„Zwemmen en waterpolo niet een sport erbij" Een betere ontvangst an toen in de oorlog Nieuw elan bij ZPC Twenhaarsveld Britten na halve eeuw terug in Holten Raad in een half uur door de agenda Versoepeling aanstelling brandweer 55 Programma sporthal Mixtournooi HOLTENS NIEUWSBLAD sis fefci DONDERDAG 27 MEI 1993 „Nog steeds worden zwemmen en waterpolo gezien als sporten die je er erbij kunt doen naast een andere sport. Maar wij zien het juist als een volwaardige tak van sport naast bijvoorbeeld voetbal of volleybal. De ZPC Twenhaars veld heeft daarvoor genoeg te bie den. Het hele jaar door." Gerrit van Coeverden is de nieuwe voor zitter van de Zwem- en Poloclub Twenhaarsveld en niet vies van publiciteit. Niet in zijn dagelijks werk als verkoopleider bij Uitge verij Wolters Kluwer, maar ook niet wanneer de zwemsport ge promoot moet worden. Als kop man van een nieuw bestuur beli chaamt hij het nieuwe elan bij deze aloude vereniging. Met Piet Sonneveld als interim maakte de ZPC Twenhaarsveld een voorzitterloos jaar door, maar dat is nu voorbij. Een nieuw dage lijks bestuur met Gerrit van Coe verden als voorzitter, Anton van Beek als secretaris en Klaas van der Wal als penningmeester heeft, aangevuld met de bestuursleden Karin Knapen, Alie Nijhuis, Henk Podt en Monique Schreurs de za ken weer keurig voor elkaar en gaat er aan het begin van het zo merseizoen met frisse moed tegen aan. Want de huidige 125 leden (waarvan er 45 waterpoloën), dat kunnen er best wat meer worden, zo is luidt de mening van het be stuur. Van Coeverden: „Probleem is dat veel kinderen van de zwemclub af gaan wanneer ze een jaar of twaalf zijn en dat er dan een kloof bestaat met de polo-afdeling waarvan de leden zo rond de twintig en ouder zijn. Daarom willen we nu ook een jeugdpolo-team in het leven roe pen. Dan is die overgang naar het seniorenpolo niet zo groot. Daar naast richten we ons op de groep oudere zwemmers. Buiten de ope ningstijden van het bad bieden we onder leiding van een trainer de mogelijkheid bepaalde nieuwe zwemslagen aan te leren of gewoon de conditie op te vijzelen middels trimzwemmen. Daarnaast kan er bij ons voor diploma's worden ge zwommen. De gemeente neemt nog de A- en B-diploma's voor haar rekening, maar vanaf het basisdi ploma kunnen wij de mensen daar voor opleiden. Dan gaat het dus om Zwemvaardigheid I, II en III en om verschillende deelcertificaten zoals bijvoorbeeld snorkelen. Dat gebeurt uiteraard onder bevoegde leiding van onze zweminstruc- teurs." Niet overdekt Grote handicap voor een vereni ging als ZPC Twenhaarsveld is na tuurlijk dat men niet de beschik king over een overdekt bad heeft. „Dat is 's winters inderdaad een hele belasting" erkent Van Coever den. „Dan moeten we voor de trai ningen uitwijken naar Markelo. Gelukkig krijgen we van de ge meente nu een subsidie om de hoge kosten daarvan te kunnen dekken, maar ideaal is het natuurlijk niet. Met name niet voor de waterpo- loërs. Die spelen hun thuiswed strijden in Rijssen of Raalte. Des ondanks is juist deze groep een heel hechte club. Ze hebben ook elk jaar een eigen polokamp naast het zwemkamp op Twenhaarsveld dat altijd weer een hoogtepunt voor de hele vereniging is. Dat wordt dit jaar van 2 t/m 4 juli ge houden. Belangrijk voor ons is na tuurlijk ook de Zwemvierdaagse waarbij we altijd het omlijstende programma verzorgen. Verder wer ken we mee aan de schoolzwem- wedstrijden (14 juli) en de Triath lon." Een actieve vereniging dus, heeft de nieuwe voorzitter nog wensen voor de toekomst, afgezien van en overdekt bad in Holten dan? Ja dus. „Wij zoeken