderko men in het voormalige gemeente huis. CDA'er Harry Dul benadruk te dat de VW via het bredere servi cepakket met het theaterbe spreekbureau er naast de Deze week in uw weekblad. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-630 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17, Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 vakantiegangers een aanzienlijke doelgroep erbij heeft gekregen (in woners uit Holten en omgeving, red.) Naar zijn zeggen hoeft de ge meente daar geen geld beschik baar voor te stellen. Bovendien wees Dul er op, dat de gemeente landelijk gezien niet slecht zit wat betreft de subsidiëring van de VW. Hij stemde derhalve wel in met de extra bijdrage over '92, maar niet met het totale bedrag over '93. De commissieleden dron gen tenslotte aan op het instellen van budgetfinanciering voor 1994. Slaapglgaat Epe Brisklaan 42 tel. 05780-21950 Slaapglgaat Hotten Oranjestraat 1 Kerkstraat 6 tel. 05483 - 63683 Slaapglgaat Almelo Grotestraat-zuid 118 tel. 05490-26865 Op het terrein naast Het Bonte Paard wordt zaterdagavond ge streden om de titel Schuttersko- ning(in) van Dijkerhoek. Het schuttersfestijn is georganiseerd door schietvereniging De Zaagmo len in samenwerking met de feest commissie. Traditiegetrouw is het vogelschieten de voorbode van het jaarlijkse school- en volksfeest in. dat een week later losbarst. Vorig jaar werd de titel in de wacht ge sleept door Gerrit Markvoort. Aar. 'De Bonke' de eer om om 20 uur het eerste schot te lossen. Na afloop van het vogelschieten wordt de nieuwe titelhoud(st)er in Het Bon te Paard gehuldigd. Voor muzikale omlijsting wordt gezorgd. Belang stellende buurtschappers kunner zich inschrijven vanaf 19.30 uur ir Het Bonte Paard. Een lot kost twee tientjes. Zondag 20 juni worden in Bethanië in Dijkerhoek en 't Trefpunt ir. Espelo weer gezinsdiensten gehou den. In Bethanië begint de dienst om 09.30 uur (met na afloop koffie, en in 't Trefpunt om 10.45 (met vooraf koffie). Ds. Roozenboom gaat beide keren voor, terwijl ook kinderen en leiding meewerken. In Dijkerhoek nemen zes kinderer afscheid van de zondagsschool di€ na zondag met vakantie gaat. Ir Espelo zijn dit jaar geen verlaten van de zondagsschool. Holten is twee makelaars onroe rend goed rijker. Vorige week wer den voor de Rechtbank in Almelc Gerard Höften en Erik Baltes ah zodanig beëdigd. Höften is werk zaam bij Ten Hag Makelaars ir Enschede en Baltes is directeui van Weghorst Makelaardij in Wier den. Naast taxaties, adviezen over on roerend goed en de bijbehorend! hypotheken hebben beiden hun ei gen specialiteit. Voor Höften is da het bedrijfsmatig onroerend goet en voor Baltes agrarisch onroe rend goed. Voor beide Nieuwe ma keiaars behoort Holten to hui werkgebied.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1