OKIA presteert soed De Bergruitertjes in gewestcompetitie Yvonne Aaftink laat Frank Ensink kansloos WVH-renners halen de finish in Luik Rein Ijmker beste SV-jeugdschaker Vijf kampioenen bij TC Holten Wandeltocht vanaf camping Holterberg Paradeprijs voor Geen prijs voor HS V Rietvoorn Mix toernooi SV Holten HOLTENS NIEUWSBLAD Jeugdavond Wiersma-bokaal voor Hanneke Baerends DONDERDAG 10 JUNI 1993 Het lange schaakseizoen is einde lijk teneinde. In de week na Pink steren vielen de laatste beslissin gen. Rein IJmkèr won in de laatste ronde van de jeugdcompetitie van Merijn Offringa en werd daardoor onbereikbaar voor de concurren tie. Ook in de bekerstrijd viel de beslis sing. In een voorzichtig opgezette partij kreeg Ton van Oijen tegen de winnaar van de interne compe titie en de snelschaakcompetitie Dick van der Knaap de overhand. Dat voordeel wist hij bekwaam uit te buiten zodat er voor hem aan het eind van het seizoen toch nog een prijs uit de bus kwam. Voor Henk van Beek was er de eer van de hoogste score in de externe compe titie. Het seizoen werd traditioneel afge sloten met de vriendschappelijke thuiswedstrijd tegen Lochem. Die werd met 9-4 gewonnen. Uitslagen: Ton van Oijen-W. Oving 0-1Gerrit Luggenhorst-J. Haker 0-1; Henk van Beek-B. Donninger 1-0; Dick van der Knaap-A. ten Wolde 1-0; Bertus van Beek-H. Kroes 1-0; di- nant van Beek-J. Stam 1-0; Karl Heinz Leisten-E. Welmer 0-1; Cees Olij-C. Schreuder remise; Gerrit Stevens-N. van de Zee 1-0; Jan ten Velde-H. Kamminga remise; Han Romp-B. Buiting 1-0; Jan van Cal- car-A. Sawaya 1-0; Diane Aan- stoot-E. Berendsen 1-0. Onder auspiciëen van de Neder landse Unie voor de Wandelsport houdt de Almelose Wandelkring (AWK) zaterdag 19 juni haar 40- jarige jubileum wandeltocht in de omgeving van Holten. Startplaats is camping De Holterberg. Er is keuze uit afstanden van 5,10,15 en 20 kilometer. De wandelingen kun nen met of zonder herinnering wor den volbracht. Groepen, al of geen NUW-lid, die gejureerd willen worden, moeten dit vrijdag 18 juni voor 12 uur mel den. Zij worden ingedeeld in de categorieën senioren 20 km, senio ren 15 km, junioren 15 km, aspiran ten 10 km en pupillen 5 km. Aan het kampioenschap kunnen uit sluitend NUW-groepen deelne men. Daarvoor gelden dezelfde ca tegorieën. Een door de jury te be oordelen groep moet bij de start tenminste uit 10 personen bestaan, inclusief leider. Een groep over heidspersoneel, zoals brandweer of (reserve)politie dienst minmaal 7 personen te tellen. Voor de 5,10,15 en 20 km individueel wordt gestart tussen 10 en 14 uur. Groepen met M. Kromkamp, Ambtstraat 31, Al melo (tel. 05490-28459). De in schrijfkosten zijn voor NUW-leden of leden van contractbonden 3,25 gulden, niet-leden betalen 4,50 gul den. Beide tarieven inclusief herin nering. Wandelaars die geen belo ning wensen betalen 1,50 minder. Het geld kan worden overgemaakt op ABN/Amrobank 46.11.71.635 AWK, t.a.v. J. Timmer of kan des gewenst worden voldaan bij het startbureau op de camping. Na 18 juni kunnen de prijzen wel met twee kwartjes worden verhoogd. Voor de 5 t/m 20 km gejureerde groepen is er voor elke winaar per klassement een beker. In verband met de start bij camping De Hol terberg