Veel belangstelling voor motorklassieker Nieuwe folder over l Zondag 13 juni weer Koetsenrit Kerkdiensten Medische diensten Van dag tot dag Bejaardensociëteit genoot van reisje apotheek en artsen HOLTENS NIEUWSBLAD Herziene concept-notitie Andere prioriteiten sociale vernieuwing CBTB niet eens met mestnormen [BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Gevonden voorwerpen Burgerlijke stand Apotheek Holten DONDERDAG 27 MEI 1993 Op dinsdagavond vond een niet alledaagse diefstal plaats bij de C1000. Een klant had een bood- schappenkarretje vol met bood schappen afgerekend bij de kassa, met het verzoek de boodschappen te laten bezorgen. De boodschap pen kwamen echter nooit op de plaats van bestemming. Er bestaat een ernstig vermoeden dat een on bevoegd persoon zich meester heeft gemaakt van de boodschap pen ter waarde van enkele honder den guldens. Misschien zijn er klanten geweest die enige duide lijkheid in dezen kunnen verschaf fen. Op de Oranjestraat ontstond een verkeersongeval tussen een vrachtauto en een personenauto met caravan. De vrachtwagen reed achteruit een uitrit af en stopte nabij de stoeprand. Een aange bouwde treeplank stak echter over de rijbaan heen, waardoor de pas serende caravan over de gehele breedte werd beschadigd. Op 20 en 23 mei werd er drie keer aangifte gedaan van diefstal van enkele handtassen uit het wegres taurant. Terwijl de gasten iets za ten te nuttigen werden de tassen die aan de stoelen hingen, wegge nomen. Eén en ander werd zo han dig gedaan, dat de gasten er niet eerder erg in kregen dan op het moment dat ze de tassen weer wil den gebruiken. Geld en waardepa pieren werden ontvreemd. Enkele baldadige jongelui maak ten in de nacht van 19 op 20 mei misbruik van het zwembad. Niet alleen ging men illegaal zwemmen, maar men vond het ook nodig om meubilair en plantenbakken in het water te gooien. Daarbij werd nog al wat vernield. De politie heeft wel een vermoeden wie die knapen zijn en stelt nog een nader onderzoek in. In de nacht van 21 op 22 mei werd een vrouwelijke bestuurder van een personenauto betrapt met te veel alcohol op achter het stuur. Het rijbewijs werd terstond door de politie ingevorderd. Op 23 mei werd een auto openge broken die stond geparkeerd aan de Wullenbergweg. Uit de auto werd een tas met waardepapieren ontvreemd. Ook deed men een poging om in te breken in een auto die aan de Plag- genweg stond geparkeerd. Men kwam hier echter niet binnen. Wel had de auto een schade van onge veer f 800,-. De politie verdenkt een bestuurder van een oude bruine Saab van deze diefstallen. In deze auto zaten een man, een vrouw en een jongen. Misschien zijn er nog personen die hierover iets meer kunnen vertellen. Zeer veel bekijks had zonaag de jaarlijkse toertocht voor veteraan en klassieke motoren van MAC De Hölterberg. Niet alleen voor het vertrek bij 't Stuurhuus in de Beu- seberg, maar ook tijdens de pauze op het parkeerterrein bij Albert Heijn was het een drukte van be lang. De oudste motor bleek een Metseler uit 1924. Traditiegetrouw kon het publiek zich tevens verga pen aan een serie antieke trekkers. Aan de rit werd deelgenomen door zeventig motorenthousiastelingen vanuit dq'wijde omgeving. Met en kele Duitsers en een Canadees die momenteel op vakantie is in het Limburgse Geleen, kreeg het eve nement zelfs een bescheiden inter nationaal tintje. De MAC zelf was vertegenwoordigd met dertien rij ders. Ook een Twentse scoofr-club gaf acte de présence, „We zijn dik tevreden," liet Derk Jan Schooien na afloop weten. „Klachten waren er niet, uitslui tend lovende woorden voor de or ganisatie." Schooien verzekerde in dat verband dat de klassieker- tocht ook volgend jaar op de MAC- agenda wordt opgenomen. De be doeling is om deze ieder jaar half mei te houden. „De liefhebbers kunnen er op die manier vooraf rekening mee houden," aldus Schooien, De circa tachtig kilome ter lange, bewegwijzerde rit was ditmaal uitgezet door Jan Bolink en Ab van de Vukke (Vukkink). Onder uiterst fraaie weersomstan digheden vertrok de