eigenlijk nog een sponsor. Waar die zijn reclame op kwijt moet? Daar zijn genoeg mo gelijkheden voor. Badjassen bij voorbeeld die we tijdens de wed strijden dragen. Of op t-shirts of spandoeken. Nee, ook een zwem en poloclub biedt genoeg mogelij k- heden om een bepaalde boodschap te comminiceren." Kennis maken Wie kennis wil maken met ZPC Twenhaarsveld, kan misschien het Afgelopen maandag gingen de zomertrainingen van ZPC Twenhaarsveld weer van start. Met het oog op de toch krappe bezetting van het Holtense brand weerkorps, heeft de gemeente de aanstellingseisen iets versoepeld. Tot nu toe moesten de spuitgasten woonachtig zijn in de bebouwde kom en dan nog het liefst zo dicht mogelijk in de buurt van de kazer ne aan de Waagweg. Burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard laat weten dat de straal waarbinnen men moet wo nen nu vergroot is tot ongeveer vijf kilometer buiten het dorp. Voor waarde blijft wel dat de betrokke ne werkzaam is in Holten. De ver soepeling van de eisen houdt te vens verband met het feit dat niet iedere kandidaat door de vereiste keuringen komt. Binnen het korps werd begin deze maand afscheid genomen van C.G. van Doom. Hij was actief sedert november '91. best een kijkje nemen (of meedoen) bij de trainingen op maandag en woensdag die afgelopen maandag weer van start zijn gegaan. Van 18.30 uur tot 19.00 uur traint de jeugd tm acht jaar, van 19.00 tot 19.30 de groep van 9 t/m 11 jaar, van 19.30 tot 20.00 uur de groep van 12 jaar en ouder, van 20.00 uur tot 20.30 uur is er het trimzwemmen voor volwassenen en om acht urn- begint de polotraining. Belangstel lenden kunnen drie keer gratis meedoen om te kijken of het be valt. Gevoel voor understatement kun je ze niet ontzeggen, die Britten. Ook Albert Dews uit Birmingham niet die afgelopen vrijdag na vijftig jaar nog eens het oude gemeentehuis in Holten bezocht waar hij in de nacht van 23 op 24 mei 1943 door de Holtense politie werd opgesloten nadat zijn vliegtuig in de Beuseberg was neergestort. „Een betere ontvangst dan toen in de oorlog" luidde het commentaar van de nu 72-jarige ex- bomrichter van de Royal Airforce na zijn ontvangst door wethouder Wim Dalhuisen: En terwijl hij samen met zijn kameraad boordwerktuigkundige Walter Jowett door onze fotograaf op de gevoelige plaat wordt vastgelegd: „Zo angstig als ik destijds keek, dat lukt me nu niet meer. Op uitnodiging van Martin Hols {oud-Holtenaar en samen met Herman Steu nenberg auteur van het boek 'Holten in oorlogstijd'! verbleven de enige twee overlevenden van de door de beruchte Duitse vliegenier August Geiger neergehaalde Lancaster een lang weekend in Holten en Markelo. Precies een halve eeuw was het in de nacht van zondag op maandag geleden, maar Sgt. Albert Dews zal het nooit meer vergeten. Op de terugweg van een bombardement op Dortmund kreeg August Geiger in zijn Messerschmitt de Lancaster W4861 van het No. 12 Squadron RAF in zijn vizier. De kist met een zevenkops bemanning was voor Geiger (die later zelf boven het IJsselmeer zou worden neerge schoten) alweer het 28e vliegtuig dat hij neerhaalde. Van de zeven Britten slaagden alleen Dews en Jowett, die verder van de ontplof fende brandstoftanks afzaten, erin zich in veiligheid te brengen. Jo wett landde in Markelo, waar hij al snel werd gearresteerd maar Dews leek geluk te hebben toen zijn pa rachute dichtbij de boerderij van de familie Vosman (op de plek waar nu het AC-restaurant is ge vestigd) neerkwam. Berend-Jan Vosman schoot de Engelsman zo snel mogelijk te hulp, maar had de pech dat veel meer mensen het