zal vanaf 9 uur een pendel busje met AWK-vignet tussen het station en het vertrekpunt rijden. Deelnemers aan de jubileum wan deltocht kunnen daar gratis ge bruik van maken. Op alle afstan den zijn medewerkers van het Rode Kruis Holten paraat in ver band met eventuele hulp aan lo- De tenniscompetitie is ten einde, behalve voor de vrijdag-heren, zij spelen morgen voor de laatste keer. TC Holten heeft nu vijf teams die kampioen geworden zijn. Ze zijn allemaal ongeslagen gebleven. Waarschijnlijk komt daar nog (op punten) Vrijdag Heren-1 bij, omdat zij vijf punten voorstaan. De drie jeugd- en twee senior-kam pioenteams zijn: WOENSDAG MIX-1: Theodoor Kuster, Roel Roele, Jidde Wessels en Nynke Scholten, WOENSDAG MIX-2: Karlijn Zuethoff, Floor Dikkers, Nisander Brand, Thiemen Stege- man en Emiel Snippert, ZATER DAG MIX-1 17 JR: Henrike Bel tman, Else Tutert, Doeko Berghuis en Martijn Nijkamp, DINSDAG DAMES-1 4E KLAS: Ria Bogers, Trees Colee, Els Jannink, Wil Speelman en Ineke Willemsen (zij spelen volgend jaar in de derde klas, ZATERDAG SENIOREN MIX-2 5E KLAS: Renée Klijnsma, Ria Thiele, Gerard Damink en Leo Thiele (zij spelen volgend jaar in de vierde klas). Daarbij komt dus waarschijnlijk VRIJDAG HE REN-1 2E KLAS: John vd Assem, Koos Brouwer, Frans Colee, Peter Arendse, Jan Hut en Arie Westerik staan die in de laatste wedstrijd maar één punt nodig hebben om kampioen te worden. Donderdag dames-1 en zaterdag heren-3 lukte het niet om eerste in de poule te worden, want beide teams verloren. Er zijn dit jaar vier zaterdag seniorteams die degrade ren: zat.mix-1 (gaat terug naar de derde klas), zat.mix-3 (gaat terug naar de zesde klas), zat.mix-4 (gaat terug naar de zesde klas) en zat.he- ren-2 (gaat terug naar de vijfde klas). Uitslagen: DONDERDAG DAMES: Holten 1 - Veenhorst 2: 1-4; Holten 2 - Mossendam 1:2-3; VRIJDAG HEREN: Holten 1 - Hellen- doorn 1: 5-0; Holten 2 - Borne RC 1: 1-4; Holten 3 - Brilmansden 2: 1-4; ZATERDAG JUN.MIX 15 jr: Holten 1 al uitgespeeld, 2e geworden, Holten 2 - Heino 1:1-4; MEIS JES 15 jr; Holten 1 - Veenhorst 3: 0-5; MIX 17 jr: Holten 1 - Gr Driene 2: 5-0; Holten 2 - Ramele 1: 4-1; Holten 3 - Holten 4: 3-2 MEISJES 17 jr: Holten 1 - Weerselo 10-5 Zf TERDAG SEN MIX: Holten 1 - Schape kolk 1: 2-3; Holten 2 - Eierhuisje 2: 3-2 Holten 3 - MTV'65 11-4; Holten 4 - Nijver dal 6: 3-2; Holten 5 - MTV'65 3: 2-3; HE REN. Holten 1 - Weusthag 2: 4-1Holten 2 P.Braband 2: 0-5; Holten 3 - Schapekolk 2 0-5; Holten 4 - Enter 3: 4-1. «fia. Op het concours van Ponyclub De huis werd met Ferc Menig zweetdruppeltje heeft het zeker gekost, maar de touwtrek kers van OKIA konden zondag middag tevreden zijn: tijdens de vijfde zomercompetitie van ge west oost besloot OKIA de strijd in de jeugd 450 en de heren 640 A- klasse met een glorieuze eerste jury-beoordeling vertrekken vanaf Groote .