Beldman-drieling eindelijk herenigd Nominatie Milieuprijs project Reuze Heuvel Diessenplas start met verbouw keuken WEEK DEZE 'Dit hadden we zeker niet verwacht' nuiicis) nicuinwiwuj 'Waves' au in drukvorm Touwtrekken op Vletgoor UftltOIIC y ontvangt een fraaie Parker-iofter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Wil Atleten in Kanaalloop Hulp aan slachtoffers naar Raalte Onderscheiding Zwijnen De Twentenaren en hun onderwijs NU TE KOOP Holten A.S.M.- A.C.M. b.v. Puzzelrit MAC De Holterberg Renovatie en uitbreiding Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 3, JUNI 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f1.35 Koninklijk goud was er vorige week voor financieel directeur Henk Brinks van Nido Univer sal Machines. Na ruim 37 jaar grote betrokkenheid ging de Holtenaar begin deze maand met vut. De veertig jaar volma ken wil hij bewust niet meer: „Liever stoppen nu ik nog ge zond ben," aldus Brinks, die zich de eerstkomende tijd nog wel zal bezighouden met het opstarten van een produktie- assemblagebedrijf in het Pool se Kielce. Bij het predikaat semi-vetera- nentoernooi zet menigeen vraagtekens, maar feit is dat het Wilde Zwijnen-toernooi elk jaar weer een hoogtepunt vormt van het seizoen bij de Hockeyclub Holten. Afgelopen weekeinde was het weer zover. Het Sportdal kon weer worden ingericht als camping en er was een overvloed aan dranken en spijzen. De gezelligheid voert immers de boventoon bij dit sportieve evenement. Dolgelukkig keerden Tonnie (31) en Ria (30) Beldman zaterdagmid dag vanuit het Utrechtse Wilhemi- na Kinderziekenhuis met hun zes maanden oude Teunis terug in de feestelijk versierde woning aan de Kolweg. De maanden van span ning, heen en weer reizen en gedul dig waren eindelijk verleden tijd. Eenmaal thuis maakte Teunis her nieuwd kennis met zijn even oude zusjes Ilonka en Aranka en daar mee was de Beldman-drieling ge zond en wel herenigd. Een uniek feit voor Holten en tot nu toe ook uniek voor dokter W.R. van Couwelaar, die als huisarts van de Beldmans de geboorte van 'zijn' eerste drieling bijwoonde. Dat was 23 november, 's ochtends vroeg in het Deventer Geertrui- denziekenhuis, waar eerst Ilonka (1625 gram), toen Teunis (1885 gram) en als laatste Aranka (1735 gram) het levenslicht zag. Aanvan kelijk bleken de drie borelingen perfect in orde, tot een kleine week later een ontsteking bij de navel streng van Teunis werd geconsta teerd. Antibiotica hielpen niet en uiteindeüjk bleek de hele dikke darm aangetast en zelfs afgestor ven. De Deventer specialist be sloot daarop de jonge Holtenaar toe te vertrouwen aan een kinder arts van het Wilhemina Kinderzie kenhuis in Utrecht. Zo gelukkig als die eerste dagen waren, zo moeilijk werden de maanden die volgden. Lange tijd werd Beldman-junior op speciale voeding gezet en ook nu nog is zijn voedingspatroon aangepast. Éin delijk kwam het verlossende woord: Teunis mocht naar huis. Teunis, die de laatste weken als kool gegroeid is en ondanks het ontbreken van de dikke darm een uitstekend toekomstperspectief heeft, onderging zijn thuiskomst vrij gelaten: toen uw verslaggever een kijkje kwam nemen verkeerde de jonge wereldburger met een te vreden glimlach om zijn mond ver weg in dromenland, ongewis van alle belangstelling die zijn per soontje betrof. In de veilige armen van zijn vader poseerde hij even later met Ilonka en Aranka als een volleerd model voor de fotograaf. Met de geboorte van him drieling zagen Tonnie en Ria een grote wens in vervulling gaan. Daar het kinderen krijgen niet wilde vlot ten, liet Ria zich bewust met hor moonpreparaten