Hugo Masselink draagt 'Waves' op aan HMV Rapport over heuvelrug tegenhanger Reuze Zonering van essentieel belang V A.C.M. b.v. Mexicaantjes nemen cd op Mintonette 3 juli weer naar buiten U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Wie heeft de contactlenzen van Kyra? Actie tegen schoolnaam Middagrit Holten Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 10, JUNI 1993 Abonnementsprijs f61.65 Losse nummers f. 1.35 'Oostduitsers' Het voormalige Oost-Duits- land mag dan het loodje heb ben gelegd, in Holten waart de geest van de DDR nog steeds rond. Sinds twee jaar kent ons dorp een Oostduitse Fietsen Vereniging. Op onverwoest baar staal maken de leden twee keer per jaar een ritje door de contreien rond Holten. Regel matig wordt daarbij aangelegd voor een verfrissing. OKIA Het gaat goed met de touwtrek- sport in Holten. Dat bleek afge lopen zondag maar weer eens toen Onze Kracht is Achteruit op het eigen toernooi zowel bij de jeugd 450 kg. als bij de heren 640 A-klasse de eerste plaats behaalden. Daarvoor moest op het tropisch warme sportpark 't Vletgoor wel menig zweet druppeltje worden geofferd. Volkswagen Groep. Markelo - Tel. 05476-16 19 Zondagmiddag 20 juni is het gezel ligheid troef in zaal Vosman. Met medewerking van de mobiele stu dio The Vam wordt dan de eerste cd van dweilorkest De Mexicaan tjes opgenomen. Het is de bedoe ling dat de schijf eind augustus uitkomt. In de pauzes van de opna mes is er muziek van drive-in show Roadshow II en treedt ook Hennie Tijink als Jantje Koopmans voor het voetlicht. De cd krijgt een speelduur van circa 70 minuten. Volgens woordvoerder Erik Bel tman zal de schijf veel medley's van house-, feest- en Holter muziek gaan bevatten. De toegang tot het muzikale spektakel kost 5 gulden. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Erik Beltman, Tuinstraat 12 en eetcafé 't Klavier. Ook tijdens de busreis naar het Open Dweilkampioen- schap in Bemmel waar de Mexi caantjes zondag aan deelnemen worden toegangsbewijzen ver kocht. Het jaarlijkse buitentoernooi van volleybalvereniging Mintonettè staat op de kalender voor zaterdag 3 juli. Iedereen kan zich daarvoor met een team inschrijven: scholen, bedrijven, verenigingen, straten, buurten enz. De teams moeten wel gemengd zijn en minstens uit zes personen bestaan. Het toernooi wordt gehouden op de sportvelden van de Scholengemeenschap. De aanvang is 10.00 uur. Inschrijven kan tot en met 27 juni bij Herman Scholten, tel. 62420. Driekwart jaar peinzen, schrijven, luisteren en veranderen. Maar het resultaat van de Masselink-com- positie 'Waves' mag er wezen: een knap geschreven, driedelig stuk voor tamboerkorpsen en percus sion ensembles. In december oogstte de drumband van HMV er groot succes mee op het topcon- cours in Arnhem. Voor instructeur Hugo Masselink aanleiding om zijn inmiddels in drukvorm bij Da Capo Music in Houten uitgegeven werk op te dragen aan HMV. In het repetitielokaal aan de Dorpsstraat overhandigde hij vorige week het eerste exemplaar aan voorzitter Gerhard Voordes. „We voelen ons zeer vereerd," aldus Voordes. „Dit is nog nooit eerder in de bijna 50- jarige HMV-geschiedenis voorge komen." 