4^ Jaaragenda Sporen in de natuur Puzzelrit HOLTENS NIEUWSBLAD Openbare kennisgeving inzake ingediende aanvragen om vergunningen, verleende ontheffingen of vergunningen e.d. Bestemmingsplan buitengebied Vrijstelling bestemmingsplan „De Borkeld" (recreatiewoonverblijven) Inspraak ontwerp-structuurplan IV"! - IrÉj Huis-aan-huis-inzameling KCA in Holten een succes! DONDERDAG 10 JUNI 1993 5 JUNI 12 juni: Open huis waterschap De Schipbeek 13 juni: Koetsenrit Bergrijders; Mexicaantjes dweilkampioen- schap Bemmel 17 juni: Concert Kon. Militaire Ka pel sporthal 15/17/21/23/25 juni: Fietsvierdaag- 19 juni: Boeldag HMV 20 juni: live opname cd De Mexi caantjes 25/26/27 juni: 100 jaar School- en volksfeest Dijkerhoek; Live optre den Fratsen en Chelsea girls bij De Schure. 26 juni: Midzomernachtfeest De Schure. 25 t/m 29 juni: Folkloristisch festi val Hoolter Daansers. 28 juni: Raadsvergadering. JULI 2 t/m 4 juli: Zwemkamp ZPC Twenhaarsveld. 3 juli: buitentoernooi volleybalver. Mintonette; Koningsschieten. 4 juli: Concours I.RV De Bergrui- ters. 5 t/m 9 juli: Zwemvierdaagse 6 juli: Hoolter Oamd (Togaclub). 14 juli: Schoolzwemwedstrijden. 19 juli: Raadsvergadering. 20 juli: Hoolter Oamd (Okia) 24 juli: Triathlon Holten. 26 t/m 29 juli: Kindervakantie week Socuwe. 27 t/m 30 juli: Dorpsfeest met ker mis. AUGUSTUS 8 augustus: Holterbergrit, motor toertocht; De Boer Op. 10 augustus: Hoolter Oamd (Pim pelavond). 14 augustus: Schuredag; Jong veekeuring KOC. 24 augustus: Hoolter Oamd (Hol- tense Boerendansers). SEPTEMBER 4 september: Vrije markt van Sup portersvereniging HMV; sluiting zwembad Twenhaarsveld. 9 september: Wijnavond 10/11/12 september: Keunefeesten. 12 september: Nat. motocross op Zuurberg 19 september: Trekkersiep. 27 september: Liberaal café WD (mw. Jorritsma); Raadsvergade ring. OKTOBER 2/3 oktober: Nacht om Holten. 6/7/8 oktober: Najaarsbeurs HHV. 25 oktober: Raadsvergadering. 29 oktober: COC met Wie kaatst, die wint. 30 oktober: COC met Wie kaatst, die wint; Diepe Hel Holterber- gloop. NOVEMBER 5 november: Concert Holtense or ganisten in de NH kerk. 12 november: Concert Holtens Mannenkoor. 22 november: Raadsvergadering. 27 November: Najaarsconcert HMV. DECEMBER 15 december: Volkskerstzang. 20 december: Raadsvergadering. 1994 MAART 2 maart: Gemeenteraadsverkie zingen. 26 maart: Voorjaarsconcert HMV. MEI 3 mei: Verkiezingen 2e Kamer. Onder het motto 'Sporen in de na tuur' houdt Wandelsport Haarle in samenwerking met Natuurmonu menten zaterdag 12 en zondag 13 juni de zevende 'Sallandse Heuvel rug' Wandeltweedaagse met keuze uit afstanden van 5,10,15,30 en 40 kilometer. Desgewenst kan ook één dag worden meegelopen. Ge start wordt bij cafe Vloedgraven, Kerkweg 14 in Haarle. Het thema is met name bedoeld voor de korte wandelingen en zal samen met Na tuurmonumenten worden uitge werkt. Voor meer informatie kan men zich wenden tot Gerard ten Have, Weverstraat 10 in Nijverdal (tel. 05486-11542). Achttien puzzelaars namen dit weekeinde deel aan de maandelijk se puzzelrit van MAC De Holter- berg. De laatste voor de zomerva kantie. Het puzzelprogramma gaat weer van start op zondag 5 september. Uitzetters waren H. Oolbekkink en G. Agterkamp. De rit voerde de deelnemers ditmaal door de Beuseberg, Holterbroek, Dijkerhoek en Vijfhuizen. Uitslag: A-klasse: 1. Veldhuis/Wij- he 32 strfp.; 2. Hannink/Raalte 35 strfp.; 3. Disselhorst/Raalte 94 strfp.; 4. Wessels/Raalte 101 strfp. B-klasse: B.C. den Boer/Holten 142 strfp.; 2. H. Boode/Vorden 187 strfp.; 3. Joh. van Bruggen/Holten 220 strfp.; 4. B. Markvoort/Holten 250 strfp. De poedelprijs was dit maal bestemd voor W. Wagenvoort uit Deventer. Hij scoorde 401 straf- punten. 