êm WEEK -5 Handvest aangenomen bij Holterberg-conferentie Prominente Pieterpad- lopers doen Holten aan Hottens Nieuwsblad, Mevrouw Kiein Horstman eventjes op de voorgrond m Milieu-evenement krijgt jaarlijks vervolg Succesvolle trip HMV naar Polen Wil Vogel 'nieuw gezicht' van de krant Holten Opbrengst van collecte voor Hartstichting y ontvang! gen fraaie Duizenden artikelen voor KnalprijzenJ Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 27, MEI 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Vliegtuig Hij kon het zich na vijftig jaar nog exact herinneren. In de nacht van 23 op 24 mei 1943 stortte de Lancaster van Albert Dews in de Beuseberg neer. Hij en zijn oude schoolmakker Walter Jowett waren de enige overlevenden van de zeven- kops bemanning. Dews werd door de Holtense politie over geleverd aan de Duitsers en bracht een bange nacht door in het oude gemeentehuis. Vijftig jaar na dato neemt hij daar een kijkje. Straatvoetbal Het niveau van het jaarlijkse straatvoetbaltoernooi is de laatste jaren behoorlijk opge vijzeld. Ook qua sportiviteit is er heel wat verbeterd. Wat ver geleken met vorig jaar echter hetzelfde bleef, was de win naar. Voor de tweede achter eenvolgende keer won de Schoutenstraat de Beltman- Cup. :f f Met ingang van dinsdag 1 juni gaat mevrouw Wil Vogel redac tioneel het Holtens Nieuws blad verzorgen. Wil Vogel, tot voor kort correspondente voor Holten voor het Deventer Dag blad - en op grond daarvan be paald geen onbekende in en voor Holten - is aangesteld in verband met ziekte van redac trice Frederique Rentenaar. Daar het zich laat aanzien dat de ziekteperiode van Frederi que Rentenaar van langdurige aard zal zijn, is voor deze struc turele oplossing gekozen. Mevrouw Vogel, enkele jaren geleden reeds als medewerk ster voor het Holtens Nieuws blad actief, wordt geassisteerd door Matthie Brands, die al vele jaren voor het H.N, werkt, In verband met de wijziging ter redactie zal het redactionele spreekuur verschuiven naar de maandagmiddag. Het spreek uur wordt op die dag gehouden van 13.00 tot 16.30 uur. Eigenlijk geen echte collega's en toch een volle kantine in het ge meentehuis. Dat gold afgelopen dinsdag voor mevrouw K.G. Klein Horstman die haar 25-jarig dienst verband als schoonmaakster bij de gemeente vierde. Aangezien de jubilaris in haar eentje verant woordelijk is voor het gymnas tieklokaal aan de Tuinstraat en een groot deel van het gemeente lijke schoonmaakwerk wordt uit besteed, kon het college haar geen receptie met collega's aanbieden. Maar door de aanwezigheid van de families Klein Horstman en Biesboer werd het toch een geani meerde bijeenkomst. Zelfs vanuit Texel was er deze mid dag een delegatie gekomen. Kitty Klein Horstman is immers een ras echte Texelse en leerde via een correspondentie haar toekomstige echtgenoot kennen. Onder de ge nodigden ook mevrouw Hofman, ooit zelf in dienst bij de gemeente als schoonmaakster, die in 1968 de huidige jubilaris voordroeg voor een overheidsbetrekking. Aanvan kelijk ging het daarbij om het gym lokaal van de Scholengemeen schap aan de Haarstraat, maar la ter werd mevrouw Klein Horstman verantwoordelijk voor de lokatie aan de Tuinstraat. „Een solitaire functie" aldus bur gemeester Van Rappard die na mens het voltallig aanwezige colle ge het woord voerde. „Hij roemde de manier waarop de jubilaris haar taak opvatte. Een taakopvatting zoals je die vandaag de dag nog maar zelden tegenkomt, aldus de burgervader die vanuit het ge meentehuis mevrouw Klein Horst man nog wel eens tot aan gebouw Irene ook de omgeving van het gymlokaal ziet schoonhouden. In een tijd van uitbesteden aan der den, overweegt de gemeente Hol ten dan ook niet het schoonmaak werk van de gymlokalen uit han den te geven aan een extern bedrijf zoals met een heleboel andere ge meentelijke accommodaties wel is gebeurd. Nooit ziek „Maar dat komt ook omdat u nooit ziek was. Alleen tijdens uw zwan gerschap was u er een tijdje uit, maar toen heeft uw man het werk keurig overgenomen." „En mijn schoonzus" vulde mevrouw Klein Horstman aan. In de loop der tijd heeft zij heel wat meegemaakt met Een feestelijke dag voor de famüie Klein Horstman. Mevrouw Klein Horstman Biesboer vierde het feit dat zij 25 jaar in dienst van de gemeente Holten was. de opgroeiende jeugd in het gymlo kaal, maar verstandigerwijs liet ze daar niets over los. „Iemand die altijd in stilte op de achtergrond werkt, verdient het om op een dag als deze in het zonnetje te worden gezet" vond burgemeester Van Rappard, die af gezien van het gemeentelijke Mak- kumer-jubileumbord dan ook een enveloppe met inhoud en bloemen overhandigde. En met die laatste constatering konden alle aanwezi gen het volmondig eens zijn. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kolling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-630 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17, Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Ondanks de tegenvallende belangstelling, waren er vrijdag middag tevreden gezichten na afloop van de tweede Holter- bergconferentie. Eén van de omlijstende activiteiten van de Pieterpad Milieu Estafette die vorige week donderdag Holten aandeed. Vorig jaar werd 'de eerste' in besloten kring gehou den op het terras van hotel De Holterberg, ditmaal had de conferentie een v.eel breder en openbaar karakter in het gemeentehuis. Besloten werd tot de vaststelling van een 'Handvest voor de Aarde/Nederland', gebaseerd op het 'Hand vest voor de Aarde' dat vorig jaar ter discussie stond op de UNCED-conferentie (United Nations Conference of Environ ment and Development) over milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro. Het handvest wordt onderweg naar Maastricht verder bediscussieerd en tijdens een symposium gepubliceerd en door alle vaderlandse milieugroeperingen onderschreven. Het handvest dient als basis voor gemeenschappelijke actie. Met de Holterbergconferentie komt de Stichting Pieterpad Mi lieu Estafette tegemoetkomen aan de behoefte aan meer achtergrond informatie bij veel deelnemers. Twwe dagen later volgde in het Duitse Hoch Elten een miniconfe rentie over de grote rivieren en gisteren werd in Swalmen een scholieren-milieumiddag gehou den. Hoewel vooraf op een redelij ke belangsteling voor de Holtense conferentie was gerekend, viel de opkomst van amper dertig man flink tegen. Desondanks toonde Pieterpad-voorzitter Rob van den Eist zich niet echt tevreden en liet zelfs weten dat de conferentie een jaarlijks karakter krijgt: „Alle be gin is moeilijk. Als we hier een. traditie van maken komen we er wel." In de toch maar matig bezet te raadszaal gaf gastheer burge meester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard in zijn welkomstwoord aan dat er sinds de start van de milieu-estafette een goed kontakt tussen Holten en de Pieterpad- stichting is. De burgemeester acht te de bijeenkomst een goede moge lijkheid om het integrale karakter van de doelstellingen van de esta fette te vergroten: „Het milieu is geen sector-, maar algemeen be lang. Kijk maar naar de verzuring, het energieprobleem en het gat in de ozonlaag." Van Rappard wees ook op de spanningen die het mi lieu in eigen gemeente oproept, zo als de waterwingebieden en de Holterberg, beide met beperkende maatregelen voor agrariërs. Ook de verzuringsgevoelige gebieden en de houtwallen passeerden de revue. „De bezwaarmaker staat vaak een sectorbelang voor. Ook bij minder populaire beslissingen moeten wij elkaar echter recht in De deelnemers aan de eerste Holterberg-müieuconferentie in het Holten se gemeentehuis bijeen. de ogen kunnen blijven zien," al- De conferentie, die muzikaal om- dus Van Rappard. lijst werd door het duo Lincoln Almada (harp) en Gabriel Aguilera (snaarinstrumenten/fluit), werd daarop ingeleid door prof. dr. Lolle Nauta van de Rijksuniversiteit Groningen. Nauta constateerde dat de milieugroepringen teveel bezig zijn met hun eigen 'toko'. „Ze zouden tot gemeenschappelijke actie moeten komen. Er is welis waar geregeld landelijk overleg tussen de groepen, maar van coör dinatie is geen sprake," aldus de sociaal filosoof, die in dit verband pleitte voor de oprichting van het bureau Argusoog, dat politici zou moeten volgen in hun stemgedrag ten aanzien van milieukwesties en meer publicitiet moet geven aan milieuschadelijke besluiten van de overheid. In werkgroepjes werden vervolgens vier stellingen bespro ken en later gezamenlijk behan deld. De deelnemers waren het ero ver eens dat er waarborgen meten komen voor de leefomgeving van toekomstige generaties en dat er gestreefd moet worden naar scho nere produktie- en consumptieme thoden. De oprichting van bureau