Oud en nieuw gaan samen bij ABN-Amro Nieuwbouw Scouting laat zich wachten nog even op Inspraak mogelijk over fietsroutes in het dorp Holtens Nieuwsblad. WEEK DEZE Geldautomaat ludiek ingewijd m Uitbreiding van tuin De Molenbelt Toertocht klassiekers van MAC Reis NBvP Dijkerhoek Boer Dijkink wil bedrijf verplaatsen Fusie FNV in de regio NBvP Holten met vakantie Veiligheid en kwaliteit op hoofdroutes U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holten Holtens Nieuwsblad VRIJDAG 21 MEI 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Scheidsrechter Voor voetbalscheidsrechter Dick Beldman is komende za terdag een heel bijzondere dag. Het wordt een (voorlopig?) hoogtepunt in zijn succesvolle carrière als fluitist. Geen won der dat de hele familie Bel dman afreist naar Werkendam voor de wedstrijd om het zater dag-amateurkampioenschap van Nederland tussen Kozak ken Boys en Katwijk. Een por tret van een gedreven leids man. Bloemenpracht De Smidsbelt zag er vorige week zaterdag weer als een plaatje uit. Het was er dan ook gezellig druk tijdens de jaar lijkse Bloemenmarkt. En dat het weer niet helemaal mee werkte was voor de vele bezoe kers geen reden meteen na hun bezoek aan de Smidsbelt met hun aankopen de tuinen in het dorp op te sieren. Naast draaiorgelmuziek viel er 's middags nog te genieten van een concert van het Jeugdor kest van HMV. Naar aanleiding van een verzoek van de bewoners van serviceflat De Molenbelt, zal de gemeente een groenstrook aan de Burgemeester Van de Borchstraat verhuren aan de Vereniging van Eigenaren van deze flat. Het betreft een stuk grond van ongeveer 650 vierkante meter, ter hoogte van de telefooncel. Door de grond bij de tuin van het gebouw te trekken zijn de bewoners van me ning dat deze een beter aaneenge sloten karakter krijgt. Het bewus te stuk wordt met opzet niet ver kocht, daar er diverse kabels voor nutsvoorzieningen liggen ingegra ven. Het onderhoud wordt door de Molenbelt-bewoners geregeld. Zondagmiddag houdt MAC De Holterberg een toertocht voor ve teraan en klassieke motoren (met bouwjaar tot en met 1965) door de omgeving van Holten. De rit is dui delijk bewegwijzerd en heeft, een lengte van circa 80 kilometer. Wie mee wil doen kan zich tussen 11 en 12 inschrijven in het MAC-clubge- bouw 't Stuurhuus, Beuseberger- weg 27a. Het inschrijfgeld is vijf gulden per persoon. De start is rond het middaguur. Halverwege de rit wordt gepauzeerd op het parkeerterrein van Albert Heijn aan de Dorpsstraat. Behalve de antieke motoren kunnen daar te vens oude trekkers worden bewon derd. Die zijn overigens ook aan wezig op het terrein naast 't Stuur huus. Het contrast was wel erg groot vo rige week vrijdag in het filiaal van de ABN/Amro-bank aan de Dorps straat. De sinds kort in gebruik genomen nieuwe geldautomaat is van de meest moderne technische snufjes voorzien, maar het boere nechtpaar dat daar achteloos wat 'flappen kwam tappen' leek zo weggelopen uit de vorige eeuw. Al snel werd echter duidelijk dat het hier om een ludieke actie van de bank ging die op deze manier de Oudheidkamer Hoolt'n een bedrag van f 750 overhandigde. Omdat een geldautomaat onder tussen (ook in Holten) alweer een vertrouwd beeld is, had bankdirec teur C.J.P. Voorink bij de introduc tie van de ABN-Amro automaat kunnen beknibbelen op het pro motiebudget en leek het hem een aardig idee het nieuwe met het oude te combineren. Op die manier kwam hij in contact met de Oud heidkamer Hoolt'n die vrijdag ge heel in stijl kwam buurten om het geld te incasseren. Bestuursleden Herman Koopman en Minie Bos man hadden zich fraai uitgedost en speelden hun rol van onwetend boerenpaar met verve. En aange zien ook directeur Voorink een aar dig woordje 'plat' sprak, werd het een geanimeerd samenzijn. „Wat 'n spul" sprak Koopman met ontzag terwijl hij met zijn goastok naar de automaat wees. En toen hij van Voorink een pasje kreeg om het geld aan het nieuwerwetse ap paraat te ontfutselen, schoot de bankdirecteur toch maar even te hulp. „Wel naotell'n heur" klonk het pinnig uit de mond van Minie Bosman alvorens Koopman de honderdjes in de knippe stopte. En dat deden ze. Na het toneelstukje werd de gift van f 750 in dank aanvaard, hoewel er nog geen con crete bestemming voor is. Die zal t.z.t. bekend worden gemaakt. Servies Eenmaal terug in de Oudheidka mer maakt het bestuur dankbaar gebruik van de gelegenheid om de verslaggever nog even op de nieuwste aanwinst te wijzen. Het servies van Allard Philip