(tel. 05490-18393) of mevr. 14 uur. Inschrijven is mogelijk bij A. Gerritsen (tel. 05490-11946). Het 'korps' van Hengelsportvere niging De Rietvoorn is er niet in geslaagd een prijs te winnen bij de Oostelijke kampioenschappen in Giethoorn. Het was trouwens toch een dag dat de vis maar slecht beet. Bij de verenigingswedstrijd in het Twentekanaal bij Lochem viel de vangst ook al tegen. Bij deze wedstrijd voor de zomercompetitie was het wel prachtig weer. Eerste werd A. Meijer met 3520 gram, tweede J. Tuitert (1560 gram), der pers. Nadere informatie over de plaats. „Prima prestaties!," aldus tocht is verkrijgbaar bij mevr. D. de trotse voorzitter Henk Schorf- haar. Op het zonovergoten terrein in 't Vletgoor wierpen bijna 50 ploegen zich fanatiek in het strijdgeweld. OKIA zelf verscheen met vier ploe gen aan het touw: een jeugdploeg in de 420 kg klasse en een jeugd ploeg in de 450 kg klasse. Bij de senioren kwamen de Holtenaren in actie in de 640 kg A-klasse en de 640 kg B-klasse. In de 640 kg A- klasse moest OKIA de titel verde- de H. Scholten (1070 gram), vierde digen tegen het van oudsher sterke B. Groot Obbink (1020 gram) en Eibergen en Vlos Bisons. De Hol- vijfde H. Achterkamp met 1000 tense mannen van stavast toonden gram zich evenwel oppermachtig en ver- Op zondag 13 juni wordt weer de sterkten zelfs hun positie aan de traditionele koppelwedstrijd ge- k°P van de ranglijst. In de 640 kg houden met fraaie prijzen als vlees- B-klasse was OKIA minder succes schotels en salades. Per koppel vol. Daar moesten de heren genoe- kan men zich hiervoor opgeven bij &en nemen met een zesde plaats. W. Kettelarij (tel. 62485) of J. Ve- »De' PloeS mist n°S een stukJe er' neklaas Slots (tel. 64067). De kos- varing," verklaarde Schorfhaar la ten zijn f10,00 per koppel. Aanvang ter- Succes was er ook voor de 07.00 uur aan het Twentekanaal bij OKIA-jeugd. Na vijf conpetitie- Lochem ontmoetingen is de ploeg in de 450 kg klasse nog altijd ongeslagen. Voor eigen publiek werd het team dagkampioen en prijkt trots bo venaan de ranglijst. In de 420 kg klasse, een gecombineerde jeugd- /damesklasse wegens het gebrek aan voldoende damesteams, deed de Holtense jeugd het weliswaar niet slecht, maar wist toch niet verder te komen dan een vierde plaats. De zomercompetitie van gewest oost omvat totaal negen wedstrij den en staat onder auspiciën van de Nederlandse Touwtrek Bond. De kampioenen in de verschillen de klassen zijn begin september bekend. Volgende maand wordt de competitie onderbroken voor het nationaal kampioenschap, dat vier wédstrijden telt, in elke regio één. In het streven naar goede klas seringen zetten de Holtense touw trekkers zich fanatiek in. Twee maal per week wordt intensief ge traind onder leiding van trainer Harry Hermans. Hoewel de presta ties van OKIA in de gewestelijke competitie er niet om liegen, viel de publieke belangstelling toch enigermate tegen. Het merendeel van de belangstellenden bestond uit familie en kennissen die zich langs de zijlijn koesterden in de zon en onderwijl de verrichtingen van hun favorieten 'in de ring' volg den, soms met luide aanmoedin- gen. Ook zaterdag, was het volop actie op het touwtrekterrein aan de La- Op het concours van Ponyclub I Reggeruiters in Goor behaalde het viertal van PC De Bergruitertjes de eerste prijs in de klasse M met 126 punten. Ook individueel waren de Holtenaren succesvol. In de dressuur klasse B, categorie C renseweg, daar OKIA de organisa- werd Daniel Sluiter tweede met tie van een kwalificatietoernooi Blue Thunder, een vierde prijs was voor de