Argusoog werd niet noodzakelijk geacht. De milieugroeperingen zouden dat zelf tot actiepunt moe ten maken. Tijdens de conferentie was er een nadrukkelijke inbreng van de kamerleden Jan Lonink (PvdA) en Berry Esselink (CDA). Ook de 'Groene Loper', Erik Boele, lliet zich horen. Slaapglgant Epe Brinkiaan 42 tel. 05780-21950 Slaapglgant Hotten Oranjestraat 1 Kerkstraat 6 tel. 05483 63683 Slaapglgant Almelo Grotestraat-zuld 118 tel. 05490 - 26865 Moe maar voldaan keerde de Hol tense Muziekvereniging afgelopen 'zondagnacht tegen het ochtend gloren terug uit Polen. Begeleid door de Fooi House Jazzband maakte het Holtense gezelschap een succesvolle trip waarover nog lang nagepraat zal worden. Niet alleen in Holten, maar ook in Polen waar HMV veel sympathie won met enkele speciaal ingestudeerde Poolse muziekstukken. Meer over de belevenissen van de Holtense muzikanten leest u in het Holtens Nieuwsblad van de komende week. De in de Nationale Hartweek (26 april t/m 1 mei) gehouden collecte voor de Nederlandse Hartstichting heeft in Holten f 9.079,90 opge bracht. De afdeling Holten van de Vrienden van de Hartstichting dankt collectanten en gulle gevers daarvoor. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe A/s abonnee bent u a|»amiiaa ftinffl&llf'#1 daarvan verzekerd. y§J||Ci5Ti.o Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 61,65 „Dit is zonder meer één van de mooiste etappes. Rust, ruimte, echt puur natuur!" Staatssecreta ris Elske ter Veld van Sociale Za ken is evenals collega J. van Voorst tot Voorst van Defensie bijzonder te spreken over de zojuist door haar volbrachte wandeling vanuit Hellendoorn over de berg naar Hol ten. Weer een van de 23 etappes tellende Pieterpad Milieu Estafet te volbracht die zaterdag 29 mei eindigt in Maastricht en opnieuw in het teken van de boom staat als symbool van natuur en milieu. Veel deelnemers laten zich per ki lometer sponsoren. Het geld wordt bijeengelopen voor een educatief centrum in het Gunung Leuser na tuurreservaat op Sumatra, dat een bijdrage moet leveren aan de be scherming en redding van orang oetans in Indonesië. Bij het vertrek in Pieterburen ontving de Stich ting Pieterpad al tienduizend gul den van de Nationale Postcode Lo terij. Ook enkele bedrijven, instel lingen en scholen dragen hun fi nanciële steentje bij. Beide Haagse politici hadden be wust gekozen voor het traject over de berg. Mede mogelijk gemaakt door de vrije Hemelvaartsdag. „Ik geef hiermee bovendien aan dat er meer is dan alleen de Haagse poli tiek," aldus Ter Veld. Heuvelwachters Het gezelschap dat vorige week donderdag na zo'n 15 kilometer stappen over de zonovergoten Reuze Heuvel in het gemeentehuis arriveerde, bleek belangrijk groter dan in voorgaande jaren. Een klei ne tachtig 'Heuvelwachters', onder wie CDA'er Berry Esselink en ook enkele Holtenaren. Gemeentese cretaris Stegeman was er met echt genote, zoon en trouwe viervoeter Kelly en ook VW-beheerster Astrid Dirkzwager zette haar beste beentje voor. In fractievoorzitter Jan Metsemakers en echtgenote gaf alleen de PvdA acte de presen ce. Pieterpad-bestuurslid Piet Reckman liet weten dat de in het algemeen grotere belangstelling voor de estafette bewijst dat het milieuvraagstuk leeft: „Er wordt ook beter gediscussieerd onder weg." Onder de wandelaars ook de 31- jarige Erik Boele uit Den Haag, die als de 'Groene Loper' al bijna een jaar lang te voet het land door kruist in gezelschap van zijn hond Mischa. Een project van het Jonge ren Milieu Aktief. Boele wil met zijn actie jongeren stimuleren mi lieuvriendelijker te leven. Begin maart was hij ook al in Holten voor een naar zijn zeggen 'erg leuk en positief bezoek, waarbij spontaan een milieucommissie werd ge vormd. De Hellendoomse boer Gait Kroese is met enkele van zijn geestverwanten eveneens van de partij. Met z'n allen streven zij in hun 'gangbaar boeren' naar na tuurbehoud door onder meer zo weinig mogelijk bestrijdingsmid delen te gebruiken. Minister De volgende ochtend is iedereen weer vroeg uit de veren. Ook de prominenten voor de etappe naar Laren zijn op tijd bij het vertrek punt. Daar is allereerst de minister van WVC, Hedy 'd Ancona, met in haar kielzog de cabaretier Freek de Jonge. Zij hebben geluk. Een stralend zonnetje begeleidt hen op weg naar Laren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1