neerstorten van het vliegtuig had den opgemerkt. En tussen al die 'pottekiekers', zoals Vosman ze be stempelde, waren ook twee mare chaussees van de Holtense politie die de aan zijn voet gewonde Al- Na de examens en de Pinksterda gen is de Holtense sporthal vanaf dinsdag 1 juni weer in gebruik bij de sportverenigingen. Het pro gramma voor de komende week: dinsdag: 16.30 uur-17.30 uurMinto- nette (helft); 17.30 uur-22.30 uur Mintonette; 22.30 uur-23.30 uur: Blauw Wit zaalvoetbal. Woensdag: 19.30 uur-22.30 uur BCH. Donder dag: 20.30 uur-22.00 uur SV Holten All Stars. Voor resevering van nog vrij uren in het weekeinde kan men zich a.s. vrijdag van 12.00 uur tot 22.00 uur rechtstreeks wenden tot de be heerder (sporthal, tel. 63180). Ove rige reserveringen uitsluitend via het gemeentehuis (afdeling Wel zijn, tel. 61666, tst. 722). bert Dews per fiets naar het oude gemeentehuis overbrachten en aan de Duitsers overdroegen. Ove rigens bleek later dat opperwacht meester Hendrikus Grootherder dat eigenlijk net zo lief niet had gedaan, maar dat hij door de vele toeschouwers niet anders kon. De sympathieën van Grootherder la gen meer bij de illegaliteit, zo bleek later. Hij werd op 4 september 1943 zelf gearresteerd en overleed in maart 1945 door uitputting in het Duitse kamp Langenstein. Voor Albert Dews en zijn maat Walter Jowett (die bij de actie ove rigens zijn vliegercap verloor en er heel wat voor over heeft om deze terug te vinden) begon vervolgens een lange periode van krijgsgevan genschap. Na zijn verhoor door de Duitsers in de wethouderskamer aan de achterkant van het oude gemeentehuis werd hij op de trein naar Amsterdam gezet. Daar ont moette hij zijn oude schoolmakker Jowett weer en samen werden ze naar een Airforce-gevangenen- kamp bij Frankfurt gebracht om uiteindelijk in een kamp aan de Duits-Poolse grens te belanden. Op de vraag hoe hij daar behan deld was, volgt weer een typisch drooghumoristisch Engels ant woord. „Het kon beter, het was er nogal koud en het voedsel liet ook te wensen over." Hoe dan ook, Dews en Jowett werden bij het oprukken van de Russen weer rich ting westen afgevoerd, waar Dews op de Lüneburgerheide voor een vlucht in de bossen koos om uitein delijk totaal uitgehongerd door de 8e Army van het Canadese leger te worden bevrijd. Dews en Jowette keren terug naar hun vaderland en willen het hele voorval liefst zo snel mogelijk vergeten. Totdat speur der Martin Hols een paar jaar gele den achter hun huidige adres komt en de gepensioneerd RAF-ers voor een bezoek aan Holten overhaalt. Daar behoort ook Bertus Vosman (de kleinzoon van Berend-Jan Vos man) tot de groep die de Engelsen ontvangt. Samen met wethouder Wim Dalhuisen en de verslaggever luisteren ze met interesse naar de zo gedetailleerd onthouden bele venissen van het tweetal. Waarna uiteraard nog even een kijkje wordt genomen in het beruchte kamertje dat nu in een advocaten kantoor is omgetoverd. Ook na vijftig jaar weet Dews het zeker wanneer nog even getwijfeld wordt of het niet om een andere kamer ging. „Nee, hier was het. Niet aan de voorkant. Ik zie die Duitsers nog voor me. Maar meer dan mijn naam, rang en nummer heb ik ze niet verteld. Hoewel ik nog nooit zo bang was geweest als toen." Jim Burch Overigens roept ook een ander in de buurt van Holten neergestort vliegtuig na vijftig jaar nog steeds vragen op. Daarbij gaat het om een Amerikaanse B17-bommenwerper die op zondag 10 oktober 1943 waarschijnlijk boven Okkenbroek of Espelo door Duits luchtafweer geschut werd neergehaald. Hoewel ernstig gewond overleefde com mandant Jim Burch