Europese kampioenschap- er voor Annemiek Bronsvoort met pen in Engeland op zich had geno- Sandor en een zevende voor Anne- men. De Holtenaren zelf kwamen miek Scheperman met Telly in de niet in actie. In de 640 kg klasse categorie D. Annemiek Bronsvort won Eibergen Oost II, de 720 kg werd ook nog eens eerste met San- klasse werd gewonnen door Koop- dor terwijl Marleen de Roos met man Boys uit Denekamp, terwijl Flame een zesde plaats opeiste. In de damesklasse vertgenwoordigd de klasse LI, categorie D was er zal worden door een ploeg uit regio een tweede prijs voor Brenda Kap- west. Daar slechts zich één ploeg pert met Aram en in de klasse Zl, (uit regio oost) voor de 520 kg klas- categorie D een eerste prijs voor se had aangemeld, werd deze auto- Erwin Rietberg met Bianca. matisch geselecteerd. Opvallend Bij het springen in de klasse B, was dat diverse 'zaterdag-ploegen' categorie C werd Joanna Spakman zich ook zondag 'aan het touw emt Saskia tweede en Inge Koster meldden'. Het touwtrekfestijn met Lovely Lady derde. In de cate- werd zondagavond door OKIA be- gorie D was er een eerste plaats sloten met een gezellige barbecue voor Annemiek Scheperman met op het verenigingsterrein. Telly en een vierde voor Brenda Uitslag competitiewedstrijd gewest oost: Kappert met Aram. Cindy Vossel- man werd in de klasse L, categorie Jeugd dames 420 kg: 1. Erichem 46 pt; Heure/Borculo 39 pt; 3. Halfweg Girls/Lon- iTT neker 25 pt; 4. OKIA 24 pt; Jeugd 450 D Vierde met Vaya Con DlOS. klasse: OKIA 55 pt; 2 Olden Eibergen 37 pt; 3. Eibergen 20 pt; Heren 640 A-klasse: 1 btal De Elk OKIA 67 pt; 2. Eibergen A 53 pt; 3. Bisons- T rprrpantpncliih Dp Filr /Beltrum 51 pt. Heren 640 B-klasse: Cam- van recreantenclUD De ElK brinus'Axei 62 pt; 2. Erichem 51 pt; 3. namen met succes deel aan een Beiveid/Hengeio (Gid.) 47 pt. Heren 680 A- concours in Lemlerveld dat alleen k'asse. 1 Koopman Boys/Denekamp 57 pt; toegankelijk was voor ruiters en 2. Bisons/Beltrum 45 pt; 3, Eibergen 42 pt. Heren 680 kg B-klasse: Herwijnen 65 pt; 2. amazones die niet aan het OfÖCiele Cambrinus/Axel 51 pt.; 3. Eibergen 49 pt.; wedstrijdcircuit meedoen. De Hol- Geren 720 kg klasse: 1. Koopman Boys/De- tenaren eindigden allemaal in de nenkamp»pt; 2. Buffels/Epe; 3. Belte/W.j- bovenste regi0nen. Anneke Stege- huis werd met Ferdy eerste in de B2-dressuur (133 pnt.), Rik Klaver met Sylvester eerste bij het sprin gen 50 cm en vierde bij de B2- dressuur, Rebekka Lindenaar werd met Ferdy tweede bij het springen 70 cm en Mieke Vlam met Beauty eerste bij het springen 90 cm. Op maandag 14 juni wordt de laat ste jeugdavond gehouden van de Holtense Postzegelclub. Dat ge beurt van 19.00 uur tot 20.00 uur in de kelder van dorpshuis De Bosc hkamp. Deze avond wordt defini tief een naam gekozen voor de jeugdafdeling en worden plannen gemaakt voor de activiteiten na de vakantie. Ook krijgen de leden een puzzel op waarbij met het woord 'postzegelverzameling' zoveel mo gelijk woorden moeten worden ge maakt. Zondag 13 juni wordt op De Meer manskamp het mixtoernooi ge houden van de afdeling voetbal van de SV Holten. De deelnemers moeten zich met een rood en een wit T-shirt om 9 uur melden, de wedstrijden beginnen