Reinier Carel Baron van Verwolde dat de vroegere burgemeester van Holten (van 1908 tot 1944) bij diens huwe lijk in 1909 ontving. Onlangs beslo ten de erfgenamen van de familie Van der Borch van Verwolde dat dit 148-delig servies (voorzien van familiewapen) toch het best op zijn plaats was in de Holtense oudheid kamer. Een gedeelte ervan pronkt nu in een vitrine bij de ingang van de expositie 'Holten niet op z'n zondags' die nog tot oktober te bezichtigen is met o.a. een rijk ge vulde vitrine met kanten mutsen. De Oudheidkamer Hoolt'n is ge opend op vrijdag- en zaterdagmid dag van 13.30 uur tot 16.00 uur. Hoewel in maart al zou zijn begonnen met de sloop van het oude troephuis en de bouw van een geheel nieuw clubgebouw aan de Liezenweg, ligt het onderkomen van Scoutinggroep De Waardenborch er nog altijd ongerept bij. De stagnatie in de vorig jaar november gepresenteerde plannen is volgens voor zitter B.M. Gerritsen te wijten aan de notariële wisseling van de wacht in Holten. Het vertrek van notaris Westmaas zorgde voor oponthoud bij de overdracht van stukken aan zijn opvolger. De betrokkenheid van een notaris is nodig omdat Scoutinggroep De Waardenborch bij de bouw van een nieuw clubhuis samen werkt met de scoutinggroep voor minder-validen BE Blauwe Vogels Sint Joris uit Raalte. Speciaal daarvoor werd de Stich ting Scouting Blokhut in het leven geroepen. Gerritsen bena drukt dat de financiering van de nieuwbouw (geraamd op f350 duizend) niet de reden is voor het uitstel. „We zijn gewoon iets te optimistisch geweest toen we de datum van medio maart noemden." Van het benodigde bedrag van 3,5 ton is volgens de Waardenborch- voorzitter het grootste deel al bin nen. Anderhalve ton brengt de Raalter scoutinggroep (met leden uit heel Overijssel) mee. Daarnaast heeft de gemeente Raalte al een (niet nader genoemd) bedrag toe gezegd, terwijl de gemeente Holten Dinsdag 11 mei vertrokken de le den van de NBvP Dijkerhoek voor hun jaarlijks reisje. Dit keer ging het via een koffiestop in Heino naar Meppel waar het Grafisch Museum werd bezichtigd. Het was erg leerzaam om te zien hoe men vroeger kranten drukte en boeken bond. Vervolgens werd er in Epe geluncht en ook nog even gewin keld. De reis ging daarna verder naar Apeldoorn om paleis 't Loo te be kijken. Vooral de tuinen, maar ook het paleis zelf werden erg interes sant bevonden. Bij terugkomst in Dijkerhoek genoot men bij Het Bonte Paard nog van een heerlijke rijsttafel. dit overweegt. De Waardenborch- groep zelf beschikt nog over het bedrag dat door de brandverzeke ring is uitgekeerd na een eerdere brand in het troephuis en er zijn aanvragen voor subsidies inge diend bij o.a. de Stichting Kinder postzegels en het Jantje Beton- fonds. „Maar dat zijn instellingen die maar twee of drie keer per jaar vergaderen, dus daar hebben we nog geen bericht over binnen" al dus Gerritsen. Naast financiële krijgen de scoutinggroepen ook materiële steun van o.a. het be drijfsleven. Zo is ondertussen al een grote partij sanitair materiaal binnen, dat in afwachting van de start van de bouw is opgeslagen. |6*'. jfj Afgelopen dinsdag kreeg Gijs Wanders het voor elkaar om de anders zo rumoerige aula van de Scholengemeenschap Holten muisstil te krijgen. De schrijver- Ijouniaallezer vertelde voor zo'n 150 tweedeklassers wat hem zoal overkwam op zijn vele reizen in het buitenland. Wat in zijn jeugdboe ken erg spannend overkomt, is dus wel degelijk waar gebeurd. In een emotioneel verhaal vertelde Wanders bijvoorbeeld de gruwelij ke betekenis van een auto zonder nummerplaten die voor de deur van zijn hotel in El Salvador stond. Of over het gevaar dat een bos witte bloemen op je hotelkamer voor jou kan inhouden. Deze voor boden van de dood konden hem er echter niet van weerhouden om de wereld te melden wat er werkelijk aan de hand was in landen die zuchten onder een dictatoriaal be wind. „Na heel veel doden verlies je je angst, maar aan verdriet wen je niet. Uit betrokkenheid met de overlevenden ga je door." Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. - Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam; Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 61,65 Nog tot 10 juni ligt in het gemeen tehuis het ontwerp ter inzage van de gewenste fietsroutes in de be bouwde kom van het dorp. Tot die tijd kan men ook nog schriftelijk reageren op het door het verkeers kundig adviesbureau BVA voor gestelde fietsnetwerk. Vorige week dinsdag presenteerde dat bureau de door hen bepleite oplos singen voor het fietsverkeer in Holten. Voorop bij de voorgestel de hoofdroutes staan kwaliteit en veiligheid. Daarnaast zijn er se cundaire n primaire routes vast gesteld. Er zijn drie hoofdroutes aangege ven in de bebouwde kom. Aller eerst is dat de parallelweg naast de Rijssenseweg via de Kolweg en de Kerkstraat naar de Haarstraat waar de Scholengemeenschap Holten is gesitueerd. Van daaruit vervolgt de hoofdroute haar weg via een nieuw aan te leggen fiets pad naar het bestaande voetpad achter de woningen in De Haar en komt vervolgens uit op de Aal- tinksweg. Het zal geen verwonde ring wekken dat deze route voor namelijk door leerlingen van de SG Holten zal worden gebruikt, vrijwel allemaal aangewezen op de fiets. Daarnaast is er een hoofdrou te dwars door het dorp. zijnde de Dorpsstraat en de Oranjestraat (m.u.v. het stukje tussen Schup- pert en Boer Biet) en de route van af het station naar de Larenseweg. De laatste weg moet nog worden voorzien van rode fietsstroken om de weg in ieder geval visueel min der aantrekkelijk voor a.s. auto coureurs te maken. De genoemde routes zullen zoveel mogelijk op het fietsverkeer wor den gericht. Momenteel gebeurt dat al in de Dorpsstraat (West), maar ook de Kolweg gaat nog on der het mes. En nogal rigoreus ook. Afgezien van het gedeelte Rijssen- seweg-Pannenbakkerstraat (dat van belang is voor de bereikbaar heid van industrieterrein De Kol) wordt de Kolweg voor autoverkeer afgesloten. Procedure De verdere procedure tot de vast stelling van het fietsnetwerk-plan is als volgt. Wie schriftelijk rea- De Oranjestraat behoort tot een van de drie hoofd-fietsroutes. Kenmer ken daarvan zijn veiligheid en kwaliteit. Dit gedeelte voldoet daar noq niet aan. geert krijgt op dinsdag 29 juni de commissie Gemeentewerken en op kans die reactie in een openbare 27 september in de vergadering vergadering toe te lichten. Het al van de gemeenteraad waar defini- dan niet door B en W aangepaste teif over het voorstel wordt ge- plan komt op 6 september in de stemd. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De gemeente heeft zich in principe bereid verklaard mee te werken aan de mogelijke verplaatsing van het bedrijf van A. Dijkink aan de Aalpolsweg. Daar Dijkink zich straks ingeklemd ziet door de nieuwbouwwijk Lukensveld heeft hij te kennen gegeven zijn bedrijfs activiteiten te willen voortzetten aan de Tolweg 14. Ook de verzu- ringsgevoelige Zuurberg speelt daarbij een rol. Volgens burge meester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard wordt het bedrijf aan de Aalpolsweg in kavels verkocht. Zou Dijkinks bedrijf door een agra riër worden gekocht, dan ziet deze zich wel geconfronteerd met een hinderwet. De gemeente heeft nog voorzichtig gekeken naar de even tuele grondaankoop met het oog op Lukensveld, maar daar toch van af gezien. Het zou de oorspron kelijk aangehouden uiterste lijn van de nieuwbouwwijk overschrij den, wat een vreemde uitstulping tot gevolg heeft. Ook zou zich de vraag kunnen voordoen of een ex tra ontsluitingsweg moet worden aangelegd. De afzonderlijke afdelingen van de Federatie Nederlandse Vakbewe ging (FNV) in Deventer, Holten, Raalte en Olst zijn gefuseerd tot het regionaal samenwerkingsver band FNV-afdeling Sail and. De intergemeentelijke samenwer king heeft tot doel de regionale positie van de FNV te verstevigen en de doelstellingen overeenkoms tig de districts- en plaatselijke FNV-organen beter te verwezenlij ken. De belangenbehartiging vindt plaats op het gebied van so ciaal-economisch beleid: regionale werkgelegenheid, positie van uit keringsgerechtigden en ouderen. Op het gebied van ledenservice is de 'Vakbondsschool Deventer' toe gankelijk voor leden uit de hele regio. De laatste bijeenkomst van dit sei zoen van de NBvP Holten werd verzorgd door de wijk Boschkamp. Na enkele huishoudelijke medede lingen van presidente mevrouw A. Dikkers-Wegstapel werden de aan wezigen vermaakt met een optre den van 'De Dree Vrouwluu uut de Achterhook'. Zij kregen al snel de stemming er in met afwisselend humoristische en wat serieuzere voordrachten en nostalgische ver haaltjes in het dialect. Ook werden er werkstukken ten toongesteld van de handwerkclub die ook tot september met vakan tie gaat. Een aantal dames gaf nog een demonstratie van het geleerde bij de cursus 'Houdingverbete- ring'. De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen is op 7 septem ber.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1