overleefde die actie, waarna hij door een onbe kende jonge man een paar dagen verborgen werd gehouden en later aan de ondergrondse overgedra gen. Daardoor kon Burch via Bel gië en Frankrijk naar Spanje vluchten, waar hij overigens dat zelfde jaar op Kerstavond ver dronk tijdens het oversteken van een woeste rivier. Zijn neef Robert Burch nu is nog steeds op zoek naar de man die zijn oom destijds heeft geholpen. Er is maar weinig van hem bekend, al leen dat hij Jan heette en dat hij een vriendin had met de naam Eli sabeth. Ook Martin Hols heeft al de nodige moeite gedaan de identi teit van de onbekende Jan te ach terhalen, maar hij is er langzaam maar zeker van overtuigd dat het spoor dood loopt. Waarschijnlijk ging het hier helemaal niet om ie mand uit Salland, maar had het net zo goed een onderduiker kun nen zien. Wie desondanks meent meer te we ten over de Jan die Jim Burch hielp, kan contact rechtstreeks contact opnemen met Robert Burch, P.O Box 13632, Los Ange les, California 90013-632, USA. Ook de heer J. J. Rensink uit Harfsen is geïnteresseerd in de gang van za ken op die bewuste 10e oktober 1943 en de dagen erna. Zijn adres is: J.J. Rensink, Lochemseweg 86, 7217 RJ Harfsen. Tel. 05735-1624. De leden van de gemeenteraad konden afgelopen maandag na hun vergadering nog volop genie ten van een fraaie voorjaarsavond. In nog geen half uur tijd werd de agenda doorgenomen, waarna de verkoeling van de tuin weer kon worden opgezocht. Een ingekomen schrijven van B en W over de inmiddels afgeronde (her)inrichting van het kruispunt Larensweg-Kerkstraat-Haar- straat-Tuinstraat was voor J. Soepnel (Gemeentebelang) nog wel even aanleiding te informeren naar de financiële afwikkeling van de werkzaamheden. Wethouder Dalhuisen zegde hem toe dat daar in de commissie Financiën duide lijkheid over zal worden verschaft. J.M.E. Metsemakers (PvdA) had een meer praktische kanttekening bij het verhooge plateau ter plek ke. Hoewel hij er op zich tevreden mee was, vond hij dat de 'einde voorrangsborden' ter hoogte van Broekmaat wel wat erg flets erbij staan, zodat ze nauwelijks opval len. Wethouder H.J. Westerik be loofde 'glanzende borden'. Hoewel een toekomstige Vervoer- regio Stedendriehoek voor een plaats als Holten bitter weinig zal voorstellen (burgemeester Van Rappard: „Het is al moeilijk ge noeg om de huidige voorzieningen in Holten te behouden"), stemde de raad toch in met de aanvraag bij de minister van Verkeer en Water staat deze Vervoerregio voorlopig te erkennen. Naar verwachting zul len alleen de drie grote steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen hiervan profiteren. Na nog wat geld beschikbaar te hebben gesteld voor energiezuini ge douchekoppen in de sporthal en op Meermanskamp en wat bouw grond te hebben verkocht in Dijk- erhoek, ging ieder weer zijn eigen weg. De seniorencommissie van Blauw Wit houdt vrijdagavond 28 mei een mixvoetbaltounooi voor alle senio renspelers. Alle spelers worden om 19.15 uur verwacht voor de in schrijving. Om 19.30 uur beginnen de wedstrijden. Na afloop van het voetballen is er voor allen een ge zellige avond gepland met o.a. een warme hap van de barbecue. OPENBARE KENNISGEVING INZAKE INGEDIENDE AANVRAGEN OM VERGUNNINGEN, VERLEENDE ONTHEFFINGEN OF VERGUNNINGEN E.D. 1. Bouwvergunning is verleend voor: - bouw vervangende bedrijfswoning Van Nooiensweg 3; - uitbreiding varkensschuur bij Boerendanssteeg 29; - bouw werktuigenberging bij Broekweg 16; 2. Overige verleende vergunningen, ontheffingen e.d. voor: - selectiewedstrijd en touwtrektoernooi door touwtrekvereniging