een half uur later. Om er een gezellige dag van te maken is het hele gezin welkom. Onder prachtige weersomstan digheden sloot de ZVV Blauw Wit '66 het seizoen 1992/1993 af met de Totaaldag. De activiteitencom missie had voor alle leden en sup porters een spellencircuit opge zet, waar op allerlei vaardigheden getest werd. De jeugd kon hierbij de Wiersma Bokaal verdienen. Per groep waren er verder twee prijzen te verdienen. Ook voor de senioren en de supporters was dit van toepassing. Om 09.00 uur opende voorzitter Gerhard Kolkman de Totaaldag waarna de groepen langs de spel len trokken. Om 12.00 uur waren de laatste spellen afgewikkeld en kon het rekenwerk beginnen. In het spellencircuit waren ook de voor rondes om de Ben IJspeerd Penal ty Bokaal opgenomen. Terwijl er nog druk gerekend werd, nam doelman Frank Ensink van Go Ahead Eagles plaats in het doel. Frank Veltkamp uit F1 was de eer ste speler die Frank Ensink drie maal achter elkaar kansloos liet. De andere finalisten hadden het moeilijk om de eredivisie-doelman te verschalken. Herbert van Beek leek goed op weg, maar zijn derde inzet werd toch gestopt. Ook Alexander ter Stal overkwam dat. Pas bij de MA1 groep was het Yvonne Aaftink die als tweede drie maal raak schoot. In de onderlinge De winnaressen van de Totaaldag bij Blauw Wit geflankeerd door Ben IJspeerd en Frank Ensink. strijd tussen Frank en Yvonne wa ren nog drie strafschoppen nodig voor de beslissing. Nadat beiden de eerste hadden gemist en de tweede hadden benut was het Yvonne Aaftink die voor de derde maal wel raak schoot, waar Frank Veltkamp doelman Ensink op zijn weg vond. Hiermee kwam een eind aan het actieve ochtendonderdeel. Bij de prijsuitreiking bleek dat ook de andere hoofdprijs van deze dag naar een speelster uit het meisjes juniorenteam ging. Hanneke Bae rends bleek na het rekenwerk de Totaaldag winnares 1993 te zijn geworden. Zij mag de Wiersma-Bo- kaal een jaar lang in de prijzenkast zetten. De winnaars bij de groepen waren: F2: 1. William Kolkman (42), 2. Leon Scheurwater (38); F1: 1. Frank Veltkamp (55), 2. Jurgen Kolkman (52); E2: 1Arnoud Beldman (53), 2. Gerhard Bril (51); E1:1. Maarten Kruime laar (59), 2. Merijn Offringa (57); D: 1. Hussiar Ramazan (68), 2. Jurrian Prins (66); C: 1Peter Rietman (77), 2. Ernst Jan Harm- sen (75); B; 1. Marco Schuiterd (74), 2. Hans Stam (72); MA: 1. Hanneke Baerends (75), 2. Simone Nijland (52); Senioren; 1. Gerben Smid (80), 2. Egbert Beldman (68); Supporters: Groep Jongeren 1 Yvonne Paalman (64), 2. Sabrine Paalman (63); Supporter senioren: 1Truus Beldman (62) 2. Bennie Aanstoot (61), Onder de warme zomerzon begon nen de senioren 's middags in twee poules aan hun onderlinge wed strijden. Naast de acht senioren teams waren ook de zaalvoetbal lers vertegenwoordigd met een team. Het tiende team was door de activiteitencommissie samenge steld uit oud eerste elftalspelers, trainers, bestuursleden en andere medewerkers. Onder de naam P- Team namen zij in een prachtige outfit deel. Nadat de voorrondes gespeeld waren, bleek dat het der de en het zesde de finale hadden bereikt. In deze finale onder lei ding van Henk Hulsman, nam het zesde het initiatief. Langzamer hand nam