behandelen. Het risico van de komst van een meer ling vormde geen probleem. In de zesde week van de zwangerschap werd duidelijk dat het een drieling betrof. Voor Tonnie en Ria het sein om in allerijl op zoek te gaan naar Tonnie en Ria met in het midden Teunis, die geflankeerd wordt door zijn twee zusjes grotere woonruimte. In september volgde de verhuizing van Het Lan- deweerd naar de Kolweg. De druk te en spanningen droegen er waar schijnlijk toe bij dat de eerste ver schijnselen van de bevalling zich in de 33ste week openbaarden. Ria werd opgenomen en kreeg strikte bedrust voorgeschreven. Via de keizersnee zag de Beldman-drie ling eind november het levens licht. Ilonka en Aranka werden toen ze eenmaal 'op gewicht' wa ren half januari in de huiselijke kring verwelkomd. Voor moeder Ria, voormalig medewerkster van supermarkt C1000, is in elk geval een drukke tijd aangebroken, ze ker nu Teunis het jonge gezin weer compleet heeft gemaakt. De door instructeur Hugo Masse- link geschreven compositie 'Wa ves' is onlangs in drukvorm ver schenen en verkrijgbaar bij de mu ziekuitgeverij. Met het stuk oogst te de de drumband van HMV zeer veel succes tijdens het in december gehouden topconcöurs in Arnhem. Daar Masselink het stuk heeft op gedragen aan HMV, overhandigde hij gisteravond tijdens de pauze van de wekelijkse het eerste exem plaar officieel aan voorzitter Ger hard Voordes. Volgende week meer daarover in het Holtens Nieuwsblad. Zondag 6 juni staat op sportpark 't Vletgoor het touwtrekken cen traal. OKIA is dan gastheer voor de vijfde competitiewedstrijd in het district Oost van de NTB. Ook is er een toernooi in de vrije klasse. De wedstrijden beginnen 's mor gens om tien uur. Vanaf 13.00 uur staan de zwaardere klasses op het programma. De dag wordt afgeslo ten met de vrije klasse waarin ook verschillende Hol tense teams mee doen. „Dit is werkelijk een geweldige opsteker!" Pr-medewerkster Diesje Lievendag van de Stichting De Reuze Heuvelwachter is apetrots over het zojuist vernomen bericht van de nominatie van het tentenproject van de Stichting Reuze Heuvel Recreatie voor de Milieu en Toerisme prijs 1993 van het ministerie van economische zaken. De prijs heeft als thema 'milieuvriendelij ke bedrijfsvoering'. Donderdag 1 juli wordt de winnaar bekend gemaakt in het Scheveningse Kurhaus Die weet zich dan in elk geval verzekerd van een kunstwerk van Jan Cremer. Door de nominatie krijgt de stich ting ongetwijfeld een hoop publici teit. Vrijdagavond 18 juni is het al raak. Dan wordt het project gepre senteerd in een speciale uitzending van het Tros-televisieprogramma 'Bedrijven in de markt'. De uitver kiezing in Scheveningen is een dag later op het vaderlandse beeld scherm te bewonderen. Naast het tentenproject koos een deskundige jury onder voorzitter schap van Pieter Winsemius nog drie projecten: Dordrecht de histo rische binnenstad, Zoo schoon van het Noorderdierenpark in Emmen en de Milieudag op de Vinkeveense plassen. „Nu we zo ver gekomen zijn, gaan we door voor winst," stelt Diesje vast. Naar haar zeggen hadden zich in eerste instantie zo'n tachtig projecten voor de prijs aan gemeld. Na een selectieronde ble ven daarvan ruim vijftig over. Het Holtens-Hellendoomse project werd uiteindelijk één van de vier kanshebbers. Het stukje trots is daarmee zeker gerechtvaardigd. „In al onze bescheidenheid hadden we dit toch echt niet verwacht," bekent Diesje, die de tv-uitzending met zo'n dertig genodigden bezoe ken zal. Kort tevoren maakt de Tros opnames op de Reuze Heuvel. A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! 