stoet rond het In overleg met particulieren, vere nigingen en instellingen heeft het college van B en W de prioriteiten lijst in het kader van de sociale vernieuwing aangepast. Op de lijst voor 1993 prijken nu twaalf projec ten. Daarnaast is er een potje 'Re serve Sociale Vernieuwing' met daarin ruim f 150.000. Voor dat geld zouden alle projecten en initiatie ven dit jaar al kunnen worden (mede) gefinancierd. Het ligt in de bedoeling jaarlijks een bedrag van f 40.000 voor sociale vernieuwing (het voorkomen en opheffen van achterstandssituaties) te reserve ren. Daarvoor is het wel nodig dat er vanuit de Holtense gemeen schap wordt meegedacht en sug gesties worden gedaan. Daarom hecht het college aan de betrok kenheid van de plaatselijke bevol king. Een exemplaar van de con cept-notitie (inclusief prioriteiten lijst) is verkrijgbaar bij de afdeling Welzijn, Onderwijs en Personeel en in de openbare gecombineerde ver gadering van de commissies Wel zijn en Financiën op maandag 7 juni (om 14.30 uur) bestaat de mo gelijkheid gebruik te maken van het spreekrecht. Dat moet wel minstens vier uur voor de vergade ring aan de secretaris van de com missie worden gemeld. De gemeen teraad buigt zich in haar-vergade- ring van 28 juni over de concept notitie. middaguur vanuit de Beuseberg voor het eerste deel van de tocht over de Borkeld en de Markelose- en Herikerberg. Bij de Mengunie werd daarop een dik half uur halt gehouden voor een kop koffie en krentebrood, waarna de route ver volgd werd langs Laren en Verwol- de. Problemen van noemenswaar dige aard deden zich niet voor. Onderweg was er één scooter met zijspan die het liet het afweten. De bezemwagen van de MAC was ech ter snel ter plekke om de pechvo gels en hun vervoermiddel op te pikken. Hoewel ook de CBTB Overijssel meent dat het nu bereikte mestak koord tussen Landbouworganisa ties en overheid als het meest haal bare moet worden gezien en er in ieder geval duidelijkheid bestaat, heeft deze organisatie ook wel de gelijk kritiek. Die richt zich vooral om de indicatieve gebruiksnormen voor 1997 tot 2000. Die zijn vol strekt" onrealistisch;" Vindt de CBTB. Voor de werkelijke ge bruiksnormen moet de op alle be drijven in te voeren mineralen- boekhouding bepalend zijn. De ac ceptabele verliesnormen moeten met ander onderzoek gestaafd worden. Daarnaast is aanscher ping van het ammoniakbeleid voor de CBTB slechts aanvaardbaar wanneer het Rijk de toezegging nakomt om daar voldoende com penserende middelen tegenover te stellen. Bij De Bergrijders valt er op zondag 13 juni weer volop te genieten. Zondag 13 juni kunnen liefhebbers van open Landauers, Victoria's of fraaie jachtwagens en Tilbury's weer met volle teugen genieten. Dan trektnamelijk'de" Koetsenrit van de Holtense vereniging voor het aangespannen paar De Bergrij ders weer door de contreien van Holten. Wie vooraf op zijn gemak een kijkje wil nemen, kan dat al vanaf 08.30 uur wanneer de deelne mers zich opstellen in het weiland van de familie Aaltink aan de Rijs- senseweg. De Holterbergrit, die jaarlijks wordt gehouden (wanneer het ten minste niet regent), start om 10.00 uur. De route is ongeveer 25 kilo meter lang en voert de ongeveer negentig rijtuigen (met 150 paar den!) langs de mooiste plekjes in de omgéving van Holten. Halverwege staat een lunch-pauze op het pro gramma terwijl er ook nog een sherry-stop wordt gehouden. Vast onderdeel is het défilé door de kom van het dorp, dat voor ongeveer 15.30 uur gepland staat. Ook al omdat veel van de deelnemers in stijl gekleed zijn, vormt dit altijd weer een bezienswaardigheid. De Holterberg-rit telt mee voor het klassement van de Nederlandse Bond van Verenigingen van het Aangespannen Paard. Op het jaarlijkse reisje van de Be jaardensociëteit Holten viel er weer heel wat te genieten. Per OAD-bus ging het om negen uur over dé Hölterberg naar Balkbrug waar een eerste koffiepauze werd ingelast. Daarna ging de reis ver der naar Zwartsluis waar op een terras aan het water bij motel Het Zwarte Water niet alleen van de