'Waves' is niet het eerste geestes kind van Masselink. Ook het in Holten bekende 'Three move ments for percussion ensemble' en twee eerdere composities werden reeds uitgegeven. En de immer ge ïnspireerde Masselink buigt zich momenteel alweer over een vijfde muziekstuk. Het succes van de Holtense drumband op het top- concours, die met hun optreden het kampioenschap van de eerste klasse in de wacht sleepten en daardoor promoveerden naar de eredivisie, was voor Masselink re den om hierbij nadrukkelijker stil te staan. Met 'Waves' speelde hij zichzelf eveneens in de kijker en kreeg van jurywege alle lof toege zwaaid. „Ik werd er haast verlegen van," bekent hij. Hugo Masselink studeerde in '86 af aan het conser vatorium in Enschede. Op dat mo ment was hij al een jaar 'in HMV- dienst'. „Componeren leerde ik daar al. Soms begint het beschei den, voor een paar instrumenten en bouw je dat later uit, maar het kan ook andersom." Over de muzi kale kwaliteit van het verhaal in 'Waves' blijft hij vaag: „Dat laat ik liever over aan de luisteraars," lacht hij. Naast zijn activiteiten voor HMV is beroepsmusicus Mas selink dirigent van de Haaksberg- se harmonie, is volgend jaar gast docent aan het Rotterdams con servatorium, geeft ook les aan di verse muziekscholen en is voorts ook nog enthousiast drummer in een band: „Ik ben net een scharrel kip, pik overal een graantje mee!" Met Ton Lamers schreef Masselink ook enkele studieboeken over per- cussiewerk. Hoewel de ruim 35 jaar oude Holtense drumband in ijl tempo de ladder van succes be klimt, kiest Masselink dit jaar be wust voor het verengingsbelang in plaats van een intensieve voorbe reiding voor een concours: „Zoiets vergt zeker een half tot driekwart jaar, waardoor er weinig overblijft voor concerten en dergelijke." Om zich te kwalificeren voor een top- concours moeten de tamboers vol gend jaar wel eerst uitkomen op een gewoon concours. Masselinks streven is in elk geval om de stij gende lijn van de drumband vast te houden: „Succes krijgen is niet zo moeiüjk, het vasthouden ervan des te meer. Ook de motivatie in de groep moet daarvoor goed blij ven." „Wij beschouwen dit plan als een bijdrage in de discussie over de Sallandse Heuvelrug. Niet de recreatie, maar de natuur is daarbij ons nadrukkelijk uitgangspunt." Aan het woord is Jan van Rijn, die met Harry Landeweerd, Stephan Hessels, Peter Luppes, Gerard Paalman en Jacqueline Walvoort onlangs het rapport 'Vanaf de rug gezien' het leven liet zien. In het stuk worden natuur en recreatie van het betrokken gebied tussen Hellendoorn en Holten en de samenhang ertussen onder de kritische loep genomen. Aan de hand van hun bevindingen doen de zes tenslotte een aantal conclusies en aanbevelingen. Bovenaan het lijstje prijkt de volledige afsluiting van de Toeristenweg voor gemotoriseerd verkeer wegens de verstoring van flora en fauna plus lawaaioverlast. De weg zou moeten worden afgesloten vanaf de Motieweg tot hotel Dalzicht in Nijverdal. Een alternatieve route voert via Heihuizen en Haarle naar het (dan verplaatste) bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer, ter hoogte van Dalzicht Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kol ling serf 4 7451 XC Holten tel.05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede iel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17, Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Het rapport 'Vanaf de rug gezien' is het gevolg van een project van de tweedejaarsopleiding aan de Rijkshogeschool IJselland in De venter. De zes schrijvers, gemid deld dertig jaar, zijn allen deeltijd student. Werken daarnaast dus. Zo is Jan actief in het basisonderwijs, voormalig agrariër Harry werkt en kele dagen per week bij het inge nieursbureau Oranjewoud. Weer anderen hebben een opleiding aan de sportacademie gevolgd, waar door het rapport een sterk geva rieerde inbreng heeft gehad. Nij- verdaller Van Rijn, tevens betrok