1. BOUWVERGUNNING IS VERLEEND VOOR: - uitbreiding zomerhuis Vianenweg 79; - vernieuwen garage bij Pasopsweg 7. 2. TOESTEMMING IS VERLEEND VOOR DE NAVOLGENDE MELDINGPLICHTIGE BOUWWERKEN: - bouw berging en duivenhok bij H. J. Wansinkstraat 7; - plaatsen dakkapel op woning Beusebergerweg 29. 3. KAPVERGUNNING IS VERLEEND VOOR: - 1 eik bij het perceel Helhuizerweg 14 te Haarle. 4. OVERIGE VERLEENDE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN E.D. VOOR: - het organiseren van een wandeltocht op 19 juni 1993 door de Almelose Wandelkring; - koetsentocht „De Holterbergrit" op 13 juni 1993; het plaatsen van een tent aan de Larenseweg (nabij Wippertbrug) t.b.v. de landelijke water- Voor het inwinnen van Informatie over een zaak of over eventuele mogelijkheden tot het in dienen van een bezwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. In een vorige uitgave van dit blad heeft u kunnen lezen dat Gedeputeerde Staten van Overijssel het bestemmingsplan „Buitengebied" van deze gemeente hebben goedgekeurd, behoudens enkele gedeelten van de plankaart en/of voorschriften. In aansluiting en ter toelichting op deze officiële publikatie kunnen wij mededelen, dat Gedeputeerde Staten goedkeuring hebben ont houden aan: de bestemming „bedrijfsdoeleinden" voor het perceel Espelodijk 17; de bestemming „woondoeleinden" voor een gedeelte van het perceel Helhuizerweg 7; de begripsomschrijving „horecabedrijf" in artikel 1, lid x, omdat deze begripsomschrijving ook horecabedrijven toestaat die geen enkele functionele relatie hebben met het landelijk gebied, zoals een discotheek of een bar-dancing en zij dit in strijd achten met het streekplanbeleid; de bij de bestemming „agrarische bedrijfsdoeleinden" (artikel 3 E.1.b) opgenomen bevoegdheid tot wijziging van de bestemming „woondoeleinden" in „bedrijfsdoeleinden" ten behoeve van de vestiging van landbouwmechanisatiebedrijven, omdat zij van oordeel zijn dat deze bedrijven een onvoldoende relatie met het landelijk gebied hebben en in strijd is met het streekplanbeleid; de bij de bestemming „agrarisch gebied" in artikel 4.A.2. ten aanzien van een crossterrein opgenomen verwijzing naar het Besluit categorie A-inrichtingen als bedoeld in artikel 16 van de Wet geluidhinder vanwege het feit dat dit besluit is vervangen door het Inrichtingen en vergunningenbesluit Wet milieubeheer. Ondanks deze onthouding van goedkeuring zijn A-inrichtingen in de zin van de Wet geluidhinder niet toegelaten. de bij de bestemmingen „agrarisch gebied" (artikel 4.D., lid 3) en „agrarisch gebied met landschappelijke waarde" (artikel 5.E., lid 2) opgenomen vrijstellingsbevoegdheid voor het plaatsen van kampeermiddelen als bedoeld in artikel 22 lid a van de Kampeerwet (groepskamperen); de in de doeleindenomschrijving bij de bestemming „bos" opgenomen bepaling dat de gronden zijn bestemd voor o.a. „de extensieve recreatie", omdat naar hun mening op die plaats behoud en herstel van de natuurwaarden als doel had moeten worden genoemd; de bij de