voorbijtrekkende scheepvaart werd genoten, maar ook van een heerlijke warme maaltijd. Na het eten ging het richting pol der om uiteindelijk in Luttelgeest te belanden voor een bezoek aan de orchideeënhoeve. In het aange legde tropisch regenwoud bloei den wel duizend soorten wilde or chideeën. Ook de siertuin met cul tuurelementen uit het Verre Oos ten was een lust voor het oog. terwijl ook de kwekerij erg interes sant bleek. Na een kopje koffie of thee ging het huiswaarts via Marknesse en Kampen en via fraaie binnenwe gen langs Raalte en Heeten be landden de deelnemers voldaan weer in Holten. Kantoor gesloten In verband met ziekte van de coör dinatrice van de Stichting Welzijn Oudëren Holten moet u deze en volgende week de rubriek 'Bericht Stichting Welzijn Ouderen mis sen'. Het kantoor van de stichting is vanaf maandag 7 juni weer ge opend. Deze week wordt in heel Holten huis-aan-huis de nieuwe Praktijk- folder van de Apotheek Holten en de Huisartsen Groepspraktijk Hol ten verspreid. Daarin staat alle in formatie over de dagelijkse gang van zaken in de groepspraktijk van de Holtense huisartsen aan de Kei- zersweg en de naastgelegen apo theek. Met name in de tijden van de telefonische spreekuren bij de huisartsen en in de openingstijd van de apotheek zijn veranderin gen gekomen. De Huisartsen Groepspraktijk Holten wordt na het afscheid van J.F. Sijtsma gevormd door zijn op volgster mevrouw F.H. Zweers- Talsma, mevrouw C.M. Piscaer- Witte en de heren J.H.A. Bruins en W.R. van Couwelaar. Het telefo nisch spreekuur van dr. Bruins en dr. Van Couwelaar blijft ongewij zigd van 13.30 uur tot 14.00 uur. Dr. Zweers en dr. Piscaer zijn bereik baar tussen 12.30 uur en 13.00 uur. Daarnaast zijn er tijdens werkda gen vaste opbeltijden van 08.00 uur tot 10.00 uur voor het maken van afspraken voor visites en recepten op dezelfde dag en van 15.30 uur tot 16.00 uur voor afspraken en recep ten op de volgende dag. Tijdens de weekeinden en de feestdagen is er uitsluitend voor spoedgevallen een spreekuur van 11.00 uur tot 16.00 uur. Ook is er voor zeer dringende medi sche hulp een spoednummer (05480-19999), maar dit mag alleen in levensbedreigende situaties worden gebruikt. De folder verschaft ook informatie over de afhandeling van klachten. Landelijke Huisartsen Vereniging Bij de Apotheek Holten is de ope ningstijd op zaterdagmorgen ver vroegd. Men kan er nu terecht van 10.30 uur tot 12.00 uur. In de vroe gere situatie was het met name meteen na de opening erg druk zodat apotheker J. Vroom besloten heeft een half uur eerder open te gaan. De nieuwe praktijkfolder is huis- aan-huis bezorgd, maar men kan ook een exemplaar meenemen bij de balies van apotheek en medisch centrum. Gevonden: langharige bastaard hond,zwart,teef; blauwe rugzak met inhoud; grijze plastic hon- demand; blauw regenpak in groene hoes; bankhamer. Verloren: twee bankbiljetten van f 25,00; speelschoentje; blauwe spijkerjas merk Brain Paris; drie sleutels aan hanger met oranje bol; agogisch boek van Bouwkamp; rode herenpor- temonnaie met inhoud; witte tas met sportkleding; bril in ko ker; bastaard poedel met rode halsband; blauwe regenjas; blauwe plastic tas met kleding; grijze kater; zilveren schakel armband; bruin/zwarte porte- monnaie met inhoud; kente kenplaat TY-92-ST; rose porte- monnaie met inhoud. S/?\ NED.HERV. KERK Zondag 30 Mei (Eerste Pinkster dag): 08.30 uur: ds. H.W. Doomweerd m.m.v. Kerkkoor. 10.00 uur: ds. H.W. Doomweerd (dienst van schrift en tafel, ge loofsbelijdenis), nevendiensten. Collecte in de dienst: Pinkster zendingswerk; uitgangscollec te: kerkinterieur. Oppasdienst: mw. Koopman- Korterink en Karin Leurink. Maandag 31 mei (Tweede Pink sterdag): 09.30 uur: Kalfstermansweide, interkerkelijke open lucht- dienst met ds. S.M. Roozen- boom (bij slecht weer in de Kan delaar). Oppasdienst: mw. Slijkhuis en mw. Bieleman. Diessenplas: woensdag 2 juni: Leger des Heils. GEREF.KERK Zondag 30 mei (Eerste Pinkster dag): 09.30 uur: ds. S. Poelman, Nij- verdal. 