1 Naam: Adres: Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Geeft op als abonnee voor het I Holtens Nieuwsblad U Dhr./mevr.: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: I Woonplaats: Hij/zij betaalt abonnementsgeld s per jaar ad 61,65 De nominatie betekent zonder meer een extra impuls voor de sa menwerking tussen Holten en Hel- lendoom, die na minder rooskleu rige tijden geheel op zijn pootjes terecht is gekomen. Zo sceptisch als menigeen aanvankelijk aan keek tegen het Reuze Heuvel- prject, zo positief is de uitstraling er nu van. ,,'t Is in feite allemaal razendsnel gegaan. We kunnen dit amper zelf bevatten," vervolgt Diesje. „In eerste instantie hadden we het project aangemeld voor de prijs, maar trokken ons t?ij nader inzien terug daar we de zaak nog niet voldoende op de rails hadden en ook twijfelden over de juiste relatie tussen onze inzending en het thema. EZ liet echter via bu reau Planresultancy (samensteller van het rapport 'Aan de andere kant van de berg, red.) weten dat we ons niet moesten onderschat ten en juist moesten doorzetten. Dat is gebeurd met dit geweldige resultaat!" Wat de Stichting De Reuze Heuvelwachter op korte ter mijn naast de tv-uitzending onder neemt om de nominatie extra kracht bij te zetten, is nog onbe kend. Volgens Diesje zullen de bij het tentenproject betrokken recre atieondernemers zeker iets op touw willen zetten. Het tentenproject is een initiatief van negen recreatiebedrijven uit Hellendoom, Nijverdal en Holten en een kano- en fietsverhuurbedrijf uit Nijverdal. Zij werken samen in de Stichting De Reuze Heuvel, een werkgroep van de Stichting De Reuze Heuvelwachter, een voort vloeisel uit het bovengenoemde rapport. Het tentenproject bestaat uit een aantal meerdaagse cam pingarrangementen op en rond de Reuze Heuvel (de SaÜandse Heu velrug tussen Holten en Hellen doom). De betrokken recreatiebe- Nci een tochtje op de mountainbike arriveert deze familie bij een luxe, compleet ingerichte bungalowtent. Slaapglgant Epe Brlnktaan 42 tel. 05780 -21950 Siaapglgant Hotten Oranjestraat 1 Kerkstraat 6 tel. 05483 - 63683 Siaapglgant Almelo Grotestraat-zuid 118 tel. 05490 - 26865 drijven beschikken daartoe over een luxe en volledig ingerichte bungalowtent. Bij aankomst leve ren de deelnemers hun autosleu tels in en verplaatsen zich vanaf dat moment uitsluitend per fiets, kano, moutnainbike, step of zelfs te voet van tent naar tent. Er is keuze uit een weekend-, midweek- of weekarrangement. Bij het week endarrangement is een survival marathon inbegrepen, waarbij de deelnemers hun inspanningen na afloop beloond zien met een diplo ma. Bij de arrangementen zijn ove rigens onder meer een gratis rug zak, een Reuze Heuvelwachter- certificaat en het lidmaatschap van de Reuze Heuvelwachterclub inbegrepen. Volgens Diesje zijn alle tochten goed te volbrengen, maar zijn deze wel minder geschikt voor kinderen tot zes jaar. Hoewel er naar haar zeggen bij de VW's in Hellendoom en Holten veel verzoe ken om informatie binnenkomen, zijn tot nu toe geen boekingen ge- Enkele atleten van de afdeling at letiek van de SV Holten namen deel aan de Kanaalloop in Lo- chem. Markeloër Jan Dijkink liep een uitstekende tijd op de 10,5 kilo meter (41.00 min.). Ook Ap Koet sier liep een mooie ronde tijd (46.00 min.). Benny Ophof volgde goed in 47.07 en Diny Ophof en Janny Koetsier liepen gelijkop naar een eindtijd van 58.45 min. registreerd. „Nu we echter genomi neerd zijn en de nodige publiciteit volgt zal daar vast verandering in komen. Ik voorspel dit project een goede toekomst," aldus Diesje. De goede samenwerking tussen de