het derde dit echter over. Het eerste doelpunt viel al snel en kwam op naam van Marco Schuiterd. Uit een strafschop kwam het zesde weer naast het derde. Het derde liep hierna via snelle uitvallen uit naar een 4-1 voorsprong en won hierdoor het uiterst sportieve onderlinge tour- nooi. De dag werd op feestelijke wijze afgesloten op het terras voor het clubhuis met de muzikale no ten uit de muziekinstallatie van H. Heuten uit Rijssen. Bij menig wielrenner begint het bloed zo tegen Pinksteren pas goed te kriebelen. Op Eerste Pink sterdag werd namelijk in België de toertocht Tilff-Bastogne-Tilff (Luik-Bastenaken-Luik) verre den. Aan deze 'elfstedentocht' on der de wielertoertochten neemt elk jaar een stijgend aantal recre anten deel. Afgelopen zondag wa ren dat er zo'n zevenduizend, waaronder twintig renners van de Wielervereniging Holten. De cols (cótes) maken van TBT altijd een afwisselende tocht. Dit jaar droeg ook het weer aan die titel bij. De 7000 renners begonnen s'ochtends in een miezerig regentje aan de tocht, dat allengs overging in hevige stortbuien. Het publiek kon dan ook in de ochtenduren doornatte wielrenners aan zich voorbij zien trekken. Tegen twaal ven, toen de meesten ongeveer de helft van de 220 kilometer erop hadden zitten, verscheen echter een waterig zonnetje. De rest van de dag bleef het bewolkt, maar overwegend droog, op een enkele hagel- en onweersbui na. Alle leden van de WVH reden de tocht uit, inclusief de debutanten René Rougoor, Henk Meesterbe- rends, Bert Visser en Erik Wissink. Deze bevonden zich in het peloton van de vereniging dat in een ge staag tempo over 'cols' als de Wan ne, de Haute Levée en de Redoute ging. Vooral van René Rougoor mag dit een ware prestatie ge noemd worden, als men weet dat hij tijdens de rit voortdurend te kampen had met darmklachten. Routinier Joop Bruggeman had met dezelfde problemen te kam pen. Doordat hij specialist is in de afdaling wist hij zich echter (on danks sanitaire stops) te handha ven in de kopgroep. Deze werd ver der gevormd door Henri ten Brinke en Joost Boetes. De kopgroep arriveerde negen uur na de start weer in Tilff. Janny yasters oogstte als vrouwelijke deelneemster wederom veel be wondering. Veel mannelijke deel nemers die puffend en hijgend aan een beklimming begonnen keken verbaasd op als zij hen vrolijk voor bij fietste. Zij nam haar man Henk en trainingsmaat Henk Beijers op sleeptouw waardoor zij gedrieën anderhalf uur, maar toch als twee de na de kopgroep, binnenkwamen in Tilff. Het peloton, dat groten deels uit debutanten bestond, werd aangevoerd door Roel Groe- newold en Reint Brouwer. Dit pe loton arriveerde dertien uur na de start in Tilff. Tussen de binnen komst van de kopgroep en die van het peloton finishten druppelsge wijs nog een aantal leden van de WVH: Hans van Oijen, Jan Ottens, Jaap van Doorninck, Gerard Vin cent, de gebroeders Overmeen, Jan Scheperman en Peter Isaks. De term recreanten mag in ver band met deze tocht een understa tement genoemd worden want het uitrijden van deze 220 km. tellende tocht met daarin 23 forse en be ruchte beklimmingen mag een prestatie van formaat genoemd worden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 7