19.15 uur: ds. J. Maliepaard, Ze venhuizen. Geen kindemeven- dienst. De eerste collecte is voor de zen ding, de tweede collecte is voor rente en aflossing. Oppasdienst 0-3 jaar: Anita Bo- link-Stam, Gery de Bie-Bolink en Evelun Hulsman-v.d. Meu- len; 4-6 jaar: Willy Brinks, Joke Beldman-Nijkamp en Janny Landeweerd-Dijkink. Maandag 31 mei (Tweede Pink sterdag): 09.30 uur: Kalfstermansweide, interkerkelijke open lucht- dienst met ds. S.M. Roozen- boom (bij slecht weer in de Kan delaar). R.K KERK Zondag 30 mei (Eerste Pinkster dag): Gebouw Irene: 10.00 uur, H. Mis. Tweede Pinksterdag geen dienst in Irene (zie Nieuw Hee ten) EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2 Holten; 10.00 uur, Samenkomst; 19.00 uur, Bidstond. OKKENBROEK Zondag 30 mei (Eerste Pinkster dag): 09.30 uur: dhr. J.M. Peschar. Openbare geloofsbelijdenis. Uitgangscollecte: Pinksterzen dingswerk. NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur, H. Mis. Zondag 30 mei (Eerste Pinkster dag): 10.00 uur, Hoogmis. Maandag 31 mei (Tweede Pink sterdag): 08.00 uur H. Mis; 10.00 uur: Hoogmis met jongeren koor. KERKTELEFOON Uitzendingen elke laatste vrij dag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur (herhaling). ARTS: Weekenddienst: Huisartsen maatschap Holten, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren uit sluitend voor spoedgevallen: 11.00 uur en 16.00 uur (zonder afspraak). APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 29 en 30 mei: T. Lafeber, Henri Dunantstraat 1 Rijssen. Tel. 05480-18383. 31 mei: W.J. Zwij nen, Roelf Bosmastraat 39a Rijssen. Tel. 05480-12260. Be handeling na telefonische af spraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 32835, bgg 05480-21629. THUISZORG ZUIDWEST OVERIJSSEL: Kraamzorg: Diepenveenseweg 6, Deventer, tel. 05700-32095; voor informatie ma t/m vr. 09.00- 12.00 en 14.00-16.00 uur. Wijkverpleging: Gaardenstraat 31, spreekuur en uitleen m t/m vr. 13.30-14.30 uur, tel 05483- 61436; 24-uurs bereikbaarheid noodgevallen: tel 05700-15297. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Gaardenstraat 29-31, tel 6 27 84. Thuiszorg: gezinsverzorging. Algemeen Maatschappelijk Werk. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en vol gens afspraak. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10. SLACHTOFFERHULP Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30-10.30 uur in het rijkspolitiebureau, Reilinksweg 2, tel. 6 44 44. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). DIERENBESCHERMING: E. Ras, regio-inspecteur, tel. 05480-14448; werkgroep Holten: E. Grootewal/H. Schoorlem- mer, tel 05483-64844. ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-26 77 54; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. OUDHEIDKAMER HOOLT'N: Dorpsstraat 27. Geopend elke vrijdag en zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur. DCONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734); Hout- en Bouwbond (tel. 63012); ABVAKABO (tel. 61793); Voe dingsbond (tel. 61057); Horeca- bond (64467); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). Vrijdag 28 mei: motorclub The Roadrunners bij Tienersoos Musky, van 19.00 tot 21.00 uur in kelder dorpshuis. Zaterdag 29 mei: Wilde Zwij- nen-toemooi Hockeyclub Hol ten; Nationale Visdag jeugdcur- sus HSV De Rietvoorn bij Rou- daalterbrug (ter hoogte van de Poppe), 09.00 uur; Vooijaar- stocht Oostduitse Fietsen Ver eniging, vertrek 13.30 uur vanaf het 'Bierlokal am Bahnhof. Zaterdag 5 juni: 19.30 uur, Klootschietavond De Schure. Zondag 6 juni: toernooi TTV OKIA, aanvang 10.30 uur op 't Vletgoor; VH-examen VDH Kringgroep Bergspeurders, ter rein Lambooysweg. Zaterdag 12 juni: 19.30 uur, fi nale klootschieten De Schure. Dinsdag 15 juni: 20.00 uur, In formatieavond structuurschets Holten in gemeentehuis. Geboren: Emile, zoon van H.E. Marsman en H.A. Prins; Benja min, zoon van K. Overkempe en T.E. Locht. Overleden: H.W. de Jong-Po- thoff (90). Gehuwd: G.H. Aaftink (30) en E.M.A. Thiele (25); G.J. Blanke- na (25) en D.H. Krikkink (24).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 3