recreatiebedrijven resulteerde half aapril in het initiatief om enkele malen per jaar een deel van de Sallandse Heuvelrug schoon te maken. Daarmee wülen de bedrij ven een voorbeeld steüen voor an dere Reuze Heuvel-gebruikers om het fraaie natuurgebied toch voor al zo goed mogelijk in stand te Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-642 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoom tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17, Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 houden. Het streven is om de Reu ze Heuvel binnen afzienbare tijd als 'de schoonste heuvel van Ne derland' bekendheid te kunnen ge ven. Vanuit de Stichting De Reuze Heuvelwachter zijn ook nieuwe wandel- en fietsroutes ontwikkeld. Bovendien rijdt het treintje Beüo gedurende de zomermaanden vrij wel wekelijks over de Reuze Heu vel tussen Holten en Heüendoom. Voor het vertrekschema, de tarie ven en ook overige informatie kan men zich wenden tot de VW in de betrokken gemeenten. Occasions-centrum 1700 m2 showroom Tel. 05476-16 19 Inwoners van Raalte, Holten, Olst, Wijhe, Heino, Diepenveen en Bath men kunnen m.i.v. 16 juni voor het spreekuur van Buro Slachtoffer hulp terecht in Raalte. Het nieuwe onderkomen is elke woensdag van 09.00 uur tot 11.00 uur geopend in het politiebureau aan de Mettin- genlaan 48. Ook kan men beüen voor een afspraak: tel. 05720-60992. Mensen die betrokken zijn geweest bij een misdrijf of verkeersongeval kunnen hier terecht voor informa tie, advies en steun bij aüerlei praktische zaken maar vooral ook bij de verwerking van het gebeur de. pe gesprekken kunnen ook bij de betrokkenen zelf plaatsvinden. De geboden hulp is gratis. Het tele foonnummer van Buro Slachtof ferhulp is 24 uur per dag bereik baar. Buiten kantooruren wordt men doorgeschakeld naar de Tele fonische Hulpdienst in Deventer. Zondagmiddag 6 juni houdt MAC De Holterberg weer een puzzelrit voor auto's en motoren door de omgeving van Holten. De rit is on geveer 40 küometer lang en start zoals altijd om 14 uur bij 't Stuur- huus aan de Beusebergerweg. De inschrijving begint om 13.30 uur. Half oktober het woon- en zorg centrum Diessenplas de gereno veerde en uitgebreide keuken in gebruik te kunnen nemen. De werkzaamheden daarvoor kun nen van start gaan nu de toestem ming van Gedeputeerde Staten van Overijssel binnen is en B en W van Holten een bouwvergunning heeft afgegeven. Met de verbouw is een bedrag van ruim f 1,1 mil joen gemoeid. De keuken van Diessenplas is nu alweer twintig jaar in gebruik waardoor de apparatuur versleten raakt. Naast de 105 maaltijden voor eigen bewoners worden im mer ook zo'n 125 maaltijden ge kookt voor gebruikers van de Ta feltje-Dek-Je voorziening. Met name de capaciteit werd daardoor steeds "Vaker op de proef gesteld. Reden voor directie en bestuur om twee jaar geleden plannen te maken voor een renovatie. Daar voor zijn nu aüe vergunningen bin nen. Ter financiering van de plannen levert de Landelijke Hervormde Bouwstichting voor Bejaarden een forse bijdrage. Ook de gemeentes Holten en Diepenheim dragen bij voor hun aandeel in de Tafeltje- Dek-Je service. De gemeente Mar- kelo, waar Diessenplas ook maal tijden levert, wordt het aandeel in de kosten doorberekend in de maaltijdprijs. Door al deze bijdra gen kan Diessenplas de verhoging van de verzorgingstarieven beper ken tot iets minder dan 1,5 pro cent. Tijdens de werkzaamheden gaat de maaltijdbereiding in Dies senplas gewoon door, zij het dat op een geveven moment gebruik wordt gemaakt van een noodkeu- ken.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1