bestemmingen „bedrijfsdoeleinden" (artikel 13.A.3.) en „nutsdoeleinden" (artikel 15.A.2) opgenomen verwijzing naar het Besluit categorie A-inrichtingen als bedoeld in artikel 16, lid 1, Wet geluidhinder vanwege het feit dat dit besluit is vervangen door het Inrichtingen en vergunningenbesluit Wet milieubeheer. Met uitzondering van enkele met name genoemde gedeelten is het plan, voor zover goedgekeurd, onherroepelijk geworden. Deze bestreden gedeelten, die dus nog niet onherroepelijk zijn geworden zijn: - de bestemming „woondoeleinden" voor de percelen Dammerweg 1/1 a en Vijfhuizenweg 4; - de bestemming „agrarische bedrijfsdoeleinden" voor het perceel Pasmansweg 10; - het voorschrift (artikel 3.A.) dat bij de agrarische percelen met de aanduiding „Gr" de bebouwde oppervlakte ten behoeve van niet-grondgebonden bedrijfsactiviteiten ten hoogste 250 m3 mag bedragen; - de bij de bestemming „agrarische bedrijfsdoeleinden" (artikel 3.C.1.a) opgenomen vrijstellingsbevoegdheid voor uitbreiding van de niet-grondgebonden bedrijfsactiviteiten; - de bij de bestemming „agrarische bedrijfsdoeleinden" (artikel 3.D.3. en 4.) opgenomen vrijstellingsbevoegdheid ten behoeve van het gebruik van gebouwen als kampeerboerderij; - de bij de bestemming „agrarisch gebied met landschappelijke waarde" (artikel 5.D.1.a) opgenomen vereiste van een aanlegvergunning voor het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen groter dan 100 m2, met uitzondering van het aanleggen en verharden van wegen ter ontsluiting van agrarische bouwpercelen en het aanbrengen van kuilvoerplaten; - de bij de bestemming „woondoeleinden" (artikel 9.D.1.a) opgenomen vrij stellingsbevoegdheid voor verbouw en uitbreiding van woningen tot 700 m3 ten behoeve van de huisvesting van twee huishoudens; - de doeleindenomschrijving bij de bestemming „waterwindoeleinden (dubbelbestemming) als vermeld in artikel 26.A. De bestreden gedeelten van het plan worden eerste onherroepelijk op het moment dat tegen het plan geen enkel beroep bij de Kroon wordt ingesteld dan wel eerst op het moment dat door de Kroon op het ingestelde beroep is beslist. Dit betekent dat aan bouwplannen, uitvoering van werkzaamheden en/of gebruik die betrekking hebben op percelen waarop het vorenstaande van toepassing is, zolang deze gedeelten nog niet onherroepelijk zijn, slechts medewerking kan worden verleend middels een bijzondere procedure (artikel 19 WRO en/of artikel 50, lid 6 Woningwet). Voor meer informatie hieromtrent kunt u kontakt opnemen met de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie (de heer IJmker). Burgemeester en wethouders van Holten De burgemeester van Holten maakt ingevolge het bepaalde in artikel 19a, lid 4, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bekend, dat met ingang van 14 juni 1993 gedurende veertien dagen voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, ter inzage zal liggen een verzoek om vrijstelling (de aanvraag om bouwvergunning) van het bestemmingsplan „De Borkeld" (recreatiewoonverblijven) ten behoeve van: 1. de bouw van een vakantiebungalow op het perceel kadastraal bekend gemeente Holten, sectie B nr. 4170, plaatselijk bekend als Heideweg 44 te Holten; 2. de uitbreiding van de woning (zomerhuis) op het perceel kadastraal bekend gemeente Holten, sectie B, nr. 3388, plaatselijk bekend als Winkelbergweg 