OKIA op 5 en 6 juni 1993; Voor het inwinnen van informatie over een zaak of over even tuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of be roepschrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. GOEDKEURING BESTEMMINGSPLAN „BUITENGEBIED" De burgemeester van Holten maakt ingevolge het bepaalde in artikel 28, lid 6 en artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 1 juni 1993 gedurende één maand voor een ieder ter gemeentesecretarie, kamer 4 (naast de ingang), ter inzage zal liggen het besluit van Gede puteerde Staten van Overijssel van 27 april 1993, kenmerk RGP 92/1479, omtrent de goedkeuring van het bestem mingsplan „Buitengebied", vastgesteld door de raad van deze gemeente bij zijn besluit van 24 augustus 1992, nr. 111/IJm/a, alsmede genoemd bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gehele buiten gebied van de gemeente Holten, met uitzondering van het dorp Holten, het nieuwe woongebied Lukensveld, de kern Dijkerhoek, de recreatieterreinen de Holterberg, Twen haarsveld, de Prins, de Haspel en het (feitelijke) zomerhuis jesterrein De Borkeld. Aan het plan is gedeeltelijk goedkeu ring onthouden en wel ten aanzien van; - de bestemming „bedrijfsdoeleinden" voor het perceel Espeloodijk 17; - de bestemming „woondoeleinden" voor een gedeelte van het perceel Helhuizerweg 7; - artikel 1, lid x (begripsomschrijving horecabedrijf); - artikel 3.E.1 .b: aan „en/of het landbouwmechanisatiebedrijf"; - artikel 4.A.2: aan „crossterrein dat voorkomt in het Besluit* categorie", als bedoeld in artikel 16 lid 1; - artikel 4.D, lid 3; - artikel 5.E, lid 2; - artikel 7.A.: „de extensieve recreatie"; - artikel 13.A.3: aan „bedrijven die voorkomen in het Besluit categorie" en „als bedoeld in artikel 16 lid 1"; - artikel 15.A.2.: aan „inrichtingen zoals die worden genoemd in het Besluit categorie" en „als bedoeld in artikel 16, lid 1". Ingevolge het bepaalde in artikel 29, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is het plan voor zover goedgekeurd onherroepelijk, met uitzondering van: de bestemming „woondoeleinden" voor de percelen Dammerweg 1/1 a en Vijfhuizenweg 4; de bestemming „agrarische bedrijfdoeleinden" voor het perceel Pasmansweg 10, alsmede „met dien verstande dat indien en voor zover de gronden op de kaart zijn aangeduid met „GR", de bebouwde oppervlakte ten behoeve van niet-grondgebonden bedrijfsactiviteiten ten hoogste bedraagt 250 m2" in artikel 3.A; artikel 3.C.1.a; artikel 3.D.3 en 4; artikel 5.D.1.a; artikel 9.D.1.a; artikel 26.A. van de voorschriften. Gedurende genoemde termijn van terinzagelegging kan tegen de goedkeuring van andere gedeelten van het plan dan die op grond van artikel 29, eerste lid onherroepelijk zijn beroep bij de Kroon worden ingesteld door: - zij die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde Staten hebben gewend; - zij die zich tijdig met bezwaren tegen wijzigingen, welke bij de vaststelling van het plan in het ontwerp zijn aange bracht, tot Gedeputeerde Staten hebben gewend; - de inspecteur van de ruimtelijke ordening. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder, die bezwaren heeft tegen onthouding van goedkeuring door Gedeputeer de Staten aan gedeelten van het plan. De beroepschriften dienen te worden gericht aan Hare Ma jesteit de Koningin en te worden gezonden aan de Afdeling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van State, Post bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Holten, 27 mei 1993 De burgemeester voornoemd, W. L. F. C. van Rappard.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 5