ken bij het INV in zijn gemeente, vertelt dat de opdracht was een probleem met een sterk milieu kundige achtergrond te onderzoe ken. „Vanwege de actualiteit rond de Sallandse Heuvelrug kozen we bewust hiervoor. Zie het maar als een soort tegenhanger van het rap port 'Aan de andere kant van de berg' met her Reuze Heuvel-pro ject. Daar staan we zeker niet vol ledig achter, wel op onderdelen." De projectgroep noemt haar rap port 'een steuntje in de rug op de nu nog heuvelachtige weg die tot een duurzame vorm van bestem ming, inrichting en beheer van de Sallandse Heuvelrug moet leiden'. Jan en Harry benadrukken in dat verband het belang van een goed en gestructureerd overleg tussen Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het I Holtens Nieuwsblad Dhr.Imevr.: - Adres: Woonplaats: I Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 61,65 de betrokken partijen, zoals de ge meenten Holten en Hellendoorn, de VW's, de Stichting De Reuze Heuvelwachter, provincie, de re creatiegemeenschap Salland, ter reineigenaren en recreatiebedrij- ven. Interesse om als projectgroep mee te denken en te praten is er zeker. „Maar pas dan als alle be langhebbenden met elkaar aan ta fel zitten," is de stellige mening van Van Rijn, die het rapport in de gemeente Hellendoorn in de com missie economische zaken wil toe lichten. Landeweerd hoopt hetzelf de te doen in de Holtense commis sie algemeen bestuurlijke zaken. Volgens Harry Landeweerd is er wezenlijk verschil tussen de uit gangspunten in het Planresultan- cy-rapport en het 'IJselland'-rap- port: „Zij zien de heuvelrug als een recreatiegebied, maar dan wel met zo min mogelijk aantasting van natuur en milieu. Wij zien het juist als een natuurgebied met beperkt recreatief medegebruik." Wat be treft de activiteiten van de Reuze Heuvelwachter is het tweetal van mening dat er dubbelop te werk wordt gegaan: „Dat zou best door de VW's kunnen worden gedaan en ook Staatsbosbheer zet zich naast houtproduktie en bosbeheer in voor de recreant." Dat het tente narrangement van de werkgroep Reuze Heuvel Recreatie onlangs genomineerd werd voor de Milieu en Toerisme prijs 1993, vinden Jan en Harry een compliment zeker waard, alleen het facet survival- tocht roept vraagtekens op: „Dat trekt een groot publiek met alle kans op beschadiging van natuur en milieu." Zonering Kern van het rapport 'Vanaf de rug gezien' is zonering van het gebied, die de natuur- en landschapswaar den zo optimaal mogelijk moet be schermen tegen de schadelijke ef fecten van toerisme en recreatie. Het betreft vier zones: groen is het meest kwetsbare gedeelte met de hoogste prioriteit voor de natuur, dus amper ruimte voor recreatieve activiteiten. Geel is een overgangs zone als verbinding tussen belang rijke 'kerngebieden'. Uitbreiding van toeristische en recreatieve ac tiviteiten is hier uit den boze. De rode zone biedt daarvoor juist wel mogelijkheden, terwijl blauw de horeca- en recreatiebedrijven zijn. Behalve de afsluiting van de Toe risten weg, die overigens wel ge handhaafd blijft voor fietsers en het treintje Bello, kiest het zestal studenten ook voor afsluiting van alle zandwegen voor gemotori seerd verkeer, terwijl de parkeer plaatsen aan de rand van de rode zone moeten "worden gesitueerd. Het bezoekerscentrum van Staats bosbeheer zou moeten verdwijnen uit het kwetsbare heidegebied. Naast bovengenoemde mogelijk heid denken de zes daarvoor ook aan een samengaan met natuur museum Bos Dierenwereld of een lokatie bij het station Holten, dat zeer gunstig ligt als uitvalspunt naar