6 te Holten. De ingediende bouwplannen zijn niet in overeenstemming met de ingevolge het bestemmingsplan „De Borkeld" voor genoemd perceel geldende bestemming „recreatiegebied met bebouwing" vanwege overschrijding van de toegestane oppervlakte. Het verzoek om bouwvergunning kan daarom slechts worden ingewilligd na verlening van een vrijstelling als bedoeld in artikel 19 WRO. Aangezien de bouwplannen in overeenstemming zijn met het op 22 februari 1993 door de raad van deze gemeente vastgestelde bestemmingsplan „De Borkeld, herziening 1990", zijn burgemeester en wethouders voornemens bedoelde vrijstelling te verlenen, alsmede de gevraagde bouwvergunning met toepassing van artikel 50, lid 6, Woningwet. Gedurende genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk bezwaar tegen het verlenen van vrijstelling ten behoeve van bovengenoemd bouwplan indienen bij burgemeester en wethouders van Holten, Smidsbelt 6, 7451 BL Holten. Holten, 10 juni 1993 De burgemeester voornoemd, W. L. F. C. van Rappard INLEIDING Voor de huisvesting van aan Holten sociaal en economisch gebondenen vindt op dit moment nog woningbouw plaats in het bestemmingsplan De Beuseberg. De restcapaciteit van dat plan is echter dermate gering dat begin 1994 woningbouw in een ander gebied zal moeten plaatsvinden. Daartoe is het bestemmingsplan „Lukensveld" ontwikkeld met een capaciteit van ca. 160 woningen, waardoor de continuïteit voor de woningbouw in de eerstkomende 4 jaar is veilig gesteld. Gelet echter op het gegeven dat de voorbereiding voor een nieuw woongebied een lange periode vergt dient reeds nu te worden onderzocht waar daartoe mogelijkheden zijn. Ook ten behoeve van het bedrijfsterrein is een nieuwe lokatie noodzakelijk, waarvoor eveneens een lokatie-onderzoek nodig is. Ten slotte bestaat er behoefte aan een visie omtrent de recreatieve mogelijkheden in de directe omgeving van het dorp Holten. Op grond van bovenstaande ruimtelijke vragen is gekozen voor het opstellen van een structuurplan waarin aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingen en ontwikkelingsmogelijkheden van de kern Holten en Dijkerhoek. Daarbij gaat het dan met name om de vraag waar en in welke omvang de uitbreiding van wonen en werken zal moeten plaatsvinden en welke mogelijkheden er zijn voor de recreatie in de directe omgeving van de kern Holten. Dit structuurplan geeft een visie op de meest gewenste ruimtelijke ontwikkeling tot het jaar 2011Een structuurplan wordt uitgewerkt in bestemmingsplannen. Gelet op de looptijd van dit structuurplan moet het niet als een star gegeven worden beschouwd, maar wel als een aanwijzing in welke richting ontwikkelingen zullen plaatsvinden. h"- - - - DIJKERHOE INSPRAAK Het ontwerp van het structuurplan zal met ingang van 14 juni 1993 gedurende één maand voor inspraak ter gemeentesecretarie, kamer 6 (leeszaal/bibliotheek) voor ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke of rechtspersoon ter inzage liggen. Daarnaast zal tijdens een openbare Informatieavond, te houden op 15 juni 1993 om 20.00 uur in het gemeentehuis, de opsteller van het plan (de heer Grit van het Stedebouwkundig Adviesbureau Witpaard Partners) een toelichting geven op het ontwerp-structuurplan. Het is niet zo zeer de bedoeling tijdens deze informatie-avond met elkaar in discussie te gaan, maar veel meer om vragen te stellen voor een nadere toelichting. Een exemplaar van het ontwerp-plan is met ingang van 14 juni a.s. tegen betaling van f 10 - ter gemeentese cretarie, afdeling algemene zaken, verkrijgbaar. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn of haar zienswijze ten aanzien van de in het ontwerp-plan aangegeven, meest gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de kernen Holten en Dijkerhoek en directe omgeving kenbaar maken. Zo nodig, zullen insprekers op 21 september 1993 in de gelegenheid worden gesteld in een openbare vergadering van ons college hun reactie mondeling toe te lichten. Indien men niet in het openbaar wil worden gehoord, dan dient men dit in de reactie te vermelden. Ter afronding van de inspraakprocedure zal een eindverslag worden opgemaakt. Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke of rechtspersonen kunnen tevens omtrent de uitvoering van de Inspraakverordening of de uitvoering van de inspraakprocedure een schriftelijke klacht indienen bij burgemeester en wethouders. Een klacht, gericht tegen de uitvoering van de inspraakprocedure dient te worden ingediend uiterlijk veertien dagen na afloop van de inspraakprocedure. Holten, 10 juni 1993 Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, J. P. Stegeman de burgemeester, W. L. F. C. van Rappard In de maand april is voor de tweede keer in de gemeente Holten een huis-aan-huis-inzameling van KCA (klein chemisch afval) gehouden met de chemokar, naast de bestaande mogelijkheid om KCA af te geven op de gemeentewerf. In het dorp heeft 21% van de huishoudens chemisch afval afgegeven bij de chemokar, d.w.z. één op de vijf huishoudens. In de kern van Dijkerhoek was dit percentage 34%. In het buitengebied hebben 34 huishoudens gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op afroep de chemokar langs te laten komen om hun KCA op te halen. Tijdens deze huis-aan-huis-inzameling is in totaal 2250 kg KCA door de chemokar in Holten opgehaald. De in één keer opgehaalde hoeveelheid KCA is ongeveer een vijfde deel van de totale hoeveelheid die in Holten in 1992 is ingezameld. Omdat ook veel mensen regelmatig hun KCA afgeven bij het gemeentelijke depot aan de Waagweg kan worden gesproken van een goed resultaat. Geconstateerd kan worden dat veel inwoners behalve van het depot ook gebruik maken van de mogelijkheid om hun klein chemisch afval af te geven tijdens de huis-aan-huis-inzameling. Het introduceren van deze inzamelmogelijkheid voorziet duidelijk in een behoefte. Het Is dan ook verheugend te constateren dat steeds meer inwoners van de gemeente Holten het belang van de gescheiden Inzameling van KCA onderkennen en daaraan meewerken. Toch wordt er ook geconstateerd dat KCA nog steeds via de grijze container wordt afgevoerd, waardoor ons leefmilieu wordt geschaad. Wij zijn dan ook van menlng*dat wij op de goede weg zijn, maar dat het nog beter kan. Wij vragen daarvoor uw medewerking. Tot slot: Naast deze jaarlijkse huis-aan-huis-inzameling bestaan er in Holten nog twee mogelijkheden om het KCA in te leveren, nl, bij het gemeentedepot aan de Waagweg, op werkdagen en op zaterdag, en bij verschillende winkeliers. Meer informatie hierover en over het gescheiden inzamelen in het algemeen kunt u vinden in de Afvalwijzer van 1993.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 5