de heuvelrug. Tenslotte doet het rapport aanbevelingen over za ken als een actief voorlichtingsbe leid richting de recreant, de inrich ting van picknickplaatsen langs wandel- en fietsroutes, het beper ken van het aantal wandelpaden in met name de groene zone, het ver breden van fietspaden, verbete ring van de dagcamping op de Eel- erberg, een bijenstal, het plaatsen van wildobservatieposten (voor bijv. reeën en baltsende korhanen), het beter reguleren van omvangrij ke sportwedstrijden op de berg met veel toeschouwers door mid del van de beperkte afgifte van vergunningen en tenslotte fiets verhuur bij het station Holten en het bezoekerscentrum. „En dat al les omdat de toerist hier graag komt vanwege de rust, de ruimte, de oorspronkelijk landschapsaan zichten en het natuurschoon. Dat moeten we absoluut zo houden," besluit Jan van Rijn. Hoewel verloren voorwerpen nor maal gesproken in de door de poli tie verzorgde rubriek worden opge nomen, maken we deze week een uitzondering voor Kyra van Ros- sum van de Deventerweg 77. Zij verloor onlangs een bruinieren etui met haar contactlezen en is daar door erg onthand. Het moet ge beurd zijn toen zij vanaf het hüis- werkinstituut in de ruimtes van De Kandelaar richting Dijkerhoek naar huis fietste. Zelf heeft ze dat traject al een paar keer gelopen, maar niets gevonden. Aangezien niemand iets aan de lenzen heeft, hoopt ze dat een eventuele vinder contact met haar opneemt: tel. 64606. Jan van Rijn staanden Harry Landeweerd verdiepten zich met enkele medestudenten in de discussie over natuur en recreatie Slaapgigut Epc Brinkiaan 42 tel. 05780-21950 Slaapgigut Hotten Oranjestraat 1 Kerkstraat 6 tel. 05483 - 63683 Slaapgigut Almelo Grotestraat-zuid 118 tel. 05490 - 26865 Het enthousiasme over de pas ge opperde nieuwe naam De Waer- denborch voor de in augustus 1994 gefuseerde scholengemeenschap en het Thomas Ainsworth College in Goor, is niet groot. Naast De Waerdenborch stonden ook Heu velland-college en Raetakker-col- lege hoog op de lijst. De leerlingen- raad van de scholengemeenschap wil nog voor de zomervakantie een schriftelijke enquête houden on der de leerlingen, waarop een oor deel wordt gevraagd over de keuze. Mocht een grote meerderheid te gen De Waardenborch stemmen, dan zal de gemeente worden bena derd met het verzoek om een ande re naamgeving in overweging te nemen. Voor beginnende toerrijders en motorbezitters die geen hele dag onderweg willen zijn houdt MAC De Holterberg zondag weer een zondagmiddagrit. De rit is circa 90 kilometer lang. Voorrijder is Cas per Smit. Om 13.30 uur wordt ge start bij 't Stuurhuus, de deelname is gratis. De bewoners van de Diessenplas vielen afgelopen dinsdag met hun neus in de botermalse haring. Al- bert Reinaardus van de gelijkna mige vishandel bracht het woon- en verzorgcentrum in het Jaar van de Ouderen namelijk een haring- groet. Na een welkomstwoord van hoofd Welzijn mevrouw Maasman en een inleidend praatje van Rei naardus over hom en kuit had me vrouw Kers van de bewonerscom missie de eer om de eerste nieuwe haring te proeven. Dat deed ze maar al te graag. Van de door in klederdracht gestoken Henny Nij land gepresenteerde schotel pakte ze meteen een Hollandse nieuwe bij de staart. Ook de rest van de bewoners smulde van het over heerlijke zeebanket, zij het dat sommigen zich niet aan een hele haring waagden. En voor wie hele maal niets van vis moest hebben, was er kaas of worst. Met een fees